Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Menettelyn kustannukset

Skotlanti

Tällä sivulla on suuntaa-antavia tietoja oikeudenkäyntikuluista Skotlannissa.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Oikeusalan ammattilaisten asiakkailtaan veloittamia palkkioita ei säännellä. Joitakin säännöksiä on kuitenkin annettu oikeudenkäyntikulujen määräämisestä toisen osapuolen korvattavaksi.

Toimistoasianajajat (solicitors)

Toimistoasianajajien palkkioita ei säännellä. Ne määräytyvät erilaisten ajettavaan asiaan liittyvien tekijöiden perusteella.

Oikeudenkäyntiasianajajat (advocates)

Oikeudenkäyntiasianajajien palkkioita ei säännellä. Ne määräytyvät erilaisten ajettavaan asiaan liittyvien tekijöiden perusteella.

Kiinteät kulut

Kiinteät oikeudenkäyntikulut riita-asioissa

Riita-asian asianosaisten kiinteät kulut

Kiinteät kulut riippuvat kulloisestakin menettelystä ja siitä, missä tuomioistuimessa asia pannaan vireille. Kiinteitä maksuja veloitetaan esimerkiksi seuraavissa menettelyvaiheissa:

 • haastehakemuksen jättäminen asian vireille panemiseksi
 • täydentävien asiakirjojen jättäminen
 • istuntoajan varaaminen
 • tuomioistuimessa oikeusistuntoon kulunut aika (päiväkorvaus)
 • kululaskelman jättäminen oikeudenkäyntikulujen määräämistä varten
 • valituksen kirjaaminen.

Kulut ja maksut määritetään kunkin kanneryhmän osalta Skotlannin lakiin perustuvilla määräyksillä (Statutory Instrument), jotka tunnetaan nimellä Fee Orders (maksusäädökset).Siviilioikeudenkäynneissä sovellettavat maksusäädökset ovat Sheriff Court Fees Order 1997 ja Court of Session Fees Order 1997. Niitä on sittemmin tarkistettu lukuisilla muutossäädöksillä maksukorotusten huomioimiseksi. Lisätietoja Skotlannin maksusäädöksistä ja niiden muutoksista on oikeusviraston eli Scottish Court Servicen verkkosivustolla.

Perheoikeus – avioero ja rekisteröidyn parisuhteen purkaminen

Avioerohakemus tai hakemus rekisteröidyn parisuhteen purkamiseksi voidaan jättää Sheriff Courtissa tai Court of Sessionissa

joko yksinkertaistetussa menettelyssä

tai tavanomaisessa menettelyssä.

Sheriff Courtissa yksinkertaistetun avioerohakemuksen tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskevan hakemuksen jättämisestä veloitetaan nykyisin 95 punnan ja Court of Sessionissa 105 punnan maksu. Jos haastemies joutuu antamaan avioeropaperit tiedoksi vastapuolelle, siitä veloitetaan lisämaksu. Sheriff Courtissa ja Court of Sessionissa se on 10 puntaa, minkä lisäksi haastemies veloittaa erillisen palkkion.

Tavanomainen avioerohakemus tai hakemus rekisteröidyn parisuhteen purkamiseksi pannaan vireille haasteella (initial writ) Sheriff Court ‑tuomioistuimessa. Avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskevasta hakemuksesta veloitettava maksu on nykyisin 125 puntaa. Näissä asioissa tuomioistuin ei kuitenkaan toimita haastetta vastapuolelle. Hakijan on itse huolehdittava haasteen tiedoksiantamisesta asianajajan tai haastemiehen kautta, ja nämä veloittavat siitä erikseen. Menettelyn eri vaiheissa tulee maksettavaksi vielä muitakin kuluja sen mukaan, miten asian käsittely etenee tuomioistuimessa (ks. edellä). Jos vastapuoli ei vastusta hakemusta, ainakin päätöshakemuksen (minute for decree) jättämisestä veloitetaan lisämaksu, joka on nykyisin 55 puntaa. Court of Session -tuomioistuimessa avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskevan initial writ ‑haasteen jättämisestä veloitetaan nykyisin 140 punnan hakemusmaksu.

Perheoikeus – lasten huoltajuus ja elatusapu

Perheoikeudellisissa asioissa lapsen huolto- tai elatusapuhakemuksesta suoritettavan maksun suuruus riippuu siitä, tehdäänkö hakemus avioerohakemuksen tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskevan hakemuksen yhteydessä. Jos näin on, sovelletaan tavanomaisesta avioerohakemuksesta tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskevasta hakemuksesta veloitettavia maksuja.

Jos avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista ei haeta, sovelletaan initial writ ‑haasteen jättämisestä veloitettavaa maksua, joka on nykyisin 80 puntaa. Menettelyn myöhemmissä vaiheissa tulee maksettavaksi joitakin lisämaksuja sen mukaan, miten asian käsittely etenee tuomioistuimessa.

Court of Sessionissa maksu on 140 puntaa. Tässäkin tapauksessa voidaan joutua suorittamaan lisämaksuja sen mukaan, miten asian käsittely etenee tuomioistuimessa.

Kauppaoikeus – sopimukset ja vahingonvastuu

Kauppaoikeudellisissa tapauksissa maksun määrä riippuu kantajan vaatimuksista ja sen tuomioistuimen oikeudenkäyttösäännöistä, jossa kantaja panee asian vireille.

Jos kantaja esimerkiksi nostaa Sheriff Courtissa vähäistä, alle 3 000 punnan vaadetta koskevan kanteen, haastehakemuksesta veloitettava maksu on oikeudenkäyttösääntöjen mukaan 15 puntaa, jos vaade on enintään 200 puntaa, ja 65 puntaa, jos vaade on 200–3 000 puntaa. Myöhemmin voi tulla maksettavaksi vielä muita kuluja. Jos esimerkiksi haasteen tiedoksianto annetaan toimeksi haastemiehelle, haastemiehen palkkion lisäksi on maksettava 10 punnan toimitusmaksu. Tuomioistuimen kirjaaja (sheriff clerk) voi kuitenkin järjestää haasteen tiedoksiannon tuomioistuimen puolesta vain, jos kantaja on luonnollinen henkilö. Muiden osapuolten on järjestettävä tiedoksianto joko asianajajan tai haastemiehen välityksellä, jolloin tiedoksiantaja veloittaa palvelusta erikseen.

Jos kantaja nostaa nopeutettua menettelyä (summary cause) koskevien oikeudenkäyttösääntöjen mukaisen kanteen, jossa vaateen määrä on esimerkiksi 3 000–5 000 puntaa, haastehakemuksen jättämisestä veloitetaan 65 punnan maksu. Myöhemmin voi tulla maksettavaksi vielä muita kuluja (ks. edellä). Tässä tapauksessa kirjaaja ei voi järjestää haasteen tiedoksiantamista vastaajalle, vaan kantajan on itse huolehdittava sen tiedoksiantamisesta joko asianajajan tai haastemiehen välityksellä. Nämä veloittavat tiedoksiannosta erillisen palkkion.

Jos kantaja nostaa tavanomaista menettelyä (ordinary cause) koskevien oikeudenkäyttösääntöjen mukaisen kanteen, jossa vaateen määrä on esimerkiksi yli 5 000 puntaa, tai jos kanne kuuluu oikeudenkäyttösääntöjen 40 luvun (kauppaoikeudelliset kanteet) soveltamisalaan, haastehakemuksen jättämisestä veloitetaan nykyisin 80 punnan maksu. Myöhemmin voi tulla maksettavaksi vielä muita kuluja (ks. edellä).

Jos kanne nostetaan Court of Sessionissa, vireillepanomaksu on 180 puntaa. Myöhemmin voi tulla maksettavaksi vielä muita kuluja (ks. edellä).

Missä vaiheessa riita-asian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Vireillepanomaksu suoritetaan siinä vaiheessa, kun haastehakemus jätetään tuomioistuimeen. Jos haasteen tiedoksianto annetaan toimeksi haastemiehelle (esim. vähäisiä vaateita koskevat kanteet, joissa kantaja on yksityishenkilö, ja yksinkertaistetut avio- ja avoerohakemukset), 10 punnan maksu suoritetaan siinä vaiheessa, kun palvelua pyydetään. Tuomioistuimen kirjaaja tai virkailija maksaa pyydettäessä haastemiehen palkkion saatuaan tältä laskun. Muita maksuja veloitetaan täydentävien asiakirjojen jättämisestä, istuntoajan varaamisesta, tuomioistuimessa oikeusistuntoon kuluneesta ajasta (päiväkorvaus), kululaskelman jättämisestä oikeudenkäyntikulujen määräämistä varten sekä valituksen kirjaamisesta.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut rikosasioissa

Rikosasian asianosaisten kiinteät kulut

Asianosaisille ei aiheudu kuluja rikosasioissa. Syytetylle voidaan myöntää oikeusapua tuloihin perustuvan tarveharkinnan perusteella.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut perustuslakia koskevissa asioissa

Perustuslakiasian asianosaisten kiinteät kulut

Ihmisoikeuskysymyksiä voidaan tuoda esille minkä tahansa siviilioikeudenkäynnin yhteydessä. Maksu riippuu vireille pantavan kanteen muodosta ja kantajan vaatimuksesta. Se on

 • 15 puntaa sellaisia vähäisiä vaateita koskevissa kanteissa, joissa vaade on enintään 200 puntaa
 • 65 puntaa sellaisia vähäisiä vaateita koskevissa kanteissa, joissa vaade on 200–3 000 puntaa
 • 65 puntaa sellaisissa nopeutetussa menettelyssä käsiteltävissä kanteissa, joissa vaade on 3 000–5 000 puntaa
 • 80 puntaa sellaisissa tavanomaisessa menettelyssä käsiteltävissä kanteissa, joissa vaade on yli 5 000 puntaa
 • 80 puntaa nopeutetussa menettelyssä käsiteltävissä hakemusasioissa
 • 180 puntaa Court of Sessionissa käsiteltävissä kanteissa.

Kaikissa näissä kannemuodoissa voi menettelyjen myöhemmässä vaiheessa tulla maksettavaksi muitakin kuluja sen mukaan, miten asian käsittely etenee tuomioistuimessa (ks. edellä).

Missä vaiheessa perustuslakiasian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Perustuslaillisissa oikeudenkäynneissä veloitetaan maksu haastehakemuksen jättämisestä asian vireille panemiseksi, täydentävien asiakirjojen jättämisestä, istuntoajan varaamisesta, tuomioistuimessa oikeusistuntoon kuluneesta ajasta (päiväkorvaus), kululaskelman jättämisestä oikeudenkäyntikulujen määräämistä varten sekä valituksen kirjaamisesta.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Asianajajalla on velvollisuus kertoa asiakkailleen, mitä maksuja hän aikoo palveluistaan veloittaa. On myös asiallista esittää asiakkaalle arvio siitä, voiko kanne menestyä ja paljonko kuluja siitä aiheutuu. Asianajajan tapaohjeissa (Standards of Conduct for Scottish Solicitors) edellytetään, että asianajajan on annettava asiakkailleen tietoa selkeästi ja tehokkaasti.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä saa tietoa kulujen määräytymisperusteista?

Scottish Court Servicen verkkosivustolla on vain rajoitetusti tietoja oikeudenkäyntimaksuista.

Lexis/Nexis Butterworthsin vuosittain julkaisemassa lainsäädäntöhakemistossa (Scottish Law Directory) on oikeudenkäyntikuluja käsittelevä liite.

Millä kielellä tiedot kulujen määräytymisperusteista julkaistaan?

Kaikki tiedot ovat saatavilla englanniksi.

Scottish Court Servicen verkkosivulla on tietoja oikeudenkäyntimenettelyistä myös muilla kielillä.

Lisäksi siellä on luettelo gaelin, bengalin, kantoninkiinan, punjabin ja urdun kielille käännetyistä asiakirjoista ja esitteistä.

Mistä saa tietoa sovittelusta?

Skotlannin sovittelijaverkosto (Scottish Mediation Network) on vuodesta 2004 lähtien julkaissut sivustollaan hakukarttaa, jonka avulla voi etsiä sovittelupalveluja. Karttatietoja on päivitetty useaan otteeseen Skotlannin hallituksen tuella. Kartan linkki (Skotlannin sovittelijaverkosto) esiintyy monissa esitteissä ja eri verkkosivuilla. Sovittelijaverkostosta vastataan myös puhelintiedusteluihin, jotka ohjataan eteenpäin asiaa hoitaville sovittelupalveluille. Sovittelijarekisteristä (Scottish Mediation Register) käy ilmi kunkin sovittelijan ammattikokemus. Näin asiakkailla on käytettävissään enemmän tietoa sopivan sovittelijan valitsemiseksi.

Mistä saa lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Skotlannissa veloitettavista oikeudenkäyntimaksuista on saatavilla seuraavat tiedot:

 • tiivistelmät High Courtia, Court of Sessionia ja Sheriff Courteja koskevista maksusäädöksistä
 • lomake, jolla haetaan vapautusta maksuista
 • asianosaisilta Sheriff Courtissa yleisimmistä kanteista veloitettavat maksut
 • linkit maksusäädösten muutoksiin.

Mistä saa tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Skotlannin hallitus julkaisee verkkosivuillaan tietoja nopeutetussa menettelyssä kuuden kuukauden kuluessa ratkaistujen rikosoikeudellisten asioiden määrästä. Noin 95 prosenttia kaikista rikostuomioistuimissa käsiteltävistä asioista ratkaistaan nopeutetussa menettelyssä. Siviiliasioiden keskimääräisestä kestosta ei ole tietoja. Jopa samanlaisessa menettelyssä ratkaistavat asiat ovat niin erilaisia, että niiden käsittelyn kesto voi vaihdella huomattavasti. Asianajaja, jolla on kokemusta kyseisistä menettelyistä, pystyy esittämään arvion menettelyn kestosta.

Mistä saa tietoa menettelyjen keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Keskimääräisistä kustannuksista ei ole saatavilla tietoja, koska kukin tapaus on erilainen. Asianajaja, jolla on kokemusta kyseisenlaisista tapauksista, pystyy arvioimaan, paljonko oikeudenkäynnistä voi aiheutua kuluja.

Arvonlisävero

Miten tiedot annetaan?

Alv sisältyy julkaistuihin hintoihin.

Paljonko arvonlisäveroa peritään?

Sovellettava alv-kanta on 20 prosenttia.

Oikeusapu

Sovellettava tuloraja siviiliasioissa

Siviiliasioissa oikeusavusta päätetään tarveharkinnan perusteella hakijan käyttövaran mukaan käyttämällä porrastettua maksuasteikkoa. Nykyisin oikeusapua voivat saada henkilöt, joiden vuositulot ovat enintään 25 450 puntaa.

Vastaajiin sovellettava tuloraja rikosasioissa

Muodollisessa menettelyssä (solemn procedure) käsiteltävissä asioissa ratkaiseva peruste oikeusavun myöntämiselle on, koituuko oikeudenkäyntikuluista kohtuuton taloudellinen rasitus hakijalle tai hänen huollettavilleen. Varsinaista tulorajaa ei ole asetettu.

Sama periaate pätee nopeutetussa menettelyssä (summary procedure) käsiteltäviin asioihin, joissa syytetty kiistää syyllisyytensä ja hakee oikeusapua täysimääräisenä. Tässäkään tapauksessa ei ole mitään lakisääteistä tulorajaa.

Oikeusavun laskennasta vastaa oikeusapulautakunta (Legal Aid Board). Käytännössä se soveltaa (1. huhtikuusta 2011 lähtien) viikkotulorajaa, joka vastaa 26 239 punnan vuosituloja. Viikoittainen käyttövara on näissä tapauksissa enintään 245 puntaa. Käyttövaraa laskettaessa vähennetään ensin välttämättömät viikoittaiset menot sekä mahdollisista huollettavista maksetut etuudet. Jos hakijan käytettävissä olevat viikoittaiset tulot ovat yli 245 puntaa, lautakunta arvioi tapauskohtaisesti, aiheuttaako oikeuskulujen maksaminen hakijalle kohtuuttoman taloudellisen rasituksen.

Muissa nopeutetussa menettelyssä käsiteltävissä rikosasioissa asianosainen voi saada asianajajalta edustukseen perustuvaa neuvontaa (advice by way of representation, ABWOR), jos hän myöntää syyllisyytensä tai jos asian käsittely jatkuu asianosaisen toimittamatta vastinetta. Viikoittainen käyttövara on tässä tapauksessa enintään 245 puntaa. Tuloina otetaan huomioon kaikki tulolajit joitakin sosiaalietuuksia (joiden perusteella tarveharkinta jätetään automaattisesti tekemättä) tai muita etuuksia sekä huollettavista maksettuja lisiä lukuun ottamatta.

Rikoksen uhriin sovellettava tuloraja

Rikoksen uhri ei voi saada täysimääräistä oikeusapua. Asianajaja voi antaa uhrille neuvoja ja avustaa menettelyissä, mutta oikeudellisen edustajan käyttöön ei myönnetä oikeusapua. Viikoittainen käyttövara on näissä tapauksissa enintään 245 puntaa. Tuloina otetaan huomioon kaikki tulolajit joitakin sosiaali- tai muita etuuksia sekä huollettavista maksettuja lisiä lukuun ottamatta.

Jos oikeusapua haetaan rikosvahingosta johtuvan vaateen yhteydessä, tulorajat määritetään enintään 26 239 punnan vuotuisen käyttövaran perusteella. Nämä vaateet voidaan tietyin edellytyksin osoittaa rikosvahinkojen korvausvirastolle (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA). Tällöin oikeudellisista neuvonta- ja avustuskuluista myönnettäviin korvauksiin sovelletaan eri tulorajaa kuin siviiliasioissa.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi rikoksen uhrille

Rikosasioissa ei ole saatavilla mitään oikeusapua uhreille.

Siviiliasioissa oikeusapuun ei ole liitetty mitään erityisiä ehtoja. Oikeusapulautakunnalla on valtuudet myöntää oikeusapua hakijan tulojen perusteella tehtävän tarveharkinnan perusteella.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Tuomioistuimet tai oikeusapulautakunta eivät aseta oikeusavun myöntämiselle mitään erityisiä ehtoja.

Maksuton oikeudenkäynti

Seuraavissa tilanteissa ei veloiteta tuomioistuinmaksuja.

Sheriff Court

 • väestörekisterinpitoon liittyvien säädösten nojalla tehdyt hakemukset
 • sosiaalihuoltolain (Social Work (Scotland) Act 1968, Part III) nojalla tehdyt hakemukset
 • mielenterveyslain (Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act 2003) nojalla tehdyt hakemukset
 • lastenhuoltolain (Children (Scotland) Act 1995, Part II) nojalla tehdyt hakemukset tai muutoksenhaut
 • kulutusluottolain (Consumer Credit Act 1974) 129 §:n nojalla tehdyt hakemukset
 • velallislain (Debtors (Scotland) Act 1987) tai velkajärjestelylain (Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002) mukaiset velallisia ja velkojia koskevat menettelyt, lukuun ottamatta huutokaupparaportin ja tuomioistuimen määräämän tilintarkastajan tarkastuskertomuksen tarkastamisesta veloitettavaa maksua
 • pesäluettelon ja sen täydennyksen tai oikaisun vastaanottaminen tai tarkastaminen (myös silloin, kun henkilö, jota pesänjakoluvan hakeminen koskee, on kuollut asepalveluksessa).

Court of Session

Velallislakiin (Debtors (Scotland) Act 1987) perustuvissa menettelyissä velallisilta ei veloiteta maksuja.

Niitä ei veloiteta myöskään istunnossa suullisesti esitetyistä aloitteista tai vasta-aloitteista, joiden ainoana tarkoituksena on käynnistää seuraava menettelyvaihe ja jotka koskevat seuraavia säännöksiä:

 1. 19.1 kohta (päätöksen antaminen asianosaisen poissa ollessa)
 2. 22.3(5)(a) kohta (pöytäkirjan päättäminen)
 3. 36.13 kohta (tuomarin kuolema tai työkyvyttömyys, asian uudelleenkäsittely)
 4. 37.1(2)(b), 37.1(6) ja 37.1(7) kohta (valamiesoikeudenkäynnin pitämistä koskeva hakemus)
 5. 37.10 kohta (tuomioiden täytäntöönpano)
 6. 38.17(1) kohta (päätöksen hakeminen käsittelyn aloittamisesta)
 7. 40.7(3) kohta (valituksen tiedoksiantoa seuraava menettely)
 8. 40.11(1)(a) kohta (valituksen ratkaisemisen aikaistaminen), mutta vain sillä edellytyksellä, että aloite liittyy 40.7A kohtaan (pyyntö sellaisesta välipäätöksestä, joka ei ole lopullinen tuomio, tehdyn valituksen ratkaisemisen aikaistamiseksi)
 9. 41.15(1) kohta (aloite valituksen käsittelystä)
 10. 40.15(1) kohta (päätös valituksen käsittelystä)
 11. 41.22(1) kohta (aloite jatkokäsittelyn käynnistämiseksi)

Lisäksi osapuolet voidaan tietyin edellytyksin vapauttaa tuomioistuinmaksuista, jos

 • henkilö tai hänen puolisonsa saa sosiaalietuuslain (Social Security Contributions and Benefits Act 1992) mukaista toimeentulotukea
 • henkilö saa työnhakijoita koskevan lain (Jobseekers Act 1995) mukaista ansiosidonnaista työttömyyskorvausta
 • henkilö saa oikeusapulain (Legal Aid (Scotland) Act 1986) 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua oikeusapua sellaisessa maksutaulukossa mainitussa siviilioikeudellisessa asiassa, jonka yhteydessä veloitetaan maksu
 • maksu veloitetaan avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista koskevasta yksinkertaistetusta hakemuksesta, jonka yhteydessä henkilö saa asianajajalta oikeusapulain mukaista neuvontaa ja apua
 • henkilön asianajaja ajaa sellaista maksutaulukossa mainittua asiaa, josta veloitettava maksu perustuu oikeusapulain erityisen kiireellistä oikeusapua koskevassa 36 §:ssä tarkoitettuun säännökseen
 • henkilö tai hänen puolisonsa saa eläkehyvityslain (State Pension Credit Act 2002) mukaista hyvitystä
 • henkilö tai hänen puolisonsa saa työtulon verovähennystä, edellyttäen, että
 1. henkilölle on myönnetty lapsiperheille kuuluva verovähennys tai henkilö ja hänen puolisonsa hakevat yhdessä lapsiperheille kuuluvaa verovähennystä (Tax Credits Act 2002, 3 §:n 5 momentin A alamomentti)
 2. henkilölle myönnetyn verovähennyksen yhtenä määräytymisperusteena on vammaisuus tai vaikeavammaisuus (tai molemmat)
 3. työtulon verovähennyksen laskennassa huomioon otettavat veronalaiset vuositulot ovat enintään 16 642 puntaa
 • henkilölle tai hänen puolisolleen maksetaan sosiaaliturvauudistuslain (Welfare Reform Act 2007) mukaista ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa ja toimeentulolisää.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Tämä riippuu vireille pantavan kanteen muodosta. Oikeudenkäyttöä koskevat säännöt ovat varsin yksityiskohtaiset, ja niitä on aina sovellettava tapauskohtaisesti.

Pääsääntöisesti sovelletaan seuraavia periaatteita:

Vähäiset vaatimukset (enintään 3 000 puntaa)

Vähäistä vaatimusta koskevan asian käsittelyn päätteeksi tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut toisen osapuolen korvattaviksi. Korvauksen suuruuden voi määrittää tuomari (sheriff) tai vaihtoehtoisesti sen määrittää tuomion yhteydessä tai myöhemmin tuomioistuimen kirjaaja (sheriff clerk).

Asian hävinnyt osapuoli määrätään yleensä maksamaan sekä voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut että omansa. Tavallisesti kulut korvataan vain tiettyyn enimmäisrajaan asti.

 • jos vaatimuksen määrä on alle 200 puntaa, oikeudenkäyntikuluja ei yleensä määrätä korvattavaksi
 • jos vaatimuksen määrä on 200–1 500 puntaa, hävinnyt osapuoli joutuu tavallisesti korvaamaan voittaneelle osapuolelle enintään 150 puntaa oikeudenkäyntikuluista
 • jos vaatimuksen määrä on 1 500–3 000 puntaa, hävinnyt osapuoli joutuu tavallisesti korvaamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikuluja enintään 10 prosenttia vaatimuksen määrästä.

Jos oikeudenkäyntikuluja määrätään korvattavaksi, niihin sisällytetään myös kaikki tuomioistuinmaksut edellyttäen, ettei kulujen ja maksujen yhteenlaskettu määrä ylitä edellä mainittuja enimmäismääriä.

Nopeutetussa menettelyssä ratkaistavat kanteet (summary cause, enintään 5 000 puntaa)

Jos tuomioistuin määrää jommankumman asianosaisista korvaamaan oikeudenkäyntikuluja, tuomioistuimen kirjaaja (sheriff clerk) laskee korvattavan summan kiinteän kustannustaulukon perusteella. Summa riippuu vaateen määrästä ja asian käsittelyn luonteesta. Jos tuomari tai kirjaaja katsoo sen aiheelliseksi, korvaussumman laskeminen voidaan vaihtoehtoisesti antaa toimeksi tuomioistuimen määräämälle tilintarkastajalle, joka on riippumaton virkamies.

Jos vaade on riitautettu, tuomioistuimen kirjaaja kuulee ensin kumpaakin asianosaista näiden kuluja ja maksuja koskevista vaatimuksista. Tämä tapahtuu tavallisesti asian loppukäsittelyn päätteeksi. Jos tuomari päättää määrätä oikeudenkäyntikuluista jonakin myöhempänä ajankohtana tai jos käsittelyn lopussa ei ole tähän riittävästi aikaa, oikeudenkäyntikuluista voidaan järjestää toisena päivänä erillinen istunto, jossa molemmat asianosaiset voivat olla läsnä.

Hävinnyt osapuoli määrätään yleensä maksamaan sekä voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut että omansa.

Kun kirjaaja tai tuomioistuimen tilintarkastaja on laskenut kulujen määrän, kululaskelma toimitetaan tuomarin hyväksyttäväksi. Jos oikeudenkäyntikulujen määrittämiseksi järjestetään erikseen toinen istunto, kirjaaja varaa käsittelyajan, johon mennessä tuomari voi hyväksyä kululaskelman.

Oikeudenkäyntikuluista ei voida antaa asiassa lopullista päätöstä (decree), ennen kuin tuomari on hyväksynyt kululaskelman. Päätös annetaan laskelman hyväksymisen yhteydessä.

Tavanomaisessa menettelyssä ratkaistavat kanteet (ordinary cause)

Tuomioistuimella on toimivalta päättää, tuomitaanko tavanomaisessa menettelyssä ratkaistavien kanteiden oikeudenkäyntikulut korvattavaksi. Oikeudenkäyttösääntöjen mukaan korvattavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut on joka tapauksessa määritettävä ennen maksupäätöksen antamista, ellei niitä muunneta kiinteäksi summaksi.

Oikeudenkäyntikulujen käsittely tuomioistuimessa etenee tavallisesti vaihe kerrallaan. Ensin tuomari päättää, onko kulut tuomittava kantajan vai vastaajan korvattavaksi. Sen jälkeen hän pyytää laatimaan kululaskelman ja toimittamaan sen tuomioistuimeen. Tuomioistuin toimittaa erittelyn tuomioistuimen riippumattomalle tilintarkastajalle, joka määrää eritellyille kuluille taulukonmukaiset hinnat ja laatii lausunnon. Kun tilintarkastaja on määrännyt laskelman kulut ja jollei tuomarilla ole huomautettavaa tilintarkastajan lausunnosta, tuomioistuin antaa päätöksen määrättyjen kulujen maksamisesta.

Court of Session

Court of Sessionissa noudatetaan vastaavaa menettelyä, jossa tuomioistuin tuomitsee oikeudenkäyntikulut toisen osapuolen korvattavaksi (jollei muutoksia koskevista säännöksistä muuta johdu) ja toimittaa kululaskelman tilintarkastajalle oikeudenkäyntikulujen määräämistä varten.

Tuomioistuin antaa päätöksen määrättyjen kulujen maksamisesta, jollei mikään erityinen syy estä sitä.

Asiantuntijapalkkiot

Asiantuntijapalkkioista on tavallisesti esitettävä hakemus tuomarille. Asiantuntijatodistajat ovat oikeutettuja lisäpalkkioon, joka maksetaan tavallisille todistajille maksettavien kulukorvausten lisäksi.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Jos yksinkertaistettu avioerohakemus on annettava tiedoksi Skotlannin ulkopuolella asuvalle henkilölle, hakemuksen tekevän osapuolen kuuluu oikeudenkäyttösääntöjen mukaan käännättää asiakirja sen valtion viralliselle kielelle, jossa se annetaan tiedoksi.

Tulkkien kohdalla käytäntönä on, että tulkkausta tarvitseva henkilö kustantaa itse tulkin palvelut. Erityistapauksissa tuomioistuin voi katsoa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellyttävän tulkin käyttöä. Siinä tapauksessa tulkin palkkio tulee tuomioistuimen maksettavaksi.

Linkkejä

Tietoa oikeudenkäyntimaksuista (oikeusviraston sivut)

Sovittelijaverkosto

Asianajajaliitto

Oikeusapulautakunta

Sovittelijarekisteri

Asiakirjoja

Yhdistyneen kuningaskunnan kertomus kustannusten avoimuutta koskevasta tutkimuksesta

Päivitetty viimeksi: 26/06/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.