Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Náklady

Francuska

V této části naleznete přehled nákladů řízení uplatňovaných ve Francii.

Sadržaj omogućio
Francuska

Ustanovení o odměnách pro právnické profese

Tarify jsou tvořeny pevnými poplatky a variabilními poplatky (často jde o procento z hodnoty sporu).

Je třeba rozlišovat mezi:

 • pomocnými soudními osobami – auxiliaires de justice (advokáti, soudní zmocněnci např. pro insolvenční řízení), jejichž odměňování se řídí tarifem pouze částečně. Odměny jsou z větší části volně sjednávány s klienty.
 • úředními osobami – officiers publics ou ministériels, jejichž odměny se řídí tarifem v rámci regulační pravomoci francouzské vlády.

Právní zástupci u odvolacího soudu (avoués)

Nařízení č. 80-608 ze dne 30. července 1980 stanoví tarif pro právní zástupce u odvolacích soudů. Pomocné soudní osoby / Advokáti.

Regulační předpisy stanoví tarify pro advokáty zastupující procesní subjekty v prvoinstančním řízení (nařízení č. 72-784 ze dne 25. srpna 1972 a č. 75-785 ze dne 21. srpna 1975).

Soudní exekutoři

Tarif soudních exekutorů za předvolávání a soudní doručování návrhů a soudních rozhodnutí je stanoven vyhláškou č. 96-1080 ze dne 12. prosince 1996.

 

Pevně stanovené náklady řízení

Pevně stanovené náklady v občanském soudním řízení

Pevně stanovené náklady sporných stran v občanském soudním řízení

V občanskoprávních věcech existují náklady, které jsou z právního hlediska nezbytné pro konání soudního řízení a jejichž výše je stanovena tarifem na základě právního předpisu nebo soudního rozhodnutí. Tyto náklady jsou klasifikovány jako náklady řízení.

Náklady řízení zahrnují:

 1. Poplatky, daně, platby nebo odměny vybírané sekretariáty soudů nebo daňovou správou. Těchto poplatků a daní je velmi málo vzhledem k tomu, že zákonem č. 77-1468 ze dne 30. prosince 1977 byla zavedena zásada bezplatného provádění právních úkonů před občanskými a správními soudy.
 2. Náklady na překlady listin v případě, že jsou vyžadovány ze zákona nebo na základě mezinárodního závazku.
 3. Náhrady svědkům.
 4. Odměny soudních znalců.
 5. Tarifní výdaje (tarif soudních exekutorů, právních zástupců u odvolacího soudu, advokátů).
 6. Odměny úředních osob.
 7. Odměny advokátů v případě, že jsou upraveny právními předpisy, a to včetně poplatku za obhajovací řeč.
 8. Náklady spojené s doručením listiny do zahraničí.
 9. Náklady na překlady a tlumočení, které jsou nutné pro provedení dokazování v zahraničí na základě žádosti soudů v rámci nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech.
 10. Sociální šetření nařízená v rodinných věcech a ve věci právní ochrany zletilých a nezletilých osob.
 11. Odměna osoby určené soudem pro provedení výslechu nezletilé osoby.

Fáze občanského soudního řízení, kdy je nutno uhradit pevně stanovené náklady

Náklady občanského soudního řízení zahrnují veškeré náklady, které strany uhradily nebo mají uhradit před zahájením soudního řízení nebo v jeho průběhu.

Před zahájením soudního řízení to jsou například náklady na právní poradenství, na soudní znalce, cestovní náklady.

V průběhu řízení se tyto náklady mohou týkat nákladů řízení uhrazených pomocným soudním osobám a úředním osobám, poplatků vybíraných státem a odměn poradců.

Po ukončení řízení to mohou být náklady na výkon rozhodnutí.

Náklady řízení v ústavních věcech

Pevně stanovené náklady sporných stran při řízení v ústavních věcech

Vzhledem k tomu, že za současného stavu francouzského soudního řízení není individuální podání k Ústavní radě možné, není nutné na tuto otázku odpovídat.

 

Jaké předběžné informace lze očekávat od právního zástupce (od svého advokáta)?

Informace o právech a povinnostech stran

Součástí etiky pomocných soudních osob je poskytování relevantních informací klientům, pokud jde o jejich práva a povinnosti.

Zdroje informací o nákladech soudního řízení

Kde lze najít informace o nákladech soudního řízení ve Francii?

Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti a různých profesí.

V jakém jazyce lze najít informace o nákladech soudního řízení ve Francii?

Informace jsou dostupné ve francouzštině.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Neexistují internetové stránky, kde by byly zveřejňovány náklady soudních řízení.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Kde lze najít informace o této problematice? Jaké sazby DPH se uplatňují?

Tarify jsou uváděny bez daně. Uplatňuje se vždy sazba DPH ve výši 19,6 % s výjimkou úkonů pro příjemce právní pomoci (5,5 %).

Právní pomoc

Jaké jsou horní hranice příjmů pro získání právní pomoci v občanskoprávních věcech?

Z hlediska právní pomoci se nečiní rozdíly podle druhu projednávané věci – občanskoprávní nebo trestní – ani podle druhu soudního řízení. Přiznání nebo odmítnutí právní pomoci je vázáno pouze na příjmy žadatele.

O právní pomoc mohou požádat všechny fyzické osoby, které jsou francouzskými státními občany a státní občané členských států Evropské unie i neziskové právnické osoby, které si přejí uplatnit svá práva před soudem a nemají dostatečné příjmy.

Stejně tak mohou být příjemci právní pomoci v občanskoprávním řízení i osoby s cizím státním občanstvím, které obvykle a řádně pobývají ve Francii. Tato podmínka řádného pobytu však není vyžadována v trestním řízení. Tuto podmínku také nelze uplatňovat vůči nezletilým osobám, a to bez ohledu na druh soudního řízení, který se jich týká (občanskoprávní, správní nebo trestní).

 

Pokud jde o zdroje, zohledňují se průměrné měsíční příjmy žadatele o právní pomoc za poslední kalendářní rok a případně i příjmy osob žijících s ním ve společné domácnosti. V tomto posledním případě je horní hranice pro přiznání pomoci zvýšena za použití koeficientů na rodinné závazky.

Nicméně osoby, které patří mezi příjemce určitých minimálních sociálních dávek (doplňkový příspěvek ze Státního fondu solidarity, minimální mzda), jsou zproštěny povinnosti dokládat nedostačující příjmy.

Kromě toho nejsou do příjmů započítávány různé dávky sociálního charakteru (rodinné přídavky, sociální přídavky, příspěvky na bydlení).

Právní pomoc může být úplná nebo částečná v závislosti na příjmech. Horní hranice příjmů pro přiznání pomoci jsou aktualizovány každoročně zákonem o státním rozpočtu. Pro rok 2009 se průměrný měsíční příjem samostatně žijící osoby musí za rok 2008:

 • rovnat maximálně 911 EUR pro úplnou právní pomoc,
 • pohybovat mezi 912 a 1367 EUR pro částečnou právní pomoc.

Tyto horní hranice jsou navýšeny o 164 EUR pro každou ze dvou prvních osob žijících ve společné domácnosti se žadatelem (děti, manžel/manželka, druh/družka, partner v registrovaném partnerství, předek…) a o 104 EUR od třetí osoby závislé na péči.

Existují nějaké další podmínky získání právní pomoci pro oběti?

V zásadě není postavení strany v soudním řízení (například oběť nebo obžalovaný) bráno do úvahy. Z hlediska přiznání nebo odmítnutí právní pomoci se nečiní rozdíl mezi oběťmi, obžalovanými, žalobci a žalovanými.

Nicméně zákon o rámcovém programu rozvoje soudnictví ze dne 9. září 2002 zlepšil podmínky přístupu ke spravedlnosti pro oběti zvlášť závažných zločinů – úmyslného trestného činu proti životu a zdraví (zločiny stanovené a postihované články 221-1 až 221-5, 222-1 až 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (bod 1 a 2), 222,23 až 222-26, 421-1 (bod 1) a 421-3 (body 1 až 4) trestního zákoníku) – a pro oprávněné osoby, aby mohly podat žalobu na náhradu škody vyplývající z trestných činů proti člověku, a zprostil je povinnosti prokazovat příjmy pro získání právní pomoci. Toto ustanovení se použije zejména pro oběti znásilnění nebo různých forem opakovaného násilí na nezletilých do 15 let věku nebo na obzvláště zranitelných osobách s následkem smrti nebo trvalými následky.

Výjimečně není nutno trvat na podmínce příjmů, a to nezávisle na postavení žadatele o pomoc v soudním řízení (žalobce/žalovaný, oběť/obžalovaný) ve všech případech, kdy je situace takových osob obzvláště hodna pozornosti vzhledem k předmětu sporu nebo předpokládaným nákladům řízení.

Toto ustanovení se použije zejména na oběti trestných činů s ohledem na okolnosti, za jakých byl daný trestný čin spáchán.

Existují další podmínky pro získání právní pomoci pro obžalované?

Získání právní pomoci pro žalovanou stranu se v zásadě neřídí žádnou zvláštní podmínkou. Nicméně v případě podání některého opravného prostředku (odvolání, odpor, dovolání) se postavení žalovaných v rámci dalšího řízení zlepší, pokud jim již byla přiznána právní pomoc. Tyto osoby totiž oprávněně využijí této pomoci na svoji obhajobu.

Je však nutno připomenout obecné pravidlo vztahující se jak na žalobce, tak i na žalovaného, podle něhož není právní pomoc přiznána, pokud jsou náklady, na něž se vztahuje tato pomoc, hrazeny z pojištění právní ochrany nebo rovnocenného ochranného systému.

 

Existuje řízení osvobozené od nákladů?

Před místním soudem a instančním soudem nejsou strany povinny nechat se právně zastupovat. Pokud je žalovaná částka nižší než 4 000 EUR, lze se na tyto soudy obrátit v rámci zjednodušeného řízení, kdy jsou strany zproštěny povinnosti využít služeb soudního exekutora.

Pouze na základě návrhu a bez právního zastoupení mohou být vyřizovány žádosti o revizi opatření týkajících se výkonu rodičovské zodpovědnosti a žádosti týkající se adopce, pokud bylo dítě přijato do rodiny před 15. rokem věku, porozvodová opatření a žádosti týkající se vyživovací povinnosti.

Stejně jako u všech řízení před občanskými soudy nevybírají tyto soudy poplatky za podání návrhu/žaloby ani za vydání rozhodnutí.

Kdy strana, které v řízení neuspěla, musí hradit náklady řízení strany, která uspěla?

V občanskoprávních věcech musí jakýkoliv rozsudek či rozhodnutí, kterým je ukončeno instanční řízení, rozhodnout o tom, kdo ponese náklady vynaložené v rámci soudního řízení.

V zásadě je náhrada nákladů řízení (tarifní náklady – viz výše) uložena straně, která v řízení neuspěla. Soud však na základě odůvodněného rozhodnutí může uložit náhradu části nebo veškerých nákladů protistraně.

Jedna ze stran se rovněž může domáhat toho, aby protistrana nesla částečně nebo úplně náklady, které vynaložila a které nejsou součástí nákladů řízení. Jedná se například o odměny a platby za obhajovací řeč pro právního zástupce, náklady soudních exekutorů a poplatky za exekutorské zápisy a cestovní náhrady protistrany. V takovém případě soud odsoudí stranu, která je povinna uhradit náklady řízení, nebo v případě, kdy je řízení bezplatné, stranu, která neměla úspěch ve sporu, zaplatit druhé straně částku, jejíž výši soud stanoví z titulu výdajů, které nejsou zahrnuty do nákladů. Přihlíží přitom k zásadě spravedlnosti nebo k ekonomické situaci strany, které byla uložena náhrada nákladů. Ze stejných důvodů může rozhodnout, i z moci úřední, že náhradu nákladů uložit nelze.

Odměny a náhrady nákladů za znaleckou činnost

V občanskoprávních věcech je odměna znalců určených soudem stanovena usnesením soudu.

Pokud soud zadá znalci určitý úkon, stanoví výši zálohy na odměnu znalce. Výše zálohy se co nejvíce blíží předpokládané konečné výši odměny. Soud určí stranu nebo strany, které budou muset složit zálohu na odměnu do úschovy soudní kanceláře daného soudu.

Po odevzdání znaleckého posudku určí soudce odměnu znalce, především na základě provedených odborných úkonů, s ohledem na stanovené termíny a kvalitu vykonané práce. Povolí, aby si znalec nechal vyplatit dlužnou částku ze zálohy složené v úschově soudní kanceláře, případně nařídí, aby byla znalci vyplacena zbývající částka s uvedením, která strana částku uhradí.

Rozsudek nebo rozhodnutí, kterým se ukončuje řízení, stanoví, kdo hradí odměny znalce. V zásadě je úhrada na straně, která neuspěla, neuloží-li soud svým odůvodněným rozhodnutím úhradu odměny v částečné nebo plné výši straně jiné.

Oproti tomu odměny znalce, který nebyl ustanoven soudem, jsou volně dohodnuty mezi znalcem a jeho klientem. Tyto odměny nejsou součástí nákladů řízení. Strana může požadovat na soudu, aby uložil straně, která v řízení neuspěla, nebo straně, které byla uložena náhrada nákladů řízení, aby znalci v rámci odměny uhradila takto vynaložené částky. Soud rozhodne s ohledem na zásadu spravedlnosti nebo na ekonomickou situaci strany, které byla uložena náhrada nákladů.

 

Odměny překladatelů a tlumočníků

Tyto náklady hradí strana, která v řízení neuspěla, neuloží-li soud svým odůvodněným rozhodnutím úhradu odměny v částečné nebo plné výši straně jiné.

Související přílohy

Francouzská zpráva ke Studii o transparentnosti nákladů řízení PDF (1312 Kb) en

Poslední aktualizace: 07/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.