Разходи

Finska

Тази страница ви предлага информация за съдебните разходи във Финландия.

Sadržaj omogućio
Finska

Разпоредби, уреждащи хонорарите на юридическите професии

Адвокати, имащи право да пледират във висши съдебни инстанции (включително юрисконсулти и юристи)

Във Финландия, хонорарите на адвокатите, които имат право да пледират във висши съдебни инстанции, се уреждат от Правилата за добра професионална етика на адвокатите и Насоките за хонорарите, одобрени от Финландската адвокатска колегия.

Съдебни изпълнители

Във Финландия, хонорарите на съдебните изпълнители се уреждат от Правителствен указ 925/2008, Законът за таксите за принудително изпълнение (34/1995) и Правителствен указ 35/1995.

Адвокати

Във Финландия, хонорарите на адвокатите се уреждат от Търговския кодекс 18:5, Закона за правната помощ (257/2002) и Правителствен указ 290/2008.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи по граждански дела

Фиксирани разходи за страните по гражданско дело

Във Финландия, фиксираните разходи включват такси за обработка и такси за документи. Таксите за обработка (такси по съдебния процес, такси по обработване на исковете за обжалване, такси за връчване) се събират от страна по делото като компенсация за разглеждането на делото и за мерките, взети по време на съдебния процес. Таксата за обработка също така покрива разходите за връчване на официалния документ, съдържащ решението или временното решение по делото. Таксата за съдебния процес варира от 79 EUR по граждански дела в районни съдилища до 223 EUR за дела, провеждани в пазарни съдилища.

Таксите за документи (такси за извлечения, такси за копия, такси за удостоверения) се събират за специално поискани документи, освен когато е в сила законово освобождаване от такси. Например, не се събират такси за документи, издавани на потърпевшата страна по наказателно дело, водено от прокурор.

Подробна информация относно разходите може да бъде намерена на уебсайта за правосъдие и в Закона за съдебните такси (Закон за таксите за дейностите, извършвани от съдилищата и определени органи на съдебната администрация 701/1993), както и в съответните укази на държавния съвет.

По дела за развод, общият размер на таксата за съдебния процес се състои от първоначална такса в размер на 79 EUR и такса в размер на 44 EUR за производство, продължавашо след периода на размисъл. Разходите за получаване на адвокатска помощ биха могли да възлязат на приблизително 1000 EUR. По дела с подадени искове за обжалване, таксата възлиза на 72 EUR. При граждански дела, таксата по съдебния процес е между 79 EUR и 179 EUR в районните съдилища и на още 179 EUR, ако бъде подадена жалба пред Апелативния съд. Разходите за адвокатски хонорари могат да възлизат на 6000 EUR и повече.

Етап от гражданското производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи на страните по делото

Фиксираните разходи за страните по граждански дела трябва да бъдат заплатени в края на производството.

Фиксирани разходи по наказателни дела

Фиксирани разходи за страните по наказателно дело

Във Финландия, страните по дело не заплащат никакви такси по наказателни дела, водени от прокурор в съд от първа инстанция.

Етап от наказателното производство, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Фиксираните разходи за страните по наказателни дела трябва да бъдат заплатени в края на процеса.

Фиксирани разходи по конституционни дела

Фиксирани разходи за страните по конституционно дело

Във Финландия не съществуват конституционни съдилища; съответните дела се разглеждат като наказателни дела. Страните по наказателни дела, водени от прокурор в съд от първа инстанция, не заплащат каквито и да било разходи.

Етап от конституционното дело, на който трябва да бъдат платени фиксираните разходи

Разходите трябва да бъдат заплатени в края на производството.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Процесуалните представители трябва да предоставят предварителна информация на страните по потенциален съдебен спор, така че те да разберат своите права и задължения, шансовете си за успех и съответните разходи — включително разходите, които вероятно ще бъдат понесени от загубилата страна. Това се урежда от Етичния кодекс на Финландската адвокатска колегия. Адвокат, който има право да пледира във висши съдебни инстанции, също така е задължен по силата на закона да съблюдава поверителността на данните, предоставяни от неговите клиенти.

Основание за разходите

Къде мога да намеря информация относно основанието за разходите във Финландия?

Информация относно основанието за разходите може да бъде намерена на уебсайта на Министерство на правосъдието.

На какви езици мога да получа информация относно основанието за разходите във Финландия?

Информацията е налична на финландски, шведски и английски език.

Къде мога да намеря информация относно медиацията?

Информация относно медиацията може да бъде намерена на уебсайта на Министерство на правосъдието и Националния институт за здравеопазване и социално осигуряване.

Къде мога да намеря допълнителна информация относно разходите?

Съществуващ уебсайт за информация относно разходите

Подробна информация за разходите и таксите за съдебно производство може да бъде намерена безплатно на уебсайта на Финландското министерство на правосъдието.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Информация относно средната продължителност може да бъде намерена в рубриката „Общо представяне“ на дейностите на уебсайта на Министерство на правосъдието.

Къде мога да намеря информация относно средния размер на общите разходи за определено производство?

Информация относно средния размер на общите разходи за определено производство може да бъде намерена на уебсайта Правосъдие на финландската съдебна система.

Данък добавена стойност

Как се предоставя тази информация

Информация може да бъде намерена на уебсайта на Министерство на правосъдието. Съгласно насоките за хонорарите на Финландската адвокатска колегия, изчислението на хонорара за изпълнение на задача за клиент трябва е с включено ДДС.

Какви са приложимите ставки?

Юридическите услуги подлежат на облагане с ДДС от 22 процента. Таксите за правна помощ обаче не подлежат на облагане с ДДС.

Правна помощ

Приложим праг на доходите в областта на гражданското съдопроизводство

Прагът на приходите се изчислява по определена формула. По правило безплатна правна помощ се предоставя, когато разполагаемите средства на заявителя са по-малко от 700 EUR на месец за неженени/неомъжени лица. Такава помощ може да бъде предоставена и при условия на постепенно удържане на сумата, когато разполагаемите средства на заявителя са между 700 EUR и 1500 EUR. Правна помощ не се предоставя на лица, чиито разполагаеми средства възлизат на повече от 1500 EUR на месец. Съответните размери на доходите за женен/омъжен заявител са 600 EUR и 1300 EUR.

Такса за правна помощ в размер на 70 EUR се събира от заявители, на които е предоставена правна помощ при условия на постепенно удържане на сумата. Освен това се удържа допълнителна сума, ако разполагаемият доход на заявителя надвишава 5 000 EUR.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното съдопроизводство за обвиняеми

Прагът на приходите се изчислява по определена формула. По правило безплатна правна помощ се предоставя, когато разполагаемите средства на заявителя са по-малко от 700 EUR на месец за неженени/неомъжени лица. Такава помощ може да бъде предоставена при условия на постепенно удържане на сумата, когато разполагаемите средства на заявителя са между 700 EUR и 1500 EUR. Правна помощ не се предоставя на лица, чиито разполагаеми средства възлизат на повече от 1500 EUR на месец. Съответните размери на доходите за женен/омъжен заявител са 600 EUR и 1300 EUR. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта за Правосъдие. Такса за правна помощ в размер на 70 EUR се събира от заявители, на които е предоставена правна помощ при условия на постепенно удържане на сумата. Освен това се удържа допълнителна сума, ако разпологаемият доход на заявителя надвишава 5 000 EUR.

В допълнение на гореспоменатото, обвиняемите имат право на публичен защитник независимо от тяхното финансово състояние, ако са обвинени  в извършването на тежко престъпление или ако са арестувани или задържани под стража. Съдът може също така, по своя собствена инициатива, да назначи публичен защитник за лице под 18 годишна възраст, или за лице, което не е в състояние да се погрижи за своята собствена защита. Ако обаче обвиняемият бъде осъден, той или тя трябва да възстанови на държавата разходите за хонорара на публичния защитник, освен в случаите когато той или тя е имал/а право на правна помощ. В този случай задължението за плащане на обвиняемия се определя съгласно правилата за правна помощ.

Приложим праг на доходите в областта на наказателното съдопроизводство за жертви

Жертвите на определени тежки престъпления, каквито са домашното насилие или сексуалните престъпления, имат право на адвокат и подкрепящо лице, независимо от тяхното финансово положение.

В допълнение, жертвите могат да получат правна помощ съгласно общите критерии: по правило, безплатна правна помощ се предоставя, когато разполагаемите средства на заявителя са по-малко от 700 EUR на месец за неженени/неомъжени лица. Такава помощ може да бъде предоставена при условия на постепенно удържане на сумата, когато разполагаемите средства на заявителя са между 700 EUR и 1500 EUR. Правна помощ не се предоставя на лица, чиито разполагаеми средства възлизат на повече от 1500 EUR на месец. Съответните размери на доходите за женен/омъжен заявител са 600 EUR и 1300 EUR. Такса за правна помощ в размер на 70 EUR се събира от заявители, на които е предоставена правна помощ при условия на постепенно удържане на сумата. Освен това се удържа допълнителна сума, ако разоплагаемият доход  на заявителя надвишава 5 000 EUR.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на жертви

Заявления за правна помощ се подават винаги в публична служба за правна помощ. Заявления могат да бъдат подавани във всяка една публична служба за правна помощ на територията на страната, независимо от местожителството на заявителя. Често е удобно заявлението да бъде подавано в най-близката служба.

Заявителят трябва да представи доказателства за своето финансово състояние, застраховка за правни разходи и въпроса, във връзка с който се търси оказването на правна помощ.

Заявлението се подава в службата за правна помощ в устна или писмена форма, като необходимите документи трябва да бъдат приложени към заявлението. Формулярът на заявлението и приложените към него документи могат също така да бъдат изпратени до официална служба за правна помощ по обикновена поща, факс или електронна поща.

Формулярът на заявлението е достъпен на страницата за формуляри на заявления за правна помощ; той може да бъде получен и от публичните служби за правна помощ, съдилищата и адвокатски кантори.

Ако заявителят желае да получи помощ от частен адвокат по съдебно дело, адвокатът може да подаде заявлението за правна помощ.

Ако лице стане жертва на домашно насилие или сексуално престъпление, за целите на досъдебното разследване и сами процес съдът може да назначи адвокат или подкрепящо лице за жертвата. Ако жертвата желае да предяви иск по време на съдебния процес, съдът ще назначи адвокат. Ако жертвата не предяви каквито и да било искове, може да бъде назначено подкрепящо лице.

Както беше посочено по-горе, при поискване ще бъде назначаван публичен защитник на заподозряно лице за извършването на тежко престъпление и на лице, което е арестувано или задържано под стража. Съдът може, по своя собствена инициатива, да назначи публичен защитник за лице под 18 годишна възраст или за лице, което не е в състояние да се погрижи за своята собствена защита.

Безплатно съдебно производство

Бенефициерът на правна помощ е освободен от задължение за плащане.

В допълнение, провеждането на определени дела по закон (Закон за съдебните такси 701/1993, членове 6 и 7) е безплатно. Такива дела са например дела за уреждане на дълговете на частни лица и наказателни дела, водени от прокурор на първа инстанция. Чуждестранните органи и чуждестранните граждани могат да се възползват от безплатно съдопроизводство при наличие на сключен договор за взаимна правна помощ.

Кога загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна?

По правило, разходите по граждански съдопроизводства се поемат от загубилата страна (изключения се правят за дела с подадени искове за обжалване и дела, свързани с императивните разпоредби от законодателството, каквито са разпоредбите, отнасящи се до много въпроси от семейното право). В административните съдилища всяка от страните трябва да заплати своите собствени разходи. В решението на съда ще бъде посочено дали загубилата страна трябва да плати разходите на спечелилата страна.

Хонорари за вещи лица

Размерът на хонорарите за вещи лица се определя от съда. Няма ограничения за размерите на тези хонорари, макар че те трябва да могат да бъдат счетени за разумни.

Разходи за писмени и устни преводи

Размерът на разходите за писмени и устни преводи се определя от съда. Няма фиксирани ограничения за размерите на тези хонорари, при условие че са разумни. Средният размер на хонорара на преводач е 80 EUR на страница. Дадена страна ще бъде освобождавана от заплащането на тези хонорари, в случай че ѝ е предоставена правна помощ.

Връзки по темата

Уебсайт на финландското министерство на правосъдието

Уебсайт за финландската съдебна система

Уебсайт на финландската адвокатска колегия

Документи по темата

Доклад за Финландия относно проучването за прозрачността на разходите PDF (504 Kb) en

Последна актуализация: 19/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.