Tämän sivun alkukielistä versiota portugali on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Menettelyn kustannukset

Portugali

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Portugalissa.

Sisällön tuottaja:
Portugali
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

1. Toimistoasianajajat (solicitadores)

Toimistoasianajajien palkkioista heidän toimiessaan ulosottoviranomaisina (agentes de execução) säädetään 30. maaliskuuta 2009 annetun asetuksen (Portaria) 331-B/2009 11–25 §:ssä

2. Lakimiehet (consultores jurídicos)

Lakimiesten palkkioita ei säännellä Portugalissa.

3. Asianajajat (advogados)

Asianajajien palkkioita ei säännellä Portugalissa.

4. Oikeuslaitoksen virkamiehet (oficiais de justiça)

Maksuista, joita oikeusvirkamiesten toiminnasta täytäntöönpanomenettelyissä aiheutuu, säädetään oikeudenkäyntikuluja koskevan säädöksen (Regulamento das Custas Processuais) 9 §:ssä ja siihen liitetyssä taulukossa II. Kyseinen säädös on hyväksytty 26. helmikuuta 2008 annetulla asetuksella (Decreto-Lei) nro 34/2008 ja 30. maaliskuuta 2009 annetulla asetuksella (Portaria) nro 331-B/2009 (11–25 §).

5. Oikeusapua antavat asianajajat

Asianajajien palkkioita heidän antaessaan oikeusapua säännellään 10. marraskuuta 2004 annetulla asetuksella (Portaria) nro 1386/2004 ja 3. tammikuuta 2008 annetulla asetuksella (Portaria) nro 10/2008, jota on muutettu 29. helmikuuta 2008 annetulla asetuksella (Portaria) nro 210/2008.

Kiinteät kulut

Kiinteät kulut siviilioikeudenkäynneissä

Asianosaisilta perittävät kulut siviilioikeudenkäynneissä

Asianosaisilta siviilioikeudenkäynneissä perittävät kiinteät kulut määritellään oikeudenkäyntikuluja koskevan säädöksen (Regulamento das Custas Processuais) 5–7 §:ssä ja siihen liitetyissä taulukoissa I ja II. Kyseinen säädös on hyväksytty 26. helmikuuta 2008 annetulla asetuksella (Decreto-Lei) nro 34/2008.

Missä vaiheessa siviilioikeudenkäyntiä kiinteät kulut peritään?

Tuomioistuinmaksut maksetaan yleensä vireillepanovaiheessa ja kun tuomioistuinkäsittelyn alkamispäivä on asetettu. Asiantuntijoiden ja ulosottomiesten palkkiot maksetaan yleensä ennen kuin heidän on tarkoitus osallistua prosessiin.

Kiinteät kulut rikosoikeudenkäynneissä

Asianosaisilta perittävät kulut rikosoikeudenkäynneissä

Asianosaisilta rikosoikeudenkäynneissä perittävät kiinteät kulut määritellään oikeudenkäyntikuluja koskevan säädöksen (Regulamento das Custas Processuais) 8 §:ssä ja siihen liitetyssä taulukossa III. Kyseinen säädös on hyväksytty 26. helmikuuta 2008 annetulla asetuksella (Decreto-Lei) nro 34/2008.

Missä vaiheessa rikosoikeudenkäyntiä kiinteät kulut peritään?

Rikosoikeudenkäynnin vaihe, jolloin kiinteät kulut on maksettava, riippuu kyseisen henkilön asemasta ja roolista prosessissa. Tuomioistuinmaksut maksetaan tietyn toimenpiteen toteuttamisajankohtana ainoastaan sivuvaatimuksen vireillepanon ja sen käsittelyn aloittamisen yhteydessä. Kaikissa muissa tapauksissa vastaajan ja sivuvaatimuksen osapuolen on maksettava tuomioistuinmaksu kyseisen oikeudenkäyntivaiheen lopussa (tutkinta, tuomio tai muutoksenhaku) tuomarin päätöksen perusteella.

Kiinteät kulut perustuslaillisissa oikeudenkäynneissä

Asianosaisilta perittävät kiinteät kulut perustuslaillisissa oikeudenkäynneissä

Asianosaisilta perustuslaillisissa oikeudenkäynneissä perittävät kiinteät kulut määritellään 7. lokakuuta 1998 annetun asetuksen (Decreto-Lei) 303/98 6–9 §:ssä, jota on muutettu 2. kesäkuuta 2008 annetulla asetuksella (Decreto-Lei) 91/2008.

Missä vaiheessa perustuslaillista oikeudenkäyntiä kiinteät kulut peritään?

Kiinteät kulut peritään vasta oikeudenkäynnin lopussa.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Oikeudellisilla edustajilla on eettinen ja laillinen velvollisuus tiedottaa asianosaisille näiden oikeuksista ja velvollisuuksista, sillä he pystyvät kokemuksensa perusteella arvioimaan, voiko kanne menestyä ja paljonko kuluja oikeudenkäynnistä aiheutuu.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Portugalissa?

Tietoja oikeudenkäyntikuluista on saatavilla sivuilta https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Portugalissa?

Tietoja on saatavilla vain portugaliksi.

Mistä löydän tietoa sovittelusta?

Sovittelua koskevia tietoja erityisesti yksityis-, perhe-, työ- ja rikosoikeuden alaan kuluvissa aisoissa on saatavilla sivuilta http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Menettelyjen keskimääräisestä kestosta voi hakea tietoa Portugalin oikeudellisia tilastoja käsittelevältä verkkosivulta - http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Tällaisia tietoja ei ole yleisesti saatavilla, vaan ne selviävät ainoastaan asiaa koskevista asteikoista tai taulukoista.

Arvonlisävero – Mistä löydän tietoa arvonlisäverosta?

Oikeudenkäyntikuluista ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Ammattilaisten palkkioihin lisätään arvonlisävero, mutta lakisääteisistä oikeudenkäyntikuluista toimitetuissa tiedoissa ei ole huomioitu arvonlisäveron osuutta.

Paljonko arvonlisäveroa peritään?

Sovellettavista ALV-kannoista ei ole toimitettu tietoja.

Oikeusapu

Ansiotuloraja siviiliasioissa

Tuloraja siviilioikeudellisissa asioissa annettavalle oikeusavulle lasketaan 29. heinäkuuta 2004 annetun lain (Lei) nro 34/2004, jota on muutettu 28. elokuuta 2007 annetulla lailla (Lei) nro 47/2007, liitteessä määritetyn laskentakaavan mukaisesti.

Vastaajaa koskeva ansiotuloraja rikosasioissa

Tuloraja rikosasioissa annettavalle oikeusavulle lasketaan 29. heinäkuuta 2004 annetun lain (Lei) nro 34/2004, jota on muutettu 28. elokuuta 2007 annetulla lailla (Lei) nro 47/2007, liitteessä määritetyn laskentakaavan mukaisesti.

Uhreja koskeva ansiotuloraja rikosasioissa

Rikosasioissa uhrille annettavalle oikeusavulle ei ole asetettu tulorajaa.

Muita edellytyksiä oikeusavun myöntämiseksi uhreille

Oikeusavun myöntämiseen rikoksen uhreille liittyy tiettyjä muita ehtoja. Heidän ei tarvitse maksaa oikeudenkäyntimaksuja, jos heitä edustaa uhrien tukijärjestö (Associação de Apoio à Vítima).

Muita edellytyksiä oikeusavun myöntämiseksi vastaajille

Oikeusavun myöntämiseen vastaajille liittyy tiettyjä muitakin ehtoja. Ne koskevat vastaajan taloudellista tilannetta, ja ne määritetään 29. heinäkuuta 2004 annetun lain (Lei) nro 34/2004, jota on muutettu 28. elokuuta 2007 annetulla lailla (Lei) nro 47/2007, 39 §:ssä esitetyn laskentakaavan mukaisesti.

Maksuttomat oikeudenkäynnit

Oikeudenkäynti voi olla jommallekummalle tai kummallekin asianosaiselle maksuton, jos asianosainen on vapautettu oikeudenkäyntikuluista tai saa oikeusapua (apoio judiciário).

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Asian voittanut osapuoli on oikeutettu saamaan korvausta kuluista ja hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan tuomarin lopullisen tuomion mukaan määräämän korvauksen. Voittanut osapuoli menettää kuitenkin korvausoikeutensa, jos hävinnyt osapuoli on joutunut turvautumaan oikeusapuun ja on siten vapautettu oikeudenkäyntimaksuista.

Asiantuntijapalkkiot

Asianosaisten on yleensä maksettava asiantuntijapalkkiot. Jos asianosainen on saanut oikeusapua, asiantuntijapalkkiot maksaa oikeuslaitoksen varainhoito- ja infrastruktuurivirasto (Instituto de Gestão Financeira e Infra-Estruturas da Justiça).

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Asianosaisten on yleensä maksettava kääntäjien ja tulkkien palkkiot. Jos asianosainen on saanut oikeusapua, kääntäjien ja tulkkien palkkiot maksaa oikeuslaitoksen varainhoito- ja infrastruktuurivirasto (Instituto de Gestão Financeira e Infra-Estruturas da Justiça).

Hyödyllisiä asiakirjoja

Portugalin raportti kustannusten avoimuutta koskevasta tutkimuksesta

Päivitetty viimeksi: 25/01/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.