Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Izmaksas

Njemačka

Šajā pētījumā par konkrētiem ģimenes tiesību jautājumiem (uzturlīdzekļi) dalībvalstis tika lūgtas informēt pieteikuma sniedzēju par tiesvedības izmaksām aprakstītajās situācijās. Lieta A. Iekšzemes situācija. Divas personas neprecējušās dzīvo kopā vairākus gadus.  Viņu kopīgam bērnam, kad viņi nolemj šķirties, ir trīs gadi. Tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Pušu starpā pastāv strīds par uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna izglītības nodrošināšanai, kas tā arī paliek neatrisināts. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību tiesā. Lieta B. Starpvalstu situācija (Jūs esat advokāts dalībvalstī A). Divas personas neprecējušās dzīvo kopā dalībvalstī B vairākus gadus. Viņiem ir kopīgs trīs gadus vecs bērns. Pāris izšķiras. Dalībvalsts B tiesa piešķir bērna aizgādības tiesības mātei. Ar tēva piekrišanu māte un bērns pārvācas uz citu dalībvalsti (dalībvalsts A), kura kļūst par viņu pastāvīgo dzīvesvietu. Pušu starpā paliek neatrisināts strīds.  Tas attiecas uz uzturlīdzekļu apjomu, kas tēvam jāmaksā mātei bērna uztura un izglītības nodrošināšanai. Lai atrisinātu šo jautājumu, māte ceļ prasību dalībvalsts A tiesā.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Izmaksas Vācijā

Tiesas un apelācijas izmaksas


Gadījumu izpēte

Tiesa

Apelācija

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

Nodeva par pieteikuma iesniegšanu tiesā

A gadījums

Atkarīga no pieprasīto uzturlīdzekļu apmēra

Atkarīga no pieprasīto uzturlīdzekļu apmēra

B gadījums

Atkarīga no pieprasīto uzturlīdzekļu apmēra

Atkarīga no pieprasīto uzturlīdzekļu apmēra


Advokāta, tiesu izpildītāja un eksperta izmaksas


Gadījumu izpēte

Advokāts

Tiesu izpildītājs

Eksperts

Vai pārstāvība ir obligāta?

Vidējās izmaksas

Vai pārstāvība ir obligāta?

Izmaksas pēc sprieduma pasludināšanas

Vai jāizmanto obligāti?

Izmaksas

A gadījums

Atkarīgas no pieprasīto uzturlīdzekļu apmēra

Atkarīgas no izpildes pasākuma veida

Pēc tiesas ieskatiem

Pamatā stundas likme, apmērs atkarīgs no darbības jomas, maksimāli EUR 100, pieskaitot izdevumus un PVN

B gadījums

Atkarīgas no pieprasīto uzturlīdzekļu apmēra

Atkarīgas no izpildes pasākuma veida

Pēc tiesas ieskatiem

Pamatā stundas likme, apmērs atkarīgs no darbības jomas, maksimāli EUR 100, pieskaitot izdevumus un PVNIzmaksas, kas saistītas ar kompensāciju lieciniekiem


Gadījumu izpēte

Kompensācija lieciniekiem

Vai lieciniekiem maksā kompensāciju?

Izmaksas

A gadījums

Ieņēmumu zudumi, maksimāli EUR 17 stundā, ceļa izdevumi un citas izmaksas

B gadījums

Ieņēmumu zudumi, maksimāli EUR 17 stundā, ceļa izdevumi un citas izmaksasJuridiskās palīdzības izmaksas un cita atlīdzināšana


Gadījumu izpēte

Juridiskā palīdzība

Atlīdzināšana

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir piemērojama?

Vai uzvarētāja puse var saņemt tiesāšanās izdevumu atlīdzinājumu?

Vai ir gadījumi, kad par juridisko palīdzību atlīdzina juridiskās palīdzības organizācijai?

A gadījums

Atkarībā no ienākumiem un finansiālā stāvokļa

Ja uzlabojas personas ienākumi un finansiālais stāvoklis, kā arī sadalītu maksājumu gadījumos

B gadījums

Atkarībā no ienākumiem un finansiālā stāvokļa

Ja uzlabojas personas ienākumi un finansiālais stāvoklis, kā arī sadalītu maksājumu gadījumosRakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas


Gadījumu izpēte

Rakstiskā tulkošana

Mutiskā tulkošana

Citas izmaksas, kas īpaši attiecas uz pārrobežu strīdiem?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Kad un ar kādiem nosacījumiem tā ir nepieciešama?

Aptuvenās izmaksas?

Apraksts

A gadījums

B gadījums

Pēc tiesas ieskatiem

Parasti EUR 1,85 par 55 taustiņsitieniem, pieskaitot izdevumus un PVN

Pēc tiesas ieskatiem

EUR 55 stundā, pieskaitot izdevumus un PVN

Dokumentu nodošana ārzemēs


Lapa atjaunināta: 04/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.