Menettelyn kustannukset

Puola

Tässä perheoikeutta – avioeroa – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan avioeroa hakevalle osapuolelle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavanlaisissa tilanteissa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta menee naimisiin. Myöhemmin he muuttavat erilleen ja sopivat eroavansa. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Saman jäsenvaltion (jäsenvaltio A) kansalaiset menevät keskenään naimisiin. Avioliitto solmitaan jäsenvaltiossa A. Häiden jälkeen pariskunta muuttaa asumaan ja työskentelemään toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio B), josta tulee heidän asuinpaikkansa. Pian tämän jälkeen pariskunta muuttaa erilleen, vaimo palaa jäsenvaltioon A, ja mies jää jäsenvaltioon B. Puolisot sopivat eroavansa. Palattuaan jäsenvaltioon A vaimo hakee välittömästi avioeroa jäsenvaltion B tuomioistuimelta.

Sisällön tuottaja:
Puola

Kulut Puolassa

Tapausesimerkissä 1/B (maa, jossa vaimo jättää avioerohakemuksen, on Puola) maksut, kulut ja edellytykset ovat samat kuin tapauksessa A.


Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut

Tapaus­esimerkki

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Vireillepano­vaiheen maksut

Toimitus­kirjamaksut

Muut maksut

Vireillepano­vaiheen maksut

Toimitus­kirja­maksut

Muut maksut

Onko se käytettävissä tämän tyyppisissä tapauksissa?

Kulut

Tapaus A

Kiinteä 600 zlotyn maksu

Täytäntöön pantavien tuomioiden jäljennöksistä ja lainvoimaisten tuomioiden jäljennöksistä 6 zlotya/sivu. Jos asiakirjat ovat vieraskielisiä, peritään 12 zlotya/sivu.

-

Kiinteä 600 zlotyn maksu

Asianosaiset voivat halutessaan käyttää vaihtoehtoista riitojen­ratkaisua.

Jos tuomioistuin hyväksyy täytäntöön­panokelpoi­suutta koskevan lausekkeen, peritään 50 zlotya.Lakimiehen, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut


Tapaus­esimerkki

Lakimies

Haastemies

Asiantuntija

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut keskimäärin

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Tuomiota edeltävät kulut

Tuomion jälkeiset kulut

Onko käyttäminen pakollista?

Kulut

Tapaus A

Ei

Vähintään 360 zlotya

Ei

-

-

Ei

Asiantuntijan laskelmien mukaanTodistajien korvauksiin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asianmukaiset kulut


Tapaus­esimerkki

Todistajille maksettavat korvaukset

Pantti, takaus tai muu vakuus

Muut maksut

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Kuvaus

Kulut

Tapaus A

Kyllä

Matkakulut, ansionmenetyksestä maksettavat korvaukset ja majoituskulut riita-asian oikeudenkäyntikuluja koskevan lain 85–88 §:n mukaisesti

--

--

--Oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulutTapaus­esimerkki

Oikeusapu

Korvaus

Millaisissa tapauksissa sitä myönnetään?

Milloin korvaus kattaa koko summan?

Edellytykset

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosen­tuaalisen osuuden se yleensä kattaa?

Mitä kuluja ei korvata koskaan?

Onko tapauksia, joissa oikeusavusta olisi maksettava korvaus oikeusapua antavalle organisaatiolle?

Tapaus A

Oikeuden­käynti­maksuista vapautettu asianosainen voi hakea oikeusapua. Tuomioistuin päättää, onko ammatti­asianajajan osallistuminen tarpeen.

Riippuu tuomio­istuimen päätöksestä.

Kulut ovat kohtuut­toman suuret tai aiheuttavat asianosai­selle taloudellisia vaikeuksia.

Yleisiä sääntöjä sovelletaan olosuhteiden mukaan. Jos tuomioistuin toteaa vastaajan syylliseksi, hävinnyt osapuoli maksaa kulut. Jos tuomioistuin toteaa vastaajan syyttömäksi, kumpikin osapuoli maksaa puolet oikeudenkäynti­kuluista.

Kuluja, jotka ylittävät sen, mikä on ollut välttämätön­tä ja asian­mukaista kyseisessä tapauksessa.Käännös- ja tulkkauskulut

Tapaus­esimerkki

Kääntäminen

Tulkkaus

Muut erityisesti rajat ylittäviin riitoihin liittyvät kulut

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Kuvaus

Arvio kuluista

Tapaus A

Kun asiakirjat on toimitettu tuomioistuimeen vieraalla kiellä.

Oikeusministerin 24. tammikuuta 2005 antaman asetuksen mukaisesti


Päivitetty viimeksi: 06/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.