Menettelyn kustannukset

Malta

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Maltalla.

Sisällön tuottaja:
Malta

Perheoikeus – lapsen huolto

Perheoikeus – elatusapu

Kauppaoikeus – sopimukset

Kauppaoikeus – vastuu

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Oikeusalan toimijoiden palkkioita säännellään Maltan lainsäädännön 12 lukuun sisältyvän siviiliprosessilain (Code of Organisation and Civil Procedure, COCP) mukaisella hinnastolla E.

Lakimiehet

Lakimiesten palkkioita säännellään riita-asioiden oikeudenkäyntijärjestystä koskevan lain (Maltan lainsäädännön 12 luku) liitteessä A olevalla hinnastolla E. Lisäksi lakimiehen on noudatettava lakimiesten eettisiä ohjeita ja tapaohjeita määrittäessään palkkionsa joko itse tai lakimiehen ja päämiehen välisellä sopimuksella. Eettisten ohjeiden mukaan palkkio on kohtuullinen, kun se on oikeasuhtainen määrättyihin oikeustapaukseen liittyviin tekijöihin nähden. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi vaadittu aika, asiaan liittyvien kysymysten uutuus ja monimutkaisuus, asiaan liittyvä vastuu, aikarajoitukset, ammattisuhteen luonne ja pituus, lakimiehen kokemus, maine ja pätevyys sekä toiselta osapuolelta perittävät kustannukset.

Kiinteät kulut

Kiinteät oikeudenkäyntikulut riita-asioissa

Riita-asian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Riita-asian asianosaisten kiinteät kulut vaihtelevat asian luonteen ja mahdollisen rahallisen arvon mukaisesti.

Missä vaiheessa riita-asian oikeudenkäyntiä asianosaisten kiinteät kulut on maksettava

Haastehakemus- ja kirjauskulut on maksettava, kun haastehakemus esitetään.

Oikeudenkäynnin päätteeksi määritetään oikeudenkäyntikulut veroineen. Jos lasketut kirjauskulut ylittävät sen, mitä haastehakemusta jätettäessä maksettiin, erotus on laskettava ja perittävä haastehakemuksen jättäneeltä osapuolelta.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut rikosasioissa

Rikosasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Rikosasioissa ei aiheudu kiinteitä oikeudenkäyntikuluja.

Missä vaiheessa rikosoikeudenkäyntiä asianosaisten kiinteät kulut on maksettava

Rikosasioissa ei määrätä maksettavaksi vastaavia oikeudenkäyntikuluja kuin riita-asioissa. Asian käsittelyn päätteeksi tuomioistuin voi kuitenkin määrätä syytetyn maksamaan kaikki syytteestä aiheutuneet asiantuntijapalkkiot.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut perustuslakia koskevissa asioissa

Perustuslakiasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Perustuslakiasioissa ensimmäisen oikeusasteen kulut ovat seuraavat:

Hakemuksen jättäminen

€58,53

Kirjausmaksu

€58,23

Päätöksen tiedoksiantomaksu (per tiedoksianto)

€6,99

Oikeuskäsittelyn päätteeksi perittävät oikeusalan ammattilaisten palkkiot ovat 46,49–698,81 euroa. Oikeuskäsittelystä voi aiheutua myös seuraavia kuluja: 46,59 euroa jokaisesta tehdystä hakemuksesta, 9,32 euroa jokaisesta haasteesta, 23,29 euroa valaehtoisesta todistuksesta, 4,66 euroa päätösten jäljennöksistä ja 186,35 euroa kirjallisista vastineista.

Missä vaiheessa perustuslakiasian oikeudenkäyntiä asianosaisten kiinteät kulut on maksettava?

Kulut maksetaan, kun oikeuskäsittelyä koskeva hakemus jätetään.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Lakimiesten on kohdeltava asiakkaitaan oikeudenkäyttökomitean (Commission for the Administration of Justice) laatimien eettisten ohjeiden (Code of Ethics) mukaisesti. Ohjeissa asetetaan lakimiehille monia velvollisuuksia päämiehiä kohtaan. Edellä mainitut velvollisuudet eivät kuitenkaan sisälly ohjeisiin.

Voittaneen osapuolen maksettavaksi koituvat kulut

Voittaneelle osapuolelle korvataan tavallisesti kaikki oikeudenkäyntikulut edellyttäen, että tuomiossa hävinnyt osapuoli määrätään maksamaan kulut.

Hävinneen osapuolen maksettavaksi koituvat kulut

Hävinneen osapuolen on maksettava oikeusjutun kustannukset ja voittaneelle osapuolelle aiheutuneet kulut.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Maltassa?

Siviiliprosessilain (Maltan lain 12 luku) hinnastoista A–L löytyvät kaikki oikeuskäsittelystä aiheutuvat kulut ja maksut. Kulujen määräytymisperusteet löytyvät Maltan oikeus- ja kulttuuriasioiden ja paikallishallinnon ministeriön verkkosivustolta.

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Maltassa?

Kaikki lait on laadittu maltan ja englannin kielillä, sillä ne molemmat ovat Maltan virallisia kieliä.

Mistä löydän tietoa välimiesmenettelystä tai sovittelusta?

Välimiesmenettelyä koskevia tietoja on saatavilla Maltan välimiesmenettelykeskuksen verkkosivuilla (Malta Arbitration Centre).

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Maltan oikeus- ja kulttuuriasioiden ja paikallishallinnon ministeriön verkkosivujen oikeudellisten palvelujen osiossa on saatavilla

  • kaikki kansallinen ensisijainen ja toissijainen lainsäädäntö
  • oikeudelliset julkaisut, kuten säädökset, lakiehdotukset, tiedonannot ja viranomaisten oikeussäännöt.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Eri menettelyjen kestosta ei ole varsinaisesti saatavilla eriteltyä tietoa. Tietoja voi kuitenkin löytää tuomioistuinten verkkosivustoista. Sivustolla on muun muassa kuukausittain koottuja tilastotietoja ja muita tietoja tuomioistuinten käsittelyyn tulevista, vireillä olevista ja päättyneistä asioista.

Kestoa koskeva analyysi julkaistaan sivustolla puolivuosittain, ja siinä esitetään kunkin tuomarin ja rauhantuomarin käsittelemien asioiden kesto kaikissa siviilituomioistuimissa ja erikoistuomioistuimissa.

Mistä löydän tietoa erityyppisten menettelyjen keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Ks. edellinen kohta.

Arvonlisävero

Miten nämä tiedot annetaan?

Kirjauskuluista ei makseta arvonlisäveroa. Sitä vastoin 18 prosentin arvonlisävero on maksettava hinnastojen mukaisista palkkioista, jotka maksetaan oikeusasiantuntijoille, asianosaisten omille asiamiehille ja muille tuomioistuimen nimittämille asiantuntijoille.

Oikeusapu

Ansiotuloraja siviiliasioissa

Tietyntyyppisissä oikeudenkäynneissä sovelletaan poikkeuksia, mutta tavallisesti oikeusapua myönnetään, jos:

  • henkilöllä ei ole minkäänlaista omaisuutta, jonka nettoarvo olisi vähintään 6 988,22 euroa, lukuun ottamatta kohtuullisiksi ja hakijalle ja hänen perheelleen välttämättömiksi katsottavia jokapäiväisiä taloustavaroita
  • henkilön vuosiansiot eivät ole 18 vuotta täyttäneille vahvistettua kansallista vähimmäispalkkaa suuremmat.

Vastaajaa koskeva ansiotuloraja rikosasioissa

Laissa ei säädetä tiettyä ansiotulorajaa. Oikeusavun myöntäminen vastaajalle rikosasioissa katsotaan kuitenkin aiheelliseksi, jos vastaaja ei ole pystynyt palkkaamaan asianajajaa tai jos hän pyytää oikeusapua.

Rikoksen uhria koskeva ansiotuloraja rikosasioissa

Laissa ei säädetä tiettyä ansiotulorajaa. Oikeusyksiköllä (Justice Unit) on (rikoksen uhrin mahdollisesti palkkaaman yksityisen oikeusavustajan lisäksi) lain mukainen velvoite antaa kaikki tarvittava apu ja tuki rikoksen uhrille, ja viime kädessä myöntää asianmukainen korvaus.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi rikoksen uhrille

Rikoksen uhrien avustamiseen ja tukemiseen ei liity muita edellytyksiä. Väitetyn uhrin odotetaan kuitenkin toimittavan kaikki pyydetyt hallussaan olevat tiedot ja tekemään kaikilta osin yhteistyötä oikeusyksikön ja ylimmän syyttäjän viraston (Attorney General’s Office) kanssa.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Vastaajille myönnettävään oikeusapuun ei liity muita edellytyksiä. Lain mukaan oikeusavusta vastaavalla asiamiehellä (Advocate for Legal Aid) on oikeus kieltäytyä myöntämästä apua millä tahansa sellaisella perusteella, joka antaa tuomioistuimen mielestä ilmeisen aiheen kieltäytyä myöntämästä sitä. Tällöinkin tuomioistuimen on lain mukaan nimitettävä asianajaja ja varmistettava näin, että vastaajalla on edustaja.

Maksuttomat oikeudenkäynnit

Jos osapuolelle myönnetään oikeusapua, kaikki oikeudenkäynnin vaiheet ovat hänelle maksuttomia.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Tuomioistuin voi yksin päättää, miten kulut jaetaan ja määrätään maksettaviksi. Käytännön sääntöjä ei ole.

Asiantuntijapalkkiot

Asiantuntijapalkkioita säännellään siviiliprosessilain (Maltan lainsäädännön 12 luvun) hinnastoissa G ja K.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Maltan lainsäädännön 12 luvun hinnastossa B todetaan, että kaikissa lain tai tuomioistuimen edellyttämissä käännöksissä

  • kirjausmaksu on 34,94 euroa.
  • Tulkille maksettava palkkio on 11,65–58,23 euroa tunnilta, tuomioistuimen kirjaajan harkinnan mukaan.
  • Kääntäjälle maksettava palkkio on 11,65–58,23 euroa asiakirjaa kohti, niin ikään tuomioistuimen kirjaajan harkinnan mukaan.

Linkkejä

Maltan oikeus- ja kulttuuriasioiden ja paikallishallinnon ministeriö

Maltan välimiesmenettelykeskus

Oikeudellisten palvelujen osio

Tuomioistuimet

Asiakirjoja

Maltan kertomus kustannusten avoimuutta koskevasta tutkimuksesta (Malta's report of the Study on Transparency of costs  PDF (742 Kb) en)

Päivitetty viimeksi: 02/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.