Tämän sivun alkukielistä versiota viro on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

Menettelyn kustannukset

Viro

Tällä sivulla on tietoa Viron oikeudenkäyntikuluista.

Sisällön tuottaja:
Viro
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Lainopilliset neuvonantajat

Virossa ei säännellä lainopillisten neuvonantajien palkkioita.

Lakimiehet

Virossa ei säännellä lakimiesten palkkioita.

Valantehneet asianajajat

Virossa ei säännellä valantehneiden asianajajien palkkioita.

Haastemiehet

Virossa haastemiesten palkkioita säännellään haastemiehistä annetulla lailla. Haastemiehen palkkio voi koostua menettelyn vireille panemista koskevasta palkkiosta, oikeudenkäyntiä koskevasta pääasiallisesta palkkiosta ja täytäntöönpanotoimia koskevasta lisäpalkkiosta. Lisäksi haastemiehellä on oikeus saada korvaus ammatillisista palveluista.

Asianajajat

Virossa ei säännellä asianajajien palkkioita, vaan palkkio määritellään asiakkaan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Lakiasiaintoimiston johtaja tai asianajaja tekee asiakkaalle alustavan hintatarjouksen ja selittää, mistä hinta koostuu. Asiakas korvaa asianajajalle tai lakiasiaintoimiston johtajalle oikeudellisten palvelujen tarjoamisesta aiheutuneet välttämättömät kulut.

Kiinteät kulut

Kiinteät oikeudenkäyntikulut riita-asioissa

Riidan osapuolten kiinteät kulut riita-asioissa

Riidan osapuolille koituu oikeudenkäynnistä seuraavia kiinteitä kuluja:

 • valtion käsittelymaksu
 • pantti kassaatiotuomioistuinta varten
 • pantti yksipuolisen tuomion peruuttamiseksi tehtävää vetoomusta varten
 • maksu oikeudenkäynnin uudelleen aloittamisesta tai määräajan palauttamisesta
 • maksu haastemiesten tiedoksiantamista oikeudenkäyntiasiakirjoista
 • haasteiden ja ilmoitusten julkaisemisesta Ametlikud Teadaanded -lehdessä tai sanomalehdessä aiheutuvat kulut
 • asiantuntijoiden, tulkkien ja kääntäjien palkkiot
 • muut asian käsittelystä aiheutuvat kulut ja muut kuin oikeudenkäyntiin liittyvät kulut.

Riita-asian kiinteiden kulujen maksamisajankohta

Menettelyn aloittamista tai selvittämistoimen toteuttamista hakeneen osapuolen on maksettava seuraavat kulut etukäteen:

 • valtion käsittelymaksu
 • pantti kassaatiotuomioistuinta varten
 • pantti yksipuolisen tuomion peruuttamiseksi tehtävää vetoomusta varten
 • maksu oikeudenkäynnin uudelleen aloittamisesta tai määräajan palauttamisesta
 • haastemiesten toimittamasta oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisesta aiheutuvat kulut
 • haasteiden ja ilmoitusten julkaisemisesta Ametlikud Teadaanded -lehdessä tai sanomalehdessä aiheutuvat kulut
 • asian käsittelystä aiheutuvat kulut tuomioistuimen määräämässä laajuudessa.

Ellei tuomioistuin toisin määrää, asiantuntijoista, tulkeista ja kääntäjistä koituvat kustannukset maksaa etukäteen se oikeudenkäynnin osapuoli, jonka hakemuksesta kustannukset aiheutuvat.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut rikosasioissa

Riidan osapuolten kiinteät kulut rikosasioissa

Riidan osapuolten kiinteitä kuluja ovat oikeudenkäyntikulut, erityiskulut ja lisäkulut, ja ne perustuvat rikosprosessilakiin.

Oikeudenkäyntikuluja ovat:

 • valitulle puolustajalle tai edustajalle maksettava kohtuullinen korvaus ja muut oikeudenkäynnin osapuolen välttämättömät kulut, jotka aiheutuvat rikosasian käsittelystä,
 • uhrille, todistajille ja asiantuntijoille rikosprosessilain 178 §:n mukaisesti maksettavat määrät, lukuun ottamatta lain 176 §:n 1 momentin 1 alamomentissa määriteltyjä kuluja,
 • kustannukset, jotka aiheutuvat valtion rikostekniselle laitokselle, jollekin muulle valtion virastolle tai oikeushenkilölle asiantuntija-arvion antamisesta tai rattijuopumuksen toteamisesta,
 • valitulle puolustajalle maksettava korvaus sekä perustellut ja välttämättömät kulut,
 • rikosprosessilain 224 §:n 1 momentin mukaisesti puolustajalle aiheutuneet rikostutkinta-aineiston kopioimiskulut,
 • todistusaineiston säilytys-, toimitus- ja hävittämiskustannukset,
 • takavarikoitujen tavaroiden säilytys-, luovutus- ja hävittämiskustannukset,
 • siviilikanteen turvaamisesta johtuvat kulut,
 • langettavan päätöksen johdosta maksettavat korvaukset,
 • muut oikeudenkäynnin osapuolelle rikosasian käsittelystä aiheutuneet kulut, lukuun ottamatta rikosprosessilain mukaisesti erityis- tai lisäkuluina pidettäviä kuluja.

Jos osapuolella on useita puolustajia tai edustajia, oikeudenkäyntikuluihin luetaan näille maksettu korvaus siltä osin kuin se ei ylitä yhdelle puolustajalle tai edustajalle tavanomaisesti maksettavaa kohtuullista korvausta.

Jos epäilty tai syytetty puolustaa itse itseään, oikeudenkäyntikustannuksiin luetaan välttämättömät puolustuksen kulut. Oikeudenkäyntikustannuksina ei pidetä ylimääräisiä kustannuksia, joita ei olisi aiheutunut jos oikeudenkäyntiin olisi osallistunut puolustaja.

Oikeudenkäynnin osapuolelle asiantuntija-arvion teettämisestä aiheutuneet kulut korvataan tuomioistuimen asiantuntijoista annetun lain mukaisesti siinä säädetyin edellytyksin.

Erityiskuluja ovat tuomioistuimen käsittelyn lykkäämiseen oikeudenkäynnin osapuolen poisjäännin johdosta liittyvät kulut sekä läsnäolopakosta aiheutuvat kulut.

Lisäkuluja ovat

 • henkilölle, joka ei ole osapuolena oikeudenkäynnissä, maksettava palkkio tiedoista, jotka koskevat näyttöön liittyviä tosiseikkoja,
 • epäillyn tai syytetyn vangittuna pitämisestä aiheutuvat kulut,
 • tulkille rikosprosessilain 178 §:n nojalla maksettavat määrät,
 • määrät, jotka maksetaan rikosoikeudenkäynnissä perusteettomasta vapaudenriistosta kärsineelle henkilölle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain mukaisesti,
 • rikosoikeudenkäyntiin liittyvät valtion- tai paikallishallintoelinten kulut, joita ei ole mainittu rikosprosessilain 175 §:n 1 momentin 1 ja 10 alamomentissa,
 • todistajalle rikosprosessilain 671 §:n nojalla maksettavat määrät,

Rikosasian kiinteiden kulujen maksamisajankohta

 • Jos tuomio on vapauttava, oikeudenkäyntikulut maksaa valtio. Jos tuomio on langettava, oikeudenkäyntikulut maksaa rikoksesta tuomittu. Kun kyseessä on osittain vapauttava tuomio, valtio korvaa kulut sen mukaan, missä määrin syyllisen tuomio oli vapauttava. Oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvoite syntyy viimeisen lopullisen päätöksen tultua voimaan.
 • Jos siviilikanne hylätään, ne oikeudenkäyntikulut, jotka liittyvät kanteen turvaamiseen, tulevat uhrin korvattaviksi. Jos siviilikanteen vaatimukset toteutuvat kokonaisuudessaan, kanteen turvaamiseen liittyvät oikeudenkäyntikulut korvaa tuomittu tai vastaaja. Jos siviilikanteen vaatimukset täyttyvät osittain, tuomioistuin jakaa siviilikanteen turvaamiseen liittyvät oikeudenkäyntikulut uhrin ja tuomitun tai vastaajan kesken ottaen huomioon kaikki asiaan liittyvät näkökohdat. Jos muutoksenhakuun tulee kielteinen päätös, siviilikanteen turvaamiseen liittyvät oikeudenkäyntikulut korvaa valtio.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut perustuslakia koskevissa asioissa

Osapuolten kiinteät kulut perustuslakia koskevissa oikeudenkäynneissä

Virossa yksittäiset henkilöt eivät voi hakea muutosta perustuslain perusteella. Muutoksenhakukulut korvataan valtion talousarviosta. Tuomioistuinkäsittelyyn osallistuvien asiantuntijoiden kulut maksetaan valtion talousarviosta samoin ehdoin kuin siviilioikeudenkäyntien asiantuntijakorvaukset.

Perustuslakia koskevan oikeudenkäynnin kiinteiden kulujen maksamisajankohta

Perustuslakia koskevissa oikeudenkäynneissä ei osapuolten maksettavaksi tule kiinteitä kuluja.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Asianajajien on kerrottava asiakkailleen kaikista oikeudellisten palvelujen tarjoamiseen kuuluvista toimista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Lakiasiaintoimiston johtaja tai asianajaja tekee asiakkaalle alustavan hintatarjouksen ja selittää, mistä hinta koostuu.

Oikeudenkäyntiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

Voittaneen osapuolen maksettaviksi tulevat kustannukset

Voittajaosapuoli maksaa oikeudellisen edustajan tai neuvonantajan palkkion siltä osin kuin tuomioistuin pitää kustannuksia perusteltuina eikä katso, että häviäjäosapuolen olisi ne maksettava.

Hävinneen osapuolen maksettaviksi tulevat kustannukset

Oikeudenkäyntikulujen määräytymistä koskevan lainsäädännön mukaan häviäjäosapuolen on korvattava voittajaosapuolen oikeudenkäyntikulut, joihin voivat kuulua seuraavat:

 • valtion käsittelymaksu
 • pantti
 • todistaja-, asiantuntija-, tulkkaus- ja käännöskulut sekä tuomioistuimen asiantuntijoista annetun lain nojalla kulut, jotka ovat aiheutuneet asiantuntija-arvion tekemisen yhteydessä henkilölle, joka ei ole osapuolena oikeudenkäynnissä
 • asiakirjanäytön ja fyysisten todisteiden hankkimiseen liittyvät kulut
 • tutkintaan liittyvät kulut, mukaan lukien tuomioistuimen matkakulut
 • oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisesta, välittämisestä ja luovuttamisesta aiheutuvat kulut
 • riita-asian arvon määrittelystä aiheutuvat kulut
 • oikeudenkäynnin osapuolten edustajista ja neuvonantajista aiheutuvat kulut
 • oikeudenkäynnin osapuolille oikeudenkäynnin yhteydessä aiheutuvat matka-, posti-, viestintä- ja majoituskulut sekä muut vastaavat kulut
 • oikeudenkäynnin osapuolten saamatta jääneet palkat tai muut saamatta jääneet vakituiset tulot
 • laissa säädettyjen esitutkintamenettelyjen kulut, paitsi jos kanne nostetaan yli kuusi kuukautta esitutkintamenettelyn jälkeen
 • kanteen turvaamiseen liittyvä haastemiehen palkkio ja kanteen turvaamista koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta aiheutuvat kulut
 • haastemiehen palkkio oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisesta
 • oikeudenkäyntikuluihin liittyvää oikeusapua koskevan hakemuksen käsittelykulut
 • nopeutetun maksamismääräysmenettelyn kulut
 • sovittelumenettelyyn osallistumisen kulut, jos tuomioistuin on määrännyt osapuolet osallistumaan siihen siviiliprosessilain 4 §:n 4 momentin mukaisesti, tai kun kyseessä on pakollinen esitutkintaan liittyvä sovittelumenettely, sovittelusta annetun lain 1 §:n 4 momentin mukaisesti.

Jos tuomioistuimen tekemässä oikeudenkäyntikulujen jakamista koskevassa päätöksessä määrätään, että oikeudenkäynnin osapuolen on maksettava toisen oikeudenkäynnin osapuolen oikeudelliseen edustajaan tai neuvonantajaan liittyvät kulut, tuomioistuimen vahvistaman summan on oltava perusteltu ja siinä on otettava huomioon vain välttämättömät kulut. Usean edustajan käyttämisestä aiheutuvat kulut korvataan vain, jos ne johtuvat asian monimutkaisuudesta tai tarpeesta vaihtaa edustajia.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Virossa?

Kulujen määräytymisperusteita koskevia tietoja on seuraavissa asiakirjoissa:

 • siviiliprosessilaki
 • laki haastemiehistä
 • laki valtion käsittelymaksusta
 • siviiliprosessilain nojalla annetut oikeudelliset välineet.

Millä kielillä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Virossa?

Tietoa kulujen määräytymisperusteista on saatavilla viroksi.

Riigi Teatajan verkkosivustolla on englanninkieliset käännökset Viron oikeudellisista välineistä, jotka sisältävät tietoa kuluista ja niiden määräytymisperusteista.

Mistä löydän tietoa välimiesmenettelystä?

Oikeusministeriö vastaa siitä, että noudatetaan direktiiviä 2008/52/EY tietyistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Yleisluonteisia kysymyksiä sovittelusta voi lähettää oikeusministeriön sähköpostiosoitteeseen info@just.ee.

Sovittelumenettelyä riita-asioissa koskee sovittelusta annettu laki, jossa määritellään sovittelijoiden oikeudet ja velvollisuudet. Siinä annetaan myös ohjeita sovittelijan avulla aikaansaatujen sopimusten täytäntöönpanosta. Oikeus toteuttaa sovittelumenettely annetaan laissa seuraaville:

 • luonnollinen henkilö, jonka osapuolet ovat valtuuttaneet toimimaan sovittelijana
 • valantehnyt asianajaja
 • notaari
 • laissa määrätyssä tapauksessa valtion- tai paikallishallinnon yksikön sovitteluelin.

Sovittelumenettelystä hallintoasioissa säädetään hallintolainkäyttölaissa ja sovittelumenettelystä rikos- ja rikkomusasioissa säädetään rikosprosessilaissa.

Sosiaaliministeriö pyrkii edistämään sovittelun käyttöä erityisesti perheoikeuden alalla tukemalla perheasiain sovittelijoiden toiminnan kehittämistä. Viron sovittelijoiden liiton verkkosivustolla on tietoa asiasta sekä viroksi että englanniksi. Myös Viron lastensuojeluliitto, joka on voittoa tavoittelematon lasten oikeuksia puolustava järjestö, neuvoo vanhempia, jotka aikovat erota tai muuttaa erilleen, ja kannustaa heitä käyttämään sovittelijan palveluita lasten etujen suojelemiseksi. Liitto myös järjestää koulutusta perheasioiden sovittelijoille.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Kuluja käsittelevä verkkosivusto

Se, minkä tyyppisiä ja miten paljon kuluja oikeudenkäyntiin liittyy, määräytyy oikeudenkäynnin keston ja luonteen perusteella. Oikeudenkäynteihin liittyvistä kuluista saa ensisijaisesti tietoa prosessilaeista ja valtion käsittelymaksua koskevasta laista. Oikeusministeriö julkaisee ja ylläpitää virallista lehteä Riigi Teatajaa, josta löytyvät:

 • lait ja asetukset
 • tasavallan presidentin määräykset
 • korkeimman oikeuden päätökset ja kansainväliset sopimukset
 • paikallishallinnon asetukset.

Riigi Teatajassa ovat myös lakien, hallituksen asetusten ja hallinnollisten määräysten, ministerien asetusten, Viron keskuspankin pääjohtajan asetusten, kansallisen keskusvaalilautakunnan asetusten, korkeimman oikeuden päätösten, tasavallan hallituksen hallinnollisten määräysten sekä kunnan- ja kaupunginhallitusten ja -valtuustojen asetusten viralliset konsolidoidut tekstit. Riigi Teatajassa julkaistu lainsäädäntö ja muut asiakirjat ovat olleet saatavissa vuodesta 1990 lähtien.

Korkeimman oikeuden verkkosivustolla on julkaistu analyysi oikeudenkäyntikulujen määräämiskäytännöstä.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuinten oikeudenkäyntejä koskevia tilastoja vuodesta 1996 lähtien on saatavissa tuomioistuinten verkkosivustolla.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

• Eri menettelyissä maksettavasta valtion käsittelymaksusta säädetään valtion käsittelymaksua koskevassa laissa.

• Haastemiesten palkkioista säädetään haastemiehistä annetussa laissa.

• Eri menettelyjen keskimääräisistä kokonaiskustannuksista ei ole olemassa tilastoja.

Arvonlisävero (Alv)

Miten siitä saa tietoa?

Myös haastemiesten palkkioihin sovelletaan arvonlisäveroa, joka on 20 prosenttia.

Hakija voi saada palautusta oikeudenkäyntikuluihin lisätystä arvonlisäverosta, jos hän voi todistaa, ettei ole arvonlisärekisterissä, tai jos arvonlisäveron periminen ei ole muusta syystä mahdollista.

Mitkä ovat sovellettavat prosentit?

Virossa alv-prosentti on ollut 1.7.2009 lähtien 20.

Oikeusapu

Siviilioikeuden alalla sovellettava tuloraja

Oikeusapua voi saada, jos oikeudellisten palveluiden kustannukset ovat yli kaksi kertaa niin suuret kuin hakijan keskimääräinen kuukausitulo. Tulo lasketaan hakemuksen jättämistä edeltävien neljän kuukauden keskimääräisten kuukausitulojen perusteella.

Verot ja pakolliset vakuutusmaksut, elatusvelvollisuudesta koituvat kulut sekä asumiseen ja matkustukseen liittyvät kohtuulliset kulut vähennetään näin lasketusta tulosta.

Muita uhreille myönnettävän oikeusavun ehtoja

Valtion oikeusapuun sovelletaan siviiliprosessilakia. Valtion takaaman oikeusavun tyypeistä sekä myöntämisedellytyksistä ja -menettelyistä säädetään valtion oikeusavusta annetussa laissa.

Oikeusapua voi saada luonnollinen henkilö, joka avustusta haettaessa asuu Virossa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa tai on Viron tai muun EU:n jäsenvaltion kansalainen. Asuinpaikka määritellään tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 59 artiklan perusteella. Muut luonnolliset henkilöt voivat saada oikeusapua vain, jos tästä oikeudesta on määrätty kansainvälisessä sopimuksessa.

Valtion oikeusapua ei voi saada, jos

 • hakija pystyy puolustamaan oikeuksiaan itse
 • hakija ei ole oikeutettu suojeluun, johon hän hakee oikeusapua
 • hakija pystyy kustantamaan oikeudelliset palvelut, koska hänellä on helposti myytävää omaisuutta
 • oikeudellisten palvelujen kustannukset eivät oletettavasti ylitä hakijan kahdella kerrottuja keskimääräisiä kuukausituloja, jotka on laskettu hakemuksen jättämistä edeltävien neljän kuukauden keskimääräisten kuukausitulojen perusteella ja joista on vähennetty verot, pakolliset vakuutusmaksut, laissa määritellyistä elatusvelvollisuuksista aiheutuvat kulut sekä kohtuulliset asumis- ja liikkumiskustannukset
 • hakijalla on olosuhteiden vuoksi ilmeisen vähäinen mahdollisuus suojata oikeuksiaan
 • oikeusapua haetaan aineettomaan vahinkoon liittyvän korvausvaatimuksen esittämiseksi, eikä asiassa esiinny suoranaista yleistä etua
 • riita koskee hakijan liiketoimintaa eikä vaikuta hänen liiketoimintaansa liittyviin oikeuksiin
 • hakemus on tehty tavaramerkin, patentin, hyödyllisyysmallin, ohjelmoitujen piirien topografisen muotoilun tai jonkin muun teollis- ja tekijänoikeuden muodon suojaamiseksi, lukuun ottamatta tekijänoikeuslakiin perustuvia oikeuksia
 • hakijalla on selvä liikekumppanuus sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole oikeutettu oikeusapuun; tällöin on vaarana, että saatu oikeusapu voisi siirtyä henkilölle, joka ei ole siihen oikeutettu
 • oikeusapua haetaan hakijalle siirretyn oikeuden suojaamiseksi, ja on syytä uskoa, että oikeus on siirretty hakijalle valtion oikeusavun saamiseksi
 • oikeudellisten palveluiden saanti on turvattu oikeusturvavakuutuksella tai hakijan ottamalla pakollisella vakuutuksella
 • mahdollinen hyöty, jonka hakija voi saada asiassa, on kohtuuttoman pieni valtiolle oikeusavun tarjoamisesta odotettavissa oleviin kustannuksiin verrattuna.

Lisätietoa valtion oikeusavusta on Viron asianajajaliiton verkkosivustolla.

Muita epäillylle ja vastaajalle myönnettävän oikeusavun ehtoja

Oikeusavun saamiseen sovellettavat ehdot ovat samat epäillyille tai vastaajille ja uhreille.

Maksuton oikeudenkäynti

Valtion käsittelymaksusta annetussa laissa säädetään tapauksista, joissa voidaan myöntää vapautus tästä maksusta. Tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetussa asiassa seuraavat toimet on vapautettu valtion käsittelymaksusta:

 • muutoksenhaku, jossa vaaditaan korvausta tai palkkaa, työsopimuksen irtisanomisen julistamista mitättömäksi, virkaan tai tehtävään palauttamista tai palveluksesta vapauttamisen perusteen sanamuodon muuttamista
 • muutoksenhaku, joka koskee elatusvaadetta ja, jos kyse on lapsen elatusvaateesta, hakemusta nopeutetusta maksamismääräysmenettelystä
 • muutoksenhaku, joka koskee vahingonkorvausvaatimusta laittomasta tuomiosta, rikossyytteestä tai säilöönotosta ja muista perusteettomista vapaudenriistoista, ja myös muutoksenhaku, joka koskee vahingonkorvausvaatimusta rikkomuksesta määrätyn rangaistuksen lainvastaisesta täytäntöönpanosta omaisuudelle aiheutuneista vahingoista
 • rikosasiaan liittyvien tuomioistuinasiakirjojen luovuttaminen ensimmäisen kerran
 • menettely henkilön sijoittamiseksi suljettuun laitokseen
 • muutoksenhaku, joka koskee laittoman pidätyksen yhteydessä takavarikoitujen tai haltuun otettujen varojen palauttamista ja siihen liittyvää vahingonkorvausvaatimusta
 • muutoksenhaku, joka koskee eläkkeeseen oikeuttavan palvelusajan pituuden osoittamista
 • muutoksenhaku, joka koskee hallintoasiassa esitettyä protestia
 • muutoksenhaku notaarin palkkiosta vapauttamiseksi, ja tuomioistuimen tällaisessa asiassa antaman ratkaisun riitauttaminen
 • muutoksenhaku, joka koskee oikeusapuhakemusta ja tuomioistuimen tällaisessa asiassa antaman ratkaisun riitauttamista
 • muutoksenhaku, joka koskee pääasiallisen palkansaajan ruumiinvammasta, muusta terveysongelmasta tai kuolemasta aiheutuvaa vahinkoa
 • hallintoasiassa enintään viisisivuisen jäljennöksen ottaminen oikeudenkäyntiasiakirjoista.

Valtion käsittelymaksusta on vapautettu seuraavat:

 • alaikäisen tekemä muutoksenhaku tuomioistuimen ratkaisusta asiassa, jossa hänellä on lain nojalla itsenäinen valitusoikeus
 • eläkkeen- tai tuenhakijan vireille panema asia, joka koskee eläkkeen tai tuen virheellistä maksamista tai maksamatta jättämistä
 • luonnollisen henkilön tekemä kantelu vaalilautakunnan päätöksestä
 • holhoojana toimivan laitoksen hakemus vanhempien huoltajuuden poistamiseksi tai holhoojan nimittämiseksi alaikäiselle tai mikä tahansa muu laitoksen holhouksessa olevan lapsen edun nimissä tehty hakemus
 • veroviranomaisten hakemus konkurssiin asettamiseksi tai muu hakemus, joka liittyy maksukyvyttömyysmenettelyyn, ja tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa veron määrän määrittämiseksi
 • maakuntahallituksen maareformilakiin perustuvien sääntöjen mukaisesti esittämä pyyntö kiinnityksenhaltijan velvoitteiden täyttämiseksi asiassa, joka liittyy valtion hyväksi haettuun kiinnitykseen
 • haastemiehen tuomioistuimelle toimittama hakemus, joka liittyy täytäntöönpanomenettelyn toteuttamiseen täytäntöönpanomenettelystä annettujen menettelysääntöjen mukaisesti, ja siviiliprosessilain 599 §:ssä säädettyyn täytäntöönpanomenettelyyn liittyvästä tuomioistuimen ratkaisusta tekemä valitus.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Ratkaisun antava tuomioistuin määrittelee tuomioistuimen päätöksessä tai oikeudenkäynnin päättämistä koskevassa määräyksessä, miten oikeudenkäyntikulut jaetaan osapuolten kesken. Tuomioistuimen on mainittava, mitkä oikeudenkäyntikulut tai minkä osuuden oikeudenkäyntikuluista kukin osapuoli joutuu maksamaan. Jos ylempi oikeusaste muuttaa tuomiota tai antaa uuden tuomion palauttamatta asiaa uudelleen käsiteltäväksi, tuomioistuimen on tarvittaessa muutettava oikeudenkäyntikulujen jakautumista tämän mukaisesti.

Oikeudenkäynnin osapuoli voi 30 päivän kuluessa kulujen jakamista koskevan oikeuden päätöksen voimaantulosta pyytää asiassa päätöksen tehnyttä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta määrittelemään oikeudenkäyntikulujen summan päätöksessä määritellyn kulujen jakautumisen perusteella. Hakemukseen on liitettävä oikeudenkäyntikulujen luettelo, jossa kulut on eritelty. Tuomioistuin voi vahvistaa osapuolelle määräajan korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrittämiseksi tai velvoittaa tämän esittämään oikeudenkäyntikuluja todistavia asiakirjoja. Tuomioistuin toimittaa oikeudenkäyntikulujen määrittelyä koskevan hakemuksen, oikeudenkäyntikulujen luettelon ja kulutositteet välittömästi vastapuolelle.

Vastapuoli voi esittää vastalauseensa tiedoksiannon johdosta tuomioistuimen vahvistamasta päivästä alkaen. Vastausaikaa on oltava vähintään seitsemän päivää. Oikeusavun myöntäminen ei sulje pois eikä rajoita oikeusavun saajan velvollisuutta korvata vastapuolen kuluja, jos tuomioistuin niin päättää. Hävinnyt osapuoli maksaa oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan myös silloin, kun se on vapautettu oikeuskulujen maksamisesta tai sille on myönnetty oikeusapua kyseisiin kuluihin.

Jos kanne ratkeaa kantajan hyväksi, tuomioistuin määrää vastaajan maksamaan valtiolle ne oikeudenkäyntikulut, joista kantaja on vapautettu tai jotka tämä voisi maksaa erissä. Tämä summa määräytyy suhteessa siihen, mikä osa kanteesta on ratkennut kantajan hyväksi.

Asiantuntijoiden palkkiot

Ellei tuomioistuin toisin määrää, oikeudenkäyntiin liittyvistä olennaisista kuluista vastaa tuomioistuimen määräämässä laajuudessa se osapuoli, joka on nostanut kanteen, johon kulut liittyvät. Jos kanne on molempien osapuolten nostama tai jos tuomioistuin kutsuu asiantuntijan, kustannukset jaetaan tasan osapuolten kesken.

Asiantuntijapalkkio on maksettava suoritetun tehtävän perusteella. Tässä voidaan soveltaa tuntikorvauksia, jotka noudattavat hallituksen asetuksessa vahvistettuja vähimmäis- ja enimmäistuntikorvauksia. Asiantuntijan palkkio asiantuntija-arviosta on 10–40 kertaa vähimmäistuntikorvaus. Määritellessään tuntikorvausta tuomioistuin ottaa huomioon

 • asiantuntijan pätevyyden
 • työn monimutkaisuuden
 • kaikki työstä aiheutuvat välttämättömät kustannukset
 • erityisolosuhteet, joissa asiantuntija on joutunut toimimaan.

Korvattaviksi tulevat myös asiantuntijalausunnon valmistelusta ja laatimisesta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien henkilöstökulut ja tutkinnassa käytetyt materiaalit ja välineet, sekä oikeudenkäynnin yhteydessä aiheutuvat majoitus- ja ateriakulut.

Asiantuntijapalkkion summasta ja asiantuntijalle aiheutuneista korvattavista kustannuksista päättää sama tuomioistuin, joka on kutsunut asiantuntijan.

Asiantuntijat saavat korvauksen vain sitä pyytäessään. Jos asiantuntija on tehnyt työnsä, tuomioistuin maksaa asianmukaisen palkkion riippumatta siitä, ovatko osapuolet maksaneet kustannukset etukäteen tai onko tuomioistuin määrännyt osapuolet maksamaan kustannukset.

Hävinnyt osapuoli maksaa voittaneelle osapuolelle valtion oikeusopillisen laitoksen tekemästä asiantuntija-arviosta aiheutuvat asiantuntijapalkkiot ja -kulut, jotka ovat osa oikeudenkäyntikuluja, samalla tavoin kuin oikeudenkäyntikulutkin.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Oikeudenkäyntiin osallistuvan tulkin palkkio maksetaan tuntikorvauksena, joka on 2–40 kertaa niin suuri kuin kansallinen vähimmäistuntipalkka. Kääntäjälle maksetaan kirjallisesta käännöksestä sivukohtainen palkkio, joka voi nousta 20-kertaiseksi vähimmäistuntipalkkaan verrattuna.

Tulkin tai kääntäjän palkkiosta ja korvauksista päättää sama tuomioistuin, joka on kutsunut tulkin tai kääntäjän.

Määritellessään tuntikorvauksia tuomioistuin ottaa huomioon tulkin tai kääntäjän pätevyyden, työn vaikeusasteen, kaikki aiheutuneet välttämättömät kulut sekä erityisolosuhteet, joissa tulkkaaminen tai kääntäminen piti tehdä.

Tulkit ja kääntäjät saavat palkkion ainoastaan sitä pyytäessään. Tuomioistuin maksaa asianmukaisen palkkion tulkille ja kääntäjälle riippumatta siitä, ovatko osapuolet maksaneet kustannukset etukäteen tai onko tuomioistuin määrännyt osapuolet maksamaan kustannukset.

Tulkki- ja kääntäjäpalkkiot ovat osa oikeudenkäyntikuluja. Hävinneen osapuolen on korvattava ne voittaneelle osapuolelle samalla tavoin kuin oikeudenkäyntikulut.

Päivitetty viimeksi: 08/08/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.