Kosten

Finska

Op deze pagina vindt u informatie over gerechtelijke kosten in Finland.

Sadržaj omogućio
Finska

Regulering van de honoraria van juridische beroepen

Pleiters (inclusief procureurs en advocaten)

In Finland worden de honoraria van pleiters geregeld door de beroepsregels en de richtsnoeren voor honoraria, zoals goedgekeurd door de Finse orde van advocaten.

Gerechtsdeurwaarders

In Finland worden de honoraria van gerechtsdeurwaarders geregeld door regeringsverordening 925/2008, de Wet op de honoraria voor gedwongen tenuitvoerlegging (34/1995) en regeringsverordening 35/1995.

Juridische adviseurs

In Finland worden de honoraria van juridische adviseurs geregeld door artikel 18, lid 5, van het Wetboek van koophandel, de Wet op de rechtsbijstand (257/2002) en regeringsverordening 290/2008.

Vaste kosten

Vaste kosten in civiele procedures

Vaste kosten voor procederende partijen in civiele procedures

Tot de vaste kosten behoren in Finland de administratiekosten en de documentkosten. De administratiekosten (geding, verzoekschrift en afgifte van de uitspraak) worden aan de partijen in rekening gebracht als vergoeding voor de behandeling van de aanhangig gemaakte zaak en de procedurele maatregelen. Zij behelzen ook de afgifte van de authentieke akte die de beslissing of voorlopige beslissing van de rechter bevat. De kosten van het geding variëren van 79 euro voor civiele zaken bij districtsrechtbanken tot 223 euro voor geschillen die door het hof voor marktzaken worden behandeld.

Documentkosten (uittreksels, kopieën, certificaten) worden in rekening gebracht voor de afgifte van aangevraagde documenten, tenzij de partij bij wet van de betaling van deze kosten is vrijgesteld. Er worden bijvoorbeeld geen documentkosten aangerekend aan de benadeelde partij in strafzaken die worden vervolgd door de openbare aanklager.

Gedetailleerde informatie over deze kosten is beschikbaar op de website van justitie, in de Wet op de gerechtskosten (Wet op de kosten die verbonden zijn aan het optreden van rechtbanken en bepaalde gerechtelijke administratieve instanties, 701/1993) en in de bijbehorende verordeningen van de Raad van State.

In echtscheidingszaken bestaan de totale kosten uit een initieel bedrag van 79 euro en een aanvullend bedrag van 44 euro indien de procedure na de bezinningsperiode wordt voortgezet. Rechtsbijstand door een advocaat kost ongeveer 1000 euro. In echtscheidingszaken met verzoeken belopen de kosten 72 euro. In civielrechtelijke zaken variëren de proceskosten van 79 euro tot 179 euro in de districtsrechtbank en bedragen zij nog eens 179 euro indien beroep wordt aangetekend bij het hof van beroep. De advocaatkosten kunnen oplopen tot meer dan 6000 euro.

Moment in de civiele procedure waarop vaste kosten voor procederende partijen betaald moeten worden

De procederende partijen moeten de vaste kosten betalen aan het eind van de procedure.

Vaste kosten in strafrechtelijke procedures

Vaste kosten voor procederende partijen in strafrechtelijke procedures

In Finland betalen de procederende partijen geen kosten in strafzaken die in eerste aanleg worden vervolgd door de openbare aanklager.

Moment in de strafrechtelijke procedure waarop vaste kosten betaald moeten worden

De procederende partijen moeten de vaste kosten betalen aan het eind van de procedure.

Vaste kosten in grondwettelijke procedures

Vaste kosten voor procederende partijen in grondwettelijke procedures

In Finland bestaan geen constitutionele rechtbanken; desbetreffende geschillen worden berecht als strafrechtelijke procedures. Aan strafzaken die in eerste aanleg worden vervolgd door de openbare aanklager zijn voor de procederende partijen geen kosten verbonden.

Moment in de grondwettelijke procedure waarop vaste kosten betaald moeten worden

De kosten moeten worden betaald aan het eind van de procedure.

Informatie die wettelijke vertegenwoordigers vooraf moeten verstrekken

Rechten en verplichtingen van de partijen

De wettelijke vertegenwoordigers moeten vooraf informatie verstrekken aan de partijen die voornemens zijn een geschil voor de rechter te brengen, zodat zij op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, hun kans op succes en de bijbehorende kosten, inclusief die welke vermoedelijk voor rekening van de verliezende partij zullen komen. Dit alles wordt geregeld door de gedragscode van de Finse orde van advocaten. Advocaten zijn bovendien gehouden aan de geheimhoudingsplicht.

Kosten – rechtsgrondslag

Waar kan ik informatie vinden over procedurekosten in Finland?

Deze informatie kan worden geraadpleegd op de website van het ministerie van Justitie.

In welke talen kan ik informatie verkrijgen over procedurekosten in Finland?

Ze is beschikbaar in het Fins, het Zweeds en het Engels.

Waar kan ik informatie vinden over bemiddeling/mediation?

Deze informatie kan worden geraadpleegd op de websites van het ministerie van Justitie en het Nationaal Instituut voor gezondheid en welzijn.

Waar kan ik aanvullende informatie vinden over procedurekosten?

Website met informatie over procedurekosten

Uitvoerige informatie over gerechtskosten kan gratis worden geraadpleegd op de website van het Finse ministerie van Justitie.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde duur van de verschillende procedures?

Deze informatie kan worden geraadpleegd onder ‘Overzicht’ op de website van het ministerie van Justitie.

Waar kan ik informatie vinden over de gemiddelde totale kosten van een specifieke procedure?

Deze informatie kan worden geraadpleegd op de website Justitie van de Finse rechterlijke macht.

Belasting over de toegevoegde waarde

Hoe wordt deze informatie verstrekt?

Informatie over deze belasting is beschikbaar op de website van het ministerie van Justitie. Overeenkomstig de richtsnoeren voor honoraria van de Finse orde van advocaten moet de advocaat aan zijn cliënt een geraamd honorarium inclusief btw opgeven voor de uit te voeren taken.

Welke tarieven zijn van toepassing?

Op juridische diensten is een btw-tarief van 22 procent van toepassing. Rechtsbijstandkosten zijn echter niet onderhevig aan btw.

Rechtsbijstand

Toepasselijke inkomensgrens op civielrechtelijk gebied

De inkomensgrens wordt berekend op basis van een vaste formule. In de regel wordt gratis rechtsbijstand verleend aan alleenstaande aanvragers die over minder dan 700 euro per maand beschikken. Aan aanvragers met een maandelijks inkomen tussen 700 en 1500 kan een inkomensafhankelijk bedrag worden aangerekend. Aan aanvragers met een maandelijks inkomen van meer dan 1500 euro wordt geen rechtsbijstand verleend. De respectieve cijfers voor de echtgeno(o)t(e) bedragen 600 en 1300 euro.

Aanvragers die rechtsbijstand genieten tegen een vast bedrag moeten 70 euro rechtsbijstandkosten betalen. Bovendien wordt een extra bedrag gevorderd indien de liquide middelen van de aanvrager meer dan 5000 euro bedragen.

Toepasselijke inkomensgrens voor aangeklaagden op strafrechtelijk gebied

De inkomensgrens wordt berekend op basis van een specifieke formule. In de regel wordt gratis rechtsbijstand verleend aan alleenstaande aanvragers die over minder dan 700 euro per maand beschikken. Aan aanvragers met een maandelijks inkomen tussen 700 en 1500 kan een inkomensafhankelijk bedrag worden aangerekend. Aan aanvragers met een maandelijks inkomen van meer dan 1500 euro wordt geen rechtsbijstand verleend. De respectieve cijfers voor de echtgeno(o)t(e) bedragen 600 en 1300 euro. Er is aanvullende informatie beschikbaar op de website justitie. Aanvragers die rechtsbijstand genieten tegen een vast bedrag moeten 70 euro rechtsbijstandkosten betalen. Bovendien wordt een extra bedrag gevorderd indien de liquide middelen van de aanvrager meer dan 5000 euro bedragen.

Los van het voorgaande heeft de verweerder, ongeacht zijn financiële situatie, recht op een openbare verdediger wanneer hij beschuldigd wordt van een ernstig strafbaar feit, aangehouden is of gevangenzit. De rechtbank kan tevens op eigen initiatief een openbare verdediger toewijzen aan minderjarigen of personen die niet in staat zijn in hun eigen verdediging te voorzien. Indien de verweerder veroordeeld wordt, moet hij het honorarium van de openbare verdediger echter terugbetalen aan de staat, tenzij hij recht heeft op rechtsbijstand. In dat geval wordt aan de hand van de voorschriften inzake rechtsbijstand bepaald of de verweerder het bedrag al dan niet moet terugbetalen.

Toepasselijke inkomensgrens voor slachtoffers op strafrechtelijk gebied

Slachtoffers van ernstige strafbare feiten zoals huiselijk geweld en seksuele misdrijven hebben recht op een advocaat en een ondersteunende deskundige, ongeacht hun financiële situatie.

Bovendien wordt ook aan slachtoffers rechtsbijstand verleend op grond van de algemeen geldende criteria. In de regel wordt gratis rechtsbijstand verleend aan alleenstaande aanvragers die over minder dan 700 euro per maand beschikken. Aan aanvragers met een maandelijks inkomen tussen 700 en 1500 kan een inkomensafhankelijk bedrag worden aangerekend. Aan aanvragers met een maandelijks inkomen van meer dan 1500 euro wordt geen rechtsbijstand verleend. De respectieve cijfers voor de echtgeno(o)t(e) bedragen 600 en 1300 euro. Aanvragers die rechtsbijstand genieten tegen een vast bedrag moeten 70 euro rechtsbijstandkosten betalen. Bovendien wordt een extra bedrag gevorderd indien de liquide middelen van de aanvrager meer dan 5000 euro bedragen.

Overige voorwaarden voor rechtsbijstand aan slachtoffers

Rechtsbijstand dient altijd te worden aangevraagd bij een overheidsbureau voor rechtsbijstand. De aanvraag kan worden ingediend bij om het even welk overheidsbureau van het land, ongeacht de woonplaats van de aanvrager. Het is doorgaans handig om te kiezen voor het dichtstbijzijnde bureau.

De aanvrager moet bewijsstukken overleggen van zijn financiële situatie, aangeven of hij een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten en de zaak uiteenzetten waarvoor hij om rechtsbijstand verzoekt.

Hij moet de aanvraag mondeling of schriftelijk indienen bij het bureau voor rechtsbijstand van zijn keuze, samen met de vereiste bewijsstukken. Het aanvraagformulier en de bijlagen kunnen ook per post, fax of e-mail worden opgestuurd naar het officiële bureau voor rechtsbijstand.

Het aanvraagformulier kan worden gedownload van de desbetreffende webpagina en is ook verkrijgbaar bij de overheidsbureaus voor rechtsbijstand, de rechtbanken en de diverse advocatenkantoren.

Indien een aanvrager gebruik wenst te maken van de hulp van een particuliere advocaat in een rechtszaak, kan de advocaat het verzoek om rechtsbijstand indienen.

Aan slachtoffers van huiselijk geweld of seksuele misdrijven kan de rechtbank een advocaat of ondersteunende deskundige toewijzen met het oog op het vooronderzoek en het proces zelf. Indien het slachtoffer tijdens het proces een vordering wil instellen, zal de rechtbank hem/haar een advocaat toewijzen. Indien het slachtoffer geen vorderingen wenst in te stellen kan een ondersteunende deskundige worden aangewezen.

Zoals hierboven is aangegeven, wordt op verzoek een openbare verdediger toegewezen aan verdachten van ernstige strafbare feiten en aangehouden of gevangengenomen personen. De rechtbank kan op eigen initiatief een openbare verdediger toewijzen aan minderjarigen en personen die niet in staat zijn voor hun eigen verdediging te zorgen.

Kosteloze rechtszaken

Wie in aanmerking komt voor rechtsbijstand hoeft niet te betalen.

Bovendien zijn bepaalde zaken bij wet (Wet op de gerechtskosten 701/1993, artikelen 6 en 7) vrij van kosten. Het gaat daarbij onder meer om particuliere schuldsanering en strafzaken die in eerste aanleg worden vervolgd door de openbare aanklager. Buitenlandse overheden en buitenlandse staatsburgers hebben recht op een kosteloze gerechtelijke procedure indien het beginsel van wederzijdse rechtsbijstand van toepassing is.

Wanneer wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij?

In de regel komen de kosten bij civiele zaken voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij (met uitzondering van bijvoorbeeld zaken met verzoeken of dwingende wetsbepalingen, zoals het geval is met tal van familierechtelijke aangelegenheden). In de administratieve rechtbanken betaalt elke partij haar eigen kosten. In de uitspraak van de rechtbank wordt bepaald of de in het ongelijk gestelde partij wordt verwezen in de kosten van de in het gelijk gestelde partij.

Vergoeding van deskundigen

De honoraria voor deskundigen worden vastgesteld door de rechtbank. Er bestaan geen vaste plafonds voor, maar zij moeten wel redelijk zijn.

Vergoeding van vertalers en tolken

De honoraria voor vertalers en tolken wordt vastgesteld door de rechtbank. Er bestaan geen vaste plafonds voor, maar zij moeten wel redelijk zijn. Het gemiddelde honorarium van een vertaler bedraagt 80 euro per pagina. Partijen die in aanmerking komen voor rechtsbijstand hoeven deze kosten niet te betalen.

Links

Website van het Finse ministerie van Justitie

Website van de Finse rechterlijke macht

Website van de Finse orde van advocaten

Bestanden

Fins verslag over de studie inzake kostentransparantie PDF (504 Kb) en

Laatste update: 09/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.