Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Разходи

Njemačka

В този казус по търговско право — отговорност, държавите-членки бяха помолени да посъветват потребителя относно процесуалните разходи, за да бъдат взети предвид следните случаи: Казус А — национален случай: Производител на отоплително оборудване доставя отоплителен уред на монтажник. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всички участници (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) са застраховани. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя. Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователните дружества. Казус Б — транснационален случай: Производител на отоплително оборудване в държавата-членка Б доставя отоплителен уред на монтажник в държавата-членка В. Монтажникът продава (и монтира) отоплителния уред на потребител в държавата-членка А в неговата къща. Скоро след това в къщата избухва пожар. Всеки от участниците (производителят на отоплителното оборудване, монтажникът и крайният потребител) е застрахован от застрахователно дружество в собствената си държава. Относно причината за пожара се води спор. Никой не иска да обезщети потребителя. Потребителят решава да подаде иск за пълно обезщетение в държавата-членка А срещу производителя на отоплителното оборудване, монтажника на отоплителното оборудване и застрахователното дружество в държавата-членка А.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Разходи в Германия

Съдебни разходи, разходи за обжалване и алтернативно разрешаване на спорове


Казус

Съдебни разходи

Обжалване

Първоначални съдебни такси

Първоначални съдебни такси

Казус A

Зависи от сумата на исканото обезщетение

Зависи от сумата на исканото обезщетение

Казус Б

Зависи от сумата на исканото обезщетение

Зависи от сумата на исканото обезщетениеРазходи за адвокат, съдебен изпълнител и вещо лице


Казус

Адвокат

Съдебен изпълнител

Вещо лице

Представителството задължително ли е?

Средни разходи

Представителството задължително ли е?

Разходи след постановяването на съдебно решение

Използването на вещо лице  задължително ли е??

Разходи

Казус A

Да

Зависи от сумата на исканото обезщетение

Не

Зависи от вида мярка за принудително изпълнение

Законът не съдържа задължение за използването на вещо лице, но зависи от преценката на съда, което означава, че е доста често срещано явление на практика.

Почасови ставки, нивото им варира в зависимост от областта на специализация, макс. 100 EUR плюс разноски и данък върху оборота.

Казус Б

Да

Зависи от сумата на исканото обезщетение

Не

Зависи от вида мярка за принудително изпълнение

Вж. по-горе

Почасови ставки, нивото им варира в зависимост от областта на специализация, макс. 100 EUR плюс разноски и данък върху оборота.Разходи за обезщетение на свидетел, залог или обезпечение и други подобни такси


Казус

Обезщетение на свидетел

На свидетелите дължи ли се обезщетение?

Разходи

Казус A

Да

Загуба на приходи, макс. 17 EUR на час, пътни и други разноски

Казус Б

Да

Загуба на приходи, макс. 17 EUR на час, пътни и други разноскиРазходи за правна помощ и други възстановявания на сумиКазус

Правна помощ

Възстановяване

Кога и при какви условия е необходимо това?

Кога помощта е пълна?

Условия?

Спечелилата страна може ли да получи възстановяване на направените от нея съдебни разходи?

Кои разходи никога не се възстановяват?

Съществуват ли случаи, при които правната помощ следва да се възстанови на организацията, предоставила помощта?

Казус A

Вж казус № 4 по-горе

Вж казус № 4 по-горе

Вж казус № 4 по-горе

Вж казус № 4 по-горе

Вж казус № 4 по-горе

Вж казус № 4 по-горе

Казус Б

Вж казус № 4 по-горе

Вж казус № 4 по-горе

Вж казус № 4 по-горе

Вж казус № 4 по-горе

Вж казус № 4 по-горе

Вж казус № 4 по-гореРазходи за писмени и устни преводи


Казус

Писмени преводи

Устни преводи

Други специфични за трансграничните спорове разходи?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Кога и при какви условия е необходимо това?

Приблизителна стойност на разходите?

Описание

Казус A

Казус Б

Вж казус № 4 по-горе

Обикновено 1,85 EUR за 55 знака плюс разноски и данък върху оборота

Вж казус № 4 по-горе

55 EUR на час плюс разноски и данък върху оборота

Връчване на документи в чужбина


Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.