Menettelyn kustannukset

Portugali

Tällä sivulla annetaan tietoja oikeudenkäyntikuluista Portugalissa.

Sisällön tuottaja:
Portugali

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Portugalissa. Yksityiskohtaisempia tietoja on saatavilla seuraavilla sivuilla:

Perheoikeus – avioero

Perheoikeus – lasten huoltajuus

Perheoikeus – elatusapu

Kauppaoikeus – sopimukset

Kauppaoikeus – vahingonvastuu

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

1. Toimistoasianajajat (solicitadores)

Toimistoasianajajien palkkioita heidän toimiessaan ulosottoviranomaisina säännellään 29. elokuuta 2013 annetun päätöksen (portaria) nro 282/2013 43–51 §:ssä (sellaisena kuin päätös on muutettuna).

2. Oikeudelliset neuvonantajat (consultores jurídicos)

Oikeudellisten neuvonantajien palkkioita ei säännellä Portugalissa.

3. Juristit (advogados)

Juristien palkkioita ei säännellä Portugalissa.

4. Tuomioistuimen virkailijat (oficiais de justiça)

Tuomioistuimen virkailijoiden osallistumisesta täytäntöönpanomenettelyihin aiheutuvia kuluja säännellään oikeudenkäyntikuluja koskevan asetuksen (Regulamento das Custas Processuais) 9 §:ssä ja taulukossa II. Kyseinen asetus on vahvistettu 26. helmikuuta 2008 annetulla lain tasoisella asetuksella (decreto-lei) nro 34/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, ja 29. elokuuta 2013 annetulla päätöksellä (portaria) nro 282/2013, sellaisena kuin se on muutettuna (43–51 §, sovelletaan 59 §:n 1 momentin nojalla).

5. Oikeussuojan alalla työskentelevät juristit

Oikeussuojaan liittyviä palveluja tarjoavien juristien palkkioita säännellään päätöksissä nro 1386/2004 (10.11.2004), nro 161/2020 (30.6.2020) ja nro 10/2008 (3.1.2008), sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

Kiinteät kulut

Kiinteät kulut riita-asian oikeudenkäynneissä

Asianosaisten kiinteät kulut riita-asian oikeudenkäynneissä

Asianosaisten kiinteät kulut riita-asian oikeudenkäynnissä esitetään oikeudenkäyntikuluja koskevan asetuksen 5–7 §:ssä ja asetuksen liitteessä olevissa taulukoissa I ja II. Kyseinen asetus on vahvistettu 26. helmikuuta 2008 annetulla lain tasoisella asetuksella (decreto-lei) nro 34/2008, sellaisena kuin se on muutettuna.

Missä vaiheessa riita-asian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Tuomioistuinmaksut maksetaan yleensä oikeudenkäynnin alussa siinä yhteydessä, kun tuomioistuinkäsittelyn päivämäärä vahvistetaan. Asiantuntijoille ja tuomioistuimen virkailijoille maksetaan yleensä juuri ennen heidän osallistumistaan oikeudenkäyntiin.

Kiinteät kulut rikosoikeudenkäynneissä

Asianosaisten kiinteät kulut rikosoikeudenkäynneissä

Asianosaisten kiinteät kulut rikosoikeudenkäynnissä esitetään oikeudenkäyntikuluja koskevan asetuksen 8 §:ssä ja asetuksen liitteessä olevassa taulukossa III. Kyseinen asetus on vahvistettu 26. helmikuuta 2008 annetulla lain tasoisella asetuksella (decreto-lei) nro 34/2008, sellaisena kuin se on muutettuna.

Missä vaiheessa rikosoikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Rikosoikeudenkäynnin vaihe, jossa kiinteät kulut on maksettava, riippuu kyseisen henkilön asemasta oikeudenkäynnissä ja siitä, minkälainen kanne on kyseessä. Tuomioistuinmaksu maksetaan kanteen nostamisen yhteydessä ainoastaan kahdessa tapauksessa: jos kyseinen henkilö yhtyy oikeudenkäyntiin asianomistajana tai jos tutkinta aloitetaan asianomistajan pyynnöstä. Kaikissa muissa tapauksissa – eli kaikissa tapauksissa, joissa oikeudenkäyntiin osallistutaan syytettynä, ja muissa tapauksissa, joissa oikeudenkäyntiin osallistutaan asianomistajana – tuomioistuinmaksu on maksettava meneillään olevan oikeudenkäyntivaiheen (tutkintatuomarin istunto, tuomion antaminen tai muutoksenhaku) päätyttyä tuomarin ratkaisun mukaan.

Kiinteät kulut perustuslakituomioistuimen oikeudenkäynneissä

Asianosaisten kiinteät kulut perustuslakituomioistuimen oikeudenkäynneissä

Kiinteitä kuluja, jotka asianosaisten on maksettava perustuslakituomioistuimen oikeudenkäynneissä, säännellään 7. lokakuuta 1998 annetun lain tasoisen asetuksen nro 303/98 6–9 §:ssä (sellaisena kuin asetus on muutettuna) ja 15. marraskuuta 1982 annetun lain nro 28/82 84 §:ssä (sellaisena kuin laki on muutettuna).

Missä vaiheessa perustuslakituomioistuimen oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Kiinteät kulut on maksettava vasta oikeudenkäynnin päätyttyä.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Oikeudellisilla edustajilla on eettinen ja laillinen velvollisuus tiedottaa asianosaisille näiden oikeuksista ja velvollisuuksista, sillä he pystyvät kokemuksensa perusteella arvioimaan, voiko kanne menestyä ja kuinka paljon kuluja oikeudenkäynnistä aiheutuu.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Portugalissa?

Tietoja oikeudenkäyntikuluista Portugalissa on saatavilla portugaliksi verkkosivustolla https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Portugalissa?

Tietoja kulujen määräytymisperusteista Portugalissa on saatavilla vain portugaliksi.

Mistä löydän tietoa sovittelusta?

Tietoja erityisesti riita-, perhe-, työriita- ja rikosasioiden julkisista sovittelujärjestelmistä on saatavilla englanniksi verkkosivustolla https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Mistä löydän tietoa oikeudenkäynnin keskimääräisestä kestosta?

Tietoja oikeudenkäynnin keskimääräisestä kestosta erityyppisissä asioissa on saatavilla englanniksi verkkosivustolla https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Mistä löydän tietoa oikeudenkäynnin keskimääräisistä kokonaiskustannuksista erityyppisissä asioissa?

Tällaisia tietoja ei ole saatavilla, vaan ne selviävät ainoastaan tutkimalla maksuryhmiä tai kulutaulukoita.

Verkkosivustolla https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica on kuitenkin portugalinkielinen simulaattori, josta saa selville, mitä tuomioistuinmaksuja on maksettava, kun oikeudenkäynti aloitetaan. Tällä tavoin oikeudenkäyntikuluista saa alustavan käsityksen.

Mistä saan tietoa arvonlisäverosta?

Oikeudenkäyntikuluista ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Ammattilaisten palkkioihin lisätään arvonlisävero, mutta lakisääteisistä oikeudenkäyntikuluista toimitetuissa tiedoissa ei ole huomioitu arvonlisäveron osuutta.

Kuinka paljon arvonlisäveroa maksetaan?

Sovellettavista arvonlisäverokannoista ei ole toimitettu tietoja.

Oikeusapu

Riita-asian vastaajaa koskeva tuloraja

Kaava, jonka avulla lasketaan enimmäistuloraja oikeusavun myöntämiseksi riita-asian oikeudenkäynnissä, esitetään 29. heinäkuuta 2004 annetun lain nro 34/2004 liitteessä (sellaisena kuin laki on muutettuna).

Rikosasian vastaajaa koskeva tuloraja

Kaava, jonka avulla lasketaan enimmäistuloraja oikeusavun myöntämiseksi rikosasian oikeudenkäynnissä, esitetään 29. heinäkuuta 2004 annetun lain nro 34/2004 liitteessä (sellaisena kuin laki on muutettuna).

Rikosasian uhria koskeva tuloraja

Oikeusavun myöntämisen tuloraja ei koske rikosasian uhria.

Liittyykö oikeusavun myöntämiseen uhrille muita ehtoja?

Uhrille myönnettävään oikeusapuun liittyy muita ehtoja. Jos uhri on todettu rikoslain 152 §:ssä tarkoitetulla tavalla lähisuhdeväkivallan uhriksi 16. syyskuuta 2009 annetun lain nro 112/2009 mukaisesti, uhri oletetaan lähtökohtaisesti varattomaksi, ellei toisin todisteta.

Liittyykö oikeusavun myöntämiseen vastaajalle muita ehtoja?

Oikeusavun myöntämiseen vastaajalle liittyy muita ehtoja. Ne liittyvät vastaajan taloudelliseen tilanteeseen, joka lasketaan 29. heinäkuuta 2004 annetun lain nro 34/2004 39 §:n mukaisesti suunnitellun mallin perusteella (sellaisena kuin laki on muutettuna).

Maksuton oikeudenkäynti

Oikeudenkäynti voi olla jommallekummalle tai kummallekin asianosaiselle maksuton, jos asianosainen on vapautettu oikeudenkäyntikuluista tai saa oikeusapua.

Oikeudenkäyntikuluista annetun asetuksen 4 §:ssä säädetään useita tilanteita, joissa oikeudenkäyntikuluista vapautetaan. Oikeudenkäyntikuluista vapauttaminen jakautuu kahteen luokkaan:

  • 4 §:n 1 momentin mukainen subjektiivinen eli henkilökohtainen kuluista vapauttaminen, joka perustuu asianosaisten tai oikeudenkäynnin kohteena olevien henkilöiden tiettyihin ominaisuuksiin; ja
  • 4 §:n 2 momentin mukainen objektiivinen eli prosessuaalinen kuluista vapauttaminen, joka liittyy oikeudenkäynnin tyyppiin.

Toisinaan kuluista vapauttaminen kuitenkin riippuu oikeudenkäynnin päätteeksi annetun lopullisen ratkaisun sisällöstä 4 §:n 3–7 momentissa säädetyllä tavalla. Tällainen kuluista vapauttaminen ei ehkä vaikuta kustannuksiin lainkaan, tai se saattaa koskea ainoastaan oikeudenkäynnin aikana syntyneitä maksuja.

Lisätietoa oikeusavusta annetaan portugaliksi verkkosivustolla https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Asian voittanut osapuoli on yleensä oikeutettu saamaan hävinneeltä osapuolelta korvaukseksi kuluista tuomioistuimen lopullisessa ratkaisussa määritetyn osuuden. Voittanut osapuoli menettää kuitenkin oikeutensa saada kuluista korvausta, jos hävinnyt osapuoli saa oikeusapua ja on siten vapautettu oikeudenkäyntikuluista.

Asiantuntijapalkkiot

Yleensä asianosaiset maksavat asiantuntijapalkkiot. Jos asianosaiset kuitenkin saavat oikeusapua, asiantuntijapalkkiot maksaa oikeuslaitoksen varainhoito- ja infrastruktuurivirasto (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Yleensä asianosaiset maksavat kääntäjien ja tulkkien palkkiot. Jos asianosaiset kuitenkin saavat oikeusapua, kääntäjien ja tulkkien palkkiot maksaa oikeuslaitoksen varainhoito- ja infrastruktuurivirasto (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Hyödyllisiä asiakirjoja

Portugal’s report on the study concerning the transparency of costs  PDF (781 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 29/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.