Tämän sivun alkukielistä versiota tšekki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Menettelyn kustannukset

Tšekki

Tässä osiossa on tietoa oikeudenkäyntikuluista Tšekissä.

Sisällön tuottaja:
Tšekki
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Perheoikeus – avioero

Perheoikeus – lapsen huolto ja elatusapu

Kauppaoikeus – sopimukset

Kauppaoikeus – vastuu

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Lakimiehet

Tšekissä lakimiehiä ei erotella oikeudenkäynti- ja toimistoasianajajiin.

Oikeusministeriön asetus N:o 177/1996 Sb. (4. kesäkuuta1996) koskee lakimiehille maksettavia palkkioita ja korvauksia asianajopalvelujen tarjoamisesta (lakimiehen palkkio). Asetus on saatavissa englanniksi Tšekin asianajajaliiton verkkosivustolla.

Lakimiesten palkkioista voidaan sopia myös yksityisesti asianosaisten kesken.

Suurimmassa osassa riita-asioita (myös perhe- ja kauppaoikeudellisissa asioissa) oikeudellisen edustajan käyttäminen ei ole pakollista.

Kiinteät kulut

Kiinteät kulut riita-asioissa

Riita-asian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Tuomioistuinmaksuista annetussa laissa N:o 549/1991 Sb. (englanninkielistä versiota ei saatavissa) säädetään riita-asian oikeudenkäynneissä maksettavista maksuista. Maksut vaihtelevat oikeudenkäynnin tyypin mukaan. Joissakin tapauksissa maksut ovat vakiomääräisiä, joissakin maksut lasketaan prosenttiosuuden perusteella.

Maksut on kuitenkin maksettava aina Tšekin virallisella valuutalla (Tšekin korunalla), ja ne voidaan suorittaa pankkisiirtona valtion (tai tuomioistuimen) tilille. Enintään 5 000 korunan suuruiset maksut voidaan maksaa valtion veromerkillä (kolek), joita voi hankkia postitoimistoista ja muutamista muista paikoista.

Tuomioistuimen on ilmoitettava kanteen tekevälle henkilölle tarkka summa, joka tämän on maksettava.

Missä vaiheessa riita-asian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Kulut on maksettava kolmen päivän kuluessa ilmoittamispäivästä ennen ensimmäistä oikeuskäsittelyä.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut rikosasioissa

Rikosasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Rikosoikeudenkäynnit pannaan vireille aina viran puolesta eli ex officio (vireillepanijana syyttäjänvirasto). Vastaaja maksaa vain oikeudellisen edustajan käyttämisestä aiheutuvat kulut.

Missä vaiheessa rikosoikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Tuomioistuinmaksuja ei peritä rikosoikeudenkäynneissä.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut perustuslakia koskevissa asioissa

Perustuslakiasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Tšekin perustuslakituomioistuimessa vireille pannuista asioista ei peritä kiinteitä tuomioistuinmaksuja, mutta lakimiehen käyttäminen edustajana on pakollista.

Missä vaiheessa perustuslakiasian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Kiinteitä tuomioistuinmaksuja ei peritä.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Oikeudellisilla edustajilla ei ole velvollisuutta antaa ennakkotietoja.

Asianosaisten oikeuksista ja velvollisuuksista voidaan sopia lakimiehen ja hänen päämiehensä välillä.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Tšekissä?

On suositeltavaa ottaa yhteyttä asianajajaan jokaisessa yksittäistapauksessa. Kun asia on pantu vireille, tuomioistuimella on velvollisuus ilmoittaa maksettavaksi tulevat tuomioistuinmaksut.

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Tšekissä?

Koska Tšekin ainoa virallinen kieli on tšekki, lakimääräistä velvoitetta antaa tietoa muilla kielillä ei ole. Tiedon laatu riippuu näin ollen tietoa antavan henkilön halusta ja taidoista.

Mistä löydän tietoa välimiesmenettelystä tai sovittelusta?

Tietoa sovittelusta on saatavissa Tšekin sovittelijayhdistyksen (AMČR) verkkosivustolla.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Virallista verkkosivustoa, jolla olisi tietoa kustannuksista, ei ole.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Erilaisia tilastoja on saatavissa oikeusministeriön verkkosivustolla. Kesto riippuu kuitenkin suurelta osin käsiteltävänä olevasta tapauksesta. Oikeussäännöissä säädetään määräaikoja ainoastaan tietyille tuomioistuinten toimille (esimerkiksi ennakkoratkaisuille).

Mistä löydän tietoa menettelyn keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Maksettavaksi tulevat kulut riippuvat kunkin tapauksen olosuhteista. Kuluja on siis mahdotonta tietää etukäteen.

Arvonlisävero

Miten nämä tiedot annetaan?

Tuomioistuinmaksuista ei peritä arvonlisäveroa, ja maksujen ilmoitettu määrä on lopullinen. Lakimiehen palkkio ei sisällä arvonlisäveroa. Jotkin asianajotoimistot, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia, lisäävät kuitenkin palkkioonsa arvonlisäveron (19 prosenttia).

Paljonko arvonlisäveroa peritään?

Ks. edellä oleva arvonlisäveroa koskeva kohta.

Oikeusapu

Ansiotuloraja siviilioikeuden alalla

Tiettyä ansiotulorajaa ei ole asetettu. Tuomarit voivat kuitenkin pyynnöstä tarkastella jokaista tilannetta erikseen. Tuomioistuinmaksuista voidaan myöntää vapautus osittain tai kokonaan, ellei kantaja ole pannut vireille perusteetonta kannetta. Tuomioistuin voi nimetä oikeudellisen avustajan kantajalle, jos oikeudellisen edustajan käyttö on pakollista.

Ilmaista oikeusapua antavat alaan erikoistuneet kansalaisjärjestöt (asian aihesisällön perusteella) tai Tšekin asianajajaliitto. Tietyissä tapauksissa Tšekin asianajajaliitto voi nimittää lakimiehen antamaan asianajopalveluja ilmaiseksi. Ilmaisesta oikeusavusta päätettäessä otetaan henkilön tulojen lisäksi huomioon henkilön kotitalouden varallisuustilanne.

Vastaajaa koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Tiettyä ansiotulorajaa ei ole asetettu. Tuomioistuimet nimeävät vastaajalle lakimiehen aina, kun oikeudellisen edustajan käyttö on pakollista eikä vastaajalla ole omaa lakimiestä.

Rikoksen uhria koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Vain jotkin kansalaisjärjestöt antavat ilmaista oikeusapua uhreille. Uhrit ovat rikosoikeudenkäynnin asianosaisia vain muutamissa harvoissa tapauksissa, ja muulloin heidän on pantava asia vireille itse (asiassa sovelletaan edellä esitettyjä tietoja oikeusapuun sovellettavasta ansiotulorajasta siviilioikeuden alalla).

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi rikoksen uhrille

Uhrit voivat vaatia korvausta oikeusministeriöltä (lain N:o 209/1997 Sb. mukaisesti).

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Asiassa sovelletaan edellä esitettyjä tietoja oikeusapuun sovellettavasta vastaajaa koskevasta ansiotulorajasta rikosoikeuden alalla.

Maksuttomat oikeudenkäynnit

Perustuslakituomioistuimessa vireille pannut kanteet ovat maksuttomia. Tuomioistuinmaksuja ei peritä myöskään tietyn tyyppisistä oikeudenkäynneistä (jotka on määritetty tuomioistuinmaksuja koskevan lain N:o 549/1991 Sb. 11 §:ssä) – esimerkiksi jos kantaja on alaikäinen ja muutamissa muissa tapauksissa (esimerkiksi kun valtio tai sen elimet ovat oikeudenkäynnin asianosaisia, kun ulkomaalainen hakee turvapaikkaa tai kun asiaan liittyy ”heikompia” asianosaisia).

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Tuomari tekee asiasta päätöksen (loppuratkaisussaan) kussakin tapauksessa. Tuomari voi määrätä hävinneen osapuolen maksamaan kaikki kulut tai vain osan kuluista. Tämä ei kuitenkaan päde avioero-oikeudenkäynteihin. Maksettavaksi määrättäviin kuluihin voivat sisältyä myös lakimiehen käytöstä aiheutuvat kulut.

Asiantuntijapalkkiot

Tuomioistuin maksaa nimittämiensä asiantuntijoiden palkkiot. Asianosaiset maksavat asiantuntijapalkkiot vain silloin, kun ne pyytävät itse asiantuntijan palveluja. Tietyissä tapauksissa tuomioistuin voi määrätä hävinneen osapuolen maksamaan asiantuntijapalkkiot.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Tuomioistuin maksaa kääntäjien ja tulkkien palkkiot oikeudenkäynneissä. Kun asianosainen on ulkomaalainen eikä osaa tšekkiä, asianosaisella on oikeus esiintyä tuomioistuimessa omalla äidinkielellään.

Asiakirjoja

Tšekin kertomus kustannusten avoimuutta koskevasta tutkimuksesta PDF (703 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 02/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.