Troškovi

Češka

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o troškovima sudskih postupaka u Češkoj.

Sadržaj omogućio
Češka

Obiteljsko pravo – razvod

Obiteljsko pravo – roditeljska skrb i uzdržavanje djeteta

Trgovačko pravo – ugovori

Trgovačko pravo – odgovornost

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade pravnim stručnjacima

Odvjetnici

U Češkoj postoji samo jedna vrsta odvjetnika (advokáti). Ne postoje posebne pravne struke srodne odvjetnicima kao što su „barrister” i „solicitor” u Ujedinjenoj Kraljevini.

Odluka Ministarstva pravosuđa br. 177/1996 od 4. lipnja 1996. odnosi se na naknade i cijene pravnih usluga koje pružaju odvjetnici (odvjetnička tarifa). Prijevod na engleskom dostupan je na internetskim stranicama Češke odvjetničke komore.

Uključene stranke mogu se privatno dogovoriti oko naknade odvjetniku.

Pravno zastupanje nije obvezno u većini građanskih predmeta (uključujući obiteljske i trgovačke predmete).

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi u građanskim sudskim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u građanskim sudskim postupcima

Pristojbe koje se plaćaju u građanskim sudskim postupcima uređene su Zakonom br. 549/1991 o sudskim pristojbama (nije dostupan prijevod na engleskom). Pristojbe se razlikuju ovisno o vrsti postupka. U nekim se slučajevima plaćaju fiksne pristojbe; u drugima se iznos pristojbe određuje na temelju postotka.

Pristojbe se u svim slučajevima moraju platiti u češkoj valuti (CZK) i mogu se platiti bankovnim prijenosom na račun države (suda). Pristojbe u iznosu do 5000 CZK mogu se platiti posebnim državnim biljezima (státní kolek), koji se mogu kupiti u poštanskim uredima i na određenim drugim mjestima.

Sud je obvezan obavijestiti osobu koja podnosi tužbu o točnom iznosu sudske pristojbe.

Faza građanskog sudskog postupka u kojoj su stranke obvezne platiti fiksne troškove

Sudska pristojba dospijeva kad platitelj postane obvezan platiti je (npr. kad podnese tužbu). Ako platitelj ne plati dospjelu pristojbu za postupak, sud će zatražiti da je plati u roku koji za to propiše. Ako rok istekne, a platitelj ne plati pristojbu, sud će odbaciti postupak.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima

Kazneni se postupci uvijek pokreću po službenoj dužnosti (na osnovi tužiteljeve službene dužnosti), a tuženik plaća samo troškove pravnog zastupanja (ako mu nije dodijeljena besplatna obrana ili obrana po sniženoj cijeni). Međutim, ako je tuženik proglašen krivim pravomoćnom presudom, državi mora nadoknaditi troškove kaznenog postupka u zakonski određenom iznosu.

Faza kaznenog postupka u kojoj su stranke obvezne platiti fiksne troškove

U kaznenim postupcima ne plaćaju se sudske pristojbe.

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

Fiksni troškovi za stranke u postupcima pred Ustavnim sudom

Za pritužbe podnesene Ustavnom sudu Češke Republike (Ústavní soud České republiky) nisu određene fiksne sudske pristojbe, ali stranke mora zastupati odvjetnik.

Faza postupka pred Ustavnim sudom u kojoj su stranke obvezne platiti fiksne troškove

Ne naplaćuju se fiksne sudske pristojbe.

Prethodne informacije koje su pravni zastupnici dužni navesti

Prava i obveze stranaka

Pravni zastupnici stranaka nisu dužni navesti nikakve prethodne informacije.

Prava i obveze stranaka mogu se urediti sporazumom između odvjetnika i njegova klijenta.

Pravna osnova za troškove

Gdje mogu pronaći informacije o pravnoj osnovi za troškove koji se naplaćuju u Češkoj?

Preporučuje se savjetovati se s odvjetnikom za svaki pojedinačni predmet. Sud je dužan obavijestiti stranke o iznosu sudskih pristojbi nakon što postupak počne.

Na kojem jeziku mogu pronaći informacije o pravnoj osnovi troškova koji se naplaćuju u Češkoj?

Češki je jedini službeni jezik u Češkoj. Stoga ne postoji pravna obveza objave informacija na drugim jezicima. Prema tome, kvaliteta informacija ovisi o volji i znanju osobe koja ih navodi.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Informacije o mirenju dostupne su na internetskim stranicama Udruge izmiritelja Češke Republike (Asociace mediátorů České republiky) (AMČR).

Informacije o registriranim izmiriteljima dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i/ili izravno pretraživanjem baze podataka Popis izmiritelja (Seznam mediátorů).

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Dostupne internetske stranice s informacijama o troškovima postupka

Nisu dostupne službene internetske stranice s informacijama o troškovima postupka.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa dostupni su statistički podaci o aktivnostima sudova i tužiteljstava.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnim zbirnim troškovima pojedinih postupaka?

Troškovi koji se moraju platiti ovise o okolnostima svakog pojedinog predmeta. Nisu dostupni prosječni zbirni troškovi sudskih postupaka.

PDV

Na koji se način navode te informacije?

Na sudske se pristojbe ne primjenjuje PDV i njihov je iznos konačan. PDV nije uključen u odvjetničku tarifu. Neki su odvjetnički uredi obveznici PDV-a i naplaćuju ga (po stopi od 21 %). PDV i način na koji se ubire porez uređeni su Zakonom br. 235/2004 o porezu na dodanu vrijednost.

Koje se stope primjenjuju?

Standardna stopa iznosi 21 %, a smanjena stopa 15 %.

Pravna pomoć

Gornje granice primanja primjenjive u području građanskih postupaka

Ne primjenjuju se posebne gornje granice prihoda. Kvalifikacijski kriteriji za pružanje besplatne pravne pomoći ne uključuju samo osobne prihode, nego i cjelokupnu financijsku situaciju kućanstva. Sud će stranci dodijeliti odvjetnika ako je to potrebno kako bi se zaštitili njezini interesi (odnosno osobito u vrlo složenim ili zamršenim postupcima) ili ako stranke mora zastupati odvjetnik u određenoj vrsti postupka i ako je to istodobno opravdano zbog okolnosti u kojima se stranka nalazi. Sud tad oslobađa stranku od obveze plaćanja naknade odvjetniku i sudskih pristojbi.

Besplatnu pravnu pomoć pružaju i Češka odvjetnička komora (Česká advokátní komora) i specijalizirane nevladine organizacije (ovisno o predmetu postupka).

Gornje granice primanja primjenjive na optuženike u kaznenim postupcima

Ne primjenjuju se posebne gornje granice prihoda. Sud će optuženiku dodijeliti odvjetnika u svim predmetima u kojima je pravno zastupanje obvezno ako optuženik nema vlastitog odvjetnika.

Ako optuženik dostavi dokaze o tome da si ne može priuštiti troškove obrane, sud će odlučiti da ta osoba ima pravo na besplatnu pravnu obranu ili obranu po sniženoj cijeni.

Gornje granice primanja primjenjive na žrtve (oštećene stranke) u kaznenim postupcima

Oštećene stranke mlađe od 18 godina imaju pravo na to da ih odvjetnik besplatno zastupa u kaznenim postupcima, osim ako se postupak odnosi na kazneno djelo zanemarivanja dužnosti uzdržavanja (zanedbání povinné výživy).

Pravno na to da ih odvjetnik besplatno zastupa imaju i oštećene stranke koje su obuhvaćene jednom od sljedećih kategorija:

  1. posebno ranjive žrtve u skladu sa Zakonom br. 45/2013 o žrtvama kaznenih djela i izmjeni određenih zakona (Zakon o žrtvama kaznenog djela)
  2. osobe koje su pretrpjele tešku tjelesnu ozljedu kao posljedicu namjerno počinjenog kaznenog djela
  3. nadživjele osobe ako je žrtva preminula kao posljedica kaznenog djela

osobe koje dokažu da si ne mogu priuštiti troškove pravnog zastupanja. Te osobe imaju pravo same odabrati odvjetnika; ako to ne učine, odvjetnika će im dodijeliti odgovarajuće tijelo za izvršavanje zakonodavstva.

Ako je oštećena stranka ujedno i posebno ranjiva žrtva, dodatno dobiva i ograničenu pravnu pomoć u okviru Zakona o žrtvama kaznenog djela. Taj oblik pravne pomoći pružaju odvjetnici koji se dobrovoljno ponude u određenom opsegu pružiti besplatnu pravnu pomoć takvim žrtvama i koji su registrirani u posebnom registru koji vodi Ministarstvo pravosuđa.

Drugi uvjeti povezani s pružanjem pravne pomoći žrtvama

Nevladine neprofitne organizacije koje zadovoljavaju postavljene uvjete i imaju akreditaciju Ministarstva pravosuđa te Služba za probaciju i mirenje (Probační a mediační služba) mogu dati pravne informacije žrtvama kaznenih djela (posebice informacije o njihovim pravima u okviru Zakona o žrtvama kaznenih djela i o pravima oštećenih stranaka u kaznenim postupcima). Međutim, te pravne informacije nisu izravna pravna pomoć.

Drugi uvjeti povezani s pružanjem pravne pomoći optuženicima

Vrijede iste informacije koje su prethodno navedene o gornjim granicama prihoda u pogledu pravne pomoći za optuženike u kaznenim postupcima.

Sudski postupci oslobođeni pristojbi

Na pritužbe podnesene Ustavnom sudu ne primjenjuju se sudske pristojbe. Isto tako, sudske pristojbe ne naplaćuju se u nekim vrstama postupaka (navedeno u odjeljku 11. Zakona br. 549/1991 o sudskim pristojbama), na primjer kad je tužitelj maloljetno dijete i u nekim drugim predmetima (npr. kad su država ili državno tijelo stranka u postupku, kad se predmet odnosi na zahtjev za azil koji je podnio stranac i kad je stranka u postupku „osoba u nepovoljnijem položaju”).

Kada je stranka koja je izgubila spor dužna podmiriti troškove stranke koja je dobila spor?

To ovisi o odluci suca u svakom pojedinom predmetu (kako je navedeno u konačnoj odluci suca); sud može narediti stranci koja je izgubila spor da plati sve troškove ili dio njih. Međutim, to se ne odnosi na postupke za razvod. Odluka o troškovima često može obuhvaćati i troškove pravnog zastupanja.

Naknade i troškovi vještaka

Sud plaća naknadu vještacima koje imenuje. Stranke u sporu moraju snositi troškove naknade za vještaka samo ako same zatraže njegove usluge. U nekim posebnim slučajevima sud može narediti stranci koja izgubi spor da plati naknadu za vještaka.

Naknade prevoditelja i tumača

Sud je dužan platiti naknade koje naplaćuju prevoditelji i tumači; ako je stranka stranac koji ne razumije češki, može se obraćati sudu na svojem materinskom jeziku.

Povezani prilozi

Izvješće Češke o studiji transparentnosti troškova  PDF (703 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 28/02/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.