Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Menettelyn kustannukset

Kreikka

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Kreikassa.

Sisällön tuottaja:
Kreikka
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Asianajajat

Asianajajien palkkioista säädetään asianajajista annetun lain 4194/2013 (Kodikas Dikigoron, virallinen lehti Α 208) 58 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä. Näiden määräysten mukaan asianajajan palkkio määrittyy vapaasti päämiehen tai tämän edustajan kanssa tehdyllä kirjallisella sopimuksella. Palkkio kattaa joko koko oikeudenkäynnin tai osan siitä taikka tiettyjä oikeudenkäyntiin kuuluvia toimia tai mitä tahansa muita oikeudellisia tehtäviä tuomioistuimessa tai sen ulkopuolella.

Jos kirjallisesti tehtyä sopimusta ei ole, palkkio määräytyy käsiteltävän asian arvon perusteella (63 §:n 1 momentti). Jos käsiteltävän asian arvoa ei voida määrittää rahassa, palkkion määrä arvioidaan asianajajista annetun lain liitteen I perusteella (63 §:n 2 momentti, jossa viitataan liitteeseen I / Taulukko asianajajien palkkioista tuomioistuimessa toimimisesta).

Asianajajat ja lainopilliset neuvonantajat

Lainopillisena neuvonantajana toimivien asianajajien ja muiden asianajajien välillä ei tehdä eroa.

Haastemiehet

Haastemiehillä on omat palkkionsa. Haastemiesten palkkiot määräytyvät haastemiehistä annetun lain 2318/1995 (virallinen lehti Α 126), sellaisena kuin se on muutettuna lain 4336/2015 2 §:llä, 50 §:n mukaisesti. Näiden määräysten mukaan haastemiesten palkkiot määräytyvät valtiovarainministerin ja oikeusministerin yhteisellä päätöksellä. Voimassa oleva päätös on 21798/11-3-2016 (virallinen lehti Β 709/2016). Palkkioita voidaan kuitenkin sopimuksesta korottaa tehtävän monimutkaisuuden perusteella.

Notaarit

Notaarien palkkioista säädetään nimenomaisesti lain 2830/2000 40 §:ssä.

Kiinteät kulut

Kiinteät oikeudenkäyntikulut rikosasioissa

Rikosasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Asianajajien palkkioista säädetään asianajajista annetussa laissa (58 § ja sitä seuraavat pykälät).

Missä vaiheessa rikosoikeudenkäyntiä asianosaisten kiinteät kulut on maksettava?

Asianajajat sopivat asiakkaidensa kanssa palkkion maksuajankohdasta. Palkkio maksetaan yleensä osissa oikeudenkäynnin eri vaiheissa.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut perustuslakia koskevissa asioissa

Perustuslakiasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Oikeusalan ammattilaisten palkkioihin sovelletaan edellä kuvattuja sääntöjä myös hallintoriita-asioissa.

Missä vaiheessa perustuslakiasian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Asianajajat sopivat asiakkaidensa kanssa palkkion maksuajankohdasta. Palkkio maksetaan yleensä osissa oikeudenkäynnin eri vaiheissa.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Asianajajien etiikkaa koskevassa laissa asetetaan erityisiä velvoitteita, jotka koskevat asianajajan tapaa hoitaa asiakkaan tapausta. Toimiminen vastoin näitä velvoitteita on kurinpitorikkomus. Näissä velvoitteissa ei ole nimenomaista mainintaa palkkiosta.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Kreikassa?

Asianajajien palkkioista saa tietoa asianajajista annetusta laista sekä asianajajayhdistyksiltä.

Notaarien palkkioista saa tietoa joko asianajajien, haastemiesten, notaarien, kiinteistörekisterien ja -rekisteritoimistojen asioita käsittelevältä oikeusministeriön osastolta tai notaariliitoilta (jotka ovat julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä).

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Kreikassa?

Tietoa kulujen määräytymisperusteista on saatavilla ainoastaan kreikaksi.

Mistä löydän tietoa välimiesmenettelystä/sovittelusta?

Katso portaalin asiaa koskevan sivun kohta sovittelusta Kreikassa.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivustolla

Kreikassa ei ole tällaisia tietoja koskevia verkkosivuja.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Tällaisia tietoja ei ole saatavilla Kreikassa.

Mistä löydän tietoa menettelyn keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Tietoa menettelyn keskimääräisistä kokonaiskustannuksista ei ole saatavilla Kreikassa.

Arvonlisävero

Mistä saa tietoa arvonlisäverosta?

Asianajajien palveluihin sovelletaan arvonlisäveroa. Tietoja saa Kreikan valtiovarainministeriön verojaostosta ja asianajajayhdistyksiltä.

Mikä on arvonlisäveroprosentti?

24 prosenttia

Oikeusapu

Oikeusapuun riita-asioissa sovellettava ansiotuloraja

Siviiliprosessilain (Kodikas Politikis Dikonomias) 194 §:n mukaan oikeusapua saa jokainen, joka ei todistettavasti pysty maksamaan oikeudenkäyntikulujaan vaarantamatta omaa tai perheensä toimeentuloa.

Tässä pykälässä säädetyin edellytyksin oikeusapua voivat saada myös ulkomaalaiset ja kansalaisuudettomiksi todetut henkilöt.

Lain 3226/2004 mukaan oikeusapua annetaan riita-asioissa pienituloisille kansalaisille (jos perheen vuositulot eivät ylitä kahta kolmasosaa minimivuosipalkasta, joka vahvistetaan kansallisessa yleisessä työehtosopimuksessa).

Oikeusapu kattaa oikeudenkäyntikulut, notaarien ja haastemiesten palkkiot sekä asianajajien palkkiot (siviiliprosessilain 199 §).

Vastaajalle myönnettävään oikeusapuun sovellettava ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Rikosprosessilain 340 §:ssä säädetään, että ellei vastaajalla ole oikeudellista edustajaa, tuomioistuin määrää tehtävään asianajajan paikallisen asianajajaliiton luettelosta.

Lain 3226/2004 mukaan oikeusapua annetaan pienituloisille kansalaisille rikosoikeudellisissa asioissa edellä esitetyllä tavalla.

Rikoksen uhria koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Laissa 3226/2004 säädetään oikeusavun antamisesta pienituloisille EU:n jäsenvaltion kansalaisille sekä pienituloisille kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille henkilöille edellyttäen, että heillä on laillinen koti- tai vakituinen asuinpaikka EU:ssa.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi rikoksen uhrille

Oikeusapua myönnetään pienituloisille EU:n jäsenvaltion kansalaisille sekä pienituloisille kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille henkilöille edellyttäen, että heillä on laillinen koti- tai vakituinen asuinpaikka EU:ssa. Muista edellytyksistä ei ole säädetty.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Ei käytössä.

Maksuttomat oikeudenkäynnit

Ei käytössä.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Tuomioistuimen ratkaistua asian voittaneen osapuolen menot ja kulut jäävät yleensä hävinneen osapuolen maksettaviksi ottaen huomioon, minkä verran asianosaiset ovat voittaneet tai hävinneet. Tuomioistuimen on pantava täytäntöön myös tämä osa päätöksestä. Menot ja kulut lasketaan edellä mainittujen sääntöjen mukaisesti kiinnittäen huomiota erityisesti oikeusalan ammattilaisten palkkioita koskevaan sääntelyyn sekä riita-asian osapuolten mahdollisiin kiinteisiin oikeudenkäyntikuluihin. Yleensä määrä jää todellisia kuluja pienemmäksi.

Asiantuntijoiden palkkiot

Asiantuntijat vahvistavat omat palkkionsa, jotka sisällytetään pyydettäessä tuomioistuimen määräämiin oikeudenkäyntikuluihin.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Kääntäjät ja tulkit vahvistavat omat palkkionsa, jotka sisällytetään pyydettäessä tuomioistuimen määräämiin oikeudenkäyntikuluihin.

Linkkejä

Asianajajayhdistysten yleiskokous

Ateenan asianajajayhdistys

Pireuksen asianajajayhdistys

Thessalonikin asianajajayhdistys

Kreikan notaariliiton koordinointikomitea

Thessalonikin muutoksenhakutuomioistuimen notaariliitto

Kreikan notaariliiton koordinointikomitea

Haastemiesten liitto

Viittaukset

Kreikan kertomus kustannusten avoimuutta koskevasta tutkimuksesta PDF (849 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 06/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.