Menettelyn kustannukset

Liettua

Tässä perheoikeutta – avioeroa – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan avioeroa hakevalle osapuolelle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavanlaisissa tilanteissa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta menee naimisiin. Myöhemmin he muuttavat erilleen ja sopivat eroavansa. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Saman jäsenvaltion (jäsenvaltio A) kansalaiset menevät keskenään naimisiin. Avioliitto solmitaan jäsenvaltiossa A. Häiden jälkeen pariskunta muuttaa asumaan ja työskentelemään toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio B), josta tulee heidän asuinpaikkansa. Pian tämän jälkeen pariskunta muuttaa erilleen, vaimo palaa jäsenvaltioon A, ja mies jää jäsenvaltioon B. Puolisot sopivat eroavansa. Palattuaan jäsenvaltioon A vaimo hakee välittömästi avioeroa jäsenvaltion B tuomioistuimelta.

Sisällön tuottaja:
Liettua

Kulut Liettuassa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut


Tapausesimerkki

Tuomioistuin

Vireillepanovaiheen maksut

Toimituskirjamaksut

Muut maksut

Tapaus A

Puolisot, jotka jättävät avioerohakemuksen yhdessä, on vapautettu virallisesta maksusta, jota sovelletaan tuomioistuimessa käsiteltyihin asioihin.

Oikeudenkäyntiin osallistuvat maksavat 10 litiä oikeudenkäyntiasiakirjan jäljennöksestä ja lisäksi yhden litin sivua kohti.

Tuomioistuin määrää vastapuolen maksamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut, vaikka vastapuoli olisi saanut vapautuksen oikeudenkäyntikulujen maksamisesta valtiolle.

Tapaus B

Ulkomaalaisiin luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin sovelletaan samoja maksuvapautusta, ‑vähennystä, ‑lykkäystä ja ‑aikataulua koskevia edellytyksiä kuin Liettuan kansalaisiin.

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.Tapausesimerkki

Muutoksenhaku

Vireillepanovaiheen maksut

Toimituskirjamaksut

Muut maksut

Tapaus A

Puolisot, jotka jättävät avioerohakemuksen yhdessä, on vapautettu virallisesta maksusta, jota sovelletaan tuomioistuimessa käsitellyihin asioihin.

Oikeudenkäyntiin osallistuvat maksavat 10 litiä oikeudenkäyntiasiakirjan jäljennöksestä ja lisäksi yhden litin sivua kohti.

Tuomioistuin määrää vastapuolen maksamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut, vaikka vastapuoli olisi saanut vapautuksen oikeudenkäyntikulujen maksamisesta valtiolle.

Tapaus B

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.Tapausesimerkki

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Voidaanko sitä käyttää tässä tapauksessa?

Kulut

Tapaus A

Kyllä. Kun riidan olennainen sisältö on määritetty alustavassa istunnossa, tuomioistuin tarjoaa molemmille osapuolille tilaisuuden sopia molempia osapuolia tyydyttävästä ratkaisusta ja ratkaista asian näin sovittelemalla.

Maksuton

Tapaus B

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.Lakimiehen, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut


Tapausesimerkki

Lakimies

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut keskimäärin

Tapaus A

Lakimiehen käyttäminen edustajana ei ole pakollista.

Katso jakso: Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely.

Tapaus B

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.Tapaus­esimerkki

Haastemies tai ulosottomies

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Tuomiota edeltävät kulut

Tuomion jälkeiset kulut

Tapaus A

Ei

Ei kuluja. Haaste- ja ulosottomies ryhtyy hoitamaan asiaa vasta, kun täytäntöönpanomääräys on annettu.

Sovelletaan tuomioiden täytäntöönpano-ohjeita. Kulut on perittävä velalliselta.

Määrä riippuu täytäntöönpanotoimen tyypistä ja toimien määrästä. Kulut voivat olla vakiomääräisiä: 60 litiä/tunti tai prosenttiosuus asianomaisen omaisuuden arvosta.

Tapaus B

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.Tapaus­esimerkki

Asiantuntija

Onko käyttäminen pakollista?

Kulut

Tapaus A

Tuomioistuin voi nimetä asiantuntijan tai asiantuntijalaitoksen selvittämään kysymystä, joka edellyttää erikoisosaamista tieteen, lääketieteen, taiteen, insinööritieteiden tai käsiteollisuuden alalla oikeudenkäyntiin osallistuvien mielipiteen perusteella.

Asiantuntijaa vaatineen asianosaisen on maksettava ennakkovakuus, jonka määrän tuomioistuin määrittää. Hallitus tai valtuutettu toimielin määrittää enimmäiskulut. Tuomioistuin määrää vastapuolen maksamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut, vaikka vastapuoli olisi vapautettu oikeudenkäyntikulujen maksamisesta valtiolle.

Tapaus B

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.Todistajien korvauksiin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asianmukaiset kulut


Tapaus­esimerkki

Todistajille maksettavat korvaukset

Pantti, takaus tai muu vakuus

Muut maksut

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Kuvaus

Kulut

Tapaus A

Kyllä. Todistajille maksettavat korvaukset lisätään kuluihin, jotka liittyvät asian käsittelyyn.

Katso jakso: Asiantuntija­palkkiot.

Katso jakso: Asiantuntijapalkkiot.

Tuomioistuimen on otettava huomioon maksavan osapuolen taloudellinen tilanne. Määrä riippuu toimen luonteesta ja voi olla enintään 100 000 litiä.

Muita kuluja ovat

1) paikan tutkinta

2) vastaajan etsintä

3) oikeudenkäynti-asiakirjojen tiedoksianto

4) tuomioistuimen tuomion noudattaminen

5) holhoojan tehtävästä maksettava korvaus

6) muut välttämättömät ja kohtuulliset kulut.

Katso jakso: Asiantuntija­palkkiot. Vastaajan etsintää koskevat kulut maksaa etsintää vaatinut osapuoli tai tuomioistuin.

Katso haaste- ja ulosotto­miehiä koskeva kohta.

Holhoojalla on oikeus saada korvaus edustamises­ta hallituksen tai valtuutetun toimielimen vahvistamien palkkioiden ja menettelyjen mukaisesti. Edustamises­ta aiheutuvat kulut maksaa se osapuoli, jonka aloitteesta holhooja on nimetty ja jonka on maksettava omat edustamises­ta aiheutuvat kulunsa etukäteen.

Tapaus B

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.Oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulut

Tapaus­esimerkki

Oikeusapu

Millaisissa tapauksissa sitä sovelletaan?

Milloin oikeusapu myönnetään täysimääräisenä?

Edellytykset

Tapaus A

Ensisijaista oikeusapua voi hakea jaksossa Oikeusapu kuvatulla tavalla.

Toissijaista oikeusapua myönnetään jaksossa Oikeusapu esitetyin edellytyksin.

Valtio kattaa 100 prosenttia ensisijaisen oikeusavun kuluista.

Toissijaisen oikeusavun kuluissa otetaan huomioon henkilön tulot ja varallisuus (katso jakso: Oikeusapu).

 

Henkilö, joka haluaa saada ensisijaista oikeusapua, voi hakea sitä virallisen kotikuntansa toimeenpanoelimeltä.

Henkilö, joka haluaa saada toissijaista oikeusapua, voi hakea sitä liittämällä hakemuksen perusteeksi asiakirjat, jotka osoittavat, että henkilöllä on oikeus toissijaiseen oikeusapuun.

Tapaus B

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.
Tapaus­esimerkki

Korvaus

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosentuaalisen osuuden se yleensä kattaa?

Mitä kuluja ei korvata koskaan?

Onko tapauksia, joissa oikeusavusta olisi maksettava korvaus oikeusapua antavalle organisaatiolle?

Tapaus A

Osapuolet, jotka sopivat molempia osapuolia tyydyttävästä ratkaisusta avioerossa, saavat vapautuksen oikeudenkäyntikuluista.

Valtion oikeusavun kuluja ja velalliselle täytäntöönpano-menettelyssä aiheutuvia kuluja.

Kun toissijaisen oikeusavun antaminen lopetetaan oikeusapua koskevan lain 23 §:n 1 momentin 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuin perustein, kulut voidaan periä takaisin oikeusapua saaneelta henkilöltä laissa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Jos vakuutuskorvauksia maksetaan kulujen jälkeen, toissijainen oikeusapu on maksettava takaisin valtiolle kuukauden kuluessa vakuutuskorvauksen maksamisesta oikeusministerin vahvistaman menettelyn mukaisesti. Jos henkilö ei maksa kuluja takaisin, ne on perittävä oikeudellisen menettelyn mukaisesti.

Kun toissijaista oikeusapua on annettu (oikeusapua koskevan lain 12 §:n 6 kohta) mutta olosuhteet muuttuvat (11 §:n 2 momentin 1 kohta), henkilön on maksettava toissijainen oikeusapu takaisin valtiolle yksikön asettaman määräajan kuluessa. Jos näin ei tapahdu, kulut peritään sovellettavan oikeudellisen menettelyn mukaisesti.

Jos valtio maksaa 50 prosenttia toissijaisen oikeusavun kuluista eikä hakija maksa omaa 50 prosentin osuuttaan riita-asian tai hallinto-oikeudellisen asian oikeudenkäyntikuluista asetetussa määräajassa, asian käsittely voidaan päättää ilman, että tuomioistuin antaa ratkaisua asiasisällöstä, ja hakijan on maksettava toissijaisen oikeusavun kulut takaisin yksikön asettamassa määräajassa. Valtiota edustaa oikeusapuyksikkö.

Tapaus B

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.Käännös- ja tulkkauskulut

Tapaus­esimerkki

Käännös

Tulkkaus

Muut erityisesti rajat ylittäviin riitoihin liittyvät kulut

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Kuvaus

Arvio kuluista

Tapaus A

Kaikki oikeudenkäynti­asiakirjat liitteineen on toimitettava tuomioistuimelle valtion virallisella kielellä.

Se asianosainen, jonka oikeudenkäyntiasiakirjat on käännettävä vieraalle kielelle, maksaa ennakkoon tuomioistuimen määrittämän vakuuden oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi. Jos molemmat osapuolet pyytävät käännättämistä, molempien on maksettava yhtä suuret osuudet vakuudesta.

Henkilöille, jotka eivät puhu valtion virallista kieltä, taataan oikeus tulkkaus-/ käännöspalveluihin oikeudenkäynnin aikana.

Tuomioistuimen on maksettava tulkkien/kääntäjien palkkiot valtion varoista.

Tapaus B

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.

Vastaa kansallista tilannetta.


Päivitetty viimeksi: 05/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.