Menettelyn kustannukset

Slovenia

Tällä sivulla kerrotaan oikeudenkäyntikuluista Sloveniassa.

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Asianajajat

Asianajajien palkkioista säädetään asianajajien palkkioita koskevassa laissa (Slovenian tasavallan virallinen lehti 67/2008; 35/2009-ZOdv-C, voimassa 1.1.2009–9.5.2009). Lakia sovelletaan siihen saakka, kun Slovenian asianajajaliitto hyväksyy uuden asianajajien palkkioita koskevan hinnaston, joka oikeus- ja julkishallintoministerin on hyväksyttävä.

Notaarit

Notaarien palkkioista säädetään notaarien palkkioita koskevassa tariffissa (Slovenian tasavallan virallinen lehti 94/2008), jonka oikeus- ja julkishallintoministeri on hyväksynyt. Ennen tariffin hyväksymistä ministeri toimittaa palkkioluettelon Slovenian notaarien kamarille, jonka jäsenet esittävät siitä huomautuksia ja lausuntoja. Huomautukset ja lausunnot eivät kuitenkaan oikeudellisesti sido ministeriä.

Kiinteät kulut

Kiinteät kulut riita-asioissa

Osapuolten kiinteät kulut riita-asioissa

Kiinteitä kuluja ovat:

 • oikeudenkäyntimaksut
 • asianajajapalkkiot
 • asiantuntijapalkkiot
 • kääntäjien ja tulkkien palkkiot
 • matkakulut (esimerkiksi todistajien ja asiantuntijoiden matkoista).

Kiinteiden oikeudenkäyntikulujen maksamisajankohta

Oikeudenkäyntimaksut suoritetaan yleensä menettelyn alussa, kun hakemus on jätetty.

Joissakin tapauksessa maksut suoritetaan, kun tuomioistuin antaa päätöksensä (esimerkiksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimissa käsiteltävissä sosiaalioikeuden alaan kuuluvissa riita-asioissa, kiinteistörekisteriin liittyvissä menettelyissä ja menettelyissä, jotka koskevat ensimmäisessä oikeusasteessa tehtyjä korvauspäätöksiä).

Perintöasioita koskevissa käsittelyissä maksu suoritetaan käsittelyn päättyessä, kun jäämistö on määritetty tarkasti.

Asianajajien palkkiot on maksettava sen jälkeen, kun tuomioistuin on antanut päätöksen oikeudenkäyntikuluista. Asianajajat voivat vaatia, että osa heidän palkkiostaan tai koko palkkio maksetaan ennakkoon. Tämä on yleinen käytäntö.

Osapuolen, joka ehdottaa todistusaineiston toimittamista tutkittavaksi (esimerkiksi asiantuntijalle tai todistajalle) tai kääntäjän tai tulkin palvelujen käyttöä, on maksettava näistä toimista aiheutuvat kulut ennakkoon.

Kiinteät kulut rikosasioissa

Osapuolten kiinteät kulut rikosasioissa

Kiinteitä kuluja ovat:

 • oikeudenkäyntimaksut
 • asianajajapalkkiot (jotka riippuvat käsittelyjen lukumäärästä)
 • asiantuntijapalkkiot
 • kääntäjien ja tulkkien palkkiot
 • matkakulut (esimerkiksi todistajien ja asiantuntijoiden matkoista).

Rikosasian kiinteiden kulujen maksamisajankohta

Oikeudenkäyntimaksut ja muut kulut maksetaan yleensä sen jälkeen, kun tuomioistuin on tehnyt lopullisen päätöksen ja siitä tulee lainvoimainen tai kun tuomioistuin on sittemmin antanut oikeudenkäyntikuluista päätöksen ja siitä tulee lainvoimainen.

Asianajajien palkkiot on maksettava sen jälkeen, kun tuomioistuin on antanut päätöksen oikeudenkäyntikuluista. Asianajajat voivat vaatia, että osa heidän palkkiostaan tai koko palkkio maksetaan ennakkoon. Tämä on yleinen käytäntö.

Kiinteät kulut perustuslakia koskevissa oikeudenkäynneissä

Osapuolten kiinteät kulut perustuslakia koskevissa oikeudenkäynneissä

Perustuslakia koskevissa oikeudenkäynneissä ei ole oikeudenkäyntimaksuja. Muut kulut (esimerkiksi asianajajien palkkiot ja matkakulut) muodostavat osan kunkin osapuolen omista kuluista.

Perustuslakia koskevan oikeudenkäynnin kiinteiden kulujen maksamisajankohta

Asianajajien palkkiot on maksettava oikeudenkäynnin päättyessä. Asianajajat voivat vaatia, että osa heidän palkkiostaan tai koko palkkio maksetaan ennakkoon. Tämä on yleinen käytäntö.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Asianajajilla ei ole lain mukaan velvollisuutta kertoa asianosaisille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, menestymismahdollisuuksistaan ja oikeudenkäyntiin liittyvistä kuluista. Asianajajien on kuitenkin toimitettava maksupyyntönsä erityisen laskun muodossa, ja siitä on käytävä ilmi tiedot palkkioista ja kuluista. Jos asianajaja ja asiakas sopivat, että palkkioita ja kuluja ei määritetä asianajajien palkkioita koskevan lain mukaisesti vaan palkkioiden määrästä tehdään erityissopimus, sopimuksessa on noudatettava tiettyjä erityissääntöjä.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Sloveniassa?

Oikeudenkäyntikuluista säädetään seuraavissa laeissa:

 • Oikeudenkäyntimaksuja koskeva laki – Zakon o sodnih taksah (Slovenian tasavallan virallinen lehti 37/2008)
 • Asianajajien palkkioita koskeva laki – Zakon o odvetniški tarifi (muuttuu lähitulevaisuudessa)
 • Notaarien palkkioita koskeva luettelo – Notarska tarifa (Slovenian tasavallan virallinen lehti 94/2008, 32/2011. Muuttuu lähitulevaisuudessa)
 • Oikeustulkkausta tekeviä tulkkeja koskevat säännöt – Pravilnik o sodnih tolmačih (Slovenian tasavallan virallinen lehti 49/2002, 75/2003, 71/2007)
 • Tuomioistuimen asiantuntijoita ja arvioitsijoita koskevat säännöt – Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Slovenian tasavallan virallinen lehti 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007, 84/2008)
 • RikosprosessilakiZakon o kazenskem postopku (Slovenian tasavallan virallinen lehti 32/2012)
 • Säännöt kulujen perimisestä rikosoikeudenkäynneissä Pravilnik o povrnitvni stroškov v kazenskem postopku (Slovenian tasavallan virallinen lehti 61/1997, 6897 – oik. 62/2008)
 • Siviiliprosessilaki – Zakon o pravdnem postopku (Slovenian tasavallan virallinen lehti 73/2007 – virallinen konsolidoitu versio, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US ja 76/12 – oik.)

Edellä mainittuihin säännöksiin voi tutustua internetissä Slovenian oikeusalan portaalissa eli oikeustietokeskuksessa tai muissa kansallisissa lainsäädäntörekistereissä.

Millä kielillä Sloveniassa on saatavilla tietoa kulujen määräytymisperusteista?

Tietoa on saatavilla vain sloveenin kielellä.

Mistä löydän tietoa sovittelusta?

Sovittelusta on saatavilla tietoa Euroopan oikeudellisen verkoston siviilioikeudellisen atlaksen verkkosivulta, joka koskee vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä.

Myös oikeus- ja julkishallintoministeriö sekä sovittelua järjestävät tuomioistuimet (esimerkiksi Ljubljanan aluetuomioistuin) antavat tietoa sovittelusta verkkosivuillaan.

Lisätietoa voi saada myös kansalaisjärjestöjen ja sovittelun alalla toimivien yksityisten toimijoiden verkkosivustoista (katso sovittelua ja sovittelijan löytämistä koskevat sivut).

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Eri menettelyjen keskimääräisestä kestosta on saatavilla tietoa oikeus- ja julkishallintoministeriön (Ministrstvo za pravosodje in javno upravo) verkkosivuston oikeusalan tilastoanalyysejä koskevassa osassa.

Arvonlisävero

Miten siitä saa tietoa?

Kuluja koskevia tietoja julkaistaan eri säännöksissä; arvonlisävero ei kuitenkaan yleensä sisälly kuluihin. Yleensä säännöksissä mainitaan, jos hintaan on lisättävä arvonlisävero (esimerkiksi jos asianajajan palvelut ovat arvonlisäveron alaisia).

Oikeusapu

Siviilioikeuden alalla sovellettava tuloraja

Oikeusapuun sovellettavasta tulorajasta säädetään ilmaista oikeusapua koskevan lain 13 §:ssä (Zakon o brezplačni pravni pomoči – Slovenian tasavallan virallinen lehti 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1, 23/2008).

Oikeusapua voivat saada henkilöt, jotka eivät voi perheensä taloudellisen tilanteen vuoksi maksaa oikeudenkäyntikuluja vaarantamatta vähimmäistoimeentuloaan. Vähimmäistoimeentulon katsotaan vaarantuvan, kun henkilön kuukausitulot tai perheenjäsenen keskimääräiset kuukausitulot ovat korkeintaan kaksi kertaa sosiaaliturvalaissa määritettyä vähimmäiskuukausituloa suuremmat (Zakon o socialnem varstvu – Slovenian tasavallan virallinen lehti 3/2007-UPB2 {23/2007 popr., 41/2007 popr.}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

Vähimmäistuloksi on määrätty 260 euroa 1.6.2012 alkaen; siten oikeusapuun sovellettava tuloraja on 520 euroa.

Tuomioistuin voi myös vapauttaa osapuolet oikeudenkäyntimaksuista (oikeudenkäyntimaksuja koskevan lain 11 §:n mukaisesti), jos niiden maksaminen vaikuttaisi huomattavasti osapuolten ja heidän perheidensä vähimmäistoimeentuloon. Asiasta päättää tuomioistuin kaikki asiaankuuluvat seikat huomioon ottaen.

Rikosoikeuden alalla vastaajaan ja uhriin sovellettavat tulorajat

Rikosoikeuden alalla vastaajaan ja uhriin sovellettava tuloraja on sama kuin siviilioikeudellisissa asioissa.

Muita uhrille ja vastaajalle myönnettävän oikeusavun ehtoja

Uhrille tai vastaajalle myönnettävään oikeusapuun ei sovelleta muita ehtoja.

Maksuton oikeudenkäynti

Oikeudenkäyntimaksuja ei vaadita seuraavissa oikeudenkäynneissä:

 • oikeudenkäynnit Slovenian perustuslakituomioistuimessa
 • työsuhteita koskevissa ja muissa työoikeudellisissa riita-asioissa annettujen tuomioistuinpäätösten täytäntöönpano
 • oikeudenkäynnit, joissa asianosaiselle on myönnetty oikeusapua
 • elatusvaateiden täytäntöönpano
 • väliaikaiset kieltotuomiot avioeroa tai lapselle maksettavaa elatusapua koskevien oikeudenkäyntien aikana
 • velallisen käynnistämät maksukyvyttömyysmenettelyt
 • sellaisten asiakirjojen oikeaksi todistaminen, joita tarvitaan sosiaaliturvaoikeuksien voimaan saattamiseksi ulkomailla
 • monet muut menettelyt ja asiat, jotka mainitaan oikeudenkäyntimaksuja koskevassa laissa tai muissa säännöksissä.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Kulujen korvaamisesta säädetään rikosprosessilaissa ja siviiliprosessilaissa, joissa vahvistetaan menestymisperiaate ja syyllisyysperiaate.

Siviilioikeudenkäynneissä hävinneen osapuolen on korvattava voittaneen osapuolen kulut. Kunkin osapuolen on maksettava kulut, jotka ovat syntyneet heidän omasta syystään tai sattumalta. Kulujen korvaamisesta säädetään tarkemmin siviiliprosessilaissa (151–186 § ja 173.a §) ja säännöissä kulujen korvaamisesta siviilioikeudenkäynneissä (Pravilnik o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku, Slovenian tasavallan virallinen lehti 15/03).

Rikosoikeudenkäynneissä tuomioistuin yleensä määrää, että vastaajan on korvattava kulut, mikäli tämä todetaan syylliseksi. Kulujen korvaamisesta säädetään tarkemmin rikosprosessilaissa (92–99 §) ja oikeus- ja julkishallintoministerin antamassa erityisasetuksessa.

Asiantuntijapalkkiot

Siviilioikeudenkäynneissä asiantuntijoiden palkkiot maksetaan yleensä etukäteen. Palkkiot maksaa osapuoli, joka on pyytänyt asiantuntijan kuulemista. Kyseiset kulut korvataan menettelyn lopussa menestymisperiaatteen mukaisesti.

Rikosoikeudenkäynneissä tuomioistuin maksaa asiantuntijoiden palkkiot etukäteen.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Rikosoikeudenkäynneissä tuomioistuin maksaa kääntäjien ja tulkkien palkkiot etukäteen.

Italian ja unkarin kielille tai kielistä tehtävien käännösten ja tulkkauksen kuluja ei peritä, koska italialaisen ja unkarilaisen vähemmistöryhmän edustajat saavat perustuslaillisten oikeuksiensa mukaan käyttää omaa kieltään (myös tapauksissa, joissa asianomaisten henkilöiden on korvattava muita kuluja rikosoikeudenkäynnissä).

Käännös- ja tulkkauskuluja ei peritä, jos vastaaja ei ymmärrä oikeudenkäynnissä käytettävää kieltä.

Siviilioikeudenkäynneissä kääntäjien ja tulkkien palkkiot sisältyvät oikeudenkäyntikuluihin. Kulut maksaa etukäteen se osapuoli, jonka toiminta käynnisti menettelyn. Oikeudenkäynnin päättyessä kulut korvataan menestymis- ja syyllisyysperiaatteiden mukaisesti.

Slovenian tapausesimerkkejä

Konkreettisissa tapausesimerkeissä esitetään tarkempaa tietoa oikeudenkäyntikuluista Sloveniassa.

Linkkejä

Slovenian oikeusjärjestelmä

Ljubljanan aluetuomioistuimen luettelo

Oikeudellisten tilastojen analysointi

Asiakirjoja

Slovenian tutkimusraportti kulujen avoimuudesta PDF (723 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 26/06/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.