Menettelyn kustannukset

Tšekki

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Tšekissä.

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Perheoikeus – avioero

Perheoikeus – lapsen huolto ja elatus

Kauppaoikeus – sopimukset

Kauppaoikeus – vahingonvastuu

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Lakimiehet

Tšekissä on ainoastaan yhdentyyppisiä lakimiehiä (asianajajia, advokát), joita ei erotella esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan tapaan oikeudenkäynti- ja toimistoasianajajiksi.

Oikeusministeriön asetus nro 177/1996 (4. kesäkuuta 1996) koskee lakimiehille maksettavia palkkioita ja korvauksia asianajopalvelujen tarjoamisesta (asianajajien maksuluettelo). Asetus on saatavissa englanniksi Tšekin asianajajaliiton (Česká advokátní komora) verkkosivustolla.

Lakimiesten palkkioista voidaan sopia myös yksityisesti asianosaisten kesken.

Useimmissa siviiliasioissa (myös perhe- ja kauppaoikeudellisissa asioissa) oikeudellisen edustajan käyttäminen ei ole pakollista.

Kiinteät kulut

Kiinteät kulut siviilioikeudellisissa menettelyissä

Siviiliasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Tuomioistuinmaksuista annetussa laissa nro 549/1991 (englanninkielistä versiota ei saatavissa) säädetään siviilioikeudellisissa oikeudenkäynneissä maksettavista maksuista. Maksut vaihtelevat oikeudenkäynnin tyypin mukaan. Joissakin tapauksissa maksut ovat vakiomääräisiä, joissakin maksut lasketaan prosenttiosuuden perusteella.

Maksut on kuitenkin maksettava aina Tšekin virallisella valuutalla (Tšekin korunalla), ja ne voidaan suorittaa pankkisiirtona valtion (tai tuomioistuimen) tilille. Enintään 5 000 korunan suuruiset maksut voidaan maksaa valtion veromerkillä (kolek), joita voi hankkia postitoimistoista ja muutamista muista paikoista.

Tuomioistuimen on ilmoitettava kanteen nostavalle henkilölle oikeudenkäyntimaksun tarkka summa.

Missä vaiheessa siviiliasian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Oikeudenkäyntimaksu tulee maksettavaksi maksun perusteena olevan toimenpiteen toteutuessa (esim. kanteen nostaminen). Jos menettelystä perittävää maksua ei suoriteta, tuomioistuin antaa maksuvelvolliselle kehotuksen, jonka perusteella maksuvelvollisen on suoritettava maksu tuomioistuimen määrittämään määräaikaan mennessä. Jos maksua ei makseta määräaikaan mennessä, tuomioistuin päättää menettelyn.

Kiinteät kulut rikosoikeudenkäynneissä

Rikosasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Rikosoikeudenkäynnit pannaan vireille aina viran puolesta eli ex officio (vireillepanijana syyttäjänvirasto). Vastaaja maksaa vain oikeudellisen edustajan käyttämisestä aiheutuvat kulut (mikäli hänelle ei ole myönnetty oikeutta maksuttomaan puolustukseen tai puolustukseen alennettua korvausta vastaan). Jos syytetty on todettu lainvoimaisesti syylliseksi, on hänen korvattava valtiolle laissa säädetyt rikosoikeudenkäynnistä aiheutuvat kulut.

Missä vaiheessa rikosoikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Tuomioistuinmaksuja ei peritä rikosoikeudenkäynneissä.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut perustuslakia koskevissa asioissa

Perustuslakiasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Tšekin perustuslakituomioistuimessa vireille pannuista asioista ei peritä kiinteitä tuomioistuinmaksuja, mutta asianajajan käyttäminen edustajana on pakollista.

Missä vaiheessa perustuslakiasian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Kiinteitä tuomioistuinmaksuja ei peritä.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Oikeudellisilla edustajilla ei ole velvollisuutta antaa ennakkotietoja.

Asianosaisten oikeuksista ja velvollisuuksista voidaan sopia lakimiehen ja hänen päämiehensä välillä.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Tšekissä?

On suositeltavaa kysyä neuvoa asianajajalta jokaisessa yksittäistapauksessa. Kun asia on pantu vireille, tuomioistuimella on velvollisuus ilmoittaa maksettavaksi tulevat tuomioistuinmaksut.

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Tšekissä?

Koska Tšekin ainoa virallinen kieli on tšekki, lakimääräistä velvoitetta antaa tietoa muilla kielillä ei ole. Tiedon laatu riippuu näin ollen tietoa antavan henkilön halusta ja taidoista.

Mistä löydän tietoa sovittelusta?

Tietoa sovittelusta on saatavissa Tšekin sovittelijayhdistyksen (AMČR) verkkosivustolla.

Tietoa rekisteröidyistä sovittelijoista löytyvät oikeusministeriön verkkosivuilta ja suoraan sovittelijaluettelon tietokannasta.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Virallista verkkosivustoa, jolla olisi tietoa kustannuksista, ei ole.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Erilaisia tilastoja tuomioistuinten ja syyttäjäviranomaisten toiminnasta on saatavissa oikeusministeriön verkkosivustolla.

Mistä löydän tietoa menettelyn keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Maksettavaksi tulevat kulut riippuvat kunkin tapauksen olosuhteista Tuomioistuinmenettelyjen keskimääräisiä kokonaiskustannuksia ei seurata.

Arvonlisävero

Miten nämä tiedot annetaan?

Tuomioistuinmaksuista ei peritä arvonlisäveroa, ja maksujen ilmoitettu määrä on lopullinen. Asianajajan palkkio ei sisällä arvonlisäveroa. Jotkin asianajotoimistot, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia, lisäävät kuitenkin palkkioonsa arvonlisäveron (21 prosenttia). Arvonlisäverosta ja sen maksamisesta säädetään arvonlisäverolaissa nro 235/2004.

Mitä verokantaa sovelletaan?

Yleinen verokanta on 21 % ja alennettu verokanta 15 %

Oikeusapu

Ansiotuloraja siviilioikeuden alalla

Tiettyä ansiotulorajaa ei ole asetettu. Maksuttomasta oikeusavusta päätettäessä otetaan henkilön tulojen lisäksi huomioon henkilön kotitalouden varallisuustilanne. Tuomioistuin nimeää asianosaiselle asianajajan, jos se on tarpeen asianosaisen etujen suojaamiseksi (esimerkiksi aineellisesti tai menettelyllisesti monimutkaisissa tuomioistuinmenettelyissä) tai jos asianajajan käyttäminen menettelyssä on pakollista ja jos se on asianosaisen olosuhteiden vuoksi perusteltua. Tällöin asianosainen on vapautettu oikeudellisen edustajan palkkion ja tuomioistuinmaksujen maksamisesta.

Maksutonta oikeusapua antavat Tšekin asianajajaliitto tai alaan erikoistuneet kansalaisjärjestöt (asian aihesisällön perusteella).

Vastaajaa koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Tiettyä ansiotulorajaa ei ole asetettu. Tuomioistuimet nimeävät vastaajalle lakimiehen aina, kun oikeudellisen edustajan käyttö on pakollista eikä vastaajalla ole omaa lakimiestä.

Jos vastaaja osoittaa, ettei hänellä ei ole riittäviä varoja vastatakseen puolustuksen kustannuksista, tuomioistuin päättää, että hänellä on oikeus puolustukseen maksutta tai alennettua korvausta vastaan.

Rikoksen uhria (vahinkoa kärsinyttä) koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Alle 18-vuotiaalla vahinkoa kärsineellä on oikeus maksuttomaan oikeudelliseen edustajaan rikosoikeudenkäynnissä, paitsi jos kyseessä on elatusvelvollisuuden laiminlyönti.

Vahinkoa kärsineellä on oikeus maksuttomaan oikeudelliseen edustukseen, jos vahinkoa kärsinyt on

  1. rikoksen uhreista ja tiettyjen lakien muuttamisesta annetun lain nro 45/2013 (rikoksen uhreja koskeva laki) mukaisesti erityisen haavoittuvassa asemassa oleva uhri;
  2. henkilö, joka on saanut tahallisen rikoksen seurauksena vakavan ruumiinvamman;
  3. henkilö, joka on rikoksen uhrina kuolleen henkilön omainen,

jos hän pystyy osoittamaan, ettei hänellä ole riittäviä varoja vastatakseen oikeudellisesta edustuksesta. Näillä henkilöillä on oikeus valita edustajansa itse, mutta mikäli he eivät tee niin, toimivaltainen lainvalvontaviranomainen valitsee edustajan heidän puolestaan.

Jos uhri on samalla erityisen haavoittuvassa asemassa oleva uhri, hänelle myönnetään lisäksi rajoitetusti oikeusapua rikoksen uhreja koskevan lain nojalla. Tällaista oikeusapua antavat asianajajat, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa antaa tällaisille uhreille tietyssä määrin maksutonta oikeusapua ja jotka on merkitty oikeusministeriön ylläpitämään erityiseen rekisteriin.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi rikoksen uhrille

Oikeusministeriön asettamat edellytykset ja asianmukaisen hyväksynnän saaneet kansalaisjärjestöt ja Tšekin ehdonalais- ja sovitteluyksikkö voivat tarjota oikeudellista tietoa (erityisesti tietoa rikoksen uhreja koskevan lain mukaisista oikeuksista ja uhrien oikeuksista rikosoikeudenkäynnissä) rikoksen uhreille. Nämä oikeudelliset tiedot eivät kuitenkaan ole suoranaista oikeusapua.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Asiassa sovelletaan edellä esitettyjä tietoja oikeusapuun sovellettavasta vastaajaa koskevasta ansiotulorajasta rikosoikeuden alalla.

Maksuttomat oikeudenkäynnit

Perustuslakituomioistuimessa vireille pannut kanteet ovat maksuttomia. Tuomioistuinmaksuja ei peritä myöskään tietyn tyyppisistä oikeudenkäynneistä (jotka on määritetty tuomioistuinmaksuja koskevan lain nro 549/1991 11 §:ssä) – esimerkiksi jos kantaja on alaikäinen ja muutamissa muissa tapauksissa (esimerkiksi kun valtio tai sen elimet ovat oikeudenkäynnin asianosaisia, kun ulkomaalainen hakee turvapaikkaa tai kun asiaan liittyy ”heikompia” asianosaisia).

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Tuomari tekee asiasta päätöksen (loppuratkaisussaan) kussakin tapauksessa. Tuomioistuin voi määrätä hävinneen osapuolen maksamaan kaikki kulut tai vain osan kuluista. Tämä ei kuitenkaan päde avioero-oikeudenkäynteihin. Maksettavaksi määrättäviin kuluihin voivat sisältyä myös oikeudellisen edustuksen käytöstä aiheutuvat kulut.

Asiantuntijoiden palkkiot

Tuomioistuin maksaa nimittämiensä asiantuntijoiden palkkiot. Asianosaiset maksavat asiantuntijapalkkiot vain silloin, kun ne pyytävät itse asiantuntijan palveluja. Tietyissä erikoistapauksissa tuomioistuin voi määrätä hävinneen osapuolen maksamaan asiantuntijapalkkiot.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Tuomioistuin maksaa kääntäjien ja tulkkien palkkiot oikeudenkäynneissä. Kun asianosainen on ulkomaalainen eikä osaa tšekkiä, asianosaisella on oikeus esiintyä tuomioistuimessa omalla äidinkielellään.

Asiakirjoja

Tšekin kertomus kustannusten avoimuutta koskevasta tutkimuksesta  PDF (703 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 28/02/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.