Menettelyn kustannukset

Unkari

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Unkarissa.

Sisällön tuottaja:
Unkari

Perheoikeus – avioero

Perheoikeus – lasten huoltajuus

Perheoikeus – elatusturva

Kauppaoikeus – sopimus

Kauppaoikeus – vahingonvastuu

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

1. Ulosottomies

Ulosottomiehen palkkio määräytyy sen mukaan, mikä on annetun täytäntöönpanomääräyksen tarkoitus (saatavien perintä vai tietyn toimen täytäntöönpano). Jos täytäntöönpanoon kuuluu saatavien perintä, ulosottomiehen palkkio määräytyy suhteessa perittävien saatavien määrään. Mitä suurempi täytäntöön kuuluva vaade on, sitä suurempi on ulosottomiehelle maksettu palkkio. Jos tehtävään kuuluu tietyn toimen täytäntöönpano, palkkio määräytyy tehtävään käytetyn ajan perusteella.

2. Asianajajat

Asianajajaa tarkoittava Unkarin kielen sana ”ügyvéd” kattaa lainopilliset neuvonantajat, oikeudenkäyntiasianajajat, lakimiehet ja muut asianajajat. Yleensä asianajajan palkkio määräytyy asiakkaan ja asianajajan tekemän sopimuksen perusteella. Jos asian käsittelypalkkiosta ei ole sovittu asiakkaan ja asianajajan kesken tai jos asiakas sitä pyytää, tuomioistuin päättää palkkion suuruudesta lain mukaisesti. Jos asia voitetaan, hävinnyttä osapuolta ei välttämättä voida vaatia maksamaan asiakkaan ja asianajajan välisen sopimuksen mukaista palkkiota kokonaan. Asiaa käsittelevä tuomioistuin voi pienentää oikeudellisen edustajan palkkiota kohtuuttomaksi katsomansa oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen yhteydessä. Tässä tapauksessa tuomioistuin määrää asianajajan palkkion lain säännösten perusteella. Tuomioistuimen määräämän asianajopalkkion suuruus mukautetaan vaatimuksen suuruuteen. Asianosaiset voivat pyytää tuomioistuinta soveltamaan lakisääteistä palkkiota, jos he eivät halua julkistaa sopimusta.

Lakisääteiset kustannukset

Lakisääteiset kustannukset (palkkiot) siviilioikeudellisissa menettelyissä

Asianosaisten lakisääteiset kustannukset siviilioikeudellisissa menettelyissä

Jollei laissa toisin säädetä, siviilioikeudellisissa menettelyissä perittävän palkkion (illeték) perusteena on vaatimuksen suuruus kanteen nostamishetkellä ja muutoksenhakumenettelyssä kiistanalaisen vaatimuksen tai sen osan suuruus.

Jos vaatimuksen suuruutta ei voida määrittää, palkkion laskentaperuste piirioikeudessa (járásbíróság) on 350 000 Unkarin forinttia riita-asioiden menettelyissä ja 200 000 Unkarin forinttia riitauttamattomissa menettelyissä. Ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynneissä alueellisessa tuomioistuimessa (törvényszék) peruste on 600 000 Unkarin forinttia riita-asioiden menettelyissä ja 350 000 Unkarin forinttia riitauttamattomissa menettelyissä. Muutoksenhakumenettelyissä perusteena on 300 000 Unkarin forinttia riita-asioiden menettelyissä ja 170 000 Unkarin forinttia riitauttamattomissa menettelyissä. Muutoksenhakumenettelyissä muutoksenhakutuomioistuimessa (ítélőtábla) peruste on 600 000 Unkarin forinttia riita-asioiden menettelyissä ja 300 000 Unkarin forinttia riitauttamattomissa menettelyissä. Unkarin korkeimmassa oikeudessa (Kúria) peruste on 500 000 Unkarin forinttia muutoksenhakumenettelyssä ja 700 000 Unkarin forinttia uudelleentarkastelumenettelyssä.

Ensimmäisessä oikeusasteessa palkkion määrä riita-asioiden menettelyissä on 6 prosenttia edellä määritellystä palkkion perusteesta, mutta vähintään 15 000 Unkarin forinttia ja enintään 1 500 000 Unkarin forinttia. Riitauttamattomissa menettelyissä ensimmäisessä oikeusasteessa palkkion määrä on 3 prosenttia palkkion perusteesta, mutta vähintään 5 000 Unkarin forinttia ja enintään 250 000 Unkarin forinttia. Tietyissä laissa määritellyissä riitauttamattomissa menettelyissä palkkion määrä on erilainen: esimerkiksi kun on kyse tuomioistuimen määräyksen vastustamisesta, palkkio on 3 prosenttia, mutta vähintään 5 000 Unkarin forinttia ja enintään 750 000 Unkarin forinttia.

Edellä esitetyn lisäksi laissa säädetään palkkioista tietyissä tapauksissa:

 • avioero-oikeudenkäynnit (házassági bontóper): 30 000 Unkarin forinttia
 • työtuomioistuinmenettely (munkaügyi per) (jos vaatimuksen suuruutta ei voida määrittää): 10 000 Unkarin forinttia
 • hallinnollisen päätöksen oikeudellista uudelleentarkastelua koskevat menettelyt (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás), lukuun ottamatta kilpailuoikeuteen ja verotukseen, julkisiin hankintoihin ja sähköiseen viestintään liittyviä menettelyjä: 30 000 Unkarin forinttia
 • riitauttamattomat hallinnolliset menettelyt (közigazgatási nemperes eljárás): 10 000 Unkarin forinttia
 • yleinen valtuutus (általános meghatalmazás): 18 000 Unkarin forinttia
 • maksukyvyttömyysmenettelyt (fizetésképtelenségi eljárás): selvitysmenettelyt (felszámolás) 80 000 Unkarin forinttia; konkurssimenettelyt (csődeljárás) 50 000 Unkarin forinttia
 • tahot, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä: selvitysmenettelyt (felszámolás) 30 000 Unkarin forinttia; konkurssimenettelyt (csődeljárás) 30 000 Unkarin forinttia
 • välitystuomion (választottbírósági ítélet) tai sovintoratkaisun (választottbírósági egyezség) kumoamista koskevat menettelyt: palkkio määräytyy välityspäätöksessä ilmoitetun menettelyn arvon perusteella tai nimellisarvon perusteella
 • muutoksenhaku: 8 prosenttia, mutta vähintään 15 000 Unkarin forinttia ja enintään 2 500 000 Unkarin forinttia
 • uudelleenkäsittely (perújítás): palkkiot on maksettava uudelleen
 • uudelleentarkastelupyyntö (felülvizsgálati kérelem): tuomioiden tapauksessa 10 prosenttia, mutta vähintään 50 000 Unkarin forinttia ja enintään 3 500 000 Unkarin forinttia; määräysten tapauksessa puolet tuomioihin sovellettavasta palkkiosta, mutta vähintään 20 000 Unkarin forinttia ja enintään 1 250 000 Unkarin forinttia.

Maksumääräyksen (fizetési meghagyás) antamista koskevan hakemuksen toimittamiseksi Unkarin valtakunnalliselle notaariliitolle (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) lakisääteinen palkkio on maksettava notaariliiton toimintakustannusten ja notaarien palkkioiden ja kulujen kattamiseksi (menettelymaksu). Menettelymaksu perustuu rahallisen vaatimuksen suuruuteen menettelyn aloittamishetkellä, ja se lasketaan ilman liitännäiskustannuksia (palkkioperuste). Palkkioperusteeseen ei sisällytetä korkoa, joka peritään ja pannaan täytäntöön yhdessä rahallisen vaatimuksen kanssa, vaikka kantaja samaan aikaan alkuperäisen korkopyynnön kanssa panisi vireille lisäkorkopyynnön vaaditusta korosta. Erikseen perittävät korot ja muut liitännäiskustannukset sisältyvät palkkioperusteeseen.

Palkkioperusteeseen perustuvan menettelymaksun määrä: a) pääasian käsittelyssä 3 prosenttia, mutta vähintään 5 000 Unkarin forinttia ja enintään 300 000 Unkarin forinttia, ellei jäljempänä mainita toisin, b) maksunlykkäystä tai erissä maksamista koskevassa menettelyssä 1 prosentti, mutta vähintään 5 000 Unkarin forinttia ja enintään 15 000 forinttia, c) määrätyn sakon maksunlykkäystä tai erissä maksamista koskevassa menettelyssä 1 prosentti, mutta vähintään 5 000 Unkarin forinttia ja enintään 15 000 forinttia.

Siviilioikeudellisen menettelyn vaihe, jossa lakisääteiset kustannukset maksetaan

Siviilioikeudellisissa menettelyissä velvoite maksaa oikeudenkäyntimaksuja syntyy kanteen nostamisen yhteydessä. Näin ollen oikeudenkäyntimaksut on maksettava kanteen nostamisen yhteydessä. Jos asianosainen ei maksa oikeudenkäyntimaksuja tai maksaa vähemmän kuin laissa edellytetään, tuomioistuimen on pyydettävä häntä maksamaan jäljellä olevat oikeudenkäyntimaksut hakemusta jätettäessä. Tuomioistuimen on myös ilmoitettava asianosaiselle, että hakemus hylätään, ellei oikeudenkäyntimaksuja ole maksettu kokonaan.

Asianajajan palkkio maksetaan asiakkaan ja asianajajan välisen sopimuksen perusteella. Ulosottomiehen palkkiosta on maksettava osa etukäteen, täytäntöönpanomenettelyn alussa.

Lakisääteiset kustannukset (palkkiot) rikosoikeudellisissa menettelyissä

Asianosaisille rikosoikeudellisissa menettelyissä aiheutuvat lakisääteiset kustannukset

Yksinomaan yksityisoikeudelliseen kanteeseen perustuvissa menettelyissä (magánvádas eljárás):

 • kanteen nostamisesta perittävä maksu: 10 000 Unkarin forinttia
 • muutoksenhausta perittävä maksu: 10 000 Unkarin forinttia
 • uudelleentarkastelun tai uudelleenkäsittelyn hakemisesta perittävä maksu: 15 000 Unkarin forinttia.

Jos siviilioikeudellinen vaatimus tulee esille rikosoikeudellisessa menettelyssä, maksettavaksi tulevat ainoastaan hakemuksen ja valituksen jättämisestä perittävät maksut. Nämä maksut on maksettava rikosoikeudellisten menettelyjen maksujen lisäksi siviilioikeudellisiin menettelyihin sovellettavia maksusääntöjen mukaisesti.

Rikosoikeudellisten menettelyjen vaihe, jossa lakisääteiset maksut maksetaan

Ne on maksettava menettelyn alussa, samalla kun menettelyn vireille saattava asiakirja allekirjoitetaan.

Lakisääteiset kustannukset perustuslaillisissa menettelyissä

Perustuslakituomioistuimesta vuonna 2011 annetun lain CLI (Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény) 54 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynti perustuslakituomioistuimessa (Alkotmánybíróság) on maksutonta, mutta kantaja vastaa oikeudenkäynnin aikana mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista.

Hakija, joka ei toimi vilpittömässä mielessä vetoomuksen esittämisen yhteydessä, voi kuitenkin joutua maksamaan kuluja ja/tai hänelle voidaan määrätä menettelysakko, jonka suuruus on 20 000–500 000 Unkarin forinttia.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Asianajajat auttavat ammattiaan harjoittaessaan asiakkaita puolustamaan oikeuksiaan ja täyttämään velvollisuutensa laissa säädetyin keinoin ja tavoin. Lainopilliset neuvonantajat (jogtanácsos) auttavat edustamiaan organisaatioita puolustamaan oikeuksiaan.

Tähän tehtävään kuuluu tarvittavien tietojen antaminen oikeuksista ja velvollisuuksista, oikeusjutun voittamisen mahdollisuuksista ja ennakoitavissa olevista oikeudenkäyntikuluista.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Unkarissa?

Tietoa kulujen määräytymisperusteista on saatavissa Euroopan oikeudellisen verkoston verkkosivustolla.

Budapestin asianajajayhdistyksen (Budapesti Ügyvédi Kamara) verkkosivustolla on tietoa asianajajien palkkioista.

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Unkarissa?

Tietoa kulujen määräytymisperusteista on saatavissa Euroopan oikeudellisen verkoston verkkosivustolla. Sivuilla on tietoa kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Budapestin asianajajayhdistyksen verkkosivustolla on tietoa kustannuksista vain unkariksi.

Mistä löydän tietoa sovittelusta?

Tietoa sovittelusta on saatavissa seuraavilla verkkosivustoilla:

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Verkkosivusto, jolla on tietoa kustannuksista

Lisätietoa kustannuksista on saatavissa Budapestin asianajajayhdistyksen verkkosivustolla.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Tietoa menettelyjen kestosta on saatavissa Unkarin tuomioistuinten verkkosivustolla.

Muita linkkejä:

Tilastotiedot ovat saatavissa vain unkarinkielisinä.

Arvonlisävero

Miten arvonlisäverosta saa tietoa?

Edellä ilmoitetut asianajajien perimät kulut ovat nettokuluja, joihin on lisättävä arvonlisävero (alv).

Paljonko arvonlisäveroa peritään?

Unkarin yleinen arvonlisäverokanta oli 20 prosenttia veropohjasta 1. päivään heinäkuuta 2009, jolloin se nostettiin 25 prosenttiin ja myöhemmin 27 prosenttiin.

Oikeusapu

Sovellettava ansiotuloraja siviilioikeudellisissa menettelyissä

Vähimmäisrajoja on kaksi:

 1. Menettelyn osapuolina olevat luonnolliset henkilöt (mukaan lukien väliintulijat), jotka eivät alhaisten tulojensa tai taloudellisen tilanteensa takia pysty maksamaan oikeudenkäynnin kustannuksia, voidaan pyynnöstä vapauttaa kustannuksista joko osittain tai kokonaan, jotta edistetään heidän oikeuksiensa toteutumista. Oikeusapu kattaa seuraavat edut: vapautus maksuista; vapautus ennakkomaksusta ja, jollei laissa toisin säädetä, menettelyjen aikana aiheutuneiden kustannusten maksamisesta (todistaja- ja asiantuntijapalkkiot, oikeudenkäyntiasiamiehen (ügygondnok) ja tulkin palkkiot, oikeudenkäyntiavustajan (pártfogó ügyvéd) palkkiot sekä paikalla järjestettyjen kuulemisten ja vierailujen kustannukset jne.); vapautus vakuuden antamisesta oikeudenkäyntikuluja varten; oikeudenkäyntiavustajaa koskeva hakemus, jos laki sallii sen. Jos asianosaisen tulot (palkka, eläke, muut säännölliset rahaetuudet) eivät ylitä vanhuuseläkkeen vähimmäismäärää (28 500 Unkarin forinttia) eikä henkilöllä ole muuta omaisuutta kuin tavanomaiset elämiseen tarvittavat varusteet, hänelle on myönnettävä oikeusapua. Oikeusapua on myönnettävä myös ilman, että henkilön tuloja ja taloudellista asemaa tutkitaan, asianosaiselle, joka on oikeutettu työikäisen väestön etuuksiin tai asuu samassa taloudessa kuin sellainen sosiaalihallinto- ja sosiaalietuuslaissa (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény) tarkoitettu läheinen sukulainen, joka on oikeutettu työikäisen väestön etuuksiin. Oikeusapua voidaan myöntää poikkeuksellisesti, vaikka edellä mainitut edellytykset eivät täyty, mutta tuomioistuin katsoo asianosaisen muut olosuhteet huomioon ottaen, että asianosaisen toimeentulo on vaarassa. (Oikeusavun soveltamisesta oikeudellisissa menettelyissä 26. kesäkuuta 1986 annetun sisäministerin asetuksen nro 6/1986 (A bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet) 6 §:n 1 momentti)
 2. Oikeusavustaja (jogi segítő) antaa asianosaiselle valtion myöntämän tuomioistuinten ulkopuolisen oikeusavun yhteydessä oikeudellista neuvontaa tai valmistelee lausuntoja tai muita asiakirjoja ja saa tätä koskevan luvan perusteella tutustua asiaan liittyviin asiakirjoihin. Valtio maksaa tästä aiheutuvat lakisääteiset maksut ja kustannukset tai suorittaa niihin liittyvän ennakon oikeusavustajalle asianosaisen puolesta. Oikeusavun osalta valtio tarjoaa oikeudellisissa menettelyissä oikeudenkäyntiavustajan, joka edustaa kantajaa, vastaajaa, väliintulijaa (muu osapuoli), hakijaa ja vastapuolta sekä maksaa oikeudenkäyntikulut tai niihin liittyvän ennakon asianosaisen puolesta laissa säädetyssä siviilioikeudellisessa riita-asiassa ja riitauttamattomassa menettelyssä (yhdessä ’menettelyt’). Valtio maksaa ennalta oikeudellisesta palvelusta perittävän maksun asianosaisen puolesta, jos tämän käytettävissä olevat nettokuukausitulot ovat enintään 43 prosenttia Unkarin tilastokeskuksen (Központi Statisztikai Hivatal) julkaisemista kansantalouden keskimääräisistä bruttokuukausituloista viitevuotta edeltävänä toisena vuonna (vuonna 2013 noin 231 000 Unkarin forinttia), eli 99 330 Unkarin forinttia, eikä asianosaisella ole omaisuutta. (Oikeusavusta vuonna 2003 annetun lain LXXX (A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény) 11 ja 6 §.)

Oikeusapumaksut voidaan suorittaa ennakkoon.

Vastaajaa koskeva ansiotuloraja rikosoikeudellisissa menettelyissä

Rikosoikeudenkäynnissä epäilty tai syytetty voi saada oikeudellisen edustajan maksutta siviilioikeudellisissa menettelyissä sovellettavan ansiotulorajan perusteella.

Asianomistajaa koskeva ansiotuloraja rikosoikeudellisissa menettelyissä

Jos avunhakija on todettu erillisessä menettelyssä rikoksen uhriksi ja hänellä on oikeus saada uhrien tukipalveluja, oikeudellisesta palvelusta perittävästä maksusta vastaa valtio asianomistajan puolesta edellyttäen, että henkilön käytettävissä olevat nettokuukausitulot ovat enintään 86 prosenttia Unkarin tilastokeskuksen julkaisemista kansantalouden keskimääräisistä bruttokuukausituloista viitevuotta edeltävänä toisena vuonna (vuonna 2013 noin 231 000 Unkarin forinttia), eli 198 660 Unkarin forinttia). (Oikeusavusta vuonna 2003 annetun lain LXXX 9/A §)

Asianomistajan oikeusapuun sisältyy oikeudellinen edustaja.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi asianomistajalle

Säädetyn ansiotulorajan lisäksi asianomistajan on täytettävä kaksi muutakin edellytystä:

 • Hänen on tehtävä ilmoitus/kantelu.
 • Hänen on saatava todistus viranomaiselta, joka on vastuussa rikosten uhrien auttamisesta. Todistuksessa on mainittava, että tietyt edellytykset täyttyvät (asianomistaja on ottanut yhteyttä asianomaiseen viranomaiseen laissa säädetyssä määräajassa).

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Muita edellytyksiä oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle ei ole.

Maksuttomat oikeudenkäynnit

Siviilioikeudellisissa menettelyissä ei peritä maksuja tai peritään alennettuja maksuja seuraavissa tapauksissa:

 • maksu on 10 prosenttia oikeudellisen menettelyn maksusta, jos tuomioistuin hylkää viran puolesta menettelyn vireillepanevan asiakirjan haastetta antamatta
 • muutoksenhaku, joka liittyy oikeusapua tai kulujen maksamisen lykkäämistä (illetékfeljegyzési jog) koskevaan päätökseen eli siihen, että valtio maksaa kustannukset asianosaisen puolesta
 • avioeroasiassa nostettu avioliittoa koskeva vastakanne
 • kuolleeksi julistamista ja kuolleeksi toteamista koskevat menettelyt, jos henkilön katoaminen tai kuolema johtuu sodasta tai luonnonkatastrofista
 • säätiöiden, julkisten säätiöiden, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, julkisten elinten ja eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien rekisteröintiä koskevat menettelyt, palkansaajarahastosuunnitelman puitteissa toimivien järjestöjen rekisteröintiä koskevat menettelyt sekä menettelyt, jotka koskevat lupaa osallistua eurooppalaiseen alueellisen yhteistyön yhtymään
 • lakkautettujen yritysten rekisteristä poistamista koskevat hakemukset, myös yksinkertaistetun purkamismenettelyn (egyszerűsített végelszámolás) yhteydessä esitetyt hakemukset yritysten poistamiseksi rekisteristä, sekä selvitysmiehelle tehty ilmoitus
 • päätöksen oikaisemista tai täydentämistä koskevat hakemukset
 • vaaliluetteloa koskevat menettelyt
 • menettelyt, jotka koskevat ilmoittamista muutoksista lainopillisten neuvonantajien luetteloon lisäämisen jälkeen
 • muutoksenhaku asian siirtämistä toiseen tuomioistuimeen koskevaan päätökseen
 • korvauksia koskevissa asioissa tehtyjen hallinnollisten päätösten uudelleentarkastelu tuomioistuimessa
 • kunnalliset velkajärjestelymenettelyt
 • menettelyt, jotka riippumattomat ulosottomiehet ovat käynnistäneet ulosottomiehen toteuttamien oikeudellisten täytäntöönpanomenettelyjen yhteydessä, ja menettelyt täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista varten asetuksen (EU) N:o 1215/2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 nojalla
 • tuloksellisten perustuslakivalitusten perusteella käynnistetyt menettelyt
 • kanteet, jotka liittyvät henkilötietojen suojaan ja yleistä etua koskevien tietojen saantiin
 • oikeusavun myöntämisestä tehdyn hallinnollisen päätöksen uudelleentarkastelu tuomioistuimessa
 • riitauttamattomat menettelyt, jotka koskevat erillisen lainsäädännön nojalla sukulaisten välisen väkivallan yhteydessä annetusta alustavasta lähestymiskiellosta tehdyn päätöksen uudelleentarkastelua tuomioistuimessa tai tällaisen lähestymiskiellon määräämistä
 • rikosten uhreille annettavaa apua koskevan hallinnollisen päätöksen uudelleentarkastelu tuomioistuimessa.

Rikosoikeudellisissa menettelyissä ei peritä maksuja seuraavissa tapauksissa:

 • pelkästään asianomistajasyytteeseen pohjautuvissa menettelyissä syytetyn henkilön ja puolustusasianajajan esittämä muutoksenhakupyyntö, menettelyn uudelleen aloittamista koskeva pyyntö sekä uudelleentarkastelua koskeva pyyntö
 • pelkästään asianomistajasyytteeseen pohjautuvat menettelyt, jos tuomioistuin päättää menettelyn ennen asianosaisten kuulemista tai jos menettely päätetään armahduksen seurauksena
 • tuomitun henkilön tai puolustusasianajajan toimittama armahdusanomus tai oikeudellisesta vastuusta vapauttamista koskeva hakemus
 • menettelyt, joissa pyydetään henkilökohtaista vapautusta oikeudenkäyntimaksuista
 • kertaluonteinen asiakirjakopioiden toimittaminen syytetylle, puolustusasianajajalle tai syytetyn alaikäisen oikeudelliselle edustajalle.

Maksuista voidaan luopua henkilökohtaisin perustein (személyes illetékmentesség) sekä menettelyn aiheen perusteella (tárgyi illetékmentesség).

Henkilökohtainen vapautus myönnetään muun muassa yhdistyksille, julkisille elimille, kirkoille, kirkkojen yhteenliittymille, uskonnollisille yhteisöille, säätiöille, julkisille säätiöille, yleishyödyllisille tai ensisijaisesti yleishyödyllisille voittoa tavoittelemattomille elinkeinoelämän järjestöille, Pohjois-Atlantin liitolle (NATO) sekä Euroopan yhteisöille, niiden toimielimille ja elimille, virastoille ja erillisrahastoille.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Hävinneen asianosaisen on maksettava voittaneen asianosaisen kulut 30 päivän kuluessa, jos tuomioistuin sitä vaatii lopullisessa päätöksessään. Hävinneen asianosaisen on maksettava kustannukset suoraan voittaneelle asianosaiselle. Jos kuluja ei makseta, hävinnyttä asianosaista vastaan voidaan nostaa täytäntöönpanomenettely.

Asiantuntijapalkkiot

Yleensä asiantuntijapalkkiot maksaa hävinnyt asianosainen. Jos valtio vastaa (tietyissä tapauksissa) kuluista, se maksaa myös asiantuntijapalkkiot. Kun valtio maksaa kulut ennakkoon, asiantuntijapalkkiot sisältyvät niihin. Asiantuntijat voivat periä kustannuksina lausuntonsa valmistelusta aiheutuneet tarpeelliset ja perustellut kustannukset. Rikosteknisille asiantuntijoille, rikosteknisille yksiköille ja erityisneuvonantajille myönnetään kiinteämääräinen korvaus välttämättömistä kustannuksista, kuten posti-, puhelin- ja toimistotarvikkeiden kustannuksista, joista ei ole esitetty tositteeksi laskua. Kiinteämääräinen korvaus on 35 prosenttia asiantuntijapalkkiosta mutta enintään 100 000 Unkarin forinttia.

Asiantuntija voi pyytää etumaksua, joka on enintään 50 prosenttia odotetuista kustannuksista, kuitenkin enintään 150 000 Unkarin forinttia.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Yleensä kääntäjien ja tulkkien palkkiot maksaa hävinnyt asianosainen. Jos valtio vastaa (tietyissä tapauksissa) kuluista, se maksaa myös kääntäjien ja tulkkien palkkiot. Kun valtio maksaa kulut ennakkoon, myös nämä palkkiot sisältyvät niihin.

Linkkejä

Budapestin asianajajayhdistyksen verkkosivusto

Aiheeseen liittyvät asiakirjat

Unkarin selvitys maksujen avoimuutta koskevasta tutkimuksesta  PDF (533 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 28/10/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.