Tämän sivun alkukielistä versiota espanja on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: bulgariasaksaenglantiranskaportugali.
Swipe to change

Menettelyn kustannukset

Espanja

Tässä kauppaoikeutta – sopimusoikeutta – koskevassa tapauksessa jäsenvaltioita pyydettiin antamaan myyjälle neuvoa oikeudenkäyntikuluista seuraavissa tilanteissa: Tapaus A – Kotimainen tilanne: Yhtiö on toimittanut ostajalle tavaraa 20 000 euron arvosta. Myyjä ei ole saanut maksua, koska ostaja katsoo, ettei tavara ole sopimuksen mukaista. Myyjä päättää nostaa kanteen saadakseen täyden kauppahinnan. Tapaus B – Rajat ylittävä tilanne: Yhtiö, jonka kotipaikka on jäsenvaltiossa B, toimittaa 20 000 euron arvosta tavaraa jäsenvaltiossa A olevalle ostajalle. Sopimukseen sovelletaan jäsenvaltion B lakia, ja se on laadittu jäsenvaltion B kielellä. Myyjä ei ole saanut maksua, koska jäsenvaltiossa A oleva ostaja katsoo, ettei tavara ole sopimuksen mukaista. Myyjä päättää nostaa kanteen jäsenvaltiossa A saadakseen maksun täydestä, ostajan kanssa tehdyssä sopimuksessa määritetystä hinnasta.

Sisällön tuottaja:
Espanja

Kulut Espanjassa

Tuomioistuinmaksut, muutoksenhakukulut ja vaihtoehtoisen riitojenratkaisun kulut

Esimerkkitapaus

Tuomioistuin

Muutoksenhaku

Vaihtoehtoinen riitojenratkaisu

Vireillepano-vaiheen maksut

Yleiset maksut

Muut maksut

Vireillepano-vaiheen maksut

Yleiset maksut

Muut maksut

Onko tämä vaihtoehto mahdollinen tällaisessa tapauksessa?

Kulut

Tapaus A

Silloin kun on kyse siviiliprosessilain 812 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä tarkoitetusta maksamismääräysmenettelystä, ei ole välttämätöntä käyttää asianajajaa ensimmäisen velan perimistä koskevan kirjeen esittämisessä vaatimuksen määrästä riippumatta.

Jos on kyse yleisestä oikeudenkäyntimenettelystä, on käytettävä asianajajaa ja oikeudenkäyntiavustajaa, jos määrä on suurempi kuin 2 000 euroa.

Jos velallinen kiistää maksamismääräysmenettelyn mukaisen vaatimuksen, on käytettävä asianajajaa ja oikeudenkäyntiavustajaa, jos siviiliprosessilaissa vahvistettu määrä (nykyisin 2 000 euroa) ylittyy.

Sen lisäksi on suoritettava oikeudenkäyntimaksu, joka vaihtelee menettelyn ja vaaditun määrän (jos se ylittää 2 000 euroa) perusteella, paitsi jos hakijalla on oikeus maksuttomaan oikeusapuun (laki maksuttomasta oikeusavusta 1/1996).

Nämä ovat menettelyn yleiset maksut. Ne määrätään osapuolelle, jonka kaikki vaatimukset on hylätty (siviiliprosessilain 394 §:n 1 momentti).

Todisteiden esittäminen

Korvaukset todistajille

Asiantuntijalausunnot

Jos velallinen ei kiistä vaatimusta, menettelystä ei juurikaan aiheudu kustannuksia. Jos velallinen kiistää vaatimuksen, sovelletaan yleissääntöjä eli muutosta hakevan osapuolen on suoritettava maksu ja ennakkomaksu, paitsi jos hänelle on myönnetty oikeus maksuttomaan oikeusapuun.

Sovelletaan samaa perustetta kuin ensimmäisessä oikeusasteessa.

Sovelletaan samaa perustetta kuin ensimmäisessä oikeusasteessa.

Osapuolet voivat sopia maksettavasta määrästä ilman kolmannen tahon väliintuloa, jolloin sopimukselle on saatava tuomarin vahvistus, tai osapuolet voivat turvautua sovitteluun myös menettelyn aloittamisen jälkeen. Sovittelusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 6. heinäkuuta annetulla lailla 5/2012 saatetaan 21. toukokuuta 2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/52/EY osaksi Espanjan lainsäädäntöä. Laissa säädetään sovittelua koskevat vähimmäisvaatimukset mutta ei rajoiteta autonomisten alueiden hyväksymien säännösten soveltamista.
Lailla otetaan käyttöön mahdollisuus ilmoittaa osapuolille asian valmistelussa, että he voivat turvautua sovitteluun riidan ratkaisemiseksi. Ottaen huomioon käsiteltävänä olevan asian tuomioistuin voi myös kehottaa osapuolia pyrkimään sopimukseen, jotta menettely voidaan päättää, tai antaa osapuolille mahdollisuuden pyytää 19 §:n 4 momentin mukaisesti menettelyn keskeyttämistä, jotta nämä voivat aloittaa sovittelu- tai välimiesmenettelyn.

Jos sopimukseen päästään, oikeudenkäyntimaksusta korvataan 60 %.
Sovittelu tuomioistuimessa on yleensä maksutonta.
Tuomioistuimen ulkopuolisessa sovittelussa osapuolet voivat vapaasti turvautua sovittelijaan, ja he maksavat vapaasti sovittavat maksut. Laissa 5/2012 säädetään nimenomaisesti, että sovittelun kustannukset jaetaan tasan osapuolten kesken, riippumatta siitä, johtaako sovittelu ratkaisuun, jollei toisin ole sovittu.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Sama

Asianajajan, haastemiehen ja asiantuntijan käyttöön liittyvät kulut

Esimerkkitapaus

Asianajajat

Haastemiehet

Asiantuntijat

Onko edustajan käyttäminen pakollista?

Kulut

Onko haastemiehen käyttäminen pakollista?

Kulut ennen oikeudenkäyntiä

Kulut oikeudenkäynnin jälkeen

Onko asiantuntijan käyttö pakollista?

Kulut

Tapaus A

Ei, jos on kyse maksamismääräysmenettelystä, paitsi jos vaatimus kiistetään.
Jos on kyse yleisestä oikeudenkäyntimenettelystä tai maksamismääräysmenettelystä silloin kun vaatimus kiistetään, on käytettävä edustajaa, jos vaadittu määrä on suurempi kuin 2 000 euroa. Osapuolten on tällaisissa tapauksissa käytettävä asianajajaa ja oikeudenkäyntiavustajaa (siviiliprosessilain 31 §).

Kustannukset vaihtelevat menettelyn kohteena olevan määrän ja menettelyvaiheiden mukaan.

Ei ole

Ei ole, mutta tietyissä tapauksissa on suositeltavaa käyttää asiantuntijaa, jonka kuluista vastaa asiantuntijan kutsunut osapuoli.

Kustannukset vaihtelevat asiantuntijalausunnon laajuuden ja tarkoituksen mukaan.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa

Sama

Sama

Sama

Todistajien korvauksiin, ennakkomaksuihin ja vakuuksiin liittyvät ja muut asian kannalta merkitykselliset kulut

Esimerkkitapaus

Todistajille maksettavat korvaukset

Ennakkomaksut

Maksetaanko todistajille korvausta?

Kulut

Millaisissa tapauksissa näitä käytetään?

Kulut

Tapaus A

Todistajilla on oikeus saada heidät kutsuneelta osapuolelta korvausta oikeuteen saapumisesta (siviiliprosessilain 375 §:n 1 momentti).

Tuomioistuimen kirjaaja vahvistaa korvauksen määrän todistajan hakemuksen (matka- ja oleskelukustannukset yms.) ja vaadittujen todisteiden perusteella.

Ei esitetä ennakkomaksua. Ennakkomaksu pyydetään ainoastaan tiettyjä päätöksiä koskevissa muutoksenhauissa.

Kulut vaihtelevat kiistanalaisen päätöksen mukaan 25 ja 50 euron välillä.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa

Sama

Maksuttomaan oikeusapuun liittyvät ja muut korvattavat kulut

Esimerkkitapaus

Maksuton oikeusapu

Korvaukset

Millaisin edellytyksin apua voi saada?

Milloin apu kattaa kaiken?

Edellytykset

Voiko voittanut osapuoli saada riita-asian kulut korvatuiksi?

Millaisin edellytyksin apua voi saada?

Milloin apu kattaa kaiken?

Edellytykset

Tapaus A

Apua myönnetään henkilöille, jotka osoittavat, ettei heillä ole riittäviä varoja ryhtyä oikeustoimiin (mm. asianajan, oikeudenkäyntiavustajan, asiantuntijan käyttöön).

Maksuttomasta oikeusavusta vastaavalla komitealla on nykyisin toimivaltaa päättää, minkälaisiin palveluihin maksutonta oikeusapua myönnetään. Apua voidaan pyytää vain joihinkin laissa vahvistettuihin palveluihin (voi esim. pyytää vapautusta oikeudenkäyntimaksusta).

Varat katsotaan riittämättömiksi, kun luonnollinen henkilö osoittaa, että perheyksikköä kohti vuosittain laskettavat tulot ja varallisuus kokonaisuudessaan eivät ylitä kaksinkertaisesti valtion tuloindikaattoria (IPREM), joka on voimassa hakemusta esitettäessä.

Yleensä joko suuri osa asianajajan palkkiolaskusta tai koko palkkio, kun määrä on enintään kolmasosa riita-asian määrästä, oikeudenkäyntiavustajan palkkiot ja ennakkomaksut sekä asiantuntijan palkkiot (tapauksen mukaan) voidaan korvata oikeudenkäyntikulujen määrittämisen jälkeen.

Silloin kun osapuoli on määrätty maksamaan kulut (siviiliprosessilain 394 §), kunhan tuomioistuimen sihteeri on ensin määrittänyt ne.

Määräys maksaa vastapuolen kulut.

Tapaus B

Sama kuin edellisessä tapauksessa

Sama

Sama

Sama

Sama

Käännös- ja tulkkauskulut

Tapaus-

tutkimus

Kääntäminen

Tulkkaus

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Millaisissa tapauksissa se on tarpeen?

Arvio kuluista

Tapaus A

Silloin kun asiakirjoja esitetään muilla kielillä kuin espanjaksi (tai sen autonomisen alueen kielellä, jossa menettely käydään), niihin on liitettävä käännökset. Käännökset voidaan tehdä yksityisesti. Jos toinen osapuoli riitauttaa käännöksen väittäen, ettei se ole tarkka ja totuudenmukainen, ja perustelee väitteensä, tuomioistuimen kirjaaja määrää, että käännöksen kiistellystä osasta tehdään virallinen käännös, jonka maksaa yksityisen käännöksen esittänyt osapuoli. Jos virallinen käännös kuitenkin vastaa sisällöllisesti yksityistä käännöstä, virallisen käännöksen kustannuksista vastaa yksityisen käännöksen kiistänyt osapuoli.

Kulut vaihtelevat käännettävän asiakirjan mukaan.

Silloin kun menettelyyn osallistuu henkilö, jota kuulustellaan, joka antaa lausunnon tai jolle annetaan henkilökohtaisesti tiedoksi päätös ja joka ei osaa espanjaa eikä sen autonomisen alueen toista virallista kieltä, jossa menettely käydään, tulkin tehtävät voidaan antaa kenelle tahansa kieltä osaavalle sillä edellytyksellä, että tämä vannoo tai vakuuttaa antavansa tarkan käännöksen.

Kulut vaihtelevat sen mukaan, onko tulkki ammattilainen vai ei.

Tapaus B

Sama

Sama

Sama

Sama

Päivitetty viimeksi: 17/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.