Menettelyn kustannukset

Unkari

Tässä perheoikeutta (avioeroa) koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan avioeroa hakevalle osapuolelle tietoa oikeudenkäyntikuluista seuraavanlaisissa tilanteissa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta menee naimisiin. Myöhemmin he muuttavat erilleen ja sopivat eroavansa. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Saman jäsenvaltion (jäsenvaltio A) kansalaiset menevät keskenään naimisiin. Avioliitto solmitaan jäsenvaltiossa A. Vihkimisen jälkeen pariskunta muuttaa asumaan ja työskentelemään toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio B), josta tulee heidän asuinpaikkansa. Pian tämän jälkeen pariskunta muuttaa erilleen, vaimo palaa jäsenvaltioon A, ja mies jää jäsenvaltioon B. Puolisot sopivat eroavansa. Palattuaan jäsenvaltioon A vaimo hakee välittömästi avioeroa jäsenvaltion B tuomioistuimelta.

Sisällön tuottaja:
Unkari

Kulut Unkarissa

Vaihtoehtoisen riitojenratkaisun (alternatív vitarendezés) kulut


Tapausesimerkki

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Voidaanko sitä käyttää tämäntyyppisissä asioissa?

Kulut

Tapaus A

Kyllä, mutta ainoastaan silloin kun on tarkoitus aikaansaada sopimus avioeroon liittyvissä kysymyksissä, kuten lasten huoltajuus ja elatus, vanhemman ja lapsen välinen yhteydenpito, elatusapu, puolisoiden yhteisen kodin käyttö sekä puolisoiden omaisuuden jakaminen. Tuomioistuimen on kuitenkin hyväksyttävä puolisoiden sopimus.

Sovitaan asianosaisten ja sovittelijan (közvetítő) kesken.

Kuka tahansa, joka on asianosaisena riita-asiassa tai vie riita-asian oikeuteen, voi pyytää tuomioistuimessa sovittelua. Sovittelu on maksutonta.

Tapaus B

Kyllä, mutta ainoastaan silloin kun on tarkoitus aikaansaada sopimus avioeroon liittyvissä kysymyksissä. Tuomioistuimen on kuitenkin hyväksyttävä puolisoiden sopimus.

Sovitaan asianosaisten ja sovittelijan (közvetítő) kesken.

Kuka tahansa, joka on asianosaisena riita-asiassa tai vie riita-asian oikeuteen, voi pyytää tuomioistuimessa sovittelua. Sovittelu on maksutonta.

Lakimiehen, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut


Tapausesimerkki

Lakimies

Haastemies tai ulosottomies

Asiantuntija

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut keskimäärin

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Onko asiantuntijan käyttäminen pakollista?

Kulut

Tapaus A

Ei

Sovitaan asiakkaan ja lakimiehen kesken.

Ei

Ei Tuomioistuin voi nimetä asiantuntijan sen osapuolen pyynnöstä, joka esittää todisteita, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tuomioistuin voi kutsua asiantuntijan viran puolesta. Kumpikin osapuoli voi myös esittää yksityisten asiantuntijoiden lausuntoja.

Asiantuntija määrittää oman palkkionsa. Jos tuomioistuin kutsuu asiantuntijan viran puolesta, sovelletaan laissa säädettyä palkkiota.

Tapaus B

Ei

Sovitaan asiakkaan ja lakimiehen kesken.

Ei

Ei Tuomioistuin voi nimetä asiantuntijan sen osapuolen pyynnöstä, joka esittää todisteita, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tuomioistuin voi kutsua asiantuntijan viran puolesta. Kumpikin osapuoli voi myös esittää yksityisten asiantuntijoiden lausuntoja.

Asiantuntija määrittää oman palkkionsa. Jos tuomioistuin kutsuu asiantuntijan viran puolesta, sovelletaan laissa säädettyä palkkiota.


Todistajien korvauksiin, ennakkomaksuihin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asianmukaiset kulut


Tapausesimerkki

Todistajille maksettavat korvaukset

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Tapaus A

Kyllä

Todistajakuluista on säädetty laissa. Todistajille korvataan matka-, majoitus- ja oleskelukulut sekä ansionmenetys.

Tapaus B

Kyllä

Todistajakuluista on säädetty laissa. Todistajille korvataan matka-, majoitus- ja oleskelukulut sekä ansionmenetys.

Oikeusapuun (költségmentesség) liittyvät kulut ja kustannusten korvaaminenTapausesimerkki

Oikeusapu

Kustannusten korvaaminen

Milloin ja millaisin edellytyksin sitä sovelletaan?

Milloin korvaus kattaa kaikki kulut?

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosentuaalisen osuuden se yleensä kattaa?

Mitä kuluja ei korvata?

Onko tapauksia, joissa oikeusapu olisi maksettava takaisin?

Tapaus A

Ks. oikeusapua käsittelevä osio.

Jos käytettävissä olevien tietojen mukaan arvioidut oikeudenkäyntikustannukset todennäköisesti estäisivät asian viemisen tuomioistuimeen.

Apu on maksutonta, kun se myönnetään minimieläkkeen nettomäärän alittumisen perusteella.

Hävinnyt osapuoli on velvoitettava maksamaan voittaneen osapuolen kulut, ellei laissa toisin säädetä tai ellei jonkin toisen asianosaisen ole lain mukaan maksettava kustannuksia tuomioistuimen päätöksestä riippumatta.

Jos voittanut osapuoli voittaa kanteen vain osittain, korvattavan määrän on oltava oikeassa suhteessa kyseiseen kanteen osaan sekä kummankin osapuolen suorittamiin ennakkomaksuihin. Tuomioistuin voi myös määrätä, että kukin asianosainen maksaa omat kulunsa.

Jos lakimiehen kulut ovat poikkeuksellisen suuret, tuomioistuin voi alentaa niitä perustelluissa tapauksissa.

Asianosaisia ei voida määrätä maksamaan kustannuksia, jotka johtuvat tuomioistuimeen liittyvistä syistä (jotka olisi voitu estää).

Asianosaisille maksettavat korvaukset eivät voi ylittää näiden ilmoittamien kulujen määrää.

Kyllä, jos käy ilmi, että oikeusapua saanut asianosainen ei ollut apuun oikeutettu.

Hävinneen osapuolen on maksettava suoraan valtiolle hänelle nimetyn asianajajan palkkio, jonka valtio on maksanut etukäteen.

Hävinneen osapuolen on maksettava myös edunvalvojan palkkio, vaikka hän olisi oikeutettu oikeusapuun.

Tapaus B

Ks. oikeusapua käsittelevä osio.

Oikeusavun myöntämistä koskevassa päätöksessä voidaan myös ottaa huomioon elinkustannukset asuinvaltiossa.

Jos käytettävissä olevien tietojen mukaan arvioidut oikeudenkäyntikustannukset todennäköisesti estäisivät asian viemisen tuomioistuimeen.

Apu on maksutonta, kun se myönnetään minimieläkkeen nettomäärän alittumisen perusteella.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisilla sekä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilla, jotka oleskelevat laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus saada oikeusapua samoin edellytyksin kuin Unkarin kansalaisilla.

Kyllä, hävinnyt osapuoli on velvoitettava maksamaan voittaneen osapuolen kulut, ellei laissa toisin säädetä tai ellei jonkin toisen asianosaisen ole lain mukaan maksettava kustannuksia tuomioistuimen päätöksestä riippumatta.

Jos voittanut osapuoli voittaa kanteen vain osittain, korvattavan määrän on oltava oikeassa suhteessa kyseiseen kanteen osaan sekä kummankin osapuolen suorittamiin ennakkomaksuihin. Tuomioistuin voi myös määrätä, että kukin asianosainen maksaa omat kulunsa.

Jos lakimiehen kulut ovat poikkeuksellisen suuret, tuomioistuin voi alentaa niitä perustelluissa tapauksissa.

Asianosaisia ei voida määrätä maksamaan kustannuksia, jotka johtuvat tuomioistuimeen liittyvistä syistä (jotka olisi voitu estää).

Asianosaisille maksettavat korvaukset eivät voi ylittää näiden ilmoittamien kulujen määrää.

Kyllä, jos käy ilmi, että oikeusapua saanut asianosainen ei ollut apuun oikeutettu.

Hävinneen osapuolen on maksettava suoraan valtiolle hänelle nimetyn asianajajan palkkio, jonka valtio on maksanut etukäteen.

Hävinneen osapuolen on maksettava myös edunvalvojan palkkio, vaikka hän olisi oikeutettu oikeusapuun.

Käännös- ja tulkkauskulut


Tapausesimerkki

Kääntäminen

Tulkkaus

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Tapaus A

Kun asianosainen ei puhu eikä ymmärrä unkarin kieltä.

Kääntäjä määrittää oman palkkionsa. Palkkio riippuu merkkien määrästä (yhdestä merkistä veloitetaan noin 5 forinttia), määräajasta ja kielestä. Jos asianosaisilla on oikeus käyttää riita-asiassa omaa äidinkieltään tai alueellista tai vähemmistökieltä, asianosaisten esittämiin lausuntoihin ja todisteluihin liittyvät käännöskulut maksaa valtio ennalta heidän puolestaan. Näistä kustannuksista säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevissa säännöksissä.

Kun asianosainen ei puhu eikä ymmärrä unkarin kieltä.

Tulkki määrittää oman palkkionsa. Palkkio on tuntiperusteinen ja riippuu kielestä. Noin 10 000–12 000 forinttia/tunti. Valtio vastaa tulkkauskuluista tai maksaa ne etukäteen, jos tulkkauksen käytöstä säädetään laissa.

Tapaus B

Kun asianosainen ei puhu eikä ymmärrä unkarin kieltä.

Kääntäjä määrittää oman palkkionsa. Palkkio riippuu merkkien määrästä (yhdestä merkistä veloitetaan noin 5 forinttia), määräajasta ja kielestä. Jos asianosaisilla on oikeus käyttää riita-asiassa omaa äidinkieltään tai alueellista tai vähemmistökieltä, asianosaisten esittämiin lausuntoihin ja todisteluihin liittyvät käännöskulut maksaa valtio ennalta heidän puolestaan. Näistä kustannuksista säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevissa säännöksissä.

Kun asianosainen ei puhu eikä ymmärrä unkarin kieltä.

Tulkki määrittää oman palkkionsa. Palkkio on tuntiperusteinen ja riippuu kielestä. Noin 10 000–12 000 forinttia/tunti. Valtio vastaa tulkkauskuluista tai maksaa ne etukäteen, jos tulkkauksen käytöstä säädetään laissa.

Päivitetty viimeksi: 28/10/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.