Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Menettelyn kustannukset

Pohjois-Irlanti

Tässä jaksossa annetaan suuntaa-antavia tietoja oikeudenkäyntikuluista Pohjois-Irlannissa.

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Sekä alemman oikeusasteen siviilituomioistuimissa (County Court) että korkeimmassa oikeudessa (Court of Judicature ) sovelletaan maksutaulukoita, joista osa koskee oikeusalan ammattilaisten palkkioita.

Alemman oikeusasteen siviilituomioistuimissa tällä hetkellä sovellettavasta maksutaulukosta määrätään lainsäädännössä, joka on saatavilla Yhdistyneen kuningaskunnan julkisen sektorin tiedotusvirastosta (OPSI). Ylemmän oikeusasteen tuomioistuimissa (High court) sovellettavat tariffit eivät ole saatavilla internetissä. Niitä sovelletaan vain tietyissä asioissa ja tietyin edellytyksin.

Oikeudenkäyntikulujen arvioinnista vastaava viranomainen (Taxing Master) voi myös arvioida oikeudenkäyntikuluja eräissä asioissa, kuten avioero ja siihen liittyvä tasingon maksu (ancillary relief). Tämä koskee myös oikeusalan toimijoiden perimiä maksuja.

Pohjois-Irlannin oikeusapujärjestelmästä vastaava elin (Northern Ireland Legal Services Commission) määrittää kiinteät maksut sellaisissa lasten huoltoa koskevissa asioissa, joissa myönnetään oikeusapua ja jotka kuuluvat Pohjois-Irlannin lastenhuoltolain (Children (Northern Ireland) Order 1995) soveltamisalaan.

 • Asioista, jotka käsitellään perheasiain tuomioistuimessa (Family Proceedings Court) ja joissa myönnetään edustusapua (assistance by way of representation), peritään joko tuntiperusteinen tai kiinteä maksu.
 • Asioissa, jotka käsitellään perheasiain sovittelukeskuksessa (Family Care Centre) ja joissa on annettu Pohjois-Irlannin oikeusapulain (Legal Aid (Remuneration of Solicitors and Counsel in County Court Proceedings) Order (Northern Ireland) 1981) 3 pykälässä tarkoitettu todistus, peritään vakiomaksu. Jos 3 pykälässä tarkoitettua todistusta ei ole annettu, asiassa peritään tuntiperusteinen maksu, joka ei saa ylittää oikeusapulain 2 pykälässä säädettyä ylärajaa.
 • Alemman oikeusasteen tuomioistuimissa (Magistrates Court) käsiteltävissä asumusero- ja elatusapuasioissa, joissa myönnetään edustusapua, peritään niin ikään kiinteä maksu.
 1. Toimistoasianajajat (solicitors)
  Pohjois-Irlannin asianajajayhdistyksen (Law Society of Northern Ireland) verkkosivustolta voi löytyä apua toimistoasianajajan hankkimisessa, mutta asianajajayhdistys ei kerää tietoja oikeudellisen edustuksen kuluista, sillä ne riippuvat useista seikoista, jotka vaihtelevat tapauksesta toiseen.
 2. Oikeudenkäyntiasianajajat (Barristers)
  Pohjois-Irlannin asianajajaliiton (Northern Ireland Bar Library) verkkosivustolta voi löytyä apua oikeudenkäyntiasianajajan hankkimisessa, mutta asianajajaliitto ei kerää tietoja oikeudellisen edustuksen kuluista, sillä ne riippuvat useista seikoista, jotka vaihtelevat tapauksesta toiseen.

Kiinteät kulut

Kiinteät oikeudenkäyntikulut riita-asioissa

Riita-asian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Perustuslakia koskevissa asioissa kiinteät kulut riippuvat siitä, missä tuomioistuimessa asia on pantu vireille. Kulut peritään kyseisessä oikeusasteessa sovellettavien maksujen mukaisesti. Nykyiset oikeudenkäyntimaksut ovat nähtävissä Pohjois-Irlannin oikeusviraston (Northern Ireland Court and Tribunals Service) verkkosivustolla.

Tämä ei koske oikeudellisesta edustuksesta aiheutuvia kuluja.

Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimmalle oikeudelle (UK Supreme Court) siirrettyihin perustuslakia koskeviin asioihin liittyvistä oikeudenkäyntimaksuista on saatavilla tietoa Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimman oikeuden (UK Supreme Court) verkkosivustolla.

Missä vaiheessa riita-asian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Oikeudenkäyntimaksut maksetaan yleensä oikeudenkäynnin alussa, mutta asian käsittelyn yhteydessä saatetaan periä myös muita maksuja toissijaisista menettelyistä, kuten välihakemuksista, kulujen arviointia koskevista käsittelyistä (assessment hearing) jne.

Jos henkilö ei saa oikeusapua, hän sopii kuluista yhdessä oikeudellisen edustajansa kanssa.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut rikosasioissa

Rikosasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Jos rikoksesta syytetty saa oikeusapua, häneltä ei peritä lainkaan kuluja. Jos henkilö ei saa oikeusapua, hän sopii kuluista yhdessä oikeudellisen edustajansa kanssa.

Missä vaiheessa rikosoikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Asianosaisille aiheutuvat kulut, esimerkiksi todistajille maksettavat korvaukset ja asiantuntijoiden palkkiot, maksetaan yleensä oikeudenkäynnin päättyessä. Nämä kulut eivät kuitenkaan ole kiinteät, vaan voivat vaihdella asian luonteesta riippuen.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut perustuslakia koskevissa asioissa

Perustuslakiasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Perustuslakia koskevissa asioissa kiinteät kulut riippuvat siitä, missä tuomioistuimessa asia on pantu vireille. Kulut peritään kyseisessä oikeusasteessa sovellettavien maksujen mukaisesti. Nykyiset oikeudenkäyntimaksut löytyvät Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolta.

Tämä ei koske oikeudellisesta edustuksesta aiheutuvia kuluja.

Lisäksi voidaan erikseen mainita sellaisissa perustuslakia koskevissa asioissa perittävät oikeudenkäyntimaksut, jotka on siirretty parlamentin ylähuoneelle (House of Lords) ja uudelle Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimmalle oikeudelle (UK Supreme Court). Näitä maksuja ei vielä ole määritetty.

Missä vaiheessa perustuslakiasian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Oikeudenkäyntimaksut maksetaan yleensä oikeudenkäynnin alussa, mutta asian käsittelyn yhteydessä saatetaan periä myös muita maksuja toissijaisista menettelyistä, kuten välihakemuksista, kulujen arviointia koskevista käsittelyistä jne.

Jos henkilö ei saa oikeusapua, hän sopii kuluista yhdessä oikeudellisen edustajansa kanssa.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Toimistoasianajajien on esitettävä osapuolille arvio mahdollisista kuluista. Koska kulut kuitenkin riippuvat siitä, miten asian käsittely etenee, saattaa lopullisia kuluja olla mahdoton arvioida tarkasti oikeudenkäynnin alussa.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Pohjois-Irlannissa?

Tietoa oikeudenkäyntimaksuista löytyy Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolta.

Pohjois-Irlannin asianajajayhdistyksen ja Pohjois-Irlannin asianajajaliiton verkkosivustoista voi olla apua oikeudellisen edustajan hankkimisessa, mutta ne eivät sisällä tietoa oikeudellisen edustuksen kuluista, sillä kulut riippuvat asian luonteesta ja siitä, voivatko osapuolet saada oikeusapua.

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Pohjois-Irlannissa?

Oikeudenkäyntimaksuista löytyy tietoa englanniksi Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolta. Tiedot voidaan pyynnöstä toimittaa myös useilla muilla kielillä.

Mistä löydän tietoa sovittelusta?

Tietoa löytyy Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolta.

Lisätietoa löytyy Pohjois-Irlannin asianajajayhdistyksen verkkosivustolta.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivuilla luetellaan kaikki oikeudenkäyntimaksut.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Tilastotietoa tuomioistuinten toiminnasta löytyy Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolta.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Tällaisia tietoja ei esitellä missään.

Alemman oikeusasteen siviilituomioistuimissa ja ylemmän oikeusasteen tuomioistuimissa perittävät oikeudenkäyntimaksut on määritetty asiaa koskevissa taulukoissa. Maksut ovat kuitenkin ohjeellisia eivätkä aina lopullisia, sillä maksutaulukoita ei sovelleta kaikissa tapauksissa. Lisäksi ilmoitetut maksut koskevat ainoastaan kyseistä oikeusastetta.

Alemman oikeusasteen siviilituomioistuimissa tällä hetkellä sovellettavat oikeudenkäyntimaksut löytyvät julkisen sektorin tiedotusviraston verkkosivuilta.

Ylemmän oikeusasteen tuomioistuimissa sovellettavat maksutaulukot eivät ole saatavilla internetissä.

Arvonlisävero

Miten nämä tiedot annetaan?

Sovellettava arvonlisävero voidaan periä vuoden 1983 arvonlisäverolaissa tarkoitetuista kuluista, maksuista ja kustannuksista. Yksityiskohtaista tietoa oikeudenkäyntimaksuista löytyy Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolta, jossa esitetään maksut ilman arvonlisäveroa.

Oikeusapu

Ansiotuloraja siviilioikeuden alalla

Oikeusapua myönnetään yleensä henkilöille, joiden vuotuiset käytettävissä olevat tulot ovat enintään 9 937 puntaa, poikkeuksena henkilövahingot, joiden tapauksessa määrä on 10 955 puntaa. Eräissä lasten huoltoa koskevissa perheoikeudellisissa menettelyissä (ns. Children Order proceedings) voi oikeusapua saada tuloista riippumatta. Nämä erityistapaukset perustuvat lastenhuoltolakiin. Lisätietoja on saatavilla Pohjois-Irlannin oikeusviraston (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) verkkosivustolla.

Vastaajaa koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Pohjois-Irlannissa ei ole tiettyä ansiotulorajaa, jota sovellettaisiin vastaajalle myönnettävään oikeusapuun. Tuomari myöntää vastaajalle oikeusapua, jos hän on vakuuttunut siitä, että vastaajan varat eivät riitä oikeudellisen edustajan palkkaamiseen.

Rikoksen uhria koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Rikosoikeusjärjestelmä ei sisällä uhreille myönnettävää oikeusapua.

Kun rikoksen uhrit hakevat korvauksia, tämä tapahtuu yleensä oikeusapujärjestelmän ulkopuolella. Hallitus on luonut erillisen, lakisääteisen järjestelmän, josta maksetaan korvauksia rikoksen uhreille: Pohjois-Irlannissa rikosvahingon korvaamista koskeva järjestelmä (Criminal Injury Compensation Scheme). Tämän järjestelmän mukaan uhrien ei tarvitse saada oikeudellista neuvontaa tai edustusta voidakseen hakea korvausta. Uhrit saavat maksutonta apua hakemusten täyttämisessä valtion rahoittamalta Pohjois-Irlannin rikosuhrien tukijärjestöltä.

Rikosoikeusjärjestelmän kautta uhrit voivat saada muuta tukea kuin oikeusapua: esimerkiksi Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolta löytyy tietoa ja perusteelliset ohjeet menettelyistä rikoksen uhreille ja todistajille.

Myös Pohjois-Irlannin rikosuhrien tukijärjestö, joka on hyväntekeväisyysjärjestö, tarjoaa rikoksen uhriksi joutuneille henkistä tukea, tietoa ja käytännön apua.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Vastaaja voi Pohjois-Irlannissa saada maksutonta oikeusapua oikeudellisen edustajan hankkimista varten, jos hän täyttää seuraavat kaksi ehtoa: hänen varansa eivät riitä oikeudellisen edustajan palkkaamiseen, ja oikeuden toteutumisen kannalta on tärkeää, että vastaaja saa maksutonta oikeusapua.

Maksuttomat oikeudenkäynnit

 • Pohjois-Irlannin oikeusvirasto noudattaa käytäntöä, jonka mukaan oikeudenkäyntimaksut voidaan peruuttaa tai niistä voidaan myöntää vapautus. Menettely on tarveharkintainen, ja hakijoiden on käytettävä määrättyä lomaketta.
 • Rikosasian oikeudenkäynti on maksuton sellaiselle vastaajalle, joka saa oikeusapua.
 • Kuten edellä todettiin, oikeusapua myönnetään yleensä henkilöille, joiden vuotuiset käytettävissä olevat tulot ovat enintään 9 957 puntaa.
 • Eräissä lasten huoltoa koskevissa perheoikeudellisissa menettelyissä (Children Order proceedings) voi oikeusapua saada tuloista riippumatta. Nämä erityistapaukset perustuvat lastenhuoltolakiin.
 • Maksujen määräämisestä tai niistä luopumisesta päättää tuomioistuin.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Tuomioistuin päättää, maksaako hävinnyt osapuoli voittaneen osapuolen kulut. Pohjois-Irlannin korkeimman oikeuden oikeudenkäyntisäännöissä (Rules of the Supreme Court for Northern Ireland) ja alemman oikeusasteen siviilituomioistuinten oikeudenkäyntisäännöissä (County Court Rules) on kustannuksia koskevia määräyksiä, mutta säännöt eivät ole saatavilla internetissä.

Asiantuntijapalkkiot

Asiantuntijoiden lukumäärää on rajoitettu oikeudenkäyntisäännöissä (sekä Pohjois-Irlannin korkeimman oikeuden oikeudenkäyntisäännöissä että alemman oikeusasteen siviilituomioistuinten oikeudenkäyntisäännöissä). Asiantuntijapalkkioista ei ole olemassa kiinteitä taulukoita, sillä palkkiot riippuvat asiantuntijasta ja siitä, millaisia asiantuntijapalveluja oikeudenkäynnissä tarvitaan.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Kun siviili- tai perheoikeudellinen oikeudenkäynti rahoitetaan yksityisesti, yleensä tulkin palveluja tarvitsevan osapuolen on huolehdittava itse järjestelyistä ja katettava kustannukset.

Pohjois-Irlannin oikeusvirasto kuitenkin järjestää ja maksaa tulkin englantia puhumattomille asianosaisille seuraavissa tapauksissa: rikossyytteen nostaminen, lapsia koskevat perheoikeudelliset asiat ja perheväkivalta (mukaan lukien pakkoavioliitto).

Jollei tapaus täytä edellä mainittuja kriteerejä, tulkkaus voidaan kuitenkin maksaa, jos tuomari katsoo, että asianosainen ei muutoin pysty ymmärtämään oikeudenkäyntiä, ja jos asianosainen ei pysty saamaan julkista rahoitusta, asianosaisella ei ole varaa maksaa tulkkia itse tai tuomari nimenomaan määrää nimittämään tulkin.

Kun Pohjois-Irlannin oikeusvirasto järjestää tulkin ja maksaa tulkkauskulut, kulut vahvistetaan tulkkaustilauksen ehdoissa. Palkkio voi vaihdella tapauskohtaisesti riippuen oikeuskäsittelyn pituudesta, tuomioistuimen etäisyydestä ja edestakaisesta matkustusajasta sekä tulkin käyttämästä liikennemuodosta. Kaikkiin korvaushakemuksiin sovelletaan tiukasti ehtoja sen varmistamiseksi, ettei korvauksia makseta liikaa.

Linkkejä

Pohjois-Irlannin asianajajayhdistys

Pohjois-Irlannin asianajajaliitto

Yhdistyneen kuningaskunnan julkisen sektorin tiedotusvirasto

Tietoa oikeudenkäyntimaksuista Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivuilla

Pohjois-Irlannin oikeusvirasto

Tietoa kaupallisten asioiden luettelosta Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivuilla

Pohjois-Irlannin rikosuhrien tukijärjestö

Tietoa rikoksen uhreille ja todistajille annettavasta tuesta Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivuilla

Asiakirjoja

Yhdistyneen kuningaskunnan kertomus kustannusten avoimuutta koskevasta tutkimuksesta PDF (448 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 26/06/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.