Menettelyn kustannukset

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Kyproksen tasavallassa oikeusalan ammattilaisia ei jaeta eri luokkiin (kuten oikeusavustajat, asianajajat ja lakimiehet). Kaikilla asianajajarekisteriin merkityillä oikeusalan ammattilaisilla on samat oikeudet osallistua kansallisten tuomioistuinten oikeudenkäynteihin ja yleisesti harjoittaa lakimiehen ammattia. Tämä pätee riippumatta siitä, onko asianajajalla ulkomainen ammattinimike (solicitor, barrister). Kaikista oikeusalan ammattilaisista käytetään nimitystä Δικηγόροι (asianajaja).

Asianajajat (Δικηγόροι)

Oikeudellisista palveluista perittävät maksut määritetään korkeimman oikeuden (Ανώτατο Δικαστήριο) hyväksymän oikeudenkäyntimaksuluettelon perusteella.

Oikeudenkäynnin ulkopuolisten palvelujen osalta käytetään maksuluetteloja, joissa vahvistetaan palkkioiden vähimmäismäärät.

Asianajaja voi kummassakin tapauksessa sopia maksutaulukkoa suuremmasta palkkiosta asiakkaan kanssa.

Jos asia käsitellään tuomioistuimessa, palkkion korottamisesta on ilmoitettava virallisesti.

Kyproksessa on kahdenlaisia haastemiehiä:

  1. yksityiset haastemiehet, jotka antavat tiedoksi tuomioistuinten asiakirjoja
  2. tuomioistuinten haastemiehet, jotka ovat virkamiehiä ja joilla on tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä (esimerkiksi irtainten esineiden ulosmittaus ja myynti).

Asiakirjojen tiedoksi antamisesta vastaavien yksityisten haastemiesten palkkiot lasketaan tiedoksianto-osoitteen sijainnin perusteella.

Tuomioistuinten haastemiehet ovat virkamiehiä, ja heille maksetaan kuukausipalkkaa. Täytäntöönpanotoimien suorittamista hakevat asianosaiset maksavat valtion leimaveron, jonka määrä määritellään työjärjestyksessä ja joka riippuu täytäntöönpanotoimen lajista ja perittävästä summasta.

Säädetyt oikeudenkäyntimaksut

Maksut riita-asioiden oikeudenkäynneissä

Asianosaisten maksut

Oikeudenkäyntimaksujen alustavat kustannukset määrätään hakemusmenettelyä tai muuta menettelyä koskevan taulukon perusteella. Ne maksetaan toimitettaessa hakemusta. Oikeudenkäyntimaksuja ei määrätä kiinteänä summana, vaan ne määräytyvät asian edistymisen mukaan ja ne lasketaan hyväksytyn maksuluettelon perusteella.

Oikeudenkäynnin vaihe, jossa säädetyt maksut suoritetaan

Alustavat oikeudenkäyntikustannukset maksetaan toimitettaessa hakemusta.

Maksut rikosoikeudenkäynneissä

Asianosaisten maksut

Jos syytetty tuomitaan rikoksesta, hänet voidaan määrätä maksamaan oikeudenkäyntikustannukset. Yleensä tätä sääntöä ei sovelleta, jos annetaan vankeustuomio, jolloin kustannukset maksaa valtio. Valtio maksaa ne myös silloin, kun syytetty vapautetaan syytteestä.

Oikeudenkäynnin vaihe, jossa säädetyt maksut suoritetaan

Kustannukset, joista vähennetään asian vireillepanon yhteydessä leimaverona maksetut alustavat kustannukset, maksetaan oikeudenkäynnin päättyessä.

Maksut perustuslakituomioistuimen oikeudenkäynneissä

Asianosaisten maksut

Kustannukset lasketaan asianmukaisen maksuluettelon perusteella.

Perustuslakituomioistuimen oikeudenkäynnin vaihe, jossa säädetyt kulut maksetaan

Maksut maksetaan oikeudenkäyntien päätyttyä lukuun ottamatta oikeudenkäyntimaksuja, jotka maksetaan nostettaessa kannetta.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Asianajajien velvollisuudet päämiehiä kohtaan on esitetty vuoden 2002 asianajajan menettelyohjeissa (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (tasavallan hallituksen virallinen lehti, liite C(1) N:o 237, 17.5.2002 (hallintolaki 237/2002).

Kulujen määräytymisperusteet

Missä on tietoja kulujen määräytymisperusteista Kyproksessa?

Tärkeimmät kulujen määräytymisperusteet on esitetty korkeimman oikeuden internetsivustolla.

Tiedot annetaan kreikan kielellä.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla:

Tietoja on korkeimman oikeuden internetsivustolla.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Kyproksen tasavallan tuomioistuinten toimintaa koskevia tilastoja on korkeimman oikeuden internetsivustolla kreikaksi ja englanniksi.

Arvonlisävero

Miten löydän tietoja?

Asianajajien palkkioihin lisätään 15 prosentin arvonlisävero, jos palveluja toimittanut asianajaja on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi.

Mitä arvonlisäveroprosenttia sovelletaan?

Sovellettava arvonlisäveroprosentti on 15 prosenttia.

Oikeusapu

Riita-asioissa sovellettavat tulorajat

Riita-asian oikeudenkäynteihin ei voi saada oikeusapua.

Rikosoikeudenkäynteihin sovellettavat syytettyä koskevat tulorajat

Rikosoikeudenkäynnissä syytetyllä on oikeus maksuttomaan oikeusapuun, jos hänen tulonsa eivät riitä asianajajan palkkioiden maksamiseen ja tuomioistuin katsoo, että maksuton oikeusapu on oikeudenmukaisuuden vaatimusten mukaista. Ennalta määriteltyä tulorajaa ei sovelleta. Tuomioistuin päättää oikeusavun myöntämisestä kaikkien asiaan vaikuttavien seikkojen perusteella. Näihin kuuluu muun muassa sosiaalipalvelujen osaston (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) laatima selvitys syytetyn tuloista ja tarpeista.

Rikosoikeudenkäynteihin sovellettavat rikoksen uhria koskevat tulorajat

Rikosoikeudenkäyntejä eivät yleensä pane vireille rikoksen uhrit vaan valtio, joka myös maksaa niistä aiheutuvat kustannukset. Sen vuoksi ei myöskään ole rikosuhreille tarjottavaa maksutonta oikeusapua koskevia säännöksiä.

Rikoksen uhrille annettavaa oikeusapua koskevat muut edellytykset

Rikosoikeudenkäyntejä eivät yleensä pane vireille rikoksen uhrit vaan valtio, joka myös maksaa niistä aiheutuvat kustannukset. Sen vuoksi ei myöskään ole rikosuhreille tarjottavaa maksutonta oikeusapua koskevia säännöksiä.

Syytetylle annettavaa oikeusapua koskevat muut edellytykset

Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan oikeusapua voidaan myöntää vain, jos vähimmäisrangaistus rikoksesta, jota syyte koskee, on 12 kuukautta vankeutta. Kyseinen säännös on kuitenkin katsottu perustuslain vastaiseksi, ja sen vuoksi voidaan olettaa, että syytetty voi saada maksutonta oikeusapua kaikissa tapauksissa.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Hävinnyt osapuoli maksaa yleensä toisen osapuolen kulut. Tuomioistuin voi kuitenkin harkintansa mukaan määrätä toisin.

Linkkejä

Oikeudenkäyntimaksut

Tilastotietoja (kreikaksi)

Tilastotietoja (englanniksi)

Asiakirjoja

Raportti Kyproksen oikeudenkäyntimaksujen avoimuutta koskevasta tutkimuksesta PDF (555 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 11/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.