Menettelyn kustannukset

Alankomaat

Tällä sivulla on tietoja oikeudenkäyntikuluista Alankomaissa.

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Alankomaissa ei säännellä muita palkkioita kuin valtion rahoittamaa oikeusapua tarjoavien ammattilaisten palkkioita.

Kiinteät kulut

Siviilioikeudellisten menettelyjen osapuolten kiinteät kulut

Siviilioikeudellisten menettelyjen oikeudenkäyntimaksuja koskevassa laissa (Wet griffierechten burgerlijke zaken) säädetään, että siviilioikeudellisten menettelyjen osapuolten on maksettava omat oikeudenkäyntikulunsa. Oikeudenkäyntimaksut on maksettava tuomioistuimen kansliaan menettelyn alkaessa.

Rikosoikeudellisten menettelyjen osapuolten kiinteät kulut

Alankomaiden rikoslainsäädännön mukaan rikosoikeudellisten menettelyjen osapuolille ei aiheudu kiinteitä kuluja. Rikosoikeudessa ei ole käytössä oikeudenkäyntimaksuja.

Perustuslaillisten menettelyjen osapuolten kiinteät kulut

Alankomaiden oikeusjärjestelmässä ei ole lakisääteisiä säännöksiä perustuslaillisten menettelyjen käsittelystä tuomioistuimissa.

Missä vaiheessa siviilioikeudellisia menettelyjä osapuolten on maksettava kiinteät kulut?

Siviilioikeudellisissa menettelyissä kunkin kantajan ja vastaajan on maksettava kiinteä summa. Kantajan on maksettava oikeudenkäyntimaksu heti, kun asian tiedetään menevän tuomioistuimen käsiteltäväksi. Vastaajan on maksettava oikeudenkäyntimaksu sen jälkeen, kun hän saapuu tuomioistuimeen.

Missä vaiheessa rikosoikeudellisia menettelyjä osapuolten on maksettava kiinteät kulut?

Rikosoikeudessa ei ole käytössä oikeudenkäyntimaksuja.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Alankomaiden lainsäädännössä ei ole tätä asiaa koskevia säännöksiä. Oikeudet ja velvollisuudet voidaan kuitenkin johtaa vuoden 2018 käytännesäännöistä (Gedragsregels 2018). Lisätietoja on Alankomaiden asianajajaliiton (Nederlandse Orde van Advocaten) verkkosivuilla. Katso erityisesti asianajajan ja asiakkaan välistä suhdetta koskevat säännöt. Katso myös eurooppalaisten asianajajien käytännesäännöt (Gedragscode voor Europese advocaten). Käytännesääntöjen mukaan asianajajan tulee aina pyrkiä hoitamassaan riita-asiassa asiakkaan kannalta mahdollisimman edulliseen ratkaisuun. Lisäksi asianajajan on asianmukaisena ajankohtana neuvottava asiakastaan sovintoratkaisun toivottavuudesta tai vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenetelmiin turvautumisesta. Jos asiakkaalla on oikeus maksuttomaan oikeusapuun tai alennettuun maksuun, asianajajan on ilmoitettava tästä hänelle.

Voittaneelle osapuolelle aiheutuvat oikeudenkäyntikulut

Siviilioikeudellisissa menettelyissä voittanut osapuoli voi joutua maksamaan seuraavat kulut:

  • oikeusapu (esimerkiksi asianajopalkkio)
  • todistajille tai asiantuntijoille maksettavat palkkiot tai korvaukset
  • matka- ja majoituskulut
  • muut oikeudelliset ja muista syistä aiheutuvat kulut.

Hävinneelle osapuolelle aiheutuvat oikeudenkäyntikulut

Edellä mainittujen voittaneelle osapuolelle aiheutuvien kulujen lisäksi tuomari voi määrätä hävinneen osapuolen maksamaan myös voittaneen osapuolen kulut.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Alankomaissa?

Alankomaiden tuomioistuinlaitoksen (De Rechtspraak) verkkosivustolla on tietoa oikeudenkäyntikuluista. Tällä sivulla on lisätietoa tuomioistuinkäsittelyn kustannuksista. Myös oikeusapupalvelun (Het Juridisch Loket) verkkosivustolla on tietoa oikeudenkäyntikuluista.

Millä kielillä saan tietoa kulujen määräytymisperusteista Alankomaissa?

Nämä tiedot ovat saatavilla vain hollannin kielellä.

Mistä löydän tietoa sovittelusta?

Tietoa sovittelusta on tuomioistuinlaitoksen ja oikeusapupalvelun verkkosivustoilla. Tietoa on saatavilla myös Alankomaiden sovittelijoiden liiton (Mediatorsfederatie Nederland) ja oikeusapulautakunnan (Raad voor Rechtsbijstand) verkkosivustoilla.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Verkkosivut, joilla on tietoa kustannuksista

Laki siviilioikeudellisten menettelyjen oikeudenkäyntimaksuista ja Alankomaiden muut lait ovat esimerkiksi Alankomaiden valtionhallinnon verkkosivustolla.

Mistä löydän tietoa eri menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Oikeusneuvoston vuosikertomuksessa on tilastotietoja oikeuskäsittelyjen kestoista. Vuosikertomus on saatavilla tuomioistuinlaitoksen verkkosivustolla.

Arvonlisävero

Miten nämä tiedot annetaan?

Kun kustannuksia koskevia tietoja julkaistaan, niihin ei sisällytetä mahdollista arvonlisäveroa.

Paljonko arvonlisäveroa peritään?

Tavaroista ja palveluista perittävä yleinen arvonlisävero on 21 prosenttia.

Oikeusapu

Ansiotuloraja siviilioikeuden alalla

Jos et pysty itse maksamaan (kaikkia) asianajan tai sovittelijan käytöstä aiheutuvia kuluja, sinulle voidaan tietyin edellytyksin myöntää tuettua oikeusapua.

Oikeusapua myönnetään vain henkilölle, joiden vuositulot ovat enintään 27 300 euroa (yksinasuvat) tai enintään 38 600 euroa (avio- tai avoliitossa olevat tai yksinhuoltajat, joilla on alaikäinen lapsi). Oikeusapua ei myönnetä henkilöille, joiden varallisuus ylittää verovapaan varallisuuden rajan. Ks. oikeusapulain (Wet op de rechtsbijstand) 12 ja 34 §.

Vastaajaa koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Oikeusapu on maksutonta, jos tuomioistuin nimeää laillisen edustajan (ks. oikeusapulain 43 §). Muissa tapauksissa oikeusapulautakunta (Raad voor Rechtsbijstand) voi nimittää oikeusavustajan henkilölle, jolla on siihen oikeus rikoslain (Wetboek van Strafrecht) tai rikosprosessilain (Wetboek van Strafvordering) nojalla (oikeusapulain 44 §). Oikeusapulain 35 §:n mukaan osapuolen on maksettava ansiotuloihinsa perustuva osuus, jos oikeusapulautakunta on nimittänyt hänelle oikeusavustajan.

Rikoksen uhria koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Oikeusapulain 44 §:ssä säädetään, että seksuaali- tai väkivaltarikoksen uhrille annettava oikeusapu on asianomistajan maksukyvystä riippumatta maksuton. Tässä yhteydessä on myös huomautettava, että asiasta on nostettava syyte ja uhrilla on oltava oikeus korvaukseen väkivaltarikosten korvausrahastosta annetun lain (Wet schadefonds geweldsmisdrijven) 3 §:n mukaisesti.

Ei velvoitetta

Vastaajien ei ole pakko käyttää asianajajaa tapauksissa, joissa asian käsittelee alioikeuden kantonijaosto (kantonrechter) tai vuokra-asioita käsittelevä tuomioistuin (huur- en pachtkamer). Asianajan on oltava mukana kaikissa muissa siviilioikeudellisissa menettelyissä esimerkiksi alioikeudessa (rechtbank) tai muutoksenhakutuomioistuimessa (gerechtshof).

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Tuomioistuin tekee päätöksen siitä, kumpi osapuoli maksaa oikeudenkäyntikulut. Tässä käytetään kiinteää summaa, joka ei määräydy todellisten kulujen perusteella.

Asiantuntijoiden palkkiot

Asiantuntijoiden palkkiot vaihtelevat. Tarkat määrät löytyvät 16.8.2003 annetusta asetuksesta, jossa vahvistetaan vuoden 2003 asetuksen rikosasioihin liittyvistä maksuista (Besluit tarieven in strafzaken 2003) 3, 6, 7, 8 ja 11 §:ssä tarkoitetut maksut.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Kääntämisestä ja tulkkauksesta maksettavat palkkiot ovat seuraavat:

  • Tulkeille maksetaan vähintään 59,53 euroa/tunti. Tähän määrään tehdään vuosittain indeksikorjaus.
  • Kääntäjille maksetaan käännetyistä riveistä. Käännöksistä ranskasta, saksasta ja englannista hollanniksi ja hollannista ranskaksi, saksaksi ja englanniksi maksetaan 0,079 euroa/sana. Muista Euroopan yleisimmin käytetyistä kielistä maksetaan 1,20 euroa/rivi. Lopuista Euroopan kielistä ja yleisimmin käytetyistä Euroopan ulkopuolisista kielistä maksetaan 1,51 euroa/rivi. Kaikista muista Euroopan ulkopuolisista kielistä maksetaan 1,69 euroa/rivi.

Lisätietoja kääntäjien ja tulkkien palkkioista on vuoden 2003 asetuksessa rikosasioihin liittyvistä maksuista.

Linkkejä

Alankomaiden sovittelijoiden liitto

Oikeusapupalvelu

Tuomioistuinlaitos

Oikeudenkäyntikulut

Oikeusapulaki

Rikosasioihin liittyvistä maksuista annettu laki

Vuoden 2003 asetus rikosasioihin liittyvistä maksuista

Päivitetty viimeksi: 15/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.