Tämän sivun alkukielistä versiota unkari on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Menettelyn kustannukset

Unkari

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Unkarissa.

Sisällön tuottaja:
Unkari

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

 • Ulosottomies

Ulosottomiehen palkkio määräytyy sen mukaan, mikä on annetun täytäntöönpanomääräyksen (végrehajtható okirat) tarkoitus (saatavien perintä vai tietyn toimen täytäntöönpano). Jos täytäntöönpanoon kuuluu saatavien perintä (pénzkövetelés behajtása), ulosottomiehen palkkio määräytyy suhteessa perittävien saatavien määrään. Jos täytäntöönpanoon liittyy suuri vaade, ulosottomies saa suuremman palkkion. Jos tehtävään kuuluu tietyn toimen täytäntöönpano (meghatározott cselekmény végrehajtása), palkkio määräytyy tehtävään käytetyn ajan perusteella.

 • Asianajajat (ügyvéd)

Unkarin kielen sana ”ügyvéd” (asianajaja) kattaa lainopilliset neuvonantajat, oikeudenkäyntiasianajajat, lakimiehet ja muut asianajajat. Yleensä asianajajan palkkio määräytyy asianosaisen ja asianajajan tekemän sopimuksen perusteella. Jos asiaa ei saada ratkaistua, palkkiosta päättää tuomioistuin laissa säädetyn mukaisesti (viisi prosenttia vaateen määrästä ja vähintään 10 000 forinttia). Asianosaiset voivat pyytää tuomaria soveltamaan laissa säädettyä palkkiota, jos he eivät halua julkistaa ratkaisua.

Kiinteät kulut

Riita-asian kiinteät oikeudenkäyntikulut

Riita-asian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Ensimmäisen oikeusasteen asioissa tuomioistuinmaksu (illeték) on kuusi prosenttia vaateen arvosta (kuitenkin vähintään 10 000 forinttia ja enintään 900 000 forinttia). Jos vaateen arvoa ei voida määrittää, maksuna voidaan lain mukaan periä 6 prosenttia vaateen kuvitteellisesta arvosta.

Tuomioistuinmaksuista säädetään aina laissa; myös seuraavissa tapauksissa:

 • avioero-oikeudenkäynnit (házassági bontóper): 12 000 forinttia
 • oikeudenkäynti työtuomioistuimessa (munkaügyi per): 7 000 forinttia
 • hallinto-oikeudelliset oikeudenkäynnit lukuun ottamatta kilpailu- ja veroasioita (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 forinttia
 • hallinto-oikeudelliset tuomioistuimen ulkopuoliset menettelyt (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 forinttia
 • syyttäjän (általános meghatalmazás) maksut: 18 000 forinttia
 • maksukyvyttömyysmenettelyt: selvitysmenettely 50 000 forinttia, konkurssimenettely 30 000 forinttia
 • asiat, joihin liittyy kauppaoikeudellinen yhteisö ilman oikeushenkilön asemaa (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): selvitysmenettely 25 000 forinttia, konkurssimenettely 20 000 forinttia
 • välimiesmenettely: yksi prosentti (vähintään 5 000 forinttia ja enintään 250 000 forinttia); jos vaateen arvoa ei voida laskea, maksu on 10 000 forinttia
 • maksamismääräys (fizetési meghagyás): kolme prosenttia (vähintään 5 000 forinttia ja enintään 300 000 forinttia)
 • muutoksenhaku: kuusi prosenttia (vähintään 10 000 forinttia ja enintään 900 000 forinttia)
 • menettelyn aloittaminen uudelleen (perújítás): palkkiot on maksettava uudelleen
 • hakemus, jossa pyydetään arvioimaan uudelleen lopullista tuomiota (felülvizsgálati kérelem): kuusi prosenttia, kun kyseessä on päätös (vähintään 10 000 forinttia ja enintään 2 500 000 forinttia), ja kun kyseessä on määräys (végzés), puolet päätöksestä maksettavista kuluista (vähintään 7 000 forinttia ja enintään 1 250 000 forinttia).

Missä vaiheessa riita-asian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Riita-asioissa tuomioistuinmaksujen maksuvelvollisuus syntyy, kun haastehakemus jätetään. Tuomioistuinmaksut on siis maksettava haastehakemuksen yhteydessä. Jos asianosainen ei maksa tuomioistuinmaksuja tai maksaa vähemmän kuin laissa edellytetään, tuomioistuimen on pyydettävä häntä maksamaan jäljellä oleva osuus tuomioistuinmaksuista hakemusta jätettäessä. Tuomioistuimen on myös tiedotettava asianosaiselle, että hakemus hylätään, ellei tuomioistuinmaksuja makseta kokonaan.

Asianajajan palkkio maksetaan asianosaisen ja asianajajan välisen sopimuksen mukaisesti. Ulosottomiehen palkkio on maksettava etukäteen, täytäntöönpanomenettelyn alussa.

Rikosasian kiinteät oikeudenkäyntikulut

Rikosasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Pelkästään asianomistajasyytteeseen pohjautuvat oikeudenkäynnit (magánvádas eljárás):

 • Virkasyytemenettelystä (feljelentés) perittävä maksu on 5 000 forinttia.
 • Valituksen tekemisestä perittävä maksu on 6 000 forinttia.
 • Lopullisen tuomion uudelleen arviointia koskevan hakemuksen tekemisestä tai asian käsittelyn uudelleen aloittamista koskevasta hakemuksesta perittävä maksu on 7 000 forinttia.

Jos riita-asian vaade (polgári jogi igény) tulee esille rikosoikeudenkäynnissä, maksettavaksi tulevat ainoastaan hakemuksen ja valituksen jättämisestä perittävät maksut.

Missä vaiheessa rikosoikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Rikosasian kiinteät oikeudenkäyntikulut on maksettava yhdessä hakemusmaksun kanssa.

Perustuslakiasioiden kiinteät oikeudenkäyntikulut

Vuoden 1989 lain XXXII 28 §:n (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) mukaan perustuslakituomioistuimen (Alkotmánybíróság) käsittelyt ovat maksuttomia.

Hakija, joka ei kuitenkaan toimi hyvässä uskossa hakemusta jättäessään, saattaa joutua maksamaan kustannukset.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Harjoittaessaan asianajotoimintaa laissa säädetyin keinoin ja laissa säädetyllä tavalla asianajajat auttavat päämiehiään puolustamaan oikeuksiaan ja täyttämään velvollisuutensa. Lainopilliset neuvonantajat (jogtanácsos) auttavat edustamiaan organisaatioita puolustamaan oikeuksiaan.

Tämä tehtävä pitää sisällään velvoitteen antaa tarvittavat tiedot oikeuksista ja velvollisuuksista, oikeusjutun voittamisen mahdollisuuksista ja ennakoitavissa olevista oikeudenkäyntikuluista.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Unkarissa?

Kulujen määräytymisperusteista on saatavissa tietoa Euroopan oikeudellisen verkoston (Európai Igazságügyi Hálózat) verkkosivustolla:

Budapestin asianajajayhdistyksen (Budapesti Ügyvédi Kamara) verkkosivustolla on tietoa asianajajien palkkioista.

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Unkarissa?

Tietoa kulujen määräytymisperusteista on saatavissa Euroopan oikeudellisen verkoston kotisivuilla. Sivuilla on tietoa kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Budapestin asianajajayhdistyksen sivuilla on tietoa kustannuksista vain unkariksi.

Mistä löydän tietoa sovittelusta?

Tietoa sovittelusta on saatavissa seuraavilla verkkosivustoilla:

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Lisätietoa kustannuksista on saatavissa Budapestin asianajajayhdistyksen verkkosivustolla.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Tietoa menettelyjen kestosta on saatavissa Unkarin tasavallan tuomioistuinlaitoksen (Magyar Köztársaság Bíróságai) verkkosivustolta.

Muita hyödyllisiä linkkejä ovat

Tilastotiedot ovat saatavissa vain unkarinkielisinä.

Arvonlisävero (hozzáadottérték-adó)

Miten nämä tiedot annetaan?

Edellä ilmoitetut asianajajien perimät kulut ovat nettokuluja, joten niihin lisätään arvonlisävero (HÉA).

Paljonko arvonlisäveroa peritään?

Unkarissa arvonlisäveroa perittiin 20 prosenttia 1. päivään heinäkuuta 2009, minkä jälkeen arvonlisävero nousi 25 prosenttiin.

Oikeusapu (költségmentesség)

Sovellettava ansiotuloraja siviilioikeuden alalla

Oikeusavulle on asetettu kaksi vähimmäisrajaa:

 1. minimieläkkeen nettomäärä (tällä hetkellä 28 500 forinttia), jonka alittuessa kaikki oikeusapu on maksutonta;
 2. 43 prosenttia kansallisista keskiansioista (tällä hetkellä 72 000 forinttia), jonka ylittyessä oikeusapua ei anneta.

Oikeusapumaksut voidaan suorittaa ennakkoon.

Vastaajaa koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Rikosoikeudenkäynnissä epäilty tai syytetty voi saada oikeudellisen edustajan maksutta, jos

 • hänet on vapautettu oikeudenkäyntimaksuista henkilökohtaisen tilanteensa perusteella: yksin asuvan ansiotuloraja on minimieläkkeen nettomäärä kerrottuna kahdella (tällä hetkellä minimieläke on 28 500 forinttia), ja samassa taloudessa elävien ansiotuloraja on minimieläkkeen nettomäärä henkilöä kohti;
 • syytetty ei itse hanki puolustusasianajajaa silloin, kun oikeudellisen edustajan käyttäminen on pakollista. Jos syytetty tuomitaan oikeudenkäynnin päätteeksi, hänen on korvattava kulut valtiolle.

Asianomistajaa koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Ansiotuloraja on 86 prosenttia kansallisista keskiansioista (noin 130 000 forinttia). Asianomistajan oikeusapuun sisältyy oikeudellinen edustaja.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi asianomistajalle

Säädetyn ansiotulorajan lisäksi asianomistajan on täytettävä kaksi muutakin edellytystä:

 • Hänen on nostettava syyte / tehtävä kantelu.
 • Hänen on saatava todistus viranomaiselta, joka on vastuussa rikosten uhrien auttamisesta. Todistuksesta on käytävä ilmi tietyt edellytykset (että asianomistaja on kääntynyt kyseisen viranomaisen puoleen laissa säädetyssä ajassa).

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Muita edellytyksiä oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle ei ole.

Maksuttomat oikeudenkäynnit

Siviilioikeudellisissa menettelyissä ei peritä oikeudenkäyntimaksua seuraavissa tapauksissa:

 • oikeudenkäynti, jos tuomioistuin hylkää kanteen viran puolesta haastetta antamatta
 • muutoksenhakumenettely, joka koskee maksuista vapauttamisesta tai maksulykkäyksestä (valtio maksaa kustannukset ennalta asianosaisen puolesta) tehtyä päätöstä
 • avioeroasiassa nostettu avioliittoa koskeva vastakanne
 • kuolleeksi julistamista ja kuolleeksi toteamista koskevat menettelyt, jos henkilön katoaminen tai kuolema johtuu sodasta tai luonnonkatastrofista
 • säätiöiden, julkisten säätiöiden, kansalaisjärjestöjen, julkisyhteisöjen ja eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien rekisteröintiä koskevat menettelyt, palkansaajarahastosuunnitelman puitteissa toimivien järjestöjen rekisteröintiä koskevat menettelyt sekä menettelyt, jotka koskevat lupaa osallistua eurooppalaiseen alueellisen yhteistyön yhtymään
 • lakkautettujen yritysten purkamista koskevat kanteet, myös yksinkertaistetun purkamismenettelyn yhteydessä nostetut kanteet, joissa mainitaan selvitysmiehen nimi
 • kanteet, joissa pyydetään päätösten korjaamista ja/tai täydentämistä
 • vaaliluetteloa koskevat menettelyt
 • menettelyt, jotka koskevat muutoksia lainopillisten neuvonantajien luetteloon
 • muutoksenhaku asian siirtämistä koskevaan päätökseen
 • korvauksia koskevissa asioissa tehtyjen hallinnollisten päätösten uudelleenkäsittely tuomioistuimessa
 • paikallishallintojen velkajärjestelymenettelyt
 • menettelyt, jotka riippumattomat paikalliset ulosottomiehet ovat käynnistäneet täytäntöönpanon yhteydessä, ja sellaisten päätösten (tuomioistuimissa aikaansaatujen sovintoratkaisujen) täytäntöönpanoa varten käynnistetyt menettelyt, jotka on tehty tuomioistuimissa tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 ja tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta 27 päivänä marraskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 nojalla
 • perustuslakituomioistuimen myönteisen päätöksen pohjalta käynnistetyt menettelyt
 • kaikki kanteet, jotka liittyvät henkilötietojen suojaan ja yleistä etua koskevien tietojen saantiin
 • oikeusavun myöntämisestä tehdyn hallinnollisen päätöksen uudelleenkäsittely tuomioistuimessa
 • tuomioistuimen ulkopuoliset menettelyt, jotka koskevat parisuhdeväkivallan yhteydessä tietyn lainsäädännön nojalla annetusta alustavasta tai ennaltaehkäisevästä kieltomääräyksestä tai tilapäisestä lähestymiskiellosta tehdyn päätöksen uudelleenkäsittelyä
  • rikosten uhreille annettavaa apua koskevan hallinnollisen päätöksen uudelleenkäsittely tuomioistuimessa.

Rikosoikeudellisissa menettelyissä ei peritä oikeudenkäyntimaksua seuraavissa tapauksissa:

 • pelkästään asianomistajasyytteeseen pohjautuvissa menettelyissä vastaajan ja hänen oikeudellisen edustajansa esittämä valitus, menettelyn uudelleen aloittamista koskeva pyyntö sekä hakemus, jossa pyydetään arvioimaan uudelleen lopullista tuomiota
 • pelkästään asianomistajasyytteeseen pohjautuvat menettelyt, jos tuomioistuin hylkää kanteen ennen asianosaisten kuulemista tai jos kanne hylätään armahduksen vuoksi
 • vastaajan tai tämän oikeudellisen edustajan esittämä armahdusanomus tai hakemus, jossa pyydetään tuomioistuimelta erivapautta
 • käsittely, jossa pyydetään henkilökohtaista vapautusta oikeudenkäyntimaksuista
 • asiakirjakopioiden toimittaminen vastaajalle, tämän asianajajalle tai rikoksesta syytetyn alaikäisen oikeudelliselle edustajalle; kopiot toimitetaan maksutta vain kerran
 • kantajalle syytekirjelmästä toimitettava kopio.

Maksuista voidaan luopua edellä mainittujen tapausten lisäksi myös henkilökohtaisin perustein.

Henkilökohtainen vapautus oikeudenkäyntimaksuista myönnetään muun muassa kansalaisjärjestöille, julkisyhteisöille, kirkoille, kirkkojen yhteenliittymille, uskonnollisille yhteisöille, säätiöille, julkisille säätiöille, yleishyödyllisille tai ensisijaisesti yleishyödyllisille voittoa tavoittelemattomille elinkeinoelämän järjestöille, Pohjois-Atlantin liitolle (NATO) sekä Euroopan yhteisöille, niiden toimielimille ja elimille, virastoille ja erillisrahastoille.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Tuomioistuin vaatii loppupäätöksessä, että hävinnyt osapuoli maksaa voittaneen osapuolen kulut 30 päivän kuluessa. Hävinnyt osapuoli maksaa kulut suoraan voittaneelle osapuolelle, ja jos hän laiminlyö maksun, aloitetaan täytäntöönpanomenettely.

Asiantuntijapalkkiot

Yleensä asiantuntijapalkkiot maksaa hävinnyt osapuoli, ja jos valtio vastaa (tietyissä tapauksissa) kuluista, se maksaa myös asiantuntijapalkkiot. Kun valtio maksaa kulut ennakkoon, asiantuntijapalkkiot sisältyvät niihin.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Yleensä kääntäjien ja tulkkien palkkiot maksaa hävinnyt osapuoli, ja jos valtio vastaa (tietyissä tapauksissa) kuluista, se maksaa myös kyseiset palkkiot. Kun valtio maksaa kulut ennakkoon, myös nämä palkkiot sisältyvät niihin.

Linkkejä

Budapestin asianajajayhdistyksen verkkosivut (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Asiakirjoja

Unkarin kertomus kulujen avoimuutta koskevasta tutkimuksesta PDF (533 Kb) en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Päivitetty viimeksi: 11/06/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.