Tämän sivun alkukielistä versiota ruotsi on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Menettelyn kustannukset

Ruotsi

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Ruotsissa.

Sisällön tuottaja:
Ruotsi
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

Lakimiehet

Lakimiesten palkkioita ei säännellä Ruotsissa. Jos oikeusapua myönnetään, siitä perittävään palkkioon sovelletaan kuitenkin virallisesti vahvistettua tuntitaksaa. Vuonna 2012 tuntipalkkio oli useimmissa tapauksissa 1 205 Ruotsin kruunua (ilman arvonlisäveroa; arvonlisäveron kanssa 1 506 kruunua). Ruotsin asianajajaliiton jäsenten (advokater) eettisissä tapaohjeissa todetaan, että asianajajaliiton jäsenten perimien palkkioiden on oltava kohtuullisia.

Kiinteät kulut

Kiinteät oikeudenkäyntikulut riita-asioissa

Riita-asian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Hakijan on maksettava riita-asiaa koskevasta hakemuksesta tuomioistuimelle hakemusmaksu. Hakemusmaksun suuruus on tällä hetkellä 450 Ruotsin kruunua (noin 50 euroa).

Jos riita-asia on mahdollista ratkaista tuomioistuimen ulkopuolella ja vaatimuksen arvo on selvästi enintään puolet yleisiä vakuutusjärjestelmiä koskevassa laissa (Lag om allmän försäkring) säädetystä perussummasta (vuonna 2012 tämä summa oli 44 000 kruunua, ja puolet siitä on siis 22 000 kruunua), korvaus riita-asian oikeudenkäyntikuluista kattaa vain seuraavat kulut:

  1. kulut neuvonnasta, jonka kesto on rajoitettu kussakin tapauksessa yhteen tuntiin oikeudenkäyntiä kohti, ja palkkion tulee vastata yhden tunnin neuvonnasta oikeusapulain (1996:1619) nojalla maksettavaa palkkiota
  2. hakemusmaksu
  3. asianosaisen tai hänen edustajansa matka- ja oleskelukustannukset oikeudenkäyntiin osallistumista varten tai, jos henkilökohtainen läsnäolo oikeudenkäynnissä ei ole tarpeen, oikeudellisen edustajan matka- ja oleskelukustannukset
  4. todistajan kulukorvaukset
  5. käännöskustannukset.

Korvaus myönnetään vain jos kustannuksia voidaan pitää kohtuullisina asianosaisen etujen puolustamiseksi.

Muissa riita-asioissa (eli silloin kun vaatimuksen arvo on yli puolet yleisiä vakuutusjärjestelmiä koskevassa laissa säädetystä perussummasta), ei sovelleta tällaisia rajoituksia eikä kiinteitä kustannuksia.

Missä vaiheessa riita-asian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Hakemusmaksu on maksettava tuomioistuimelle silloin kun hakemus jätetään. Oikeusapulaissa (rättshjälpslagen) kuitenkin säädetään, että jos oikeusapua on myönnetty, asianosaisen on maksettava oikeudelliselle edustajalle oikeusapumaksua sitä mukaa kuin kustannuksia aiheutuu. Maksun suuruus määräytyy lähinnä asianosaisen tulojen perusteella.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut rikosasioissa

Rikosasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Kun tuomioistuin nimeää vastaajalle julkisen puolustajan (offentlig försvarare), sovelletaan kohdassa ”Lakimiehet” mainittua tuntipalkkiota. Lyhytkestoisissa menettelyissä sovelletaan erityistä taksaa. Jos vastaaja tuomitaan rikoksesta, hänen on korvattava valtiolle kulut, jotka on oikeuden päätöksellä maksettu julkisista varoista korvauksena hänen puolustajalleen. Vastaajan ei kuitenkaan tarvitse maksaa julkisen puolustajansa kuluista enempää kuin määrä, joka hänen olisi pitänyt maksaa oikeusapumaksuna, jos hänelle olisi myönnetty oikeusapua.

Tietyissä tapauksissa asianomistajalle (eli oletetun rikoksen uhrille) voidaan nimetä asianomistajan avustaja (målsägandebiträde) asiaa koskevan lain nojalla. Asianomistajan ei tarvitse maksaa mitään asianomistajan avustajan kuluja. Jos vastaaja tuomitaan, vastaajan on korvattava valtiolle kulut, jotka on oikeuden päätöksellä maksettu julkisista varoista korvauksena asianomistajan avustajalle. Vastaajan ei kuitenkaan tarvitse maksaa enempää kuin määrä, joka hänen olisi pitänyt maksaa oikeusapumaksuna, jos hänelle olisi myönnetty oikeusapua.

Missä vaiheessa rikosoikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Jos tuomioistuin päättää, että vastaajan on korvattava valtiolle kulut, jotka on oikeuden päätöksellä maksettu julkisista varoista hänen julkiselle puolustajalleen tai asianomistajan avustajalleen, kyseiset kulut on maksettava tuomion julistamisen jälkeen.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut perustuslakia koskevissa asioissa

Perustuslakiasian asianosaisten kiinteät oikeudenkäyntikulut

Ruotsissa ei ole perustuslakia koskevaa erityismenettelyä. Asianosainen voi kuitenkin vaatia valtiolta korvausta siitä, että hänen ihmisoikeuksiaan on loukattu. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan edellä mainittuja oikeusalan ammattilaisten palkkioita ja kiinteitä kuluja koskevia sääntöjä.

Missä vaiheessa perustuslakiasian oikeudenkäyntiä kiinteät kulut on maksettava?

Ks. vastaus edelliseen kysymykseen.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Asianosaisten oikeudet ja velvollisuudet

Asianosaisten oikeuksia ja velvollisuuksia ja heidän vaateidensa menestymisen mahdollisuuksia koskevien tietojen osalta Ruotsin oikeudenkäyntikaaressa todetaan vain, että Ruotsin asianajajaliiton jäsenten tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää heille uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa.

Ruotsin asianajajaliiton eettisten tapaohjeiden mukaan asianajajan on kerrottava asiakkaalleen palkkion määräytymisperusteet ja laskutuskäytännöt heti toimeksiannon saatuaan. Tapaohjeiden mukaan palkkio voidaan veloittaa tehdyn työn perusteella, ennakkomaksuna tai toimeksiannon päätyttyä esitettävällä laskulla. Muille oikeudellisille edustajille, jotka eivät ole asianajajaliiton jäseniä, ei ole asetettu tällaisia lakisääteisiä velvoitteita.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Ruotsissa?

Oikeusavusta on saatavilla tietoa (myös englanniksi) Ruotsin oikeusapuviranomaisen (Rätthjälpsmyndigheten) verkkosivuilla. Oikeudenkäyntimaksuista on saatavilla tietoa (myös englanniksi) Ruotsin tuomioistuinlaitoksen (Sveriges Domstolar) verkkosivuilla. Tietoa on saatavilla (useimmilla EU:n virallisilla kielillä) myös Euroopan oikeudellisen verkoston (siviili- ja kauppaoikeus) verkkosivuilla.

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Ruotsissa?

Kullakin verkkosivulla kerrotaan, millä kielillä se on laadittu.

Mistä löydän tietoa välimiesmenettelystä tai sovittelusta?

Tietoa välimiesmenettelystä on saatavilla för Euroopan oikeudellisen verkoston (siviili- ja kauppaoikeus) verkkosivuilla.

Mistä löydän lisätietoa kustannuksista?

Tietoa kustannuksista verkkosivuilla

Tietoa kustannuksista on saatavilla Ruotsin tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilla. Tällä valtion virallisella verkkosivustolla kuvataan Ruotsin tuomioistuinlaitos ja oikeudenkäyntimenettelyt. Sivut on laadittu ruotsiksi ja englanniksi (joitakin sivuja on myös suomeksi).

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Ruotsin tuomioistuimilla on tavoitteena, että riita-asioiden käsittely kestäisi käräjäoikeudessa (tingsrätt) keskimäärin enintään 7 kuukautta ja hovioikeudessa (hovsrätt) keskimäärin enintään 5 kuukautta. Vuonna 2011 käsittely kesti kuitenkin useimmiten käräjäoikeuksissa keskimäärin 7,9 kuukautta ja hovioikeuksissa 5 kuukautta. Nämä tiedot ovat saatavilla (vain ruotsiksi) Ruotsin tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilla, missä julkaistaan Ruotsin tuomioistuinten vuosikertomukset.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Tällaista tietoa ei ole saatavilla.

Arvonlisävero

Kuinka paljon arvonlisäveroa peritään?

Ruotsin tuomioistuinten hakemusmaksuista ei peritä arvonlisäveroa. Yksityisistä oikeudellisista palveluista peritään arvonlisäveroa 25 prosenttia.

Oikeusapu

Ansiotuloraja siviilioikeuden alalla

Oikeusapua voidaan myöntää, jos hakijan tulot eivät ylitä rajaa, joka on nykyään 260 000 Ruotsin kruunua (noin 25 000 euroa) vuodessa. Tulojen laskennassa otetaan huomioon henkilön taloudellinen tilanne kokonaisuudessaan, esim. lasten elatusapu, omaisuus ja velat. Valtioiden rajat ylittävissä tapauksissa oikeusapua voidaan myöntää myös siinä tapauksessa, että hakijan tulot ovat enemmän kuin 260 000 kruunua vuodessa, jos hän ei siitä huolimatta pysty maksamaan oikeudenkäyntikuluja. Oikeusavun myöntämisessä otetaan huomioon elinkustannusten ero Ruotsissa ja siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hakija asuu.

Vastaajaa koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Jos tietyt edellytykset täyttyvät, vastaajalla on aina tuloista riippumatta oikeus julkiseen puolustajaan. Jos vastaaja tuomitaan rikoksesta, hänen on korvattava valtiolle kulut, jotka on oikeuden päätöksellä maksettu julkisista varoista korvauksena hänen puolustajalleen. Vastaajan ei kuitenkaan tarvitse maksaa julkisen puolustajansa kuluista enempää kuin määrä, joka hänen olisi pitänyt maksaa oikeusapumaksuna, jos hänelle olisi myönnetty oikeusapua.

Rikoksen uhria koskeva ansiotuloraja rikosoikeuden alalla

Jos tietyt edellytykset täyttyvät, kaikilla rikoksen uhreilla on ansiotuloista riippumatta oikeus avustajaan asianomistajan avustajasta annetun lain nojalla.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi rikoksen uhrille

Tietyissä tapauksissa tuomioistuin voi nimetä uhrin avuksi ns. asianomistajan avustajan (målsägandebiträde), yleensä asianajajan (advokat). Uhri voi saada avukseen asianomistajan avustajan, jos hän on rikoksen uhri (asianomistaja) ja jos hän on joutunut esimerkiksi seksuaalirikoksen, pahoinpitelyn, laittoman vapaudenriiston, ryöstön tai jonkin muun sellaisen rikoksen uhriksi, josta rikoksentekijälle voidaan langettaa vankeusrangaistus. Tuomioistuin nimeää asianomistajan avustajan, mutta vasta sen jälkeen kun esitutkinta on aloitettu. Asianomistajan avustajan kulut maksaa valtio, eikä uhrille aiheudu siitä lainkaan kuluja.

Muut edellytykset oikeusavun myöntämiseksi vastaajalle

Pidätettynä olevalle epäillylle tai tutkintavangille voidaan tämän pyynnöstä nimetä julkinen puolustaja. Julkinen puolustaja voidaan nimetä pyynnöstä myös henkilölle, jota epäillään rikoksesta, paitsi jos kyseisestä rikoksesta laissa määrätty seuraamus on alle 6 kuukautta vankeutta.

Julkinen puolustaja nimetään myös seuraavissa tapauksissa:

  1. Epäilty tarvitsee julkista puolustajaa rikoksen tutkintaa varten.
  2. Julkista puolustajaa tarvitaan siksi, että määrättävän seuraamuksen luonteeseen liittyy epävarmuutta ja on aiheellista määrätä muu kuin sakko tai ehdollinen seuraamus tai ne yhdessä.
  3. Epäillyn henkilökohtaiseen tilanteeseen tai tutkittavan asian sisältöön liittyvistä erityisistä syistä.

Jos epäiltyä edustaa hänen itsensä valitsema puolustaja, julkista puolustajaa ei nimetä.

Maksuttomat oikeudenkäynnit riita-asioissa

Jos oikeusapua myönnetään, kantajan ei tarvitse maksaa tuomioistuimelle hakemusmaksua. Vastaajan ei tarvitse maksaa mitään tuomioistuinmaksuja. Asianosaiset saattavat kuitenkin joutua korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, myös hakemusmaksut. Hakemusmaksua ei peritä, kun muutoksenhaku esitetään hovioikeudelle tai korkeimmalle oikeudelle (Högsta domstolen).

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Hävinnyt osapuoli joutuu pääsääntöisesti maksamaan voittaneen osapuolen kulut. Oikeudenkäyntikuluja koskeva korvaus kattaa kaikki kulut, jotka aiheutuvat oikeudenkäyntiin valmistautumisesta, oikeudellisen edustajan käytöstä tuomioistuimessa ja todisteiden esittämisestä (todistajien ja asiantuntijoiden kulut mukaan luettuina), kunhan kulut ovat kohtuulliset asianosaisen etujen puolustamiseen nähden. Voittaneelle osapuolelle maksetaan lisäksi korvausta oikeudenkäynnistä aiheutuneesta vaivasta ja ajan menetyksestä. Neuvottelut, joiden tarkoituksena on riidan sopiminen ja jotka vaikuttavat suoraan osapuolen toiminnan tulokseen, katsotaan oikeudenkäynnin valmistelutoimiksi.

Asiantuntijapalkkiot

Ks. edellinen vastaus, jossa käsitellään kulujen korvaamista.

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Jos joku asianosainen, todistaja tai muu henkilö, jota tuomioistuimen on kuultava, ei osaa ruotsia, palkataan tulkki avustamaan tuomioistuinta. Tarvittaessa tuomioistuin voi käännättää sekä sille toimitettuja että itse laatimiaan asiakirjoja. Tuomioistuin maksaa tulkkaus- ja käännöspalkkiot; ne eivät kuulu asianosaisten vastuulle.

Taustaa

Ruotsin kertomus kustannusten avoimuutta koskevasta tutkimuksesta PDF (457 Kb) en

Päivitetty viimeksi: 19/03/2013

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.