Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Troškovi

Estonija

Ova stranica pruža informacije o troškovima postupaka u Estoniji.

Sadržaj omogućio
Estonija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Regulatorni okvir o pristojbama za pravne profesije

Pravni savjetnici

Pristojbe pravnih savjetnika u Estoniji nisu regulirane.

Pravnici

Pristojbe pravnika u Estoniji nisu regulirane.

Odvjetnici

Pristojbe odvjetnika u Estoniji nisu regulirane.

Izvršitelji sudskih odluka

Pristojbe izvršitelja sudskih odluka regulirane su u Estoniji Zakonom o izvršiteljima sudskih odluka. Pristojba izvršitelja sudskih usluga može obuhvaćati pristojbu za pokretanje postupka, glavnu pristojbu za postupak i dodatnu pristojbu za aktivnosti provedbe. Izvršitelj sudskih odluka ima i pravo naplatiti pristojbu za pružanje profesionalne usluge.

Branitelji

Pristojbe branitelja nisu regulirane u Estoniji, već se utvrđuju u ugovoru s klijentom. Branitelj ili osoba koja vodi odvjetnički ured daje klijentu ponudu s početnom cijenom i objašnjava kako je došao do ponuđenih brojki. Klijent nadoknađuje troškove branitelja ili osobe koja vodi odvjetnički ured nastale tijekom pružanja pravnih usluga.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi u parničnom postupku

Fiksni troškovi za parničare u parničnom postupku

Fiksni troškovi za parničare u parničnim postupcima su sljedeći:

 • državna pristojba,
 • osiguranje za kasaciju,
 • osiguranje za molbu za poništenje presude zbog izostanka,
 • osiguranje za ponovno pokretanje postupka ili za pomicanje roka,
 • troškovi izvršitelja sudskih odluka koji dostavljaju proceduralne dokumente,
 • troškovi objavljivanja sudskih poziva ili obavijesti u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded (Službene objave) ili u novinama,
 • naknade za stručnjake, tumače i prevoditelje,
 • ostali troškovi suđenja i izvansudski troškovi.

Faza parničnog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi

Stranka koja podnese zahtjev za pokretanje postupka ili izvršenje formalnih radnji dužna je unaprijed platiti sljedeće troškove:

 • državna naknada,
 • osiguranje za kasaciju,
 • osiguranje za molbu za poništenje presude zbog izostanka,
 • osiguranje za ponovno pokretanje postupka ili za pomicanje roka,
 • troškovi izvršitelja sudskih odluka koji prosljeđuju proceduralne dokumente,
 • troškovi objavljivanja sudskih poziva ili obavijesti u službenoj publikaciji Ametlikud Teadaanded (Službene objave) ili u novinama
 • troškovi revizije predmeta u mjeri u kojoj to odredi sud.

Ako sud ne odluči drugačije, naknade koje naplaćuju stručnjaci, tumači i prevoditelji plaća unaprijed stranka postupka koja je podnijela zahtjev iz kojeg proizlaze troškovi.

Fiksni troškovi u kaznenom postupku

Fiksni troškovi za parničare u kaznenom postupku

Fiksni troškovi za parničare u kaznenim postupcima navedeni su u Zakoniku o kaznenom postupku, a podijeljeni su u troškove postupka, posebne troškove i dodatne troškove.

Troškovi postupka su sljedeći:

 • razumna naknada koja se plaća odabranom pravnom zastupniku ili predstavniku i drugi potrebni troškovi koje je izazvala stranka u postupku u vezi s kaznenim postupkom,
 • iznosi plaćeni žrtvama, svjedocima, stručnjacima i kvalificiranim osobama u skladu s odjeljkom 178. Zakonika o kaznenom postupku, osim troškova navedenih u odjeljku 176. stavku 1. točki 1. Zakonika,
 • troškovi državne forenzičke ustanove ili drugog vladinog tijela ili pravne osobe nastali u vezi s provedbom stručnih procjena ili utvrđivanja trovanja,
 • naknada određena za imenovanog pravnog zastupnika te njegovi ili njezini troškovi ako su opravdani i prihvatljivi,
 • troškovi izrade preslika materijala u kaznenom spisu za pravnog zastupnika u skladu s odjeljkom 224. stavkom 1. Zakonika o kaznenom postupku,
 • troškovi pohrane, slanja i uništavanja dokaza,
 • troškovi povezani s pohranom, prijenosom i uništavanjem oduzete imovine,
 • troškovi nastali kao posljedica osiguravanja građanske tužbe,
 • pristojbe za naknadu štete povezanu s osudom,
 • ostali troškovi tijela koje vodi kazneni postupak, nastali tijekom vođenja navedenog postupka, osim troškova koji se smatraju posebnim ili dodatnim troškovima u skladu sa Zakonikom o kaznenom postupku.

Ako stranka u postupku ima nekoliko pravnih zastupnika ili predstavnika, naknada koja se njima plaća bit će uključena u troškove postupka ako ne premašuje razumnu razinu naknade koja se obično plaća jednom pravnom zastupniku ili predstavniku.

Ako osumnjičenik ili optuženik brani sam sebe, potrebni troškovi obrane uključuju se u troškove postupka. Prekomjerni troškovi koji ne bi nastali da je sudjelovao pravni zastupnik ne uključuju se u troškove postupka.

Troškovi osoba koje nisu stranke u postupku, nastali tijekom provedbe stručnih analiza, nadoknadit će se u skladu s uvjetima i pravilima navedenima u Zakonu o forenzičkom ispitivanju.

Posebni troškovi su troškovi koji se odnose na odgodu suđenja zbog nedolaska jedne stranke u postupku te troškovi obvezne prisutnosti.

Dodatni troškovi su sljedeći:

 • naknada koja se isplaćuje osobi koja nije stranka u postupku za informacije koje se odnose na činjenice o predmetu dokaza,
 • troškovi zadržavanja osumnjičenika ili optuženika u pritvoru,
 • iznosi isplaćeni tumačima ili prevoditeljima u skladu s odjeljkom 178. Zakonika o kaznenom postupku,
 • iznosi plaćeni u kaznenom postupku u skladu sa Zakonom o naknadi za štetu koju je država neopravdanim oduzimanjem slobode nanijela nekoj osobi,
 • troškovi države i tijela lokalne vlasti nastali u vezi s kaznenim postupkom, koji nisu navedeni u odjeljku 175. stavku 1. točkama 1. ili 10. Zakonika o kaznenom postupku,
 • iznosi plaćeni predstavnicima svjedoka u skladu s odjeljkom 67.1 Zakonika o kaznenom postupku.

Faza parničnog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi za parničare

 • U slučaju oslobođenja, troškove postupka nadoknađuje država. U slučaju osude troškove postupka nadoknađuje osuđeni počinitelj kaznenog djela. U slučaju djelomičnog oslobođenja troškove nadoknađuje država u onoj mjeri u kojoj je optuženik oslobođen. Obveza nadoknade troškova postupka nastaje stupanjem na snagu konačne odluke.
 • Ako se tužba odbaci, troškove postupka koji se odnose na osiguravanje tužbe nadoknađuje oštećena stranka. Ako je tužba u potpunosti zadovoljena, troškove postupka koji se odnose na osiguravanje tužbe nadoknađuje osuđeni počinitelj kaznenog djela ili tuženik. Ako je tužba djelomično zadovoljena, sud dijeli troškove postupka koji se odnose na osiguravanje tužbe između oštećene stranke i osuđenog počinitelja kaznenog djela ili tuženika, uzimajući u obzir sve okolnosti. U slučaju odbijanja revizije tužbe troškove postupka koji se odnose na osiguravanje tužbe nadoknađuje država.

Fiksni troškovi u ustavnom postupku

Fiksni troškovi za parničare u ustavnom postupku

U Estoniji pojedincima nije dopušteno podnositi zahtjeve za ocjenu ustavnosti. Troškovi ocjenjivanja pokrivaju se iz državnog proračuna. Troškovi uključivanja stručnjaka u sudske postupke pokrivaju se iz državnog proračuna pod istim uvjetima kao i za plaćanje naknada stručnjacima u parničnim postupcima.

Faza ustavnog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi za parničare

Parničari ne snose fiksne troškove u ustavnom postupku.

Pripremne informacije koje trebaju pružati pravni zastupnici

Prava i obveze stranaka

Od branitelja se zahtijeva da obavijeste svoje klijente o cjelokupnom rasponu aktivnosti pružanja pravnih usluga i svih uključenih troškova. Branitelj ili osoba koja vodi odvjetnički ured podastire klijentu ponudu s početnom cijenom i objašnjava kako je došao do tog iznosa.

Troškovi sudjelovanja u postupku

Troškovi koje snosi pobjednička stranka

Pobjednička stranka snosi troškove naknade pravnog zastupnika ili savjetnika za one troškove koje sud smatra razumnima i koje ne treba snositi stranka koja je izgubila.

Troškovi koje snosi stranka koja je izgubila

U skladu s presudom o utvrđivanju troškova postupka, stranka koja je izgubila mora nadoknaditi troškove postupka koje je snosila pobjednička stranka, a koji mogu uključivati:

 • državnu pristojbu,
 • osiguranje,
 • troškove koji se odnose na svjedoke, stručnjake, tumače i prevoditelje, te troškove stručne analize koju je provela osoba koja nije stranka u postupku, koji se nadoknađuju u skladu sa Zakonom o forenzičkom ispitivanju,
 • troškove nabave dokumentarnih i materijalnih dokaza,
 • troškove inspekcije, uključujući potrebne putne troškove nastale za sud,
 • troškove isporuke, prosljeđivanja i izdavanja proceduralnih dokumenata,
 • troškove utvrđivanja vrijednosti parničnih predmeta,
 • troškove koji se odnose na zastupnike i savjetnike stranaka u postupku,
 • troškove putovanja, pošte, komunikacije, smještaja i druge slične troškove nastale za stranke u postupku u vezi s postupkom,
 • plaće ili drugi stalan prihod koji nisu primile stranke u postupku,
 • troškove predraspravnog postupka koji nalaže zakon, osim ako je tužba podignuta više od šest mjeseci nakon završetka predraspravnog postupka,
 • pristojbu za izvršitelja sudskih odluka za osiguravanje tužbe i troškove izvršenja odluke o osiguravanju tužbe,
 • pristojbu za izvršitelja sudskih odluka za isporuku proceduralnih dokumenata,
 • troškove obrade zahtjeva za pomoć u postupku pokrivanjem troškova postupka,
 • troškove ubrzanog postupka naloga za plaćanje,
 • troškove sudjelovanja u postupku mirenja ako je sud od stranaka zatražio da u njemu sudjeluju u skladu s odjeljkom 4. stavkom 4. Zakonika o parničnom postupku ili, ako je postupak obvezan, u predraspravnom postupku mirenja u skladu s odjeljkom 1. stavkom 4. Zakona o mirenju.

Ako se u skladu sa sudskom odlukom o podjeli troškova postupka od stranke u postupku zahtijeva da snosi troškove koje je izazvala druga stranka a koji se odnose na pravnog zastupnika ili savjetnika, troškovi koje odredi sud moraju biti opravdani i ne smiju premašiti potrebnu razinu. Troškovi nastali zbog angažiranja nekoliko zastupnika nadoknađuju se samo ako proizlaze iz složenosti predmeta ili potrebe za promjenom zastupnika.

Izvori troškova

Gdje mogu pronaći informacije o izvorima troškova u Estoniji?

Izvori troškova su sljedeći:

 • Zakonik o parničnom postupku,
 • Zakon o izvršiteljima sudskih odluka,
 • Zakon o državnim pristojbama,
 • pravni instrumenti doneseni na temelju Zakonika o parničnom postupku.

Na kojim jezicima mogu dobiti informacije o izvorima troškova u Estoniji?

Informacije o izvorima troškova dostupne su na estonskom jeziku.

Prijevodi na engleski jezik estonskih pravnih instrumenata koji navode podatke o troškovima i njihovim izvorima dostupni su na web-mjestu Riigi Teataja (nacionalnog službenog lista).

Gdje mogu pronaći informacije o posredovanju?

Ministarstvo pravosuđa odgovara za provedbu Direktive 2008/52/EZ o nekim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim stvarima. Opća pitanja koja se odnose na posredovanje moguće je poslati na adresu elektroničke pošte Ministarstva pravosuđa: info@just.ee.

Postupci mirenja u građanskim stvarima regulirani su Zakonom o mirenju, koji utvrđuje prava i obveze posrednika te također pruža smjernice za provedbu i izvršenje sporazuma sklopljenih uz pomoć posrednika. Prema tom zakonu, sljedeće osobe imaju pravo voditi postupke mirenja:

 • fizička osoba kojoj su stranke u postupku povjerile zadatak vođenja postupka,
 • odvjetnici,
 • javni bilježnici,
 • u slučaju navedenom u Zakonu, tijelo državne ili lokalne vlasti nadležno za mirenje.

Postupci mirenja u upravnim predmetima regulirani su Zakonikom o upravnosudskom postupku, a u kaznenim i prekršajnim predmetima Zakonikom o kaznenom postupku.

Što se tiče mogućnosti traženja posredovanja u obiteljskom pravu, Ministarstvo za socijalna pitanja potiče razvoj djelatnosti obiteljskih posrednika. Web-mjesto Estonske udruge posrednika sadržava informacije na estonskom i engleskom jeziku. Slično, Estonski savez za dobrobit djece — neprofitna udruga koja podržava dječja prava — nudi savjete roditeljima koji se žele rastaviti ili razvesti i potiče ih na korištenje usluga miritelja kako bi zaštitili interese svoje djece. Savez također organizira obuku u području obiteljskog posredovanja.

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Web-mjesto o troškovima

Troškovi koji se odnose na sudske postupke i povezani iznosi ovise o trajanju i naravi sudskog predmeta. Primarni izvori informacija o troškovima koji se odnose na sudski postupak jesu zakonici koji reguliraju sudski postupak i Zakon o državnim pristojbama. Ministarstvo pravosuđa izdaje i upravlja službenom publikacijom Riigi Teataja (nacionalni službeni list), koja omogućuje pristup sljedećem:

 • zakonima i pravilnicima,
 • ukazima Predsjednika Republike,
 • odlukama Vrhovnog suda i međunarodnim sporazumima,
 • pravilnicima tijela lokalne vlasti.

Službeni list Riigi Teataja sadržava službene pročišćene inačice zakona, pravilnika i naloga koje donosi Vlada, pravilnika koje donose ministri, predsjednik Eesti Pank (Središnje banke Estonije), Državno izborno povjerenstvo, odluka Parlamenta, pravilnika općinskih i gradskih vijeća te općinskih i gradskih vlasti. Zakonodavstvo i drugi dokumenti objavljeni u listu Riigi Teataja dostupni su od 1990. godine.

Analiza prakse utvrđivanja pravnih troškova u građanskim postupcima objavljena je na web-mjestu Vrhovnog suda.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Web-mjesto sudova pruža statističke podatke o postupcima na sudovima prvog i drugog stupnja od 1996. godine

Gdje mogu pronaći informacije o ukupnom prosječnom trošku pojedine vrste postupka?

• državna pristojba koju je potrebno platiti za pojedinu vrstu postupka utvrđena je u Zakonu o državnim pristojbama.

• Pristojbe za izvršitelje sudskih odluka utvrđene su u Zakonu o izvršiteljima sudskih odluka.

• Nisu dostupni statistički podaci o ukupnom prosječnom trošku pojedinih vrsta postupaka.

Porez na dodanu vrijednost

Kako se dolazi do te informacije?

Pristojbe za izvršitelje sudskih odluka također podliježu PDV-u, po stopi od 20 %.

Kako bi ostvario povrat PDV-a dodanog troškovima postupka, prijavitelj je dužan potvrditi da on ili ona nisu registrirani za PDV ili da nisu u mogućnosti vratiti PDV iz nekog drugog razloga.

Koje se stope primjenjuju?

Od 1. srpnja 2009. stopa PDV-a u Estoniji iznosi 20 %.

Pravna pomoć

Primjenjivi dohodovni cenzus u području građanskog prava

Pravna pomoć dostupna je ako su troškovi pravnih usluga više nego dvostruko veći od prosječnog mjesečnog dohotka podnositelja zahtjeva, izračunatog na temelju prosječnog mjesečnog dohotka za četiri mjeseca prije nego što je zahtjev podnesen.

Porezi i naknade za obvezno osiguranje, troškovi potrebni za ispunjenje obveza pravnog uzdržavanja i razumni troškovi koji se odnose na smještaj i prijevoz oduzimaju se od dobivenog rezultata.

Ostali uvjeti povezani s odobravanjem pravne pomoći za oštećene stranke

Država može odobriti pomoć u postupku u skladu sa Zakonikom o parničnom postupku. Vrste pravne pomoći koju jamči država te uvjeti i pravila za dobivanje takve pravne pomoći regulirani su Zakonom o pravnoj pomoći države.

Pravnu pomoć može dobiti fizička osoba s prebivalištem u Estoniji ili koja je državljanin Estonije ili druge države članice Europske unije u vrijeme podnošenja zahtjeva. Prebivalište osobe utvrđuje se na temelju članka 59. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima. Druge fizičke osobe mogu dobiti pravnu pomoć samo ako to pravo proizlazi iz međunarodnog sporazuma.

Državna pravna pomoć ne dodjeljuje se ako:

 • je podnositelj prijave sposoban braniti se sam,
 • podnositelj prijave nema pravo koje želi zaštititi s pomoću pravne pomoći za koju se prijavljuje,
 • podnositelj prijave može snositi troškove pravnih usluga koristeći svoju imovinu koju je moguće prodati bez većih poteškoća,
 • se ne očekuje da će troškovi pravnih usluga biti više nego dvostruko veći od prosječnog mjesečnog dohotka podnositelja zahtjeva, izračunatog na temelju prosječnog mjesečnog dohotka za četiri mjeseca prije nego što je zahtjev podnesen, od kojeg se odbijaju porezi i naknade za obvezno osiguranje, troškovi potrebni za ispunjenje obveza zakonskog uzdržavanja i razumni troškovi koji se odnose na smještaj i prijevoz,
 • je jasno iz okolnosti da postoji mala šansa da je podnositelj prijave sposoban obraniti svoja prava,
 • je zahtjev podnesen kako bi se podnio zahtjev za naknadu nematerijalne štete, a ne postoji uvjerljiv javni interes u tom predmetu,
 • se spor odnosi na gospodarske aktivnosti podnositelja zahtjeva i ne utječe na njegova prava koja se ne odnose na te gospodarske aktivnosti,
 • je zahtjev podnesen da bi se zaštitili zaštitni znak, patent, model korisnosti, industrijski dizajn, topografija integriranog sklopa ili neki drugi oblik intelektualnog vlasništva, uz iznimku prava koja proizlaze iz Zakona o autorskom pravu,
 • podnositelj zahtjeva ima jasne zajedničke interese s osobom koja nema pravo na pravnu pomoć; u tom slučaju postoji rizik da bi se dobivanje pravna pomoć mogla prenijeti na osobu koja ne ispunjava uvjete za dobivanje pravne pomoći,
 • se zahtjev podnosi da bi se obranilo pravo preneseno na podnositelja zahtjeva i postoji razlog za vjerovanje da je pravo preneseno na podnositelja zahtjeva kako bi se dobila državna pravna pomoć,
 • je pružanje pravnih usluga zajamčeno ugovorom o osiguranju pravnih troškova koji je sklopio podnositelj zahtjeva ili na temelju obveznog osiguranja,
 • je potencijalna korist od predmeta za podnositelja zahtjeva nerazumno mala u usporedbi s očekivanim troškom koji država treba snositi da bi pružila pravnu pomoć.

Više informacija o državnoj pravnoj pomoći možete pronaći na web-mjestu Estonske odvjetničke komore.

Ostali uvjeti koji se odnose na odobravanje pravne pomoći osumnjičenicima i tuženicima

Uvjeti primjenjivi na odobravanje pravne pomoći za osumnjičenike ili tuženike jednaki su onima za oštećene stranke.

Besplatni sudski postupci

Zakon o državnim pristojbama utvrđuje okolnosti u kojima su moguća izuzeća od državnih pristojba. U sudskom predmetu, sljedeće radnje izuzete su od plaćanja državne pristojbe:

 • revizija žalbe ili pritužbe kako bi se tražila naknada ili plaća, utvrdila ništavnost prestanka ugovora o radu, kako bi se osoba ponovno zaposlila ili kako bi se izmijenio tekst osnove za otpuštanje iz službe,
 • revizija žalbe kojom se traži uzdržavanje i, u zahtjevu za uzdržavanje djece, zahtjev za postupak ubrzanog naloga za plaćanje,
 • revizija zahtjeva za naknadu štete zbog nezakonite osude, nezakonitog kaznenog progona, nezakonitog preventivnog pritvora i drugog neopravdanog lišavanja slobode, te također, revizija zahtjeva za naknadu imovinske štete uzrokovane nezakonitim izricanjem kazne za prekršaj,
 • prvo izdavanje sudskih dokumenata koji se odnose na kazneni predmet,
 • provedba postupka kako bi se osobu smjestilo u zatvorenu instituciju,
 • revizija zahtjeva za povrat imovine oduzete ili napuštene u vezi s nezakonitom djelatnosti tijela progona i za naknadu štete,
 • revizija predmeta kako bi se dokazala duljina radnog staža za mirovinu,
 • revizija prigovora u upravnom predmetu,
 • revizija zahtjeva za izuzimanje od plaćanja javnobilježničkih pristojbi i podnošenje prigovora na sudsku odluku u takvom slučaju,
 • revizija zahtjeva za pomoć u postupku i podnošenje prigovora na sudsku odluku u takvom slučaju,
 • revizija žalbe ili pritužbe koji se odnose na štetu uzrokovanu tjelesnom ozljedom ili drugim poremećajem ili smrću glavnog radnika koji zarađuje plaću,
 • izrada preslike do pet stranica proceduralnih dokumenata u upravnom predmetu.

Sljedeće su radnje izuzete od plaćanja državnih pristojbi:

 • podnošenje prigovora na sudsku odluku koji podnosi maloljetnik u predmetu u kojemu mu je prema zakonu dodijeljeno neovisno pravo na žalbu,
 • predmet koji je pokrenuo podnositelj zahtjeva za mirovinu ili potporu u vezi s netočnom isplatom ili neisplatom mirovine ili potpore,
 • podnošenje pritužbe fizičke osobe na odluku izbornog povjerenstva,
 • podnošenje zahtjeva skrbničke ustanove za gubitak roditeljskog prava ili imenovanje skrbnika za maloljetnika ili svakog drugog zahtjeva koji se podnosi u interesu djeteta za koje je ustanova odgovorna,
 • podnošenje zahtjeva poreznih tijela za pokretanje stečajnog postupka ili drugog zahtjeva koji se odnosi na stečajni postupak, i u predmetima pokrenutima za utvrđivanje iznosa poreza,
 • podnošenje žalbe provincijske vlasti u skladu s pravilima koja proizlaze iz Zakona o zemljišnoj reformi, za obavljanje dužnosti hipotekarnog vjerovnika u predmetu koji se odnosi na hipoteku otvorenu u korist države,
 • podnošenje zahtjeva izvršitelja sudskih odluka sudu koji se odnosi na provedbu ovrhe na temelju Zakonika o ovrsi i podnošenje prigovora na sudsku odluku koja se odnosi na ovrhu u skladu s odjeljkom 599. Zakonika o parničnom postupku.

Kada je stranka koja je izgubila dužna pobjedničkoj stranki podmiriti troškove?

Sud koji odlučuje o predmetu u sudskoj odluci ili rješenju kojime postupak završava navodi kako će se troškovi postupka podijeliti među strankama. Sud je dužan navesti koji troškovi postupka ili, ako je potrebno, koji udio troškova postupka treba snositi svaka stranka. Ako viši sud izmijeni presudu ili donese novu presudu a da predmet ne pošalje na novo ročište, sud je dužan prema potrebi na odgovarajući način promijeniti podjelu troškova postupka.

Stranka u sudskom postupku ima pravo zahtijevati od prvostupanjskog suda koji je odlučio o predmetu da utvrdi troškove postupka u novčanom obliku na temelju proporcionalne podjele troškova navedenih u sudskoj presudi. Stranka to može učiniti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu sudske odluke o podjeli troškova. Popis troškova postupka, koji također pruža detaljne informacije o sastavu troškova, mora se priložiti uz zahtjev. Sud može odrediti rok do kojega je stranka u postupku dužna pružiti dodatne informacije koje se odnose na troškove postupka koje je potrebno nadoknaditi, ili može zatražiti od stranke da dostavi dokumente koji predstavljaju dokaz za navedene troškove. Sud odmah prosljeđuje suprotnoj strani zahtjev za utvrđivanje troškova postupka zajedno s popisom troškova postupka i pratećim dokumentima.

Suprotna stana može uložiti prigovor u roku koji je utvrdio sud nakon uručivanja zahtjeva. Rok za odgovor ne smije biti kraći od sedam dana. Odobrenje pravne pomoći ne isključuje ili ograničava obvezu primatelja pravne pomoći da u skladu sa sudskom odlukom podmiri troškove nastale za suprotnu stranu. Stranka protiv koje je odluka donesena dužna je u potpunosti podmiriti svoje troškove postupka, čak i ako je izuzeta od obveze plaćanja troškova postupka ili joj je odobrena pravna pomoć za podmirenje navedenih troškova.

Ako se tužba riješi, sud naređuje tuženiku da plati udio troškova postupka od kojih je tužitelj izuzet ili koje tužitelj može platiti u ratama. Taj iznos mora biti uplaćen u javne fondove te je proporcionalan s dijelom tužbe koja je riješena.

Naknade stručnjaka

Osim ako sud drugačije odluči, troškove nužne za postupak dužna je platiti, u onoj mjeri u kojoj to naloži sud, stranka koja je podnijela tužbu u vezi s kojom su troškovi nastali. Ako obje stranke podnesu tužbu ili ako sud pozove stručnjaka, troškovi se dijele jednako između stranak a.

Naknade se plaćaju stručnjacima na temelju obavljanja njihovih dužnosti. Satnice se plaćaju unutar ograničenja minimalnih i maksimalnih satnica navedenih u pravilnicima Vlade. Naknada stručnjaka za stručnu analizu je 10–40 puta veća od minimalne satnice. Pri utvrđivanju satnice koju je potrebno platiti, sud uzima u obzir sljedeće:

 • kvalifikacije stručnjaka,
 • razinu složenosti posla,
 • sve neizbježne troškove nastale korištenjem potrebnih sredstava,
 • sve posebne okolnosti u kojima je stručnjak obavio traženi posao.

Troškovi koji se odnose na pripremu i sastavljanje mišljenja stručnjaka, uključujući troškove za pomoćno osoblje te za materijale i sredstva korištena za istragu, i svi potrebni troškovi nastali kao rezultat sudskog postupka, prije svega za hranu i smještaj, također se nadoknađuju.

Naknada koja se plaća stručnjaku i troškovi stručnjaka koje je potrebno nadoknaditi utvrđuju se odlukom onog suda koji je stručnjaka angažirao.

Stručnjacima se plaća naknada samo na zahtjev. Ako je stručnjak ispunio svoju obvezu, sud plaća naknadu koja mu pripada, neovisno o tome jesu li stranke u postupku platile troškove unaprijed ili im je naložena nadoknada troškova.

Naknade i troškovi stručnjaka koji se odnose na provedbu stručne procjene koju provodi javna forenzička ustanova dio su troškova postupka, a nadoknađuje ih stranka koja izgubi pobjedničkoj stranki na jednak način kao i troškove postupka.

Naknade prevoditelja i tumača

Izvansudskim tumačima koji sudjeluju u sudskom postupku plaća se satnica za tumačenje koja je od 2 do 40 puta veća od minimalne satnice u državi. Prevoditelji dobivaju naknadu po stranici prijevoda, a ona je do 20 puta veća od minimalne satnice.

Naknada koja se plaća tumačima ili prevoditeljima i troškovi koje je potrebno nadoknaditi utvrđuju se odlukom onog suda koji je tumača ili prevoditelja angažirao.

Pri utvrđivanju satnice koju je potrebno platiti, sud uzima u obzir kvalifikacije tumača ili prevoditelja, složenost posla, sve neizbježne nastale troškove i posebne uvjete u kojima su tumačenje ili prijevod bili potrebni.

Tumačima i prevoditeljima naknada se plaća samo na zahtjev. Sud plaća naknadu tumaču ili prevoditelju koja mu pripada, neovisno o tome jesu li stranke u postupku platile troškove unaprijed ili im je naložena nadoknada troškova.

Naknade tumača i prevoditelja dio su troškova postupka, a nadoknađuje ih stranka koja izgubi pobjedničkoj stranki na jednak način kao i troškove postupka.

Posljednji put ažurirano: 08/08/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.