Menettelyn kustannukset

Puola

Tässä perheoikeutta – elatusapua – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan kantajalle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavassa tilanteessa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Pariskunta on asunut yhdessä useita vuosia menemättä naimisiin. Erilleen muuttaessaan heillä on kolmivuotias lapsi. Lapsen huoltajuus määrätään tuomioistuimen päätöksellä lapsen äidille. Ainoa ratkaisematon erimielisyys koskee elatusavun määrää, joka isän on maksettava äidille lapsen huoltoa ja koulutusta varten. Äiti vie asian oikeuteen. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne, jossa olet jäsenvaltiossa A toimiva lakimies: Pariskunta on asunut yhdessä jäsenvaltion (jäsenvaltio B) alueella menemättä naimisiin. Heillä on kolmivuotias lapsi. He muuttavat erilleen. Jäsenvaltion B tuomioistuimen päätöksellä lapsen huoltajuus määrätään äidille. Isän suostumuksella äiti ja lapsi muuttavat asumaan toiseen jäsenvaltioon (jäsenvaltio A), josta tulee heidän asuinpaikkansa. Ratkaisematta on vielä yksi erimielisyys. Tämä koskee elatusavun määrää, joka isän olisi maksettava äidille lapsen huoltoa ja koulutusta varten. Äiti vie asian oikeuteen jäsenvaltiossa A.

Sisällön tuottaja:
Puola

Kulut Puolassa

Tapausesimerkissä 3/B (maa, jossa äiti haastaa isän, on Puola) maksut, kulut ja edellytykset ovat samat kuin tapauksessa A. Näin ollen taulukkoa ei tarvitse täyttää.

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut


Tapaus­esimerkki

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Vireillepano­vaiheen maksut

Toimitus­kirjamaksut

Muut maksut

Vireillepano­vaiheen maksut

Toimitus­kirjamaksut

Muut maksut

Onko se käytettävissä tämän tyyppisissä tapauksissa?

Kulut

Tapaus A

Elatusasioissa oikeustoimet ovat täysin maksuttomia.

Täytäntöön pantavien tuomioiden jäljennöksistä ja lainvoimaisten tuomioiden jäljennöksistä 6 zlotya/sivu. Jos asiakirjat ovat vieraskielisiä tai sisältävät taulukoita, peritään 12 zlotya/sivu.

--

Elatusasioissa oikeustoimet ovat täysin maksuttomia

--

--

Asianosaiset voivat halutessaan käyttää vaihtoehtoista riitojenratkaisua.

Jos tuomioistuin hyväksyy täytäntöön-panokelpoi-suutta koskevan lausekkeen, peritään 50 zlotya.Lakimiehen, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut


Tapaus­esimerkki

Lakimies

Haastemies

Asiantuntija

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut keskimäärin

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Tuomiota edeltävät kulut

Tuomion jälkeiset kulut

Onko käyttäminen pakollista?

Kulut

Tapaus A

Ei

Vähintään 60 zlotya

Ei

--

--

Ei

Asiantuntijan laskelmien mukaanTodistajien korvauksiin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asianmukaiset kulut


Tapaus­esimerkki

Todistajille maksettavat korvaukset

Pantti, takaus tai muu vakuus

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Tapaus A

Kyllä

Matkakulut, ansionmenetyksestä maksettavat korvaukset ja majoituskulut riita-asian oikeudenkäyntikuluja koskevan lain 85–88 §:n mukaisesti

Ovat käytössä. Riita-asian kohteen arvo lasketaan siten, että jos maksu tapahtuu erissä, arvoksi katsotaan vuotuinen kokonaismäärä.

Puolan lain (siviiliprosessilain) mukaan elatusapu on rahamääräinen säännöllisesti toistuva vaade:

1. Jos elatusavun määrä vastaa yhden vuoden tai yli yhden vuoden aikana suoritettavia maksuja, koko summa katsotaan riita-asian kohteeksi.

2. Jos elatusavun maksaminen jatkuu alle vuoden, koko summa katsotaan riita-asian kohteeksi.

Riippuu riita-asian kohteen arvosta.Oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulutTapaus­esimerkki

Oikeusapu

Korvaus

Millaisissa tapauksissa sitä myönnetään?

Milloin korvaus kattaa koko summan?

Edellytykset

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosentuaali­sen osuuden se yleensä kattaa?

Mitä kuluja ei korvata koskaan?

Onko tapauksia, joissa oikeusavusta olisi maksettava korvaus oikeusapua antavalle organisaa­tiolle?

Tapaus A

Oikeudenkäynti-maksuista vapautettu asianosainen voi hakea oikeusapua. Tuomioistuin päättää, onko ammatti­asianajajan osallistuminen tarpeen.

Riippuu tuomio–istuimen päätöksestä.

Kulut ovat kohtuuttoman suuret tai aiheuttavat asianosaiselle taloudellisia vaikeuksia.

Yleisiä sääntöjä sovelletaan olosuhteiden mukaan.

--

Kuluja, jotka ylittävät sen, mikä on ollut välttämätön­tä ja asian­mukaista kyseisessä tapauksessa.

--Käännös- ja tulkkauskulut


Tapaus­esimerkki

Kääntäminen

Tulkkaus

Muut erityisesti rajat ylittäviin riitoihin liittyvät kulut

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Kuvaus

Arvio kuluista

Tapaus A

Kun asiakirjat on toimitettu tuomioistuimeen vieraalla kiellä.

Oikeusministerin 24. tammikuuta 2005 antaman asetuksen mukaisesti

--

--

--

--


Päivitetty viimeksi: 06/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.