Izvorna jezična inačica ove stranice češki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Sagsomkostninger

Češka

Denne side indeholder oplysninger om sagsomkostninger i Tjekkiet.

Sadržaj omogućio
Češka
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Familieret – skilsmisse

Familieret – forældremyndighed og underholdsbidrag

Erhvervsret – kontraktforhold

Erhvervsret – ansvar

Regler om salærer og honorarer til de juridiske erhverv

Advokater

Der findes kun én type advokat i Tjekkiet, idet der ikke skelnes mellem rådgivende og procederende advokater.

Det tjekkiske justitsministeriums forskrift nr. 177/1996 Sb. af 4. juni 1996 omhandler salærer og godtgørelse til advokater for formidling af juridiske tjenesteydelser (advokatsalærer). Den er tilgængelig på engelsk på webstedet for det tjekkiske advokatsamfund.

Advokatsalærer kan også aftales internt mellem de involverede parter.

I de fleste civile sager (herunder familieretlige og handelsretlige sager) er retlig repræsentation ikke obligatorisk.

Faste omkostninger

Faste omkostninger i civile sager

Faste omkostninger for sagens parter i civile sager

Lov nr. 549/1991 saml. om omkostninger i forbindelse med civile retssager (foreligger ikke på engelsk) indeholder bestemmelser om de sagsomkostninger, der er forbundet med civile sager. Disse varierer afhængig af sagstype. I nogle tilfælde er omkostningerne faste. I andre beregnes der et gebyr som en procentdel.

Under alle omstændigheder skal omkostningerne betales i tjekkisk valuta (CZK), hvilket kan ske via bankoverførsel til statens (eller domstolens) konto. Omkostninger på op til CZK 5 000 kan betales ved hjælp af et stempelmærke (kolek), som kan købes på postkontorer og en række andre steder.

Domstolen skal underrette den person, der fremsætter kravet, om det nøjagtige beløb, vedkommende skal betale.

Tidspunkt i en civil sag, hvor de faste omkostninger skal betales

Omkostninger skal betales inden tre dage fra datoen for forkyndelsen, før det første retsmøde finder sted.

Faste omkostninger i straffesager

Faste omkostninger for sagens parter i straffesager

Straffesager indledes altid ex officio (af statsanklagerens kontor), og den tiltalte betaler kun omkostningerne til retlig repræsentation.

Tidspunkt i en straffesag, hvor de faste omkostninger skal betales

Der er ingen retsgebyrer i straffesager.

Faste omkostninger i forfatningssager

Faste omkostninger for sagens parter i forfatningssager

Der er ingen faste retsgebyrer i sager, der indbringes for Tjekkiets forfatningsdomstol, men det er obligatorisk at lade sig repræsentere ved en advokat.

Tidspunkt i en forfatningssag, hvor sagens parter skal betale de faste omkostninger

Der er ingen faste retsgebyrer.

Pligt for advokater og andre partsrepræsentanter til at oplyse om omkostningerne på forhånd

Parternes rettigheder og forpligtelser

Advokater og andre partsrepræsentanter er ikke forpligtet til at oplyse herom på forhånd.

Parternes rettigheder og forpligtelser kan aftales mellem en advokat og dennes klient.

Omkostningskilder

Hvor kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Tjekkiet?

Det tilrådes at konsultere en advokat om hver enkelt sag. Når en sag er indledt, er det domstolens ansvar at underrette om de retsafgifter, der skal betales.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger om omkostningskilder i Tjekkiet?

Da tjekkisk er det eneste officielle sprog i Tjekkiet, er der ikke nogen juridisk forpligtelse til at give oplysninger på andre sprog. Oplysningernes kvalitet afhænger derfor af villigheden og kompetencen hos den person, der giver oplysningerne.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mediation/mægling?

Webstedet for den tjekkiske mediatorforening (AMČR) indeholder oplysninger om mediation.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostninger?

Websteder med oplysninger om omkostninger

Der findes ikke noget officielt websted med oplysninger om omkostninger.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de forskellige procedurers gennemsnitlige varighed?

Webstedet for justitsministeriet indeholder forskellige statistikker. Meget afhænger dog af den specifikke sag. Nogle retsregler fastlægger kun tidsfrister i forhold til de specifikke domstolshandlinger (f.eks. præjudicielle sager).

Hvor kan jeg finde oplysninger om en bestemt procedures gennemsnitlige samlede omkostninger?

Omkostningerne afhænger af omstændighederne i hver enkelt sag. Derfor er det ikke muligt at give oplysninger herom på forhånd.

Merværdiafgift

Hvor finder jeg disse oplysninger?

Sagsomkostninger pålægges ingen merværdiafgift, og beløbet er endeligt. Advokatsalærer inkluderer ikke merværdiafgift. Visse merværdiafgiftspligtige advokatfirmaer pålægger dog en merværdiafgift (19%).

Hvad er de gældende satser?

Se ovenfor vedrørende merværdiafgift.

Retshjælp

Gældende indkomstgrænse på det civilretlige område

Der er ikke fastsat nogen specifik indkomstgrænse. Dommere kan dog på anmodning vurdere hver enkelt situation individuelt. Der kan bevilges delvis eller fuldstændig fritagelse for betaling af retsafgiften, forudsat at sagsøgeren ikke har anlagt en urimelig sag. En domstol kan anvise en person til at yde sagsøger juridisk bistand , når juridisk repræsentation er obligatorisk.

Der ydes gratis retshjælp af specialiserede ngo'er (afhængig af sagens genstand) eller det tjekkiske advokatsamfund. I specifikke sager kan det tjekkiske advokatsamfund udpege en advokat til at yde gratis juridisk bistand. Bevillingen af gratis retshjælp afhænger ikke blot af personens indkomst, men også af den samlede økonomiske situation i vedkommendes husstand.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for tiltalte

Der er ikke fastsat nogen specifik indkomstgrænse. Domstolene beskikker en advokat for tiltalte i alle situationer, hvor juridisk repræsentation er obligatorisk, og den tiltalte ikke har sin egen advokat.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for ofre

Det er kun visse ngo'er, der yder gratis retshjælp til ofre. Ofre er kun part i nogle få specifikke straffesager. I andre er de nødt til selv at anlægge sag (de ovenfor anførte oplysninger om indkomstgrænser for retshjælp på det civilretlige område er relevante).

Andre betingelser for at yde retshjælp til ofre

Ofre kan kræve erstatning fra justitsministeriet (i henhold til lov nr. 209/1997 saml.).

Andre betingelser for at yde retshjælp til tiltalte

De ovenfor anførte oplysninger om indkomstgrænser for retshjælp til tiltalte på det strafferetlige område er relevante.

Omkostningsfrie retssager

For sager, der indbringes for forfatningsdomstolen, betales der ingen retsafgifter. Der opkræves heller ingen retsafgifter i visse typer sager (angivet i art. 11 i lov nr. 549/1991 saml. om retsafgifter) – f.eks. når sagsøger er mindreårig og i visse andre sager (f.eks. når staten eller statsorganer er part i sagen, når en udlænding kræver asyl eller i andre sager, der involverer "svagere" parter).

Hvornår skal den tabende part betale den vindende parts omkostninger?

Det er op til dommeren at afgøre (i sin endelige afgørelse) i hver enkelt sag. Dommeren kan pålægge den tabende part at betale alle eller en del af omkostningerne. Dette gælder dog ikke i skilsmissesager. Påbud om betaling af omkostninger kan også omfatte advokatsalærer.

Honorarer til sagkyndige

Domstolen betaler honorarer til de sagkyndige, som den udpeger. Sagens parter er kun ansvarlige for at betale honorarer til sagkyndige, når de selv har anmodet om bistand fra en sagkyndig. I visse specifikke sager kan domstolen beslutte, at den tabende part skal betale honorar til en sagkyndig.

Oversætter- og tolkehonorarer

Domstolen er ansvarlig for at betale honorarer til oversættere eller tolke i retssager. Hvis parten er en udlænding, som ikke forstår tjekkisk, har vedkommende ret til i retten at tale på sit modersmål.

Relevante dokumenter

Tjekkisk undersøgelsesrapport om gennemsigtigheden af omkostninger PDF (703 Kb) en

Sidste opdatering: 02/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.