Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Troškovi

Estonija

Ova stranica sadržava informacije o troškovima postupka u Estoniji.

Sadržaj omogućio
Estonija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Regulatorni okvir kojim su uređene naknade pravne struke

Pravni savjetnici

Naknade pravnih savjetnika u Estoniji nisu regulirane.

Pravnici

Naknade pravnika u Estoniji nisu regulirane.

Odvjetnici

Naknade odvjetnika u Estoniji nisu regulirane.

Sudski izvršitelji

Naknade sudskih izvršitelja regulirane su u Estoniji Zakonom o sudskim izvršiteljima. Naknada sudskih izvršitelja može obuhvaćati naknadu za pokretanje postupka, glavnu naknadu za postupak i dodatnu naknadu za aktivnosti izvršenja. Sudski izvršitelj ima i pravo naplatiti naknadu za pružanje profesionalne usluge.

Javni bilježnici

Javnobilježničke naknade regulirane su u Estoniji Zakonom o javnobilježničkim naknadama. Javnobilježnička naknada za profesionalnu radnju obično se izračunava na temelju dvaju općih načela: za određene radnje postoje utvrđene naknade, dok se za druge radnje naknada izračunava ovisno o vrijednosti transakcije uključene u dotičnu javnobilježničku radnju. O naknadama za profesionalne usluge koje pruža javni bilježnik može se pregovarati.

Branitelji

Naknade branitelja nisu regulirane u Estoniji, nego se utvrđuju u ugovoru s klijentom. Branitelj ili osoba koja vodi odvjetnički ured daje klijentu predračun i obrazlaže ga. Klijent nadoknađuje troškove branitelja ili osobe koja vodi odvjetnički ured nastale tijekom pružanja pravnih usluga.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi stranaka u građanskom postupku

Fiksni troškovi stranaka u građanskom postupku određuju se na temelju članaka od 139. do 144. Zakonika o parničnom postupku i dijele se na sudske i izvansudske troškove. Sudski troškovi sastoje se od državnih pristojbi, jamstva i troškova preispitivanja predmeta. U svakom stupnju sud vodi evidenciju o nastalim troškovima postupka, uključujući troškove preispitivanja predmeta.

Faza građanskog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi

Stranka koja podnese zahtjev za pokretanje postupka ili izvršenje formalnih radnji dužna je unaprijed platiti sljedeće troškove:

 • državnu pristojbu;
 • jamstvo u kasacijskom postupku;
 • jamstvo za podnesak za poništenje sudske odluke zbog ogluhe;
 • jamstvo za ponovno pokretanje postupka ili ponovno utvrđivanje roka;
 • troškove sudskih izvršitelja koji prosljeđuju pismena;
 • troškove objavljivanja sudskih poziva ili obavijesti u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded (Službene objave) ili u novinama;
 • troškove preispitivanja predmeta u mjeri u kojoj to odredi sud.

Osim ako sud odluči drugačije, naknade koje naplaćuju stručnjaci, tumači i prevoditelji plaća unaprijed stranka u postupku koja je podnijela zahtjev iz kojeg proizlaze troškovi.

Konačne troškove postupka koje treba nadoknaditi i platiti sud utvrđuje u svojoj konačnoj odluci u glavnom predmetu ili u odluci nakon stupanja na snagu te konačne odluke.

Fiksni troškovi u kaznenom postupku

Fiksni troškovi stranaka u kaznenom postupku

Fiksni troškovi stranaka u kaznenom postupku navedeni su u člancima od 175. do 179. Zakonika o kaznenom postupku i dijele se na troškove postupka, posebne troškove i dodatne troškove.

Ako stranka u postupku ima nekoliko pravnih zastupnika ili predstavnika, naknada koja im se plaća bit će uključena u troškove postupka ako ne premašuje razumnu razinu naknade koja se obično plaća jednom pravnom zastupniku ili predstavniku.

Ako osumnjičenik ili optuženik brani sam sebe, potrebni troškovi obrane uključuju se u troškove postupka. Prekomjerni troškovi koji ne bi nastali da je sudjelovao pravni zastupnik ne uključuju se u troškove postupka.

Troškovi osoba koje nisu stranke u postupku, nastali tijekom vještačenja, nadoknadit će se u skladu s uvjetima i pravilima navedenima u Zakonu o forenzičnom ispitivanju.

Faza kaznenog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi stranaka

U slučaju oslobađajuće presude, troškove postupka nadoknađuje država. U slučaju osuđujuće presude, troškove postupka nadoknađuje osuđeni počinitelj kaznenog djela. U slučaju djelomično oslobađajuće presude troškove nadoknađuje država u onoj mjeri u kojoj je optuženik oslobođen. Obveza nadoknade troškova postupka nastaje stupanjem na snagu konačne odluke.

Ako se građanska tužba odbaci, troškove postupka koji se odnose na osiguravanje građanske tužbe nadoknađuje oštećena stranka. Ako je tužbeni zahtjev u građanskom postupku u potpunosti prihvaćen, troškove postupka koji se odnose na osiguravanje građanske tužbe nadoknađuje osuđeni počinitelj kaznenog djela ili tuženik. Ako je tužbeni zahtjev u građanskom postupku djelomično prihvaćen, sud dijeli troškove postupka koji se odnose na osiguravanje građanske tužbe između oštećene stranke i osuđenog počinitelja kaznenog djela ili tuženika, uzimajući u obzir sve okolnosti. U slučaju odbijanja preispitivanja građanske tužbe troškove postupka koji se odnose na osiguravanje građanske tužbe nadoknađuje država.

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

U Estoniji pojedincima nije dopušteno podnositi zahtjeve za ocjenu ustavnosti. Troškovi ocjene pokrivaju se iz državnog proračuna. Troškovi uključivanja stručnjaka u sudski postupak pokrivaju se iz državnog proračuna pod istim uvjetima kao i za plaćanje naknada vještacima u parničnom postupku.

Faza ustavnog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi stranaka

Stranke ne snose fiksne troškove u ustavnom postupku.

Prethodne informacije koje su pravni zastupnici obvezni pružiti

Prava i obveze stranaka

Od branitelja se zahtijeva da obavijeste svoje klijente o cjelokupnom rasponu aktivnosti pružanja pravnih usluga i svim uključenim troškovima. Branitelj ili osoba koja vodi odvjetnički ured daje klijentu predračun i obrazlaže ga.

Troškovi sudjelovanja u postupku

Troškovi koje snosi stranka koja je dobila spor

Stranka koja je dobila spor snosi troškove naknade pravnog zastupnika ili savjetnika za one troškove koje sud smatra razumnima i koje ne treba snositi stranka koja je izgubila spor.

Troškovi koje snosi stranka koja je izgubila spor

U skladu sa sudskom odlukom o utvrđivanju troškova postupka, stranka koja je izgubila spor mora nadoknaditi troškove postupka koje je snosila stranka koja je dobila spor, a koji mogu uključivati:

 • državnu pristojbu;
 • jamstvo;
 • troškove koji se odnose na svjedoke, vještake, tumače i prevoditelje, te troškove vještačenja koje je provela osoba koja nije stranka u postupku, koji se nadoknađuju u skladu sa Zakonom o forenzičnom ispitivanju;
 • troškove pribavljanja dokumentarnih i materijalnih dokaza;
 • troškove inspekcije, uključujući potrebne putne troškove suda;
 • troškove dostave, prosljeđivanja i izdavanja pismena;
 • troškove utvrđivanja vrijednosti građanskog predmeta;
 • troškove koji se odnose na zastupnike i savjetnike stranaka u postupku;
 • putne i poštanske troškove, troškove komunikacije i smještaja te druge slične troškove stranaka u postupku u vezi s postupkom;
 • plaće ili drugi stalan prihod koji nisu primile stranke u postupku;
 • troškove predraspravnog postupka koje nalaže zakon, osim ako je tužba podnesena više od šest mjeseci nakon završetka predraspravnog postupka;
 • naknadu sudskog izvršitelja za osiguravanje tužbe i troškove izvršenja odluke o osiguravanju tužbe;
 • naknadu sudskog izvršitelja za dostavu pismena;
 • troškove obrade zahtjeva za pomoć u postupku pokrivanjem troškova postupka;
 • troškove ubrzanog postupka za platni nalog;
 • troškove sudjelovanja u postupku mirenja ako je sud od stranaka zatražio da u njemu sudjeluju u skladu s člankom 4. stavkom 4. Zakonika o parničnom postupku ili, ako je postupak obvezan, u predraspravnom postupku mirenja u skladu s člankom 1. stavkom 4. Zakona o mirenju.

Stranka u postupku koja je dužna platiti troškove postupka stranke u postupku koja ima pravo na naknadu troškova postupka snosit će samo nužne i opravdane troškove.

Pravna osnova za utvrđivanje troškova postupka

Gdje mogu pronaći informacije o pravnoj osnovi za utvrđivanje troškova postupka u Estoniji?

Pravnu osnovu za utvrđivanje troškova postupka čine sljedeći pravni akti:

Na kojim jezicima mogu dobiti informacije o pravnoj osnovi za utvrđivanje troškova postupka u Estoniji?

Informacije o pravnoj osnovi za utvrđivanje troškova postupka dostupne su na estonskom jeziku.

Prijevodi na engleski jezik estonskih pravnih instrumenata u kojima su navedeni podaci o troškovima i pravnim osnovama za te troškove dostupni su na internetskim stranicama Riigi Teataja (Službeni list).

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Ministarstvo pravosuđa odgovorno je za provedbu Direktive 2008/52/EZ o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima. Opća pitanja koja se odnose na mirenje moguće je poslati na e-adresu Ministarstva pravosuđa: info@just.ee.

Postupci mirenja u građanskim stvarima regulirani su Zakonom o mirenju, kojim se utvrđuju prava i obveze izmiritelja te pružaju smjernice za provedbu i izvršenje sporazuma sklopljenih uz pomoć izmiritelja. Prema tom zakonu, sljedeće osobe imaju pravo voditi postupke mirenja:

 • fizička osoba kojoj su stranke u postupku povjerile zadatak vođenja postupka;
 • odvjetnici;
 • javni bilježnici;
 • u slučaju navedenom u tom zakonu, tijelo državne ili lokalne vlasti nadležno za mirenje.

Internetske stranice Estonskog udruženja izmiritelja sadržavaju informacije na estonskom i engleskom jeziku.

Estonski savez za dobrobit djece, neprofitna udruga koja podupire prava djece, pruža savjete roditeljima i organizira tečajeve osposobljavanja o obiteljskom mirenju.

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Internetske stranice o troškovima

Troškovi koji se odnose na sudske postupke i povezani iznosi ovise o vrsti, trajanju i složenosti sudskog predmeta. Primarni izvori informacija o troškovima koji se odnose na sudski postupak jesu zakonici koji reguliraju sudski postupak i Zakon o državnim pristojbama. Ministarstvo pravosuđa izdaje i uređuje službenu publikaciju Riigi Teataja (Službeni list), koja omogućuje pristup sljedećem:

 • zakonima i pravilnicima;
 • dekretima predsjednika Republike;
 • odlukama Vrhovnog suda i međunarodnim sporazumima;
 • pravilnicima tijela lokalne vlasti.

Službeni list Riigi Teataja sadržava službene pročišćene inačice zakona, pravilnika i naloga koje donosi Vlada, pravilnika koje donose ministri, predsjednik Eesti Pank (Središnje banke Estonije), Državno izborno povjerenstvo, odluka Parlamenta, pravilnika općinskih i gradskih vijeća te općinskih i gradskih vlasti. Zakonodavstvo i drugi dokumenti objavljeni u listu Riigi Teataja dostupni su od 1990. godine.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju raznih postupaka?

Internetske stranice sudova sadržavaju statističke podatke o postupcima koji su se vodili na prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima od 1996. godine.

Gdje mogu pronaći informacije o ukupnom prosječnom trošku pojedine vrste postupka?

Porez na dodanu vrijednost

Gdje se mogu dobiti te informacije?

Naknade sudskih izvršitelja podliježu i PDV-u, po stopi od 20 %.

Kako bi ostvario povrat PDV-a dodanog troškovima postupka, prijavitelj je dužan potvrditi da nije registriran u sustavu PDV-a ili da nije u mogućnosti vratiti PDV iz nekog drugog razloga.

Koliko iznose primjenjive stope?

Od 1. srpnja 2009. stopa PDV-a u Estoniji iznosi 20 %.

Pravna pomoć

Primjenjivi prag dohotka u području građanskog pravosuđa

Pravna pomoć koju financira država jedan je od načina na koji se odobrava postupovna pomoć, a svaka odluka o dodjeli takve pravne pomoći u građanskom postupku podliježe pravilima utvrđenima u Zakoniku o parničnom postupku koja se odnose na odobravanje postupovne pomoći.

Postupovna pomoć ne odobrava se fizičkoj osobi u sljedećim slučajevima:

 1. ako se ne očekuje da će troškovi postupka biti više nego dvostruko veći od prosječnog mjesečnog dohotka podnositelja zahtjeva za postupovnu pomoć, izračunanog na temelju prosječnog mjesečnog dohotka za 4 mjeseca prije podnošenja zahtjeva, bez poreza i obveznih plaćanja osiguranja, troškova za ispunjenje obveza uzdržavanja i razumnih troškova koji se odnose na stanovanje i prijevoz;
 2. ako podnositelj zahtjeva za postupovnu pomoć može snositi troškove postupka iz svoje postojeće imovine koja bi se mogla prodati bez većih poteškoća i protiv koje se može podnijeti tužba u skladu sa zakonom.

Prilikom ocjene imovinskog stanja podnositelja zahtjeva uzimaju se u obzir imovina i dohodak tužitelja i članova obitelji koji žive s tužiteljem, broj osoba koje tužitelj zadržava, opravdani troškovi stanovanja i drugi važni čimbenici.

Ostali uvjeti povezani s odobravanjem pravne pomoći za oštećene stranke

Država može odobriti postupovnu pomoć u skladu sa Zakonikom o parničnom postupku. Vrste pravne pomoći koju jamči država te uvjeti i pravila za dobivanje takve pravne pomoći regulirani su Zakonom o pravnoj pomoći koju financira država.

Pravna pomoć koju financira država dodjeljuje se fizičkoj osobi koja, u trenutku podnošenja zahtjeva za pravnu pomoć, ima domicil u Republici Estoniji ili drugoj državi članici EU-a ili je državljanin Republike Estonije ili druge države članice EU-a. Neovisno o matičnoj zemlji i državljanstvu, fizička osoba koja je osumnjičena ili optužena, koja nije sporazumno odabrala branitelja i u čijem je kaznenom predmetu zakonom obvezno sudjelovanje branitelja ili koja podnosi zahtjev za sudjelovanje branitelja prima pravnu pomoć koju financira država, bez obzira na svoju financijsku situaciju. Postupak utvrđivanja domicila temelji se na članku 62. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1.). Drugim se fizičkim osobama pravna pomoć dodjeljuje samo ako to proizlazi iz međunarodnih obveza Estonije.

Uvjeti za odbijanje zahtjeva za pravnu pomoć koju financira država utvrđeni su u članku 7. Zakona pravnoj pomoći koju financira država.

Više informacija o pravnoj pomoći koju financira država možete pronaći na internetskim stranicama Estonske odvjetničke komore.

Ostali uvjeti koji se odnose na odobravanje pravne pomoći osumnjičenicima i tuženicima

Uvjeti primjenjivi na odobravanje pravne pomoći osumnjičenicima i tuženicima jednaki su onima za oštećene stranke.

Besplatni sudski postupak

Osnove za oslobođenje od plaćanja državnih pristojbi i smanjenje državnih pristojbi utvrđene su u poglavlju 3. Zakona o državnim pristojbama.

Kada je stranka koja je izgubila spor dužna podmiriti troškove stranke koja je dobila spor?

Sud koji odlučuje o građanskom predmetu u sudskoj odluci ili rješenju o okončanju postupka navodi kako će se troškovi postupka podijeliti među strankama. Ako je potrebno, sud navodi koliki udio troškova postupka snosi svaka stranka. Ako viši sud izmijeni odluku ili donese novu odluku a da predmet ne pošalje na novo ročište, sud je dužan prema potrebi na odgovarajući način promijeniti podjelu troškova postupka.

Sud određuje iznos troškova postupka koji se dodjeljuje stranci u postupku koja ima pravo na naknadu troškova postupka od stranke u postupku koja je dužna platiti troškove postupka:

 1. u sudskoj odluci ili rješenju o okončanju postupka; ili
 2. nakon završetka sudskog postupka, donošenjem odluke o utvrđivanju troškova postupka.

Odobrenje postupovne pomoći, uključujući pravnu pomoć, ne isključuje niti ograničava obvezu primatelja postupovne pomoći da u skladu sa sudskom odlukom podmiri troškove protivne stranke. Stranka protiv koje je donesena odluka dužna je u potpunosti podmiriti svoje troškove postupka, čak i ako je izuzeta od obveze plaćanja troškova postupka ili joj je odobrena postupovna pomoć za podmirenje navedenih troškova.

Ako sud uvaži tužbu, naređuje tuženiku da na račun državne riznice uplati udio troškova postupka od kojih je tužitelj izuzet ili koje tužitelj može platiti u ratama. Taj iznos mora biti uplaćen na račun državne riznice te je proporcionalan dijelu tužbe koja je uvažena.

Ako je sudska odluka stupila na snagu ili je sud proglasio da je sudska odluka odmah izvršiva, vjerovnik može od sudskog izvršitelja zatražiti njezino izvršenje. Ako u sudskoj odluci nije utvrđen rok za dobrovoljno izvršenje izvršne isprave, određuje ga sudski izvršitelj. Rok ne smije biti kraći od 10 dana ni dulji od 30 dana. Ako se stranka koja traži izvršenje složi, sudski izvršitelj može odrediti rok dulji od 30 dana za dobrovoljno izvršenje izvršne isprave.

Naknade vještaka

Osim ako sud odluči drugačije, naknade vještaka dužna je unaprijed platiti, u onoj mjeri u kojoj to naloži sud, stranka koja je podnijela tužbu u vezi s kojom su troškovi nastali. Ako obje stranke podnesu tužbu ili ako sud pozove vještaka, svaka od stranaka snosi polovinu troškova.

Vještacima se plaća satnica unutar ograničenja minimalnih i maksimalnih satnica navedenih u pravilnicima Vlade. Naknada vještaka za vještačenje veća je od minimalne satnice 10 – 40 puta. Pri utvrđivanju satnice koju je potrebno platiti, sud uzima u obzir sljedeće:

 • kvalifikacije vještaka;
 • razinu složenosti posla;
 • sve neizbježne troškove nastale korištenjem potrebnih sredstava;
 • sve posebne okolnosti u kojima je vještak obavljao traženi posao.

Nadoknađuju se i troškovi koji se odnose na pripremu i sastavljanje mišljenja vještaka, uključujući troškove pomoćnog osoblja te materijala i sredstava korištenih za istragu, do ukupnog iznosa od 20 % naknade vještaka, kao i putni troškovi i svi potrebni troškovi nastali kao rezultat sudskog postupka, prije svega troškovi hrane i smještaja.

Naknada koja se plaća vještaku i troškovi vještaka koje je potrebno nadoknaditi utvrđuju se odlukom onog suda koji je vještaka angažirao.

Vještacima se plaća naknada samo na zahtjev. Ako je vještak ispunio svoju obvezu, sud plaća naknadu koja mu pripada, neovisno o tome jesu li stranke u postupku platile troškove unaprijed ili im je naložena nadoknada troškova.

Cijene ispitivanja provedenih u državnoj forenzičnoj instituciji i troškovi forenzične institucije utvrđeni su Zakonom o forenzičnom ispitivanju.

Naknade i troškovi vještaka koji se odnose na provedbu stručne procjene javne forenzične institucije dio su troškova postupka, a nadoknađuje ih stranka koja izgubi spor na jednak način kao i troškove postupka.

Naknade prevoditelja i tumača

Honorarnim tumačima koji sudjeluju u sudskom postupku plaća se satnica za tumačenje koja je 2 – 40 puta veća od minimalne satnice u državi. Prevoditelji dobivaju naknadu po stranici prijevoda, a ona je do 20 puta veća od minimalne satnice. Minimalnu satnicu utvrđuje Vlada Republike uredbom.

Naknada koja se plaća tumačima ili prevoditeljima i troškovi koje je potrebno nadoknaditi utvrđuju se odlukom onog suda koji je tumača ili prevoditelja angažirao.

Pri utvrđivanju satnice koju je potrebno platiti, sud uzima u obzir kvalifikacije tumača ili prevoditelja, složenost posla, sve neizbježne nastale troškove i posebne uvjete u kojima su tumačenje ili prijevod bili potrebni.

Nadoknađuju se i putni troškovi tumača nastali zbog sudskog postupka i svi ostali nužni troškovi, prije svega troškovi hrane i smještaja.

Tumačima i prevoditeljima naknada se plaća samo na zahtjev. Sud plaća naknadu tumaču ili prevoditelju koja mu pripada, neovisno o tome jesu li stranke u postupku platile troškove unaprijed ili im je naložena nadoknada troškova.

Naknade tumača i prevoditelja dio su troškova postupka, a nadoknađuje ih stranka koja izgubi spor stranci koja dobije spor na jednak način kao i troškove postupka.

Posljednji put ažurirano: 29/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.