Troškovi

Grčka

Na ovoj se stranici nalaze informacije o pravnim troškovima u Grčkoj.

Sadržaj omogućio
Grčka

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade pravne struke

Odvjetnici

Naknade odvjetnika utvrđene su u članku 58. i dalje Zakona br. 4194/2013 „Odvjetnički pravilnik” (Službeni list, serija I., br. 208). U skladu s tim odredbama naknada odvjetnika određuje se putem pisanog sporazuma s njegovim glavnim obveznikom ili predstavnikom i obuhvaća dio postupka ili cijeli postupak ili određene dijelove postupka ili pravne zadatke bilo koje vrste, bili oni sudski ili izvansudski.

Ako ne postoji odgovarajući pisani sporazum kojim se određuje iznos naknade, ona se određuje na temelju vrijednosti predmeta spora (članak 63. stavak 1.), a ako se ne može procijeniti njegova novčana vrijednost, naknada se izračunava u skladu s Prilogom I. Odvjetničkom pravilniku (članak 63. stavak 2.), odnosno PRILOGOM Ι. / Tablicom naknada za odvjetnike u sudskom postupku.

Pravni savjetnici – pravni zastupnici

Ta se zanimanja ne razlikuju od odvjetnika.

Sudski izvršitelji

Naknade sudskih izvršitelja posebno su određene. Naknade sudskih izvršitelja utvrđene su u članku 50. Zakona br. 2318/1995 „Pravilnik sudskih izvršitelja” (Službeni list, serija I., br. 126), kako je izmijenjen člankom 2. Zakona br. 4336/2015 (Službeni list, serija I., br. 94). U skladu s tim odredbama naknade sudskih izvršitelja određuju se zajedničkom odlukom ministara financija i pravosuđa. Trenutačno je na snazi Odluka br. 21798 od 11. ožujka 2016. (Službeni list, serija II., br. 709/2016). Međutim, naknade se mogu povećati sporazumom, ovisno o složenosti zadatka.

Javni bilježnici

Naknade javnih bilježnika utvrđene su posebnim odredbama, konkretno člankom 40. Zakona br. 2830/2000, kako je izmijenjen i trenutačno na snazi.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima

Naknade odvjetnika u kaznenim postupcima utvrđene su u Odvjetničkom pravilniku (članak 58. i dalje).

Faza kaznenog postupka u kojoj je potrebno platiti fiksne troškove

Odvjetnici se s klijentima dogovaraju o tome kad će im se platiti naknade. Obično se naknade plaćaju u obrocima tijekom postupka.

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

Fiksni troškovi za stranke u postupcima pred Ustavnim sudom

Naknade pravnih stručnjaka regulirane su kako je prethodno opisano i za upravne sporove.

Faza ustavnog postupka u kojoj je potrebno platiti fiksne troškove stranaka

Odvjetnici se s klijentima dogovaraju o tome kad će im se platiti naknade. Obično se naknade plaćaju u obrocima tijekom postupka.

Informacije koje su pravni zastupnici dužni navesti

Prava i obveze stranaka

Kodeks ponašanja odvjetnika sadržava posebne obveze u pogledu toga kako odvjetnici moraju obavljati svoje dužnosti prema klijentima. Svako kršenje tih obveza povlači disciplinsku mjeru. Među tim obvezama nisu izričito navedene naknade.

Izvori informacija o troškovima

Gdje mogu pronaći informacije o utvrđivanju troškova u Grčkoj?

Informacije o naknadama odvjetnika nalaze se u Odvjetničkom pravilniku ili se mogu dobiti od odvjetničkih komora.

Informacije o naknadama javnih bilježnika mogu se dobiti od Odjela za pitanja o uredima javnih bilježnika i zemljišnoknjižnim uredima (Tmima Symvolaiografeion kai Ypothikofilakeion) Ministarstva pravosuđa ili od udruga javnih bilježnika (Symvolaiografiki Syllogoi) (pravne osobe javnog prava).

Na kojim jezicima mogu dobiti informacije o utvrđivanju troškova u Grčkoj?

Informacije o utvrđivanju troškova dostupne su samo na grčkom jeziku.

Gdje mogu dobiti informacije o posredovanju/mirenju?

Pogledajte informacije navedene na odgovarajućoj stranici Portala, posebice o mirenju u Grčkoj.

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Dostupne internetske stranice s informacijama o troškovima

Ne postoje internetske stranice na kojima su navedene te informacije.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju raznih postupaka?

Ne postoje takve informacije za Grčku.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom zbirnom trošku određenog postupka?

Ne postoje informacije o zbirnim troškovima postupaka u Grčkoj.

Porez na dodanu vrijednost

Kako su te informacije prikazane?

Usluge odvjetnika podložne su plaćanju PDV-a. Relevantne informacije mogu se dobiti od nadležnog Poreznog ureda (Τmima Forologias) Ministarstva financija i od odvjetničkih komora.

Koliko iznose primjenjive stope?

24 %.

Pravna pomoć

Primjenjiva gornja granica dohotka za pravnu pomoć u građanskim postupcima

Prema članku 194. i dalje Zakona o parničnom postupku pravna pomoć pruža se osobama koje dokažu da ne mogu platiti troškove sudskog postupka, a da pritom ne ugroze svoju egzistenciju ili egzistenciju svoje obitelji.

Prema uvjetima iz tih članaka pravna pomoć može se pružiti i strancima i osobama bez državljanstva.

U građanski predmetima pravna pomoć odobrava se građanima s niskim dohotkom u skladu s člankom 41. i dalje Zakona br. 4689/2020. (Građani s niskim dohotkom koji imaju pravo na pravnu pomoć u građanskim ili trgovačkim predmetima građani su čiji godišnji obiteljski dohodak ne premašuje dvije trećine minimalnog godišnjeg osobnog dohotka utvrđenog važećim zakonodavstvom.) Žrtve kaznenih djela iz članka 41. stavka 3. navedenog zakona također imaju pravo na pravnu pomoć za sve kaznene ili građanske zahtjeve koje podnesu.

Pravna pomoć uključuje troškove postupka te naknade javnih bilježnika, sudskih izvršitelja i odvjetnika (članak 199. Zakona o parničnom postupku, kako je izmijenjen Zakonom br. 4055/2012).

Primjenjiva gornja granica dohotka za pravnu pomoć za tuženike u kaznenim postupcima

Prema članku 340. Zakona o kaznenom postupku tuženiku koji nema pravnog zastupnika dodjeljuje se odvjetnik s odgovarajućeg popisa lokalne odvjetničke komore.

U kaznenim predmetima pravna pomoć odobrava se građanima s niskim dohotkom u skladu sa Zakonom br. 4689/2020.

Primjenjiva gornja granica dohotka za pravnu pomoć za žrtve u kaznenim postupcima

U skladu s odredbama Zakona br. 4689/2020 pravna pomoć može se pružiti građanima država članica s niskim dohotkom, kao i državljanima trećih zemalja i osobama bez državljanstva s niskim dohotkom pod uvjetom da je njihovo pravno ili uobičajeno boravište u EU-u.

Drugi uvjeti za dodjelu pravne pomoći žrtvama

Pravna pomoć pruža se građanima država članica s niskim dohotkom, kao i državljanima trećih zemalja i osobama bez državljanstva s niskim dohotkom pod uvjetom da je njihovo pravno ili uobičajeno boravište u EU-u. Nema dodatnih uvjeta.

Drugi uvjeti za dodjelu pravne pomoći tuženicima

Ne postoje.

Besplatni sudski postupci

Ne postoje.

Kad stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor?

Kad sud donese odluku, stranka koja je izgubila spor obično mora platiti pravne troškove i izdatke stranke koja je dobila spor, ovisno o tome u kojoj je mjeri pojedina stranka dobila ili izgubila spor. Osim toga, sud taj dio odluke mora učiniti izvršivim. Izdaci i troškovi izračunavaju se u skladu s prethodno navedenim pravilima, osobito uzimajući u obzir odredbe o naknadama pravnih stručnjaka i mogućim fiksnim troškovima za stranke u građanskim postupcima. Iznos koji se tako izračuna obično je niži od stvarnih troškova.

Naknade vještaka

Vještaci određuju svoje vlastite naknade, koje se na zahtjev mogu uključiti u pravne troškove koje dosuđuje sud.

Naknade prevoditelja i tumača

Prevoditelji i tumači određuju svoje naknade, koje se na zahtjev mogu uključiti u pravne troškove koje dosuđuje sud.

Druge poveznice

Plenarna sjednica grčkih odvjetničkih komora

Atenska odvjetnička komora

Pirejska odvjetnička komora

Solunska odvjetnička komora

Koordinacijski odbor grčkih komora javnih bilježnika

Solunska komora javnih bilježnika

Koordinacijski odbor grčkih komora javnih bilježnika

Grčki savez sudskih izvršitelja

Povezani dokumenti

Izvješće Grčke o studiji o transparentnosti troškova  PDF (849 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 14/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.