Menettelyn kustannukset

Suomi

Tässä osiossa annetaan tietoa oikeuskuluista Suomessa.

Sisällön tuottaja:
Suomi

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Asianajajat

Suomessa asianajajien palkkioita säännellään Suomen Asianajajaliiton vahvistamissa hyvää asianajajatapaa koskevissa ohjeissa ja palkkio-ohjeessa.

Haastemiehet

Suomessa haastemiesten käyttöön liittyvistä maksuista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 925/2008, ulosottomaksuista annetussa laissa (34/1995) ja valtioneuvoston asetuksessa 35/1995.

Asiamiehet

Suomessa asiamiesten palkkioista säädetään kauppakaaren 18 luvun 5 §:ssä, oikeusapulaissa (257/2002) ja valtioneuvoston asetuksessa 290/2008.

Kiinteät kulut

Kiinteät kulut riitaoikeudenkäynneissä

Asianosaisten kiinteät kulut riitaoikeudenkäynneissä

Suomessa kiinteisiin kuluihin kuuluvat käsittelymaksut ja toimituskirjamaksut. Käsittelymaksut (oikeudenkäyntimaksut, hakemusmaksut, toimitusmaksut) peritään asianosaiselta korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä. Käsittelymaksu sisältää korvauksen myös asiassa annettavasta ratkaisun tai välipäätöksen sisältävästä toimituskirjasta. Oikeudenkäyntimaksut vaihtelevat käräjäoikeuksissa käsiteltävien riita-asioiden 79 euron maksusta markkinaoikeuksien 223 euron maksuun.

Toimituskirjamaksut (otemaksut, jäljennösmaksut, todistusmaksut) peritään erikseen tilatuista asiakirjoista, ellei erikseen ole säädetty maksuvapautusta. Maksua ei esimerkiksi peritä asianomistajalle annettavasta toimituskirjasta virallisen syyttäjän ajamassa rikosasiassa.

Kuluja koskevia tietoja on oikeuslaitoksen internetsivustolla ja tuomioistuinten maksuja koskevassa laissa (laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 701/1993) sekä asianmukaisissa valtioneuvoston asetuksissa.

Avioeroasiassa oikeudenkäyntikuluina maksetaan ensimmäisestä käsittelystä 79 euroa ja harkinta-ajan jälkeisestä jatkokäsittelystä 44 euroa. Asiamiehen käyttäminen maksaa noin 1 000 euroa. Oikeudenkäyntimaksu hakemusasioissa on 72 euroa. Riita-asioissa oikeudenkäyntimaksu on 79–179 euroa käräjäoikeudessa sekä lisäksi 179 euroa, jos asiasta tehdään valitus hovioikeuteen. Asianajokulut ovat arviolta 6 000 euroa tai enemmänkin.

Missä riitaoikeudenkäynnin vaiheessa maksetaan asianosaisten kiinteät kulut?

Riitaoikeudenkäynnin asianosaiset maksavat kiinteät kulut oikeudenkäynnin päätyttyä.

Kiinteät kulut rikosoikeudenkäynneissä

Asianosaisten kiinteät kulut rikosoikeudenkäynneissä

Virallisen syyttäjän ajamissa rikosasioissa ei Suomessa peritä asianosaisilta maksua asian käsittelystä alioikeudessa.

Missä rikosoikeudenkäynnin vaiheessa maksetaan kiinteät kulut?

Rikosoikeudenkäynnin asianosaiset maksavat kiinteät kulut oikeudenkäynnin päätyttyä.

Kiinteät kulut perustuslakituomioistuinten oikeudenkäynneissä

Asianosaisten kiinteät kulut perustuslakituomioistuinten oikeudenkäynneissä

Suomessa ei ole perustuslakituomioistuimia, vaan perustuslakiin liittyvät asiat käsitellään rikosoikeudenkäynneissä. Virallisen syyttäjän ajamissa rikosasioissa ei asianosaisilta peritä maksua asian käsittelystä alioikeudessa.

Missä perustuslakiin liittyvän oikeudenkäynnin vaiheessa maksetaan kiinteät kulut?

Kulut maksetaan oikeudenkäynnin päätyttyä.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Oikeudellisten edustajien on annettava mahdollisen oikeudenkäynnin asianosaisille ennakkotietoja, joista he saavat tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, menestymismahdollisuutensa ja oikeudenkäynnistä aiheutuvat kulut sekä hävinneelle osapuolelle todennäköisesti aiheutuvat kulut. Tästä asiasta on ohjeita Suomen Asianajajaliiton asianajajan tapaohjeissa. Asianajaja on lain nojalla velvollinen pitämään salassa asiakkaan luottamukselliset tiedot.

Kulujen määräytymisperusteet

Missä on tietoja kulujen määräytymisperusteista Suomessa?

Kulujen määräytymisperusteista on tietoja oikeusministeriön internetsivustolla.

Millä kielellä tiedot kulujen määräytymisperusteista Suomessa on annettu?

Tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Mistä löydän tietoa välimiesmenettelystä/sovittelusta?

Välimiesmenettelystä/sovittelusta on tietoa oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internetsivustoilla.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Maksutonta yksityiskohtaista tietoa kustannuksista ja oikeudenkäyntimaksuista on Suomen oikeusministeriön internetsivustolla.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Tietoa keskimääräisistä käsittelyajoista on oikeusministeriön internetsivustolla kohdassa ”Toiminta ja talous”

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Tietoa menettelyjen keskimääräisistä kokonaiskustannuksista on Suomen oikeuslaitoksen verkkosivuston osiossa Tuomioistuimet.

Arvonlisävero

Missä on tietoa arvonlisäverosta?

Tietoa arvonlisäverosta on oikeusministeriön internetsivustolla. Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjeen mukaan asianajajan on kuluttajasuhteissa annettava arvio palvelun suorittamisesta veloitettavasta palkkiosta arvonlisäverollisena.

Mikä on arvonlisäprosentti?

Oikeudellisten palvelujen arvonlisävero on 22 prosenttia. Oikeusapu ei sen sijaan ole arvonlisäveron alaista.

Oikeusapu

Riita-asioissa sovellettavat tulorajat

Tuloraja lasketaan vahvistetun kaavan mukaisesti. Maksuton oikeusapu myönnetään yleensä, kun hakijan käyttövarat ovat yksinäisellä henkilöllä enintään 700 euroa kuukaudessa. Se voidaan myöntää myös siten että hakija maksaa asteittain suurenevan omavastuuosuuden, kun hänen kuukausittaiset käyttövaransa ovat 700–1 500 euroa. Maksutonta oikeusapua ei myönnetä, kun hakijan käyttövarat ovat yli 1 500 euroa kuukaudessa. Vastaavat luvut ovat puolisoilta yhtä puolisoa kohti 600–1 300 euroa.

Hakijoilta, jotka maksavat oikeusavusta omavastuuosuuden, peritään 70 euron oikeusapumaksu. Hakijalta peritään myös lisäomavastuu, jos hänen helposti rahaksi muutettava omaisuutensa on yli 5 000 euroa.

Vastaajaa koskevat tulorajat rikosasioissa

Tuloraja lasketaan erityisen kaavan mukaisesti. Maksuton oikeusapu myönnetään yleensä, kun hakijan käyttövarat ovat yksinäisellä henkilöllä enintään 700 euroa kuukaudessa. Se voidaan myöntää myös siten, että hakija maksaa asteittain suurenevan omavastuuosuuden, kun hänen kuukausittaiset käyttövaransa ovat 700–1 500 euroa. Maksutonta oikeusapua ei voi saada hakija, jonka käyttövarat ovat yli 1 500 euroa kuukaudessa. Vastaavat luvut puolisoilta ovat 600–1 300 euroa yhtä puolisoa kohti. Lisätietoja on oikeuslaitoksen internetsivustolla. Hakijoilta, jotka maksavat oikeusavusta omavastuuosuuden, peritään 70 euron oikeusapumaksu. Hakijalta peritään myös lisäomavastuu, jos hänen helposti rahaksi muutettava omaisuutensa on yli 5 000 euroa.

Törkeästä rikoksesta epäillyllä sekä pidätettynä tai vangittuna olevalla henkilöllä on lisäksi oikeus julkiseen puolustajaan taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tuomioistuin voi myös omasta aloitteestaan määrätä puolustajan henkilölle, joka on alle 18-vuotias tai joka ei kykene puolustamaan itseään. Jos vastaaja tuomitaan rikoksesta, hänet velvoitetaan korvaamaan julkisen puolustajan palkkio valtiolle, paitsi jos hänellä on oikeus yleiseen oikeusapuun. Tällöin vastaajan velvollisuus korvata palkkio valtiolle määräytyy oikeusapuun sovellettavien sääntöjen mukaan.

Rikoksen uhreja koskevat tulorajat rikosasioissa

Eräiden törkeiden rikosten, kuten perheväkivallan tai seksuaalirikosten, uhreilla on oikeus avustajaan ja tukihenkilöön taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

Lisäksi uhrit voivat saada oikeusapua yleisesti sovellettavien ehtojen perusteella. Niiden mukaan oikeusapua myönnetään hakijoille, joiden käyttövarat ovat yksinäisinä henkilöinä alle 700 euroa kuukaudessa. Oikeusapua voi saada myös siten, että hakija maksaa asteittain suurenevan omavastuuosuuden, kun hänen kuukausittaiset käyttövaransa ovat 700–1500 euroa. Maksutonta oikeusapua ei voi saada hakija, jonka käyttövarat ovat yli 1 500 euroa kuukaudessa. Vastaavat luvut puolisoilta ovat 600–1 300 euroa yhtä puolisoa kohti. Hakijoilta, jotka maksavat oikeusavusta omavastuuosuuden, peritään 70 euron oikeusapumaksu. Hakijalta peritään myös lisäomavastuu, jos hänen helposti rahaksi muutettava omaisuutensa on yli 5 000 euroa.

Uhreille myönnettävää oikeusapua koskevat muut ehdot

Oikeusapua haetaan aina valtion oikeusaputoimistolta. Oikeusapua voidaan hakea miltä tahansa oikeusaputoimistolta hakijan asuinpaikasta riippumatta. Käytännöllisintä on asioida lähimmässä toimistossa.

Hakijan tulee esittää selvitys taloudellisista olosuhteistaan, tarvittaessa oikeusturvavakuutuksestaan ja asiasta, jossa oikeusapua haetaan.

Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistossa joko suullisesti tai kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä tarvittavat tositteet. Hakemuslomake liitteineen voidaan myös lähettää oikeusaputoimistoon kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla.

Hakemuslomake on oikeuslaitoksen Lomakkeita-sivulla, ja lisäksi niitä saa valtion oikeusaputoimistoista, tuomioistuimista ja asianajotoimistoista.

Jos hakija haluaa käyttää oikeudenkäyntiä koskevassa asiassa yksityistä avustajaa, tämä voi tehdä oikeusapuhakemuksen.

Jos henkilö joutuu perheväkivallan tai seksuaalirikoksen uhriksi, tuomioistuin voi määrätä hänelle esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin avustajan tai tukihenkilön. Jos uhrilla on oikeudenkäynnissä vaatimuksia, tuomioistuin määrää hänelle avustajan. Jollei uhri esitä vaatimuksia, hänelle voidaan määrätä tukihenkilö.

Kuten edellä mainittiin, törkeästä rikoksesta epäillylle sekä pidätettynä tai vangittuna olevalle henkilölle määrätään pyynnöstä julkinen puolustaja. Tuomioistuin voi myös omasta aloitteestaan määrätä puolustajan henkilölle, joka on alle 18-vuotias tai joka ei kykene puolustamaan itseään.

Maksuttomat oikeudenkäynnit

Oikeusavun saajien ei tarvitse maksaa oikeudenkäynneistä.

Lisäksi määrätyt asiat käsitellään lain (tuomioistuinten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 701/1993 6 ja 7 §) mukaan maksuitta. Tällaisia ovat esim. yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat sekä virallisen syyttäjän ajamat rikosasiat alimmassa oikeusasteessa. Ulkomaiden viranomaiset ja ulkomaalaiset voivat saada maksuttoman oikeudenkäynnin keskinäistä oikeusapua koskevissa asioissa.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Yleissääntönä on, että riita-asioissa kulut maksaa hävinnyt osapuoli (poikkeuksia ovat hakemusasiat ja asiat, joihin liittyy pakottavia säännöksiä, kuten monet perheoikeudelliset kysymykset). Hallinto-oikeuksissa osapuolten on maksettava itse omat kulunsa. Tuomioistuin ilmoittaa, onko hävinneen osapuolen maksettava voittaneen osapuolen kulut.

Asiantuntijapalkkiot

Tuomioistuin määrää asiantuntijapalkkiot. Niille ei ole määrätty kiinteää kattoa, mutta niiden on oltava kohtuullisia.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Tuomioistuin määrää kääntäjien ja tulkkien palkkiot. Niille ei ole määritetty kiinteää kattoa, mutta niiden on oltava kohtuullisia. Kääntäjän keskimääräinen palkkio on 80 euroa/sivu. Osapuolen, jolle on myönnetty oikeusapua, ei tarvitse maksaa näitä kuluja.

Linkkejä

Suomen oikeusministeriö

Suomen oikeuslaitos

Suomen Asianajajaliitto

Asiakirjoja

Finland’s report of the Study on Transparency of costs PDF (504 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 19/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.