Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Menettelyn kustannukset

Slovakia

Tässä osiossa on tietoja oikeudenkäyntikuluista Slovakiassa.

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Oikeusalan ammatteja sekä yritysten ja yrittäjien tarjoamia palveluita koskevan lain N:o 455/1991 kok. muuttamista koskevan lain N:o 586/2003 kok., sellaisena kuin se on muutettuna, 1 §:n 2 momentissa säädetään seuraavaa:

”Asianajotoiminta tarkoittaa asiakkaiden edustamista tuomioistuimissa, hallintoviranomaisissa ja muissa yksiköissä, toimimista yksityisten ihmisten puolesta ja heidän puolustamistaan rikosoikeudenkäynneissä, oikeudellista neuvontaa, säädöksiin perustuvien kirjallisten välineiden kirjoittamista, oikeudellisten analyysien tekemistä, asiakkaiden omaisuuden hallinnointia ja muunlaisen oikeudellisen neuvonnan, avun ja oikeudellisten palveluiden tarjoamista, kun se on jatkuvaa ja maksullista (jäljempänä ’oikeudelliset palvelut’).”

Lakimiehet

Asianajajien palkkioita säännellään Slovakian tasavallan oikeusministeriön asetuksella (asianajajien palkkioita ja oikeudellisista palveluista perittäviä maksuja koskeva asetus N:o 655/2004 kok.). Asetuksen englanninkielinen versio on saatavilla Slovakian asianajajaliiton verkkosivuilla.

Asianajajan palkkiosta on tehtävä sopimus lakimiehen ja hänen asiakkaansa välillä (sopimusperusteinen palkkio). Suurin osa kaikista oikeudellisista palkkioista perustuu sopimukseen, ellei laissa ole määrätty palkkiotariffista. Jos osapuolet eivät pääse asiasta sopimukseen, palkkiosumman määräämisessä noudatetaan asiaa koskevaa tariffia (asianajajien palkkioita koskeva asetus). Tariffinmukainen palkkio lasketaan kertomalla peruspalkkio asianajajan laatimien asiakirjojen tai tarjoamien oikeudellisten palveluiden lukumäärällä.

Haastemiehet

Slovakiassa ei ole haastemiehiä. Vastaavia tehtäviä hoitavat kuitenkin tuomioistuinten täytäntöönpanijat tuomioistuinten täytäntöönpanijoita ja täytäntöönpanotehtäviä koskevan lain N:o 233/1995 kok. (eli täytäntöönpanomenettelylain) mukaisesti.

Kiinteät kulut

Kiinteät kulut riita-asioissa

Osapuolten kiinteät kulut riita-asiassa

Kaikki kululuokat määritellään niitä koskevissa asetuksissa, jotka sisältävät eri tapoja kulujen laskemiseksi:

Oikeudenkäyntimaksuja säännellään oikeudenkäyntimaksuja ja rikosrekisteriotemaksuja koskevalla lailla N:o 71/1992 kok. sellaisena kuin se on muutettuna (eli oikeudenkäyntimaksulailla). Maksu on kiinteä, prosentuaalinen tai näiden kahden yhdistelmä (vaateen tyypin mukaan).

Haastemiesten palkkioita säännellään tuomioistuinten täytäntöönpanijoita ja täytäntöönpanotehtäviä koskevalla lailla N:o 233/1995 kok. Maksu perustuu tariffiin (kiinteä tai prosentuaalinen maksu tehtävän aiheen mukaan) tai osapuolten sopimukseen.

Asianajajien palkkioita säännellään Slovakian tasavallan oikeusministeriön asetuksella (asianajajien palkkioita ja oikeudellisista palveluista perittäviä maksuja koskeva asetus N:o 655/2004 kok.). Maksu perustuu tariffiin (kiinteä maksu kunkin suoritetun palvelun ja vaateen arvon tai sen aiheen mukaan) tai osapuolten sopimukseen.

Asiantuntijoiden palkkioita säännellään asiantuntijoiden, tulkkien ja kääntäjien palkkioita, kulukorvauksia ja aikaveloituksia koskevalla asetuksella N:o 491/2004 kok. Maksu perustuu tariffiin (kiinteä tehtäväkohtainen palkkio, tuntiveloitus tai prosentuaalinen maksu tehtävän aiheen mukaan) tai osapuolten sopimukseen.

Todistajanpalkkioita säännellään siviiliprosessilailla, laki N:o 99/1963 kok., ja myöhemmin annetulla piiri-, vetoomus-, erikois- ja sotilastuomioistuimien hallintoa ja toimistotehtäviä koskevalla asetuksella N:o 543/2005 kok. (eli hallintoa ja toimistojärjestystä koskevalla asetuksella), työlailla, laki N:o 311/2001 kok., tuloverolailla, laki N:o 595/2003 kok., ja vähimmäispalkkaa koskevalla lailla N:o 663/2007 kok. Tuomioistuin päättää todistajille aiheutuneiden välttämättömien suorien kustannusten ja tulonmenetysten korvaamisesta (hallintoa ja toimistojärjestystä koskevan asetuksen mukaisesti).

Kääntäjän/tulkin palkkioita säännellään asiantuntijoiden, tulkkien ja kääntäjien palkkioita, kulukorvauksia ja aikaveloituksia koskevalla asetuksella N:o 491/2004 kok. Maksu perustuu tariffiin (kiinteä tunti- tai sivumäärään perustuva maksu tarvittavien kielten mukaan tai palvelukohtainen maksu kääntäjän/tulkin suorittamien palveluiden mukaan) tai osapuolten sopimukseen.

Näin ollen todellisten kokonaiskustannusten määrittely ennalta ilman ammattilaisen apua on valtaosassa mahdollisista siviilioikeudenkäynneistä käytännössä mahdotonta muille kuin oikeusalan ammattilaisille.

Ammattihenkilö (varsinkin asianajaja) voi kuitenkin antaa asiakkaalleen tarkempia neuvoja erilaisista koko prosessin aikana odotettavissa olevista kustannuksista, jotka riippuvat asian yksityiskohdista. Jos tuloksen ennakoiminen on vaikeaa, asianajaja voi myös ilmoittaa asiakkaalleen odotettavissa olevat kustannukset erilaisissa mahdollisissa päätöstilanteissa, jotka riippuvat lopulta tuomioistuimen harkinnasta ja tuomiosta.

Erityyppisiä kustannuksia, joita siviilioikeudenkäynnistä voi aiheutua, säännellään erillisillä asetuksilla ja määräyksillä. Ne sisältävät erilaisia tapoja laskea palkkioita, jotka voidaan jakaa kahteen pääluokkaan – tariffiperusteisiin palkkioihin ja sopimuksenvaraisiin palkkioihin.

Siviilioikeudenkäynnin osapuolten kiinteiden kulujen maksamisajankohta

Oikeudenkäyntimaksuja ja rikosrekisteriotemaksuja koskevan lain N:o 71/1992 kok. sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti vain oikeudenkäyntimaksu on maksettava ennen prosessin alkua.

Lain N:o 99/1963 kok. (siviiliprosessilain) mukaan menettelystä aiheutuvat kustannukset ovat, oikeudenkäyntimaksua lukuun ottamatta, pääasiassa menettelyn osapuolille ja heidän edustajilleen aiheutuneita suoria kustannuksia. Sellaisia ovat muun muassa seuraavat:

 • osapuolten ja heitä oikeudessa edustavien henkilöiden tulonmenetykset
 • todistelukustannukset (asiantuntijoiden palkkiot mukaan lukien)
 • notaarien palkkiot heidän palveluksistaan tuomioistuimen asiamiehinä ja heidän suorat kulunsa
 • kuolinpesän hoitajan palkkio ja hänen suorat kulunsa
 • käännös-/tulkkauspalkkiot
 • edustuksesta maksettava korvaus – jos osapuolta edustaa rekisteröity lakimies, joka on Slovakian asianajajaliiton jäsen.

Nämä kustannukset maksetaan tavallisesti sen jälkeen, kun tuomioistuin on antanut tuomionsa.

Siviilioikeudenkäynnin kustannukset riippuvat lisäksi merkittävästi käsiteltävänä olevasta asiasta ja tuomioistuimen harkinnasta (tämä koskee lähinnä todisteiden valintaa ja tuomioistuimelle tai vastapuolelle korvattavien kustannusten suuruutta). Näin ollen todellisten kustannusten ennakoiminen ennen oikeudenkäyntiä on vaikeaa.

Kiinteät kulut rikosasioissa

Asianosaisten kiinteät kulut rikosasioissa

Rikosoikeudenkäynnin kustannukset riippuvat tuomioistuimen harkinnasta, kun lopullinen päätös asiassa on tehty.

Rikosasian kiinteiden kulujen maksamisajankohta

Kaikki rikosoikeudenkäyntiin liittyvät kulut maksetaan, kun lopullinen ja täytäntöönpanokelpoinen tuomio on annettu, sillä tuomioon kuuluu päätös prosessikustannusten korvaamisesta (laki N:o 301/2005 kok., rikosprosessilaki).

Kiinteät kulut perustuslakia koskevissa oikeudenkäynneissä

Asianosaisten kiinteät kulut perustuslakia koskevissa oikeudenkäynneissä

Sellaiseen edustukseen Slovakian perustuslakituomioistuimessa, jota ei voida määritellä rahallisesti, liittyvästä kustakin oikeudellisesta palveluksesta maksettava perustariffin mukainen maksu on oltava yksi kuudesosa laskentaperusteesta (asianajajien palkkioita ja oikeudellisten palvelujen korvaamista koskevan asetuksen N:o 655/2004 kok. 11 §).

Perustuslakia koskevan oikeudenkäynnin kiinteiden kulujen maksamisajankohta

Perustuslakia koskevien oikeudenkäyntien yhteydessä sovelletaan samaa periaatetta kuin siviili- ja rikosoikeudenkäynneissä. Sovellettava laki on laki N:o 99/1963 kok. (siviiliprosessilaki).

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Oikeusalan ammatteja sekä yritysten ja yrittäjien tarjoamia palveluita koskevan lain N:o 455/1991 kok. muuttamista koskevan lain N:o 586/2003 kok., sellaisena kuin se on muutettuna, 18 §:ssä säädetään seuraavaa:

 1. Oikeudellisia palveluita tarjotessaan asianajaja on velvollinen puolustamaan asiakkaan oikeuksia, edistämään asiakkaan oikeutettuja ja laillisia etuja ja toimimaan asiakkaan ohjeiden mukaisesti. Jos asiakkaan ohjeet ovat ristiriidassa yleisesti sitovien säädösten kanssa, ne eivät sido asianajajaa, jonka on ilmoitettava tilanteesta asiakkaalle.
 2. Oikeudellisia palveluja tarjotessaan asianajaja on velvollinen toimimaan oikeudenmukaisesti ja rehellisesti sekä noudattamaan ammatillista huolellisuutta. Hänen on käytettävä johdonmukaisesti kaikkia käytettävissä olevia laillisia keinoja ja tietoja puolustaessaan asiakkaansa etuja parhaalla mahdollisella tavalla. Asianajajan on varmistettava, että hänen tarjoamansa oikeudelliset palvelut vastaavat niiden tarkoitusta ja niistä perittävät palkkiot ovat kohtuulliset.
 3. Oikeudellisia palveluita tarjotessaan asianajajan on aina noudatettava oikeusalan ammattiin kuuluvaa arvokkuutta, eikä hän saa heikentää oikeusalan ammattien arvostusta. Näin ollen asianajaja on velvollinen noudattamaan käytännesääntöjä ja asianajajaliiton sisäisiä sääntöjä ja määräyksiä.

Kulujen määräytymisperusteet

Millä kielillä Slovakiassa on saatavilla tietoa kulujen määräytymisperusteista?

Edellä mainittujen kustannuksia koskevien lakien kokoelma on julkaistu slovakin kielellä (Slovakian tasavallan kansallisneuvoston lain N:o 1/1993 kok. 8 §:n mukaisesti).

Mistä löydän tietoa sovittelusta?

Sovittelua koskee laki N:o 420/2004 kok., sovittelulaki.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Tietoa kustannuksista on IGNUM-verkkosivustolla, joka sisältää kaikki Slovakian tasavallan yleisesti sovellettavat säädökset ja voimassa olevan / aiemman lainsäädännön. Verkkosivuston omistaa Slovakian tasavallan oikeusministeriö.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Tietoja tästä on Slovakian tasavallan oikeusministeriön tilastollisessa vuosikirjassa.

Mistä löydän tietoa menettelyn keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Tietoja keskimääräisistä kustannuksista ja palkkioista on vaikea määritellä seuraavasta syystä:

 1. Julkaistuja tilastotietoja ei ole.
 2. Asiaa koskeva Slovakian lainsäädäntö on suhteellisen joustava ja antaa lähes aina mahdollisuuden sopia maksusta/korvauksesta, joka riippuu alueesta sekä lakiasiain toimiston ja muiden oikeudenkäynteihin liittyviä palveluja tarjoavien henkilöiden tunnettuudesta. Vielä suurempi vaikutus on itse asialla, sen monimutkaisuudella, tarvittavan todistelun laajuudella ja käsittelyn kestolla.
 3. Tariffimaksujen kokonaissumma (joka voidaan määrittää menettelyn päätteeksi vain menettelykustannusten osalta oikeudenkäynnin tuloksen ja tuomioistuimen harkinnan mukaan) riippuu lisäksi oikeudenkäynnin vaatimasta työmäärästä, tarjottujen palveluiden lukumäärästä ja monista muista tekijöistä. Koska oikeudenkäynnin keskimäärin vaatimaa työmäärää ei ole mahdollista laskea, keskimääräistä oikeudellista palkkiota ei voida määrittää.

Arvonlisävero

Miten siitä saa tietoa?

Jos täytäntöönpanija on alv-rekisterissä, arvonlisävero lisätään hänen laskennallisiin tuloihinsa ja menoihinsa (tuomioistuinten täytäntöönpanijoita ja täytäntöönpanotehtäviä koskevan lain N:o 233/1995 kok. 196 §:n mukaisesti).

Jos asianajaja on alv-rekisterissä, hänen kyseisen asetuksen mukaisesti lasketut tulonsa ja menonsa sisältävät arvonlisäveron (asianajajien palkkioita ja oikeudellisista palveluista perittäviä maksuja koskeva oikeusministeriön asetus N:o 655/2004 kok.).

Jos asiantuntija, tulkki tai kääntäjä on alv-rekisterissä, lasketut palkkiot sisältävät arvonlisäveron (asiantuntijoiden, tulkkien ja kääntäjien palkkioita, kulukorvauksia ja aikaveloituksia koskevan oikeusministeriön asetuksen N:o 491/2004 kok. 16 §:n 2 momentti).

Mitkä ovat sovellettavat prosentit?

Oikeudenkäyntimaksuista ei peritä arvonlisäveroa (oikeudenkäyntimaksuja ja rikosrekisteriotemaksuja koskeva laki N:o 71/1992 kok. sellaisena kuin se on muutettuna). Se peritään kuitenkin sovittelupalkkioista, koska sovittelun katsotaan olevan liiketoimintaa. Välimiespalkkioista peritään veroa 20 prosenttia, jos maksun perijä on alv-rekisterissä.

Oikeusapu

Siviilioikeuden alalla sovellettava tuloraja

Tätä säännellään varattomien henkilöiden oikeusapua koskevan lain N:o 327/2005 kok. 4 §:n h alakohdassa olevalla säännöksellä sekä asianajotointa koskevan lain muuttamista ja täydentämistä koskevalla lailla N:o 586/2003 kok. ja elinkeinoja koskevan lain muuttamista ja täydentämistä koskevalla lailla N:o 455/1991 (lyhennelmä) (elinkeinolaki), sellaisena kuin se on muutettuna myöhemmällä lainsäädännöllä, sellaisena kuin se on muutettuna lailla N:o 8/2005 kok.

Muutetussa laissa säädetään seuraavaa: ”Luonnollisen henkilön katsotaan kärsivän aineellista puutetta, jos hän saa aineellisen puutteen vuoksi myönnettävää tukea tai avustuksia, 1e) tai jos hänen tulonsa ovat enintään 1,6-kertaiset vähimmäistoimeentuloon verrattuna 2) ja jos kyseisellä henkilöllä ei ole varaa maksaa oikeudellisista palveluista.” (311,30 euroa)

Rikosoikeuden alalla sovellettava tuloraja vastaajan osalta

Tulorajaa ei ole määritetty sellaisen vastaajan osalta, joka haluaa käyttää viran puolesta toimivaa oikeudellista avustajaa rikosoikeudenkäynnissä. Rikosprosessilaissa (37 ja 38 §) säädetään tilanteista, joissa puolustusasianajajan käyttö on pakollista.

 1. Syytetyllä on oltava oikeusavustaja esitutkintamenettelyssä, jos hän
  • on pidätettynä, suorittaa vankeusrangaistusta tai on tarkkailtavana sairaanhoitolaitoksessa
  • on menettänyt kokonaan tai osittain oikeustoimikelpoisuutensa
  • on syytettynä erityisen vakavasta rikoksesta
  • on alaikäinen
  • pakoilee oikeutta.
 2. Oikeusavustajan käyttö on pakollista myös, jos tuomioistuin tai syyttäjä pitää sitä esitutkintamenettelyssä tarpeellisena siksi, että syytetyn ei oleteta fyysisen tai henkisen vamman vuoksi kykenevän huolehtimaan asianmukaisesti puolustuksestaan.
 3. Puolustusasianajajan käyttö on pakollista myös luovuttamista koskevissa menettelyissä, joissa kyseessä on määrääminen pakkohoitoon, alkoholin väärinkäytön pakkohoitoa lukuun ottamatta.

Rikosprosessilain 38 §:ssä säädetään seuraavaa:

 1. Oikeusavustajan käyttö on pakollista tuomion täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä. Tuomioistuin tekee päätöksensä avoimessa oikeuskäsittelyssä, kun syytetty
  • on menettänyt kokonaan tai osittain oikeustoimikelpoisuutensa
  • on ehdonalaisessa vapaudessa oleva nuori henkilö, joka on oikeuskäsittelyn ajankohtana alle 18-vuotias
  • on pidätettynä
  • ja jos syytetyn kykyä puolustaa itseään asianmukaisesti on syytä epäillä.
 2. Oikeusavustajan käyttö on pakollista myös ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja koskevassa menettelyssä,
 • jos tapaukseen voidaan soveltaa 37 §:n 1 momentin a, b tai c alakohtaa
 • jos nuori henkilö on ylimääräistä muutoksenhakua koskevan avoimen oikeuskäsittelyn ajankohtana alle 18-vuotias
 • jos syytetyn kykyä puolustaa itseään asianmukaisesti on syytä epäillä
 • jos menettely kohdistuu tuomittuun henkilöön, joka on kuollut.

Rikosoikeuden alalla sovellettava tuloraja uhrin osalta

Rikosprosessilain 558 §:n 1 momentin mukaisesti tuomioistuin päättää kustannusten korvaamisesta rikoksen uhrille tuomion tultua lainvoimaiseksi.

Muita uhreille myönnettävän oikeusavun ehtoja

Kaikki ehdot on määritelty rikosprosessilaissa, laki N:o 301/2005 kok.

Maksuton oikeudenkäynti

On säädetty kahdentyyppisistä poikkeuksista, jotka koskevat oikeudenkäyntimaksujen maksamista (oikeudenkäyntimaksuja ja rikosrekisterimaksuja koskevan Slovakian kansallisneuvoston lain N:o 71/1992 kok., sellaisena kuin se on muutettuna, 4 §). Näitä oikeudenkäyntimaksuja sovelletaan

 • erityisiin menettelyihin (alaikäisten huoltajuus, hallintoviranomaisten laiminlyönti tai laiton toimenpide, vanhempien ja lasten keskinäinen elatusvelvollisuus) tai
 • erityisiin henkilöihin (kantaja menettelyssä työtapaturmasta tai ammattitaudista johtuneen vahingon korvaamiseksi, menettelyissä laittoman irtisanomisen toteamiseksi jne.). Jos tuomioistuin antaa tuomionsa kantajan hyväksi, vastaaja on velvollinen maksamaan kyseisen oikeudenkäyntimaksun kokonaan tai osittain tuomioistuimen päätöksen mukaisesti, ellei myös vastaajaa ole vapautettu maksusta.

Siviiliprosessilain 138 §:n mukaisesti tuomioistuimella on oikeus vapauttaa asianosainen tuomioistuinmaksusta kokonaan tai osittain, jos tämä on asianosaisen olosuhteiden ja taloudellisen tilanteen vuoksi perusteltua, ellei kanne ole tahallisen aiheeton tai selvästi perusteeton. Tuomioistuin voi kuitenkin peruuttaa myöntämänsä maksuttomuuden milloin tahansa menettelyn aikana.

Varattomien henkilöiden oikeusapua koskevan lain N:o 327/2005 kok. (eli oikeusapulain) mukaisesti oikeusapu tarkoittaa oikeudellisten palvelujen tarjoamista henkilölle, jolla on oikeus saada tukea oikeuksiensa käyttämiseen lähinnä seuraavissa muodoissa:

 • oikeudellinen neuvonta
 • apu muualla kuin tuomioistuimessa käytävissä menettelyissä
 • kirjelmien laatiminen tuomioistuimille
 • edustaminen oikeudenkäynneissä
 • palveluiden suorittaminen ja
 • niihin liittyvien kustannusten maksaminen kokonaan tai osittain.

Jos kyseinen henkilö kuitenkin täyttää oikeusavun saamisen edellytykset, hänet vapautetaan todennäköisesti myös oikeudenkäynnin kustannuksista (mukaan lukien oikeudenkäyntimaksut). Varsinaista säännöstä, jossa todettaisiin oikeusapuun oikeutetun henkilön olevan vapaa myös oikeudenkäyntimaksuista, ei ole. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että tuomioistuin myöntäisi tällaisen poikkeuksen.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Siviilioikeudelliset menettelyt: siviiliprosessilain 142 §:n mukaisesti

Täydellistä tai osittaista vapautusta oikeudenkäyntimaksuista voi hakea asianomaiselta tuomioistuimelta. Tuomioistuin myöntää pyynnöstä voittaneelle asianosaiselle (täydellinen voitto) palautuksen tarpeellisista prosessikustannuksista (oikeudenkäyntimaksut mukaan lukien). Jos voitto on osittainen, tuomioistuin myöntää osittaisen vapautuksen kustannuksista kummallekin asianosaiselle ja voi mahdollisesti päättää, että kumpikaan asianosainen ei ole oikeutettu saamaan palautusta menettelyn kustannuksista. Tuomioistuin voi kuitenkin myös päättää, että osittain voittaneelle asianosaiselle palautetaan prosessikustannukset kokonaan, jos täytäntöönpanon/suorittamisen määrä on riippunut asiantuntijan lausunnosta tai tuomioistuimen harkinnasta tai jos voiton epätäydellisyys johtuu suhteellisen vähäisestä virheestä.

Rikosoikeudelliset menettelyt: rikosprosessilain 557 §:n mukaisesti

Jos rikoksen uhrilla on ainakin osittainen oikeus prosessikustannusten palautukseen, vastaaja on velvollinen maksamaan uhrille tarpeelliset prosessikustannukset, mukaan lukien oikeudellisen edustajan kustannukset silloin, kun puolustusasianajajan käyttö on pakollista.

Vaikka uhrilla ei olisi tätä oikeutta, tuomioistuin voi uhrin pyynnöstä ja tapauksen olosuhteet huomioon ottaen määrätä prosessikustannukset korvattaviksi uhrille kokonaan tai osittain.

Asiantuntijapalkkiot

Asiantuntijoiden palkkiot määritellään asiantuntijoiden, tulkkien ja kääntäjien palkkioita, kulukorvauksia ja aikaveloituksia koskevassa asetuksessa N:o 491/2004 kok. Asiantuntijoiden luettelo, jota Slovakian tasavallan oikeusministeriö pitää yllä, on yleisön käytettävissä ministeriön verkkosivuilla. Asiantuntija lisätään rekisteriin, kun hakija täyttää kaikki vaatimukset (asiantuntijoiden, tulkkien ja kääntäjien palkkioita koskevan asetuksen mukaisesti).

Asiantuntijan palkkio on määritettävä asiantuntijan ja asiakkaan välisellä sopimuksella (sopimusperusteinen palkkio). Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen, palkkiotason määräämisessä on noudatettava edellä mainitun tariffeja koskevan asetuksen määräyksiä.

On huomattava, että arvonlisävero koskee vain sopimusperusteista palkkiota, jos kääntäjä/tulkki on rekisteröity alv-velvolliseksi.

Tariffinmukaisten palkkioiden perusteena on

 • työhön kulunut tuntimäärä
 • prosenttiosuus menettelyn aiheena olevan asian alkuperäisestä arvosta
 • kertakorvaus, jonka määrä perustuu menettelyn aiheena olevaan asiaan ja tarjottujen palveluiden määrään.

Slovakian tapausesimerkit

Konkreettisissa tapausesimerkeissä esitetään tarkempaa tietoa oikeudenkäyntikuluista Slovakiassa.

Liitteet

Slovakian tutkimusraportti kulujen avoimuudesta  PDF (872 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 27/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.