Menettelyn kustannukset

Puola

Tässä kauppaoikeutta – sopimusoikeutta – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan myyjälle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavassa tilanteessa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Yhtiö on toimittanut ostajalle tavaraa 20 000 euron arvosta. Myyjä ei ole saanut maksua, koska ostaja katsoo, ettei tavara ole sopimuksen mukaista. Myyjä päättää nostaa kanteen saadakseen täyden kauppahinnan. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Yhtiö, jonka kotipaikka on jäsenvaltiossa B, toimittaa 20 000 euron arvosta tavaraa jäsenvaltiossa A olevalle ostajalle. Sopimukseen sovelletaan jäsenvaltion B lakia ja se on laadittu jäsenvaltion B kielellä. Myyjä ei ole saanut maksua, koska jäsenvaltiossa A oleva ostaja katsoo, ettei tavara ole sopimuksen mukaista. Myyjä päättää nostaa kanteen jäsenvaltiossa A saadakseen maksun täydestä, ostajan kanssa tehdyssä sopimuksessa määritetystä hinnasta.

Sisällön tuottaja:
Puola

Kulut Puolassa

Tapausesimerkissä 4/B (maa, jossa myyjä haastaa ostajan, on Puola) maksut, kulut ja edellytykset ovat samat kuin tapauksessa A. Näin ollen taulukkoa ei tarvitse täyttää.

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut

Tapaus­esimerkki

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Vireillepano­vaiheen maksut

Toimitus­kirjamaksut

Muut maksut

Vireillepano­vaiheen maksut

Onko se käytettävissä tämän tyyppisissä tapauksissa?

Kulut

Tapaus A

Riippuu riita-asian kohteen arvosta. Riita-asian oikeudenkäyntikuluja koskevan lain mukaan maksu on 5 prosenttia arvosta, kuitenkin vähintään 30 ja enintään 100 000 zlotya.

Täytäntöön pantavien tuomioiden jäljennöksistä ja lainvoimaisten tuomioiden jäljennöksistä 6 zlotya/sivu. Jos asiakirjat ovat vieraskielisiä tai sisältävät taulukoita, peritään 12 zlotya/sivu.

--

Riippuu riita-asian kohteen arvosta. Riita-asian oikeudenkäyntikuluja koskevan lain mukaan maksu on 5 prosenttia arvosta, kuitenkin vähintään 30 ja enintään 100 000 zlotya. Riita-asian kohteen arvo kuitenkin muuttuu käsittelyn aikana. Maksu lasketaan samalla tavalla: prosenttiosuus on sama, mutta loppusumma muuttuu, sillä laskentaperuste on toinen.

Asianosaiset voivat halutessaan käyttää vaihtoehtoista riitojenratkaisua.

Jos tuomioistuin hyväksyy täytäntöön-panokelpoi-suutta koskevan lausekkeen, peritään 50 zlotya.Lakimiehen, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut


Tapaus­esimerkki

Lakimies

Haastemies

Asiantuntija

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut keskimäärin

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Tuomiota edeltävät kulut

Tuomion jälkeiset kulut

Onko käyttäminen pakollista?

Kulut

Tapaus A

Ei

Riippuu riita-asian kohteen arvosta. Jos arvo on noin 90 000 zlotya, kulut ovat vähintään 3 600 zlotya.

Ei

--

--

Ei

Jos tuomioistuin hyväksyy täytäntöönpano-kelpoisuutta koskevan lausekkeen, peritään 50 zlotyaTodistajien korvauksiin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asianmukaiset kulut


Tapaus­esimerkki

Todistajille maksettavat korvaukset

Pantti, takaus tai muu vakuus

Muut maksut

Maksetaanko todistajille korvauksia?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Kuvaus

Kulut

Tapaus A

Kyllä

Matkakulut, ansionmenetyksestä maksettavat korvaukset ja majoituskulut riita-asian oikeudenkäyntikuluja koskevan lain 85–88 §:n mukaisesti

Ovat käytössä. Riita-asian kohteen arvo otetaan huomioon.

Riippuu riita-asian kohteen arvosta.

--

--Oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulutTapaus­esimerkki

Oikeusapu

Korvaus

Millaisissa tapauksissa sitä myönnetään?

Milloin korvaus kattaa koko summan?

Edellytykset

Voiko voittanut osapuoli saada riita­asian kulut korvatuiksi?

Jos korvaus ei kata koko summaa, minkä prosentuaa­lisen osuuden se yleensä kattaa?

Mitä kuluja ei korvata koskaan?

Onko tapauksia, joissa oikeusavusta olisi maksettava korvaus oikeusapua antavalle organisaa­tiolle?

Tapaus A

Oikeudenkäynti-maksuista vapautettu asianosainen voi hakea oikeusapua. Tuomioistuin päättää, onko ammatti­asianajajan osallistuminen tarpeen.

Riippuu tuomioistuimen päätöksestä.

Kulut ovat kohtuuttoman suuret tai aiheuttavat asianosaiselle taloudellisia vaikeuksia.

Yleisiä sääntöjä sovelletaan olosuhteiden mukaan.

--

Kuluja, jotka ylittävät sen, mikä on ollut välttämätöntä ja asianmukaista kyseisessä tapauksessa.

--Käännös- ja tulkkauskulut


Tapaus­esimerkki

Kääntäminen

Tulkkaus

Muut erityisesti rajat ylittäviin riitoihin liittyvät kulut

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Kuvaus

Arvio kuluista

Tapaus A

Kun asiakirjat on toimitettu tuomioistuimeen vieraalla kiellä.

Oikeusministerin 24. tammikuuta 2005 antaman asetuksen mukaisesti

--

--

--

--


Päivitetty viimeksi: 06/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.