Menettelyn kustannukset

Unkari

Tässä kauppaoikeutta – vahingonvastuuta – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan asiakkaalle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavassa tilanteessa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Lämmityslaitevalmistaja toimittaa lämmityslaitteen asentajalle. Asentaja myy lämmityslaitteen asiakkaalleen tämän kotiin asennettavaksi (ja asentaa laitteen paikoilleen). Pian tämän jälkeen talossa syttyy tulipalo. Kaikilla osapuolilla (laitevalmistaja, asentaja ja asiakas) on vakuutus. Tulipalon alkuperä on kiistanalainen. Kukaan ei halua korvata asiakkaan kärsimää vahinkoa. Asiakas päättää nostaa kanteen ja vaatia täyttä korvausta lämmityslaitevalmistajalta, lämmityslaitteen asentajalta ja vakuutusyhtiöiltä. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Jäsenvaltiossa B oleva lämmityslaitevalmistaja toimittaa lämmityslaitteen jäsenvaltiossa C olevalle asentajalle. Asentaja myy lämmityslaitteen asiakkaalleen asennettavaksi tämän kotiin jäsenvaltiossa A (ja asentaa laitteen paikoilleen). Pian tämän jälkeen talossa syttyy tulipalo. Kullakin osapuolella (laitevalmistaja, asentaja ja asiakas) on omassa jäsenvaltiossaan olevan vakuutusyhtiön vakuutus. Tulipalon alkuperä on kiistanalainen. Kukaan ei halua korvata asiakkaan vahinkoa. Asiakas päättää nostaa kanteen jäsenvaltiossa A ja vaatia täyttä korvausta lämmityslaitevalmistajalta, lämmityslaitteen asentajalta ja jäsenvaltiossa A olevalta vakuutusyhtiöiltä.

Sisällön tuottaja:
Unkari

Kulut Unkarissa

Vaihtoehtoisen riitojenratkaisun (alternatív vitarendezés) kulut


Tapausesimerkki

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Voidaanko sitä käyttää tämäntyyppisissä asioissa?

Kulut

Tapaus A

Kyllä

Sovitaan asianosaisten ja sovittelijan (közvetítő) kesken.

Kuka tahansa, joka on asianosaisena riita-asiassa tai vie riita-asian oikeuteen, voi pyytää tuomioistuimessa sovittelua. Sovittelu on maksutonta.

Tapaus B

Kyllä

Sovitaan asianosaisten ja sovittelijan (közvetítő) kesken.

Kuka tahansa, joka on asianosaisena riita-asiassa tai vie riita-asian oikeuteen, voi pyytää tuomioistuimessa sovittelua. Sovittelu on maksutonta.

Lakimiehen, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut


Tapausesimerkki

Lakimies

Haastemies tai ulosottomies

Asiantuntija

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut keskimäärin

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Onko asiantuntijan käyttäminen pakollista?

Kulut

Tapaus A

Ei

Sovitaan asiakkaan ja lakimiehen kesken.

Ei

Ei. Tuomioistuin voi nimetä asiantuntijan sen osapuolen pyynnöstä, joka esittää todisteita, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tuomioistuin voi kutsua asiantuntijan viran puolesta. Kumpikin osapuoli voi myös esittää yksityisten asiantuntijoiden lausuntoja.

Yleensä asiantuntija määrittää oman palkkionsa. Jos tuomioistuin kutsuu asiantuntijan viran puolesta, sovelletaan laissa säädettyä palkkiota.

Tapaus B

Ei

Sovitaan asiakkaan ja lakimiehen kesken.

Ei

Ei. Tuomioistuin voi nimetä asiantuntijan sen osapuolen pyynnöstä, joka esittää todisteita, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tuomioistuin voi kutsua asiantuntijan viran puolesta. Kumpikin osapuoli voi myös esittää yksityisten asiantuntijoiden lausuntoja.

Yleensä asiantuntija määrittää oman palkkionsa. Jos tuomioistuin kutsuu asiantuntijan viran puolesta, sovelletaan laissa säädettyä palkkiota.

Todistajille maksettavat korvaukset


Tapausesimerkki

Todistajille maksettavat korvaukset

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Tapaus A

Kyllä

Todistajakuluista on säädetty laissa. Todistajille korvataan matka-, majoitus- ja oleskelukulut sekä ansionmenetys.

Tapaus B

Kyllä

Todistajakuluista on säädetty laissa. Todistajille korvataan matka-, majoitus- ja oleskelukulut sekä ansionmenetys.

Oikeusapuun (költségmentesség) liittyvät kulut ja kustannusten korvaaminenTapausesimerkki

Oikeusapu

Kustannusten korvaaminen

Milloin ja millaisin edellytyksin sitä sovelletaan?

Milloin korvaus kattaa kaikki kulut?

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosentuaalisen osuuden se yleensä kattaa?

Mitä kuluja ei korvata?

Onko tapauksia, joissa oikeusapu olisi maksettava takaisin?

Tapaus A

Ks. oikeusapua käsittelevä osio.

Jos käytettävissä olevien tietojen mukaan arvioidut oikeudenkäyntikustannukset todennäköisesti estäisivät asian viemisen tuomioistuimeen. Lisätietoja oikeusapua käsittelevässä osiossa.

Kyllä. Hävinnyt osapuoli on velvoitettava maksamaan voittaneen osapuolen kulut, ellei laissa toisin säädetä tai ellei jonkin toisen asianosaisen ole lain mukaan maksettava kustannuksia tuomioistuimen päätöksestä riippumatta.

Jos voittanut osapuoli voittaa kanteen vain osittain, korvattavan määrän on oltava oikeassa suhteessa kyseiseen kanteen osaan sekä kummankin osapuolen suorittamiin ennakkomaksuihin. Tuomioistuin voi myös määrätä, että kukin asianosainen maksaa omat kulunsa.

Jos lakimiehen kulut ovat poikkeuksellisen suuret, tuomioistuin voi alentaa niitä perustelluissa tapauksissa.

Asianosaisia ei voida määrätä maksamaan kustannuksia, jotka johtuvat tuomioistuimeen liittyvistä syistä (jotka olisi voitu estää).

Asianosaisille maksettavat korvaukset eivät voi ylittää näiden ilmoittamien kulujen määrää.

Kyllä, jos käy ilmi, että oikeusapua saanut asianosainen ei ollut apuun oikeutettu.

Hävinneen osapuolen on maksettava suoraan valtiolle hänelle nimetyn asianajajan palkkio, jonka valtio on maksanut etukäteen.

Hävinneen osapuolen on maksettava myös edunvalvojan palkkio, vaikka asianosainen olisi oikeutettu oikeusapuun.

Tapaus B

Ks. oikeusapua käsittelevä osio.

Jos käytettävissä olevien tietojen mukaan arvioidut oikeudenkäyntikustannukset todennäköisesti estäisivät asian viemisen tuomioistuimeen. Lisätietoja oikeusapua käsittelevässä osiossa.

Ulkomaan kansalaiset, jotka vievät asian oikeuteen, voivat saada oikeusapua ainoastaan Unkarin valtion tekemien kansainvälisten sopimusten perusteella tai vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti.

Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisilla sekä EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisilla, jotka oleskelevat laillisesti jossakin jäsenvaltiossa, on oikeus saada oikeusapua samoin edellytyksin kuin Unkarin kansalaisilla.

Kyllä. Hävinnyt osapuoli on velvoitettava maksamaan voittaneen osapuolen kulut, ellei laissa toisin säädetä tai ellei jonkin toisen asianosaisen ole lain mukaan maksettava kustannuksia tuomioistuimen päätöksestä riippumatta.

Jos voittanut osapuoli voittaa kanteen vain osittain, korvattavan määrän on oltava oikeassa suhteessa kyseiseen kanteen osaan sekä kummankin osapuolen suorittamiin ennakkomaksuihin. Tuomioistuin voi myös määrätä, että kukin asianosainen maksaa omat kulunsa.

Jos lakimiehen kulut ovat poikkeuksellisen suuret, tuomioistuin voi alentaa niitä perustelluissa tapauksissa.

Asianosaisia ei voida määrätä maksamaan kustannuksia, jotka johtuvat tuomioistuimeen liittyvistä syistä (jotka olisi voitu estää).

Asianosaisille maksettavat korvaukset eivät voi ylittää näiden ilmoittamien kulujen määrää.

Kyllä, jos käy ilmi, että oikeusapua saanut asianosainen ei ollut apuun oikeutettu.

Hävinneen osapuolen on maksettava suoraan valtiolle hänelle nimetyn asianajajan palkkio, jonka valtio on maksanut etukäteen.

Hävinneen osapuolen on maksettava myös edunvalvojan palkkio, vaikka asianosainen olisi oikeutettu oikeusapuun.

Käännös- ja tulkkauskulut


Tapausesimerkki

Kääntäminen

Tulkkaus

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Tapaus A

Kun asianosainen ei puhu eikä ymmärrä unkarin kieltä.

Kääntäjä määrittää oman palkkionsa. Palkkio riippuu merkkien määrästä (yhdestä merkistä veloitetaan noin 5 forinttia), määräajasta ja kielestä. Jos asianosaisilla on oikeus käyttää riita-asiassa omaa äidinkieltään tai alueellista tai vähemmistökieltä, asianosaisten esittämiin lausuntoihin ja todisteluihin liittyvät käännöskulut maksaa valtio ennalta heidän puolestaan. Näistä kustannuksista säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevissa säännöksissä.

Kun asianosainen ei puhu eikä ymmärrä unkarin kieltä.

Tulkki määrittää oman palkkionsa. Palkkio on tuntiperusteinen ja riippuu kielestä. Noin 10 000–12 000 forinttia/tunti.

Tapaus B

Kun asianosainen ei puhu eikä ymmärrä unkarin kieltä.

Kääntäjä määrittää oman palkkionsa. Palkkio riippuu merkkien määrästä (yhdestä merkistä veloitetaan noin 5 forinttia), määräajasta ja kielestä. Jos asianosaisilla on oikeus käyttää riita-asiassa omaa äidinkieltään tai alueellista tai vähemmistökieltä, asianosaisten esittämiin lausuntoihin ja todisteluihin liittyvät käännöskulut maksaa valtio ennalta heidän puolestaan. Näistä kustannuksista säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevissa säännöksissä.

Kun asianosainen ei puhu eikä ymmärrä unkarin kieltä.

Tulkki määrittää oman palkkionsa. Palkkio on tuntiperusteinen ja riippuu kielestä. Noin 10 000–12 000 forinttia/tunti.

Päivitetty viimeksi: 28/10/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.