Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Menettelyn kustannukset

Englanti ja Wales

Tässä jaksossa annetaan suuntaa-antavia tietoja oikeudenkäyntikuluista Englannissa ja Walesissa. Siinä käsitellään muun muassa oikeusalan ammattilaisten palkkioita, oikeusapua, sovittelun kuluja sekä kiinteitä kuluja, kuten tuomioistuinmaksuja.

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Mistä löydän tietoa oikeudenkäyntikuluista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Tietoja oikeudenkäynnistä ja tuomioistuinmenettelyn kustannuksista Englannissa ja Walesissa valmistellaan parhaillaan julkaistavaksi Yhdistyneen kuningaskunnan Directgov-verkkosivustossa. Directgov on helppo tapa etsiä tietoja julkishallinnosta.

Oikeusviraston verkkosivustossa (Her Majesty’s Courts Service, HMCS) on tarkkoja tietoja tuomioistuinmaksuista Englannissa ja Walesissa (ei kaikista oikeuskäsittelyyn liittyvistä eri kustannuksista). Verkkosivustossa on tietoja Englannin ja Walesin tuomioistuinten perimistä eri maksuista ja niiden maksuvelvollisuudesta. Lisäksi sivustossa on tietoja tuomioistuinmaksuihin liittyvästä lainsäädännöstä.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Keskimääräistä kestoa ei voida ilmoittaa, koska jokainen oikeuskäsittely on erilainen. Asianomainen tuomioistuin voi yrittää arvioida tietyntyyppisten asioiden kestoa.

Mistä löydän tietoa menettelyn keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Keskimääräisiä kokonaiskustannuksia ei voida ilmoittaa, koska jokainen oikeuskäsittely on erilainen. Asianajaja voi arvioida sellaisten oikeudenkäyntien kustannushaarukkaa, joista hänellä on kokemusta.

Arvonlisävero

Asianajokulut: Toimisto- ja oikeudenkäyntiasianajajien kustannuksista ja tietyistä maksuista peritään tavallisesti arvonlisävero (veroaste on 15 prosenttia, vaikka se muuttuu todennäköisesti 17,5 prosentiksi vuonna 2010). Arvonlisäverorekisteröinti on pakollinen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos tietty tuloraja täyttyy. Lisätietoja on Yhdistyneen kuningaskunnan vero- ja tullilaitoksen verkkosivustossa (HM Revenue & Customs).

Tuomioistuinmaksut: Tuomioistuinmaksuihin ei sovelleta arvonlisäveroa.

Oikeusalan ammattilaisten palkkiot

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Toimistoasianajajat

Toimistoasianajajien käytännesääntöjen (Solicitors’ Code of Conduct) mukaan asianajajien on annettava asiakkailleen mahdollisimman tarkat tiedot kustannuksistaan (sääntö 2.03). Säännössä 2.03 asetetaan erityisesti velvoite ilmoittaa asiakkaille hinnoitteluperusteet ja ajankohta, jona maksut on oletettavasti suoritettava. Lisäksi asiakkaille on annettava neuvoja rahoitusvaihtoehdoista, myös oikeudesta julkiseen rahoitukseen. Asianajajien on myös annettava asiakkailleen tiedoksi mahdollinen velvollisuus joutua maksamaan kolmannen osapuolen kuluja. Samoja määräyksiä sovelletaan Englannissa ja Walesissa ammattiaan harjoittaviin eurooppalaisiin lakimiehiin ja asianajotoimistoihin sekä muihin lakimiehiin ja muihin ammatinharjoittajiin, jotka kuuluvat asianajajien sääntelyviranomaisen (Solicitors Regulation Authority) sääntelyn piiriin. Asiakkaalle toimitettavaan ensimmäiseen neuvontakirjeeseen on lisäksi sisällytettävä asiakkaan tavoitteet, vaihtoehdot ja avoimet kysymykset asiassa (käytännesääntöjen sääntö 2.02).

Sen jälkeen kun lasku on laadittu, sekä Legal Complaints Service (toimistoasianajajista tehtyjä valituksia käsittelevä elin) että maksuja käsittelevät tuomioistuinten virkamiehet voivat arvioida asianajopalkkioita. Asianajajan palkkioita riidattomissa asioissa koskevan määräyksen mukaan (Solicitors’ (Non-Contentious Business) Remuneration Order 2009) asianajajan kustannusten on oltava kohtuullisia ja kustannuksia määrättäessä on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät olosuhteet tapauksissa, joissa työ ei edellytä oikeudenkäyntiä. Siinä tapauksessa, että riidanalainen lasku koskee työtä, johon ei kuulu oikeudenkäyntityöskentelyä, Legal Complaints Service voi arvioida, onko lasku kohtuullinen. Arviossa määritellään myös, mikä olisi ollut kohtuullinen määrä, jos laskua pidetään kohtuuttomana. Jos työ käsittää oikeudenkäyntityöskentelyä – eli asia on riidanalainen – palkkiosopimukseen sovelletaan toimistoasianajajia koskevan lain (Solicitors Act 1974) säännöksiä, ja tuomioistuin voi arvioida asianajajan palkkion.

Oikeudenkäyntiasianajat

Oikeudenkäyntiasianajajien (Barristers) palkkioista neuvotellaan yleensä erikseen ja niistä sovitaan ennen kuin työ otetaan vastaan. Siitä syystä palkkioita ei ole tarpeen säännellä yhtä paljon kuin toimistoasianajajien palkkioita. Englannin ja Walesin asianajajakunnan (Bar) käytännesäännöissä esitetään periaatteet, joita sovelletaan itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien oikeudenkäyntiasianajajien palkkioihin. Sääntöjen mukaan itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat oikeudenkäyntiasianajat voivat laskuttaa työstä millä tahansa lain sallimalla perusteella, siten että laskuun ei sisälly palkan maksua. Toinen määräys liittyy itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien oikeudenkäyntiasianajajien toisen puolesta suorittamaan työhön. Bar Standards Board -valvontalautakunta voi tutkia kaikki kustannuksiin liittyvät epäselvyydet, ja tutkinta voi mahdollisesti johtaa kurinpitotoimiin.

Ulosottomiehet

County Court -tuomioistuimen ulosottomiehen (Bailiff) palkkiot ovat tuomioistuinmaksuja, joten ne sisältyvät jo edellä mainittuihin oikeudenkäyntikuluihin.

Tuomioistuinlain (Courts Act 2003) mukaan lordikansleri (Lord Chancellor) määrää lakiin perustuvalla määräyksellä palkkiot, jotka High Court Enforcement Officer (ylemmän oikeusasteen täytäntöönpanovirkamies) voi laskuttaa. Lisätietoja palkkioista on oikeusviraston (Her Majesty's Courts Service) verkkosivustossa.

Valtuutettujen ulosottomiesten (Certificated Bailiffs) nykyinen palkkiojärjestelmä on monimutkainen: kuhunkin täytäntöönpanovaltuuteen liittyy erilainen palkkiorakenne. Toiset palkkiot ovat lakisääteisiä, kuten paikallisveroihin liittyvät, mutta toiset perustuvat yksinomaan ulosottoyrityksen ja sen asiakkaiden välisiin sopimuksiin.

Oikeusvirasto laatii parhaillaan muutoksia valtuutettujen ulosottomiesten asemaan ja palkkiorakenteeseen. Muutokset eivät luultavasti tule voimaan ennen vuotta 2012, mutta tätä verkkosivustoa on aikanaan tarpeen ajantasaistaa muutosten takia.

Valan vastaanottaminen

Valan vastaanottaminen on ala, jolla on säädetty kaikkia oikeusalan ammattilaisia koskevista kiinteistä kuluista. Tuomioistuimia ja lainopillisia palveluja koskevan lain mukaan (Courts and Legal Services Act 1990) lordikansleri päättää lakiin perustuvalla määräyksellä määrän, jonka oikeusalan ammattilaiset voivat valan vastaanottamisesta laskuttaa. Nykyisellään määrä on viisi puntaa valaehtoista todistusta tai vakuutusta kohden ja kaksi puntaa kappaletta kohden.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa oikeudellisista kuluista Englannissa ja Walesissa?

Tuomioistuinmaksuja koskevat tiedot on esitetty oikeusviraston verkkosivustossa (Her Majesty's Court Service). Tietoa tarvitaan kuitenkin myös muiden maksujen – kuten oikeudellisesta edustuksesta aiheutuvien kulujen – määräytymisperusteista. Law Society ja Bar Council voivat olla avuksi oikeudellisen edustajan etsimisessä, mutta niillä ei ole tietoa oikeudellisista edustuskuluista, sillä kulut riippuvat monista kunkin asian yksittäisistä tekijöistä. Jos kyseessä on rajat ylittävä riita-asia, lakimiespalkkioita kertyy tavallisesti kaksin kappalein, sekä siellä, missä riita-asian vireille pannut asianosainen sijaitsee, että siellä, missä riita-asian käsittely tapahtuu.

Kiinteät kulut

Kiinteät oikeudenkäyntikulut riita-asioissa

Riita-asian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Tietoja tuomioistuinmaksuista on oikeusviraston (Her Majesty's Courts Service) verkkosivustossa. Nämä maksut on maksettava oikeudellisten edustuskulujen lisäksi.

Missä vaiheessa riita-asian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Tuomioistuinmaksut on maksettava kunkin sellaisen oikeudenkäynnin alussa, josta tuomioistuinmaksuja peritään. Mahdolliset muut palkkiot ja kiinteät kulut maksetaan tavallisesti sen jälkeen, kun oikeudenkäynti on päättynyt.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut rikosasioissa

Rikosasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Syytetyllä voi olla oikeus oikeusapuun puolustautuakseen rikosasian oikeudenkäynnissä, jos hän täyttää oikeusavun edellytykset. Lisätietoja oikeusavusta ja sen edellytyksistä annetaan jäljempänä. Jos syytetty ei saa oikeusapua, hänen sopii kustannuksista oikeudellisen edustajansa kanssa.

Missä vaiheessa rikosoikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Todistajan- tai asiantuntijanpalkkiot on yleensä maksettava asian käsittelyn päättyessä.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut valtio-oikeudellisessa oikeudenkäynnissä

Valtio-oikeudellisen asian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Tuomioistuinmaksut riippuvat käsiteltävän asian lajista ja sen tuomioistuimen asteesta (asemasta), jossa oikeudenkäynti on pantu vireille. Myös muut kulut, kuten oikeudellisesta edustuksesta aiheutuvat kulut, on otettava huomioon.

Missä vaiheessa valtio-oikeudellista oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Tuomioistuinmaksut on maksettava kunkin sellaisen oikeudenkäynnin alussa, josta tuomioistuinmaksuja peritään. Mahdolliset muut palkkiot ja kiinteät kulut maksetaan tavallisesti sen jälkeen, kun oikeudenkäynti on päättynyt.

Asiantuntijapalkkiot

Alle 5 000 punnan vaatimusta koskevissa riita-asian oikeudenkäynneissä asiantuntijakulujen enimmäismääräksi on asetettu 200 puntaa, mutta kaikissa muissa tapauksissa tuomari voi käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, mikä hänen mielestään on asianmukaista. Tuomioistuimia vaaditaan harkitsemaan yhden ainoan yhteisen asiantuntijan käyttöä sen sijaan, että kummallakin asianosaisella olisi eri asiantuntija. Lisätietoja on Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusministeriön verkkosivustossa.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Suurimmassa osassa siviilituomioistuinten käsittelemiä asioita tulkit varataan ja heille maksetaan keskitetysti. Asian on täytettävä tietyt kriteerit, jotta tulkki voidaan rahoittaa keskitetysti. Asian on oltava joko syytteeseenpanoon liittyvä istunto (jolloin päätetään, onko asiaa käsiteltävä ylemmässä oikeusasteessa), taikka lapsia tai kotiväkivaltaa (myös pakkoavioliittoa) koskeva asia. Jos asia ei täytä yhtään edellä mainituista kriteereistä, tulkki rahoitetaan kuitenkin seuraavin edellytyksin: tulkin käyttö on ainoa tapa, jolla jutun osapuoli voi ymmärtää oikeudenkäyntiä; hän ei voi saada julkista rahoitusta; hänellä ei ole varaa maksaa tulkkia yksityisesti; eikä hänellä ole ystävää tai perheenjäsentä, joka voisi avustaa häntä. Palkkiot ilmoitetaan varausehdoissa. Palkkio voi vaihdella suuresti asiasta toiseen. Se riippuu istunnon pituudesta, välimatkasta tuomioistuimeen ja matka-ajasta sekä tulkin käyttämästä matkustustavasta. Ehtoja sovelletaan tiukasti kaikkiin kanteisiin, jotta varmistetaan, että ylimääräisiä maksuja ei suoriteta.

Kääntäjien palkkioita koskevia sääntöjä ei ole. Kääntäjä tai käännöstoimisto määrittää itse oman palkkionsa.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Yleisperiaatteen mukaan häviäjä maksaa, mutta kulujen maksajan määrääminen on kuitenkin täysin tuomarin harkinnassa. Tuomari ottaa kuluista päättäessään huomioon asianosaisten käytöksen ja mahdolliset pyrkimykset yrittää ratkaista riita ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana (myös vaihtoehtoisen riitojenratkaisun avulla). Kuluihin saattaa sisältyä ennalta määrättyjä kiinteitä kuluja ja pääasiaratkaisusta vastaavan tuomarin arvioimia kuluja, joille tämä on määrännyt enimmäismäärät (maksun lajin ja määrän mukaan). Kuluja voidaan käsitellä myös erillisenä asiana ”yksityiskohtaisessa kulujen arvioinnissa” (detailed assessment of costs). Sitä käytetään yleensä vain monimutkaisissa tapauksissa, joissa kuluja on tarkasteltava lähemmin. Lisätietoja menettelystä on Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusministeriön verkkosivustossa.

Mistä löydän tietoa sovittelusta?

Tietoja sovittelusta, myös siihen liittyvistä kustannuksista, on saatavana useissa verkkosivustoissa:

Perhesuhteen hajoamisesta johtuvien riitojen vaihtoehtoisesta ratkaisemisesta on tietoja perheasiain sovittelua koskevan tietopalvelun verkkosivustossa (Family Mediation Helpline). Tietopalvelu koskee ainoastaan perheasiain sovittelua. Puhelinpalvelun numero on 0845 60 26 627 (Yhdistyneessä kuningaskunnassa) ja +441823 623650 (ulkomailta). Myös seuraavissa verkkosivustoissa on tietoja perheasiain sovittelusta:

Sivustoihin tutustuvien kannattaa käyttää hakupalvelua hakusanalla ”family mediation.

Oikeusapu

Siviilioikeuden alalla sovellettavat tulorajat

Tiettyjä tuloihin liittyviä etuuksia saavilla ihmisillä on oikeus saada oikeusapua. Tällaisia etuuksia ovat toimeentulotuki, tuloihin perustuva työttömän työnhakijan korvaus, tuloihin perustuva työttömyys- ja toimeentulotukikorvaus sekä (eläkeläisille tarkoitettu) takuuluotto. Näiden etuuksien saajat ovat siis automaattisesti taloudellisesti oikeutettuja saamaan oikeusapua. Nämä neljä tuloihin perustuvaa etuutta tunnetaan myös yhteisesti nimellä ”toimeentuloetuudet” (subsistence benefits), koska niiden avulla asiakkaan tulot nostetaan elämiseen tarvittavalle vähimmäistasolle.

Muutoin oikeusapua tarvitsevat ihmiset voivat saada ”ilmaista” eli maksuihin perustumatonta apua, jos heidän kuukausittaiset bruttotulonsa ovat alle 2 657 puntaa, kuukausittain käytettävissä olevat tulot ovat alle 315 puntaa ja käytettävissä oleva pääoma on enintään 3 000 puntaa. Jos kuukausittain käytettävissä oleva tulo on 316 – 733 puntaa tai jos käytettävissä oleva pääoma on 3 000 – 8 000 puntaa, heille tarjotaan rahoitusta sillä perusteella, että he suostuvat maksamaan omavastuuosuuden oikeudenkäyntikuluista. Näitä määriä sovelletaan huhtikuusta 2009 alkaen. Määrät voivat kuitenkin muuttua, joten ne on aina tarkistettava oikeusapujärjestelmästä Englannissa ja Walesissa vastaavalta elimeltä (Legal Services Commission).

Taloudellisin perustein määräytyvän kelpoisuuden lisäksi hakijan on myös osoitettava, että hänellä on kohtuulliset perusteet oikeudenkäynnin aloittamiseen, oikeudessa vastaamiseen tai asianosaisuuteen ja että oikeusavun myöntäminen on asiaan liittyvissä erityisolosuhteissa kohtuullista. Legal Services Commission joutuu esimerkiksi harkitsemaan, onko asialla kohtuulliset mahdollisuudet menestyä, ovatko riita-asian tuottamat edut tärkeämpiä kuin julkisten varojen käyttämisestä aiheutuvat kustannukset ja koituuko hakijalle merkittävää henkilökohtaista etua oikeudenkäynnistä, kun muistetaan, että kulut on mahdollisesti maksettava takaisin, jos juttu voitetaan. Harkinta perustuu siis samanlaisiin seikkoihin, jotka yksityisesti maksava, vähävarainen asiakas ottaisi huomioon harkitessaan, turvautuuko hän oikeuskeinoihin.

Rikosoikeuden alalla vastaajiin sovellettavat tulorajat

Lokakuusta 2006 lähtien Magistrate's Court -tuomioistuimen (alempi rikostuomioistuin) eteen Englannissa ja Walesissa joutuvien vastaajien tulotaso on tutkittu. Harkinnassa otetaan huomioon hakijan tulot suhteessa heidän perheoloihinsa, esimerkiksi lasten lukumäärään. Jos hakijan painotettu bruttovuositulo on alle 12 475 puntaa tai jos hakija saa erityistä sosiaaliturvaetuutta tai on alle 18-vuotias, hän on taloudellisesti kelpoinen saamaan oikeusapua. Jos hakijan painotettu vuositulo ylittää 22 325 puntaa, hän ei ole taloudellisesti kelpoinen saamaan oikeusapua. Jos hakijan mukautettu tulotaso on näiden kahden raja-arvon välillä, käytettävissä olevat tulot arvioidaan yksityiskohtaisemmin. Laskelmassa otetaan huomioon todelliset asuin- ja lastenhoitokulut, ja siihen sisältyy myös elinkustannuskorvaus. Jos laskelman tuloksena saatu hakijan käytettävissä oleva vuositulo ei ylitä 3 398 puntaa, hän on taloudellisesti kelpoinen saamaan oikeusapua.

Marraskuussa 2008 hallitus järjesti kuulemisen ehdotuksista, jotka koskivat tulotason tutkimisen ulottamista koskemaan Crown Court ‑tuomioistuinta (ylempää rikostuomioistuinta) Englannissa ja Walesissa. Se julkaisi vastauksensa kommentteihin kesäkuussa 2009. Hallitus aikoo testata malliaan viidessä Crown Court ‑tuomioistuimessa tammikuussa 2010, ja laajempi kansallinen käyttöönotto on tarkoitus toteuttaa huhti - kesäkuussa 2010.

Rikosoikeuden alalla uhreihin sovellettavat tulorajat

Rikoksen uhrit eivät voi saada oikeusapua. Henkilöstö ja Witness Service (hyväntekeväisyysjärjestön todistajille tarjoama tukipalvelu) antavat kuitenkin emotionaalista ja käytännön tukea. Uhrien käyttöön annetaan muun muassa erilliset odotustilat. Nuoriso-oikeutta ja rikosoikeudellista todistelua koskevan lain mukaan (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999) haavoittuvia ja peloteltuja todistajia varten toteutetaan erityistoimenpiteitä, kuten mahdollisuus antaa todistus videoyhteyden kautta toisesta paikasta.

Valtion syyttäjälaitos (Crown Prosecution Service) on äskettäin tarkistanut jälkeenjääneille omaisille tarkoitettua tietopakettia, jonka poliisin perheyhteysvirkamiehet voivat antaa murhan tai tapon takia läheisensä menettäneille. Paketti sisältää tietoja ja neuvoja useista asioista, joita perheiden on käsiteltävä, ja siinä kerrotaan, mistä saa lisäapua, jos tarvitaan vaikkapa lapsen asuinpaikkaa tai tapaamisia koskevia oikeudellisia neuvoja.

Läheisensä murhan tai tapon takia menettäneille annettava oikeudellinen neuvonta kuului uhrien asiamiesjärjestelmään kokeiluhankkeena. Läheisensä menettäneet perheet saivat enintään 15 tuntia sosiaalisia ja henkilökohtaisia asioita koskevaa ilmaista oikeudellista neuvontaa, joka ei välittömästi liittynyt oikeudenkäyntiin. Kokeiluhanke päättyi huhtikuussa 2008, ja parhaillaan laaditaan kokeiluhankkeesta saatujen kokemusten perusteella ehdotuksia palveluksi, jolla oikeudellista neuvontaa annetaan Englannissa ja Walesissa.

Lisäksi valtion syyttäjälaitoksen (Crown Prosecution Service) uhrien auttamisjärjestelmän avulla varmistetaan, että perheille annetaan ennen oikeudenkäyntiä mahdollisuus tavata syyttäjä. Tällöin selitetään uhrin henkilökohtaisen lausuman järjestelmää (victim personal statement scheme), ja syyttäjä tarjoutuu lukemaan perheiden lausuman ennen tuomion julistamista. Oikeudenkäynnin jälkeen uhrit voidaan ohjata ehdonalaispalvelun uhriyhteysjärjestelmään. Hankkeessa nimetään uhreille yhteyshenkilö, joka pitää perheen ajan tasalla asiaankuuluvista seikoista (kuten rikollisen tuomiosta) ja avustaa perhettä, jos tämä haluaa ajantasaistaa uhrin henkilökohtaisen lausuman ehdonalaista vapautta harkitsevaa istuntoa varten.

Muut vastaajille myönnettävän oikeusavun ehdot

Henkilön, joka hakee oikeusapua Englannin ja Walesin Magistrate's Court- tai Crown Court ‑tuomioistuimissa, on täytettävä myös ”oikeuden etujen” (interests of justice) vaatimukset. Tätä tutkittaessa otetaan huomioon eri tekijöitä, kuten johtaako väitetystä rikoksesta tuomitseminen todennäköisesti siihen, että vastaaja vangitaan tai menettää työpaikkansa, ja pystyykö vastaaja ymmärtämään oikeudenkäyntiä ja puhumaan omasta puolestaan. Jos hakijaa koskee yksi tai useampi näistä tekijöistä, hänen katsotaan yleensä täyttävän ”oikeuden etujen” vaatimukset.

Maksuton oikeudenkäynti

Tietyissä olosuhteissa henkilön ei tarvitse maksaa tuomioistuinmaksua. Hänelle voidaan myöntää täysi vapautus, jolloin maksua ei tarvitse lainkaan maksaa, tai osittainen vapautus, jolloin hän maksaa osan maksusta. Tuomioistuinmaksuista vapautumisesta saa lisätietoja oikeusviraston verkkosivustosta (Her Majesty’s Courts Service).

Linkkejä

Legal Services Commission, Alternative Dispute Resolution (ADR), Community Legal Advice, National Mediation helpline, Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusministeriön vaihtoehtoista riitojenratkaisua koskeva verkkosivu, Oikeusviraston sovittelua koskeva verkkosivu, Family Mediation Helpline, Direct.gov.uk, Advice Now, Community Legal Advice, Advice Guide – online help from Citizens Advice, ADR Now, Her Majesty’s Courts Service, Solicitors' Code of Conduct, HM Revenue & Customs, Her Majesty’s Court Service, Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusministeriö, Her Majesty’s Courts Service (bailiffs), oikeusministeriö

Asiakirjoja

United Kingdom report of the Study on Transparency of costs PDF (448 Kb) en (Yhdistyneen kuningaskunnan selvitys kustannusten avoimuudesta)

Päivitetty viimeksi: 26/06/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.