Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vad kostar det?

Njemačka

I denna fallstudie rörande familjerätt (underhållsskyldighet) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer: Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. En domstol tilldömer mamman vårdnaden. Den enda återstående tvistefrågan rör storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan för att få saken prövad. Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans i en medlemsstat (medlemsstat B) utan att vara gifta. De har ett barn på tre år. De separerar. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden om barnet . Med faderns godkännande flyttar barnet och mamman till en annan medlemsstat (medlemsstat A) och bosätter sig där. Ett problem kvarstår dock. Det gäller storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan i medlemsstat A för att få saken prövad.

Sadržaj omogućio
Njemačka

Kostnader i Tyskland

Kostnader för domstolsprövning i första instans och överklaganden


Fall-studie

Domstol

Överklaganden

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter

Fall A

Beror på underhållsbeloppets storlek.

Beror på underhållsbeloppets storlek.

Fall B

Beror på underhållsbeloppets storlek.

Beror på underhållsbeloppets storlek.


Kostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall-studie

Advokat

Delgivningsman/

exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Ja

Beror på underhållsbeloppets storlek.

Nej

Beror på typ av verkställighets-åtgärd.

Beslutas av domstolen.

Kostnaden tas ut per timme och varierar beroende på ämnes-område, men får vara högst 100 euro plus utgifter och moms.

Fall B

Ja

Beror på underhållsbeloppets storlek.

Nej

Beror på typ av verkställig-hetsåtgärd.

Beslutas av domstolen.

Kostnaden tas ut per timme och varierar beroende på ämnes-område, men får vara högst 100 euro plus utgifter och moms.Kostnader för ersättning till vittnen


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Fall A

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter.

Fall B

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter.Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Ersättningar

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Beror på inkomst och tillgångar.

Ja

Om personens inkomster och ekonomiska situation förbättras och vid avbetalning.

Fall B

Beror på inkomst och tillgångar.

Ja

Om personens inkomster och ekonomiska situation förbättras och vid avbetalning.Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns-överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Fall A

Fall B

Beslutas av domstolen.

Vanligen 1,85 euro per 55 tangentslag plus utgifter och moms.

Beslutas av domstolen.

55 euro per timme plus utgifter och moms.

Kostnader för delgivning av handlingar utomlands.


Senaste uppdatering: 04/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.