Koszty

Finska

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące opłat sądowych w Finlandii.

Sadržaj omogućio
Finska

Przepisy regulujące opłaty pobierane przez przedstawicieli zawodów prawniczych

Zastępcy prawni (w tym radcy prawni i prawnicy)

W Finlandii opłaty pobierane przez zastępców prawnych są regulowane kodeksem etyki adwokackiej i wytycznymi dotyczącymi opłat, które zostały zatwierdzone przez Fińską Izbę Adwokacką.

Komornicy

W Finlandii opłaty pobierane przez komorników są regulowane dekretem rządowym 925/2008, ustawą o opłatach egzekucyjnych (34/1995) i dekretem rządowym 35/1995.

Adwokaci

W Finlandii wynagrodzenie adwokatów jest regulowane kodeksem handlowym 18:5, ustawą o pomocy prawnej (257/2002) i dekretem rządowym 290/2008.

Koszty stałe

Koszty stałe w postępowaniu cywilnym

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym

W Finlandii koszty stałe obejmują koszty postępowania i koszty wydania dokumentów. Koszty postępowania (koszty procesu, koszty wniesienia skargi, koszty doręczenia) są pobierane od strony w formie zwrotu kosztów rozpoznania sprawy i środków podjętych w trakcie postępowania. Koszty postępowania obejmują również doręczenie dokumentu urzędowego zawierającego treść orzeczenia lub tymczasowe postanowienie w danej sprawie. Koszty procesu mieszczą się w przedziale od 79 EUR w sprawach cywilnych przed sądami rejonowymi do 223 EUR w sprawach przed sądem gospodarczym.

Koszty wydania dokumentów (opłata za wypis, kopię, poświadczenie) są pobierane za wydawanie określonych wymaganych dokumentów, o ile nie obowiązuje ustawowe zwolnienie z tych opłat. Opłat nie pobiera się na przykład za dokumenty wydane stronie poszkodowanej w sprawie karnej o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Szczegółowe informacje na temat kosztów są dostępne na stronie wymiaru sprawiedliwości i w ustawie o opłatach sądowych (ustawa o opłatach za prowadzenie czynności przez sądy i niektóre organy administracji sądowej 701/1993) i w odpowiednim dekrecie Rady Państwa.

W sprawach rozwodowych koszty łączne rozprawy obejmują opłatę za wniesienie pozwu w kwocie 79 EUR i opłatę w kwocie 44 EUR za dalsze postępowanie po upływie okresu przewidzianego na pojednanie. Pomoc adwokata może kosztować około 1 000 EUR. W sprawach obejmujących petycje opłata wynosi 72 EUR. W sprawach cywilnych koszty rozprawy wynoszą od 79 EUR do 179 EUR, jeżeli sprawa jest rozpoznawana przez sąd rejonowy, oraz kolejne 179 EUR w przypadku złożenia odwołania do sądu apelacyjnego. Koszty adwokata mogą wynieść do 6 000 EUR lub więcej.

Etap postępowania cywilnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Koszty stałe stron w postępowaniu cywilnym należy pokryć na końcu postępowania.

Koszty stałe w postępowaniu karnym

Koszty stałe stron w postępowaniu karnym

W Finlandii strony postępowania są zwolnione z opłat w sprawach karnych o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego w pierwszej instancji.

Etap postępowania karnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Koszty stałe stron postępowania w postępowaniu karnym należy pokryć na końcu postępowania.

Koszty stałe w postępowaniu konstytucyjnym

Koszty stałe stron w postępowaniu konstytucyjnym

W Finlandii nie ma sądów konstytucyjnych; tego rodzaju sprawy są rozpoznawane w ramach postępowania karnego. Strony postępowania w sprawach karnych o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego w pierwszej instancji nie ponoszą kosztów.

Etap postępowania konstytucyjnego, na którym strony muszą uiścić koszty stałe

Opłaty należy pokryć na końcu postępowania.

Informacje wstępne, których powinny udzielić osoby świadczące zastępstwo prawne

Prawa i obowiązki stron

Osoby świadczące zastępstwo prawne muszą udzielić stronom potencjalnego sporu wstępnych informacji, które pozwolą im zrozumieć ich prawa i obowiązki, szanse na wygraną i związane ze sprawą koszty – włącznie z kosztami, którymi może zostać obciążona strona przegrywająca. Ten wymóg jest regulowany kodeksem etyki adwokackiej przyjętym przez Fińską Izbę Adwokacką. Na zastępcy prawnym ciąży również obowiązek prawny zachowania poufności.

Regulacje prawne dotyczące kosztów

Gdzie zdobyć informacje na temat źródeł kosztów w Finlandii?

Informacje na temat źródeł kosztów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W jakich językach można uzyskać informacje o źródłach kosztów w Finlandii?

Informacje są dostępne w języku fińskim, szwedzkim i angielskim.

Gdzie zdobyć informacje na temat mediacji?

Informacje na temat mediacji są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowego Instytutu Zdrowia i Opieki Społecznej.

Gdzie zdobyć dodatkowe informacje na temat kosztów?

Strona internetowa zawierająca informacje na temat kosztów

Szczegółowe informacje na temat kosztów i opłat związanych z postępowaniem sądowym są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej fińskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Gdzie zdobyć informacje na temat średniej długości trwania różnych postępowań?

Informacje na temat średniej długości trwania postępowania są dostępne w części dotyczącej przeglądu działalności na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Gdzie zdobyć informacje na temat średnich łącznych kosztów danego postępowania?

Informacje o średnich łącznych kosztach postępowania są dostępne na stronie internetowej fińskiego sądownictwa dotyczącej wymiaru sprawiedliwości.

Podatek od wartości dodanej

Jak podaje się informacje o podatku VAT

Informacje są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi opłat Fińskiej Izby Adwokackiej, szacowane koszty usługi na rzecz konsumenta muszą zawierać podatek VAT.

Jakie są stosowane stawki?

Usługi prawne są objęte podatkiem VAT według stawki wynoszącej 22%. Pomoc prawna nie jest natomiast obciążona podatkiem VAT.

Pomoc prawna

Stosowany próg dochodów w sprawach cywilnych

Próg dochodów jest obliczany według ustalonego wzoru. Zasadniczo wnioskodawca otrzymuje bezpłatną pomoc prawną, jeżeli jego rozporządzalne dochody są niższe od 700 EUR miesięcznie w przypadku osób samotnych. Wnioskodawca może również otrzymać pomoc prawną, jeżeli jego rozporządzalne dochody mieszczą się w przedziale od 700 EUR do 1 500 EUR, pod warunkiem pokrycia części kosztów. Pomoc prawna nie przysługuje wnioskodawcy, którego miesięczne dostępne środki przekraczają 1 500 EUR. W przypadku współmałżonków odpowiednie kwoty wynoszą 600 EUR i 1 300 EUR na osobę.

Wnioskodawcy, którzy otrzymali pomoc prawną pod warunkiem pokrycia części kosztów, uiszczają opłatę w wysokości 70 EUR. Ponadto pobiera się dodatkową opłatę, jeżeli wnioskodawca posiada płynne aktywa przekraczające 5 000 EUR.

Stosowany próg dochodów w sprawach karnych w odniesieniu do oskarżonych

Próg dochodów jest obliczany według specjalnego wzoru. Jeśli chodzi o osoby samotne, zasadniczo wnioskodawca otrzymuje bezpłatną pomoc prawną, jeżeli jego rozporządzalne dochody są niższe od 700 EUR miesięcznie. Wnioskodawca może również otrzymać pomoc prawną, jeżeli jego rozporządzalne dochody mieszczą się w przedziale od 700 EUR do 1 500 EUR, pod warunkiem pokrycia części kosztów. Pomoc prawna nie przysługuje wnioskodawcy, którego miesięczne rozporządzalne dochody przekraczają 1 500 EUR. W przypadku współmałżonków odpowiednie kwoty wynoszą 600 EUR i 1 300 EUR na osobę. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Wnioskodawcy, którzy otrzymali pomoc prawną pod warunkiem pokrycia części kosztów, uiszczają opłatę w wysokości 70 EUR. Ponadto pobiera się dodatkową opłatę, jeżeli wnioskodawca posiada aktywa płynne przekraczające 5 000 EUR.

Ponadto oskarżeni mają prawo do obrońcy publicznego bez względu na ich sytuację finansową, jeżeli są oskarżeni o poważne przestępstwo lub zostali aresztowani albo zatrzymani. Sąd może również – z własnej inicjatywy – wyznaczyć obrońcę publicznego dla osoby poniżej osiemnastego roku życia lub dla osoby, która nie jest w stanie zapewnić sobie obrony. Jeżeli jednak oskarżony zostanie skazany, musi zwrócić państwu koszty obrońcy publicznego, o ile nie jest uprawniony do pomocy prawnej. W takim przypadku zdolność oskarżonego do pokrycia tych kosztów jest oceniana na podstawie zasad udzielania pomocy prawnej.

Stosowany próg dochodów w sprawach karnych w odniesieniu do poszkodowanych

Ofiary niektórych poważnych przestępstw, na przykład przemocy domowej lub przestępstw seksualnych, mają prawo do pełnomocnika z urzędu i osoby udzielającej wsparcia, bez względu na ich sytuację finansową.

Ponadto poszkodowani mogą otrzymać pomoc prawną zgodnie z ogólnymi kryteriami: zasadniczo, jeśli chodzi o osoby samotne, wnioskodawca otrzymuje bezpłatną pomoc prawną, jeżeli jego rozporządzalne dochody są niższe od 700 EUR miesięcznie. Wnioskodawca może również otrzymać pomoc prawną, jeżeli jego rozporządzalne dochody mieszczą się w przedziale od 700 EUR do 1 500 EUR, pod warunkiem pokrycia części kosztów. Pomoc prawna nie przysługuje wnioskodawcy, którego miesięczne rozporządzalne dochody przekraczają 1 500 EUR. W przypadku współmałżonków odpowiednie kwoty wynoszą 600 EUR i 1 300 EUR na osobę. Wnioskodawcy, którzy otrzymali pomoc prawną pod warunkiem pokrycia części kosztów, uiszczają opłatę w wysokości 70 EUR. Ponadto pobiera się dodatkową opłatę, jeżeli wnioskodawca posiada aktywa płynne przekraczające 5 000 EUR.

Inne warunki uzyskania pomocy prawnej przez poszkodowanych

Pomoc prawną można otrzymać wyłącznie w siedzibie Biura Państwowej Pomocy Prawnej. Wnioski można składać w dowolnej placówce Biura w kraju bez względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Często najdogodniej jest złożyć wniosek w najbliższym biurze.

Wnioskodawca musi potwierdzić swoją sytuację finansową, przedstawić ubezpieczenie od kosztów prawnych oraz wskazać sprawę, która jest przedmiotem wnioskowanej pomocy prawnej.

Wniosek należy złożyć w biurze pomocy prawnej ustnie lub pisemnie. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty. Formularz wniosku i załączniki można również wysłać do Biura Państwowej Pomocy Prawnej pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie formularza wniosku o pomoc prawną; formularz można również pobrać w Biurze Państwowej Pomocy Prawnej, w sądach i w kancelariach prawnych.

Jeżeli wnioskodawca chce być wspomagany przez prywatnego zastępcę prawnego w sprawie sądowej, zastępca prawny może wysłać wniosek o pomoc prawną.

W przypadku ofiar przemocy domowej lub przestępstw seksualnych sąd może wyznaczyć poszkodowanemu zastępcę prawnego lub osobę udzielającą pomocy na potrzeby dochodzenia prowadzonego przed wszczęciem postępowania. Jeżeli poszkodowany chce złożyć skargę podczas postępowania, sąd wyznaczy zastępcę prawnego. Jeżeli poszkodowany nie składa skargi, można wyznaczyć osobę zapewniającą pomoc.

Jak wspomniano powyżej, obrońcę z urzędu wyznacza się na wniosek podejrzanego o popełnienie poważnego przestępstwa i osoby aresztowanej lub zatrzymanej. Sąd – z własnej inicjatywy – może wyznaczyć obrońcę z urzędu dla osoby poniżej osiemnastego roku życia i osoby, która nie jest w stanie zapewnić sobie obrony.

Bezpłatne postępowania sądowe

Beneficjent pomocy prawnej jest zwolniony z obowiązku pokrycia kosztów sądowych.

Ponadto niektóre sprawy są prowadzone bezpłatnie z mocy prawa (ustawa o opłatach sądowych 701/1993 sekcja 6 i 7). Są to na przykład sprawy o uregulowanie długów osób prywatnych i sprawy karne o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego w pierwszej instancji. Władze i obywatele państw obcych mogą być zwolnieni z ponoszenia kosztów postępowania w przypadku wzajemnej pomocy prawnej.

Kiedy strona przegrywająca musi pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą?

Zasadniczo koszty w sprawach cywilnych ponosi strona przegrywająca (wyjątki dotyczą spraw obejmujących petycje, spraw związanych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, na przykład w wielu kwestiach prawa rodzinnego). W sądach administracyjnych każda strona ponosi własne koszty. Sąd określa w treści wyroku, czy strona przegrywająca ma obowiązek pokryć koszty poniesione przez stronę wygrywającą.

Wynagrodzenie biegłych

O wynagrodzeniu biegłych decyduje sąd. Nie ma ustalonych limitów takiego wynagrodzenia, niemniej jednak musi być ono uznane za rozsądne.

Wynagrodzenie tłumaczy

O wynagrodzeniu tłumaczy decyduje sąd. Nie ma ustalonych limitów takiego wynagrodzenia, niemniej jednak musi być ono uznane za rozsądne. Średnie wynagrodzenie tłumacza wynosi 80 EUR za stronę. Zwolnienie z kosztów przysługuje stronie korzystającej z pomocy prawnej.

Ciekawe strony

Strona internetowa fińskiego Ministerstwa Sprawiedliwości

Strona internetowa fińskiego sądownictwa

Strona internetowa Fińskiej Izby Adwokackiej

Powiązane dokumenty

Fińskie sprawozdanie z badania na temat przejrzystości kosztów PDF (504 Kb) en

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.