Troškovi

Mađarska

U ovoj analizi slučaja iz područja obiteljskog prava u vezi sa skrbništvom nad djecom, države članice zamoljene su da stranci koja je podnijela tužbu daju savjet o troškovima postupka u sljedećim okolnostima: Slučaj A – Nacionalno pitanje: Nevjenčani par živio je zajedno niz godina. U trenutku rastave njihovo dijete ima tri godine. Sud dodjeljuje skrbništvo nad djetetom majci, a pravo pristupa ocu. Majka pokreće sudski postupak radi ograničavanja očeva prava pristupa. Slučaj B – Transnacionalno pitanje kada ste odvjetnik iz države članice A: Nevjenčani par niz je godina živio zajedno u državi članici B. Imaju zajedničko dijete, ali rastavljaju se odmah nakon njegova rođenja. Temeljem sudske odluke u državi članici B skrbništvo nad djetetom dodjeljuje se majci, a pravo pristupa ocu. Majka i dijete sele se u državu članicu A (što je odobreno sudskom odlukom), dok otac ostaje u državi članici B. Nekoliko godina kasnije, majka u državi članici A pokreće sudski postupak radi izmjene očeva prava pristupa.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Troškovi u Mađarskoj

Troškovi alternativnog rješavanja sporova (ARS)


Analiza slučaja

Alternativno rješavanje sporova (ARS)

Postoji li takva mogućnost u ovakvoj vrsti predmeta?

Troškovi

Slučaj A

Da. Ako se roditelji ne mogu dogovoriti o tome kada i na koji način se može realizirati pravo pristupa, mogu zatražiti mirenje iz razloga povezanih s dobrobiti djeteta. Mirenje se može zatražiti i tijekom provedbe odluke. U roku od dvije godine od pravomoćne sudske odluke o pravu pristupa, zahtjevi za izmjenu sudske odluke mogu se podnijeti samo tom istom sudu koji zadržava pravo donošenja odluke.

Kako se dogovore stranke i izmiritelj.

Slučaj B

Da. Ako se roditelji ne mogu dogovoriti o tome kada i na koji način se može realizirati pravo pristupa, mogu zatražiti mirenje iz razloga povezanih s dobrobiti djeteta. Mirenje se može zatražiti i tijekom provedbe odluke. Ako je proteklo više od dvije godine od završetka postupka razvoda ili parnice za skrbništvo nad djetetom, ured za skrbništvo može potvrditi dogovor roditelja ili, na njihov zahtjev, donijeti odluku o pravu pristupa.

Kako se dogovore stranke i izmiritelj.

Honorari odvjetnika, sudskog izvršitelja i stručnjaka


Analiza slučaja

Odvjetnik

Sudski izvršitelj

Stručnjak

Je li pravno zastupanje obavezno?

Prosječni troškovi

Je li pravno zastupanje obavezno?

Mora li ga se pozvati?

Troškovi

Slučaj A

Ne

Kako se dogovore stranka i odvjetnik.

Ne

Ne. Sud imenuje stručnjaka na zahtjev stranke koja izvodi dokaze, osim kada uzimanje dokaza zatraži po službenoj dužnosti. Bilo koja stranka može priložiti mišljenja privatnih stručnjaka.

Stručnjak određuje svoj honorar. Ako sud naredi uzimanje dokaza po službenoj dužnosti, honorar se utvrđuje u skladu s važećim mjerodavnim propisima.

Slučaj B

Ne

Kako se dogovore stranka i odvjetnik.

Ne

Ne. Sud imenuje stručnjaka na zahtjev stranke koja izvodi dokaze, osim kada uzimanje dokaza zatraži po službenoj dužnosti. Bilo koja stranka može priložiti mišljenja privatnih stručnjaka.

Stručnjak određuje svoj honorar. Ako sud naredi uzimanje dokaza po službenoj dužnosti, honorar se utvrđuje u skladu s važećim mjerodavnim propisima.

Naknada troškova svjedoka


Analiza slučaja

Naknada troškova svjedoka

Imaju li svjedoci pravo na naknadu troškova?

Troškovi

Slučaj A

Da

Naknada troškova svjedoka utvrđuje se zakonom. Svjedoci imaju pravo na naknadu troškova putovanja, smještaja i boravka te naknadu za razdoblje izbivanja s posla.

Slučaj B

Da

Naknada troškova svjedoka utvrđuje se zakonom. Svjedoci imaju pravo na naknadu troškova putovanja, smještaja i boravka te naknadu za razdoblje izbivanja s posla.

Troškovi pravne pomoći i naknada troškovaAnaliza slučaja

Pravna pomoć

Naknada troškova

Kada i pod kojim uvjetima se primjenjuje?

Kada je dostupna puna pravna pomoć?

Može li stranka u čiju je korist presuda donesena dobiti naknadu troškova parnice?

Ako se naknada ne isplaćuju u cijelosti, koliki se postotak troškova obično pokriva?

Za koje se troškove naknada ne može isplatiti?

Postoje li slučajevi u kojima se troškovi pravne pomoći moraju nadoknaditi?

Slučaj A

Vidi odjeljak o pravnoj pomoći.

Neovisno o njihovim prihodima ili financijskoj situaciji, stranke imaju pravo na odgađanje plaćanja - obustavljanje plaćanja specifičnih troškova -, između ostalog, u postupcima o skrbništvu i preuzimanja skrbništva nad djetetom ili o pravu pristupa.

U slučajevima u kojima bi, na temelju tada dostupnih informacija, procijenjeni troškovi postupka podnositelju zahtjeva onemogućili pristup sudu.

Pomoć pri zastupanju besplatna je u okviru pravne pomoći ako stranka ostvaruje prihode manje od minimalnog iznosa mirovine.

Da, stranci na čiju je štetu presuda donesena mora se narediti da nadoknadi troškove stranke u čiju je korist presuda donesena, osim kada je zakonom predviđeno drukčije, uključujući i slučajeve kada zakon obvezuje drugu stranku da snosi troškove bez obzira na odluku suda.

U slučaju djelomičnog uspjeha u parnici, iznos koji se treba nadoknaditi razmjeran je uspješnom dijelu zahtjeva i akontacijama koje su stranke uplatile. Sud također može narediti strankama da snose svoje vlastite troškove.

U opravdanim slučajevima, sud može smanjiti honorar odvjetnika ako ga smatra neopravdano visokim.

Strankama se ne može narediti da snose troškove za koje je sud odgovoran (a koji su se mogli spriječiti).

Naknada troškova postupka strankama ne može biti viša od iznosa koji zahtijevaju.

Da, ako se utvrdi da stranka koja se koristila pravnom pomoći nije imala pravo na nju.

Stranka na čiju je štetu presuda donesena mora izravno državi nadoknaditi troškove honorara dodijeljenog odvjetnika koje je unaprijed platila država.

Stranka na čiju je štetu presuda donesena mora platiti upravne troškove čak i ako ispunjava uvjete za primanje pravne pomoći.

Slučaj B

Vidi odjeljak o pravnoj pomoći.

Neovisno o njihovim prihodima ili financijskoj situaciji, stranke imaju pravo na odgađanje plaćanja - obustavljanje plaćanja specifičnih troškova -, između ostalog, u postupcima o skrbništvu i preuzimanju skrbništva nad djetetom ili o pravu pristupa.

Odlukom o dodjeljivanju pravne pomoći mogu se uzeti u obzir i troškovi života u državama u kojima stranke imaju boravište.

U slučajevima u kojima bi, na temelju tada dostupnih informacija, procijenjeni troškovi postupka podnositelju zahtjeva onemogućili pristup sudu.

Pomoć pri zastupanju besplatna je u okviru pravne pomoći ako stranka ostvaruje prihode manje od minimalnog iznosa mirovine.

Državljani država članica EU-a i državljani država koje nisu članice EU-a, a koji zakonito borave u nekoj državi članici EU-a, imaju pravo primati pravnu pomoć pod istim uvjetima kao i mađarski državljani.

Da, stranci na čiju je štetu presuda donesena mora se narediti da nadoknadi troškove stranke u čiju je korist presuda donesena, osim kada je zakonom predviđeno drukčije, uključujući i slučajeve kada zakon obvezuje drugu stranku da snosi troškove bez obzira na odluku suda.

U slučaju djelomičnog uspjeha u parnici, iznos koji se treba nadoknaditi razmjeran je uspješnom dijelu zahtjeva i akontacijama koje su stranke uplatile. Sud također može narediti strankama da snose svoje vlastite troškove.

U opravdanim slučajevima, sud može smanjiti honorar odvjetnika ako ga smatra neopravdano visokim.

Strankama se ne može narediti da snose troškove za koje je sud odgovoran (a koji su se mogli spriječiti).

Naknada troškova postupka strankama ne može biti viša od iznosa koji zahtijevaju.

Da, ako se utvrdi da stranka koja se koristila pravnom pomoći nije imala pravo na nju.

Stranka na čiju je štetu presuda donesena mora izravno državi nadoknaditi troškove honorara dodijeljenog odvjetnika koje je unaprijed platila država.

Stranka na čiju je štetu presuda donesena mora platiti upravne troškove čak i ako ispunjava uvjete za primanje pravne pomoći.

Troškovi pismenog i usmenog prevođenja


Analiza slučaja

Pismeno prevođenje

Usmeno prevođenje

Kada i pod kojim uvjetima se zahtijeva?

Približni troškovi

Kada i pod kojim uvjetima se zahtijeva?

Približni troškovi

Slučaj A

Ako stranka ne govori ili ne razumije mađarski.

Prevoditelj određuje honorar. Honorar se računa na temelju broja slovnih mjesta (otprilike 5 HUF po slovnom mjestu), roka i izvornog jezika. Troškove prevođenja nastale u vezi s dokazima i podnescima koje su podnijele stranke koje imaju pravo na uporabu svog materinskog, regionalnog ili manjinskog jezika tijekom građanskog postupka u njihovo ime unaprijed plaća država. Ti su troškovi dakle uređeni odredbama o naknadi pravnih troškova.

Ako stranka ne govori ili ne razumije mađarski.

Usmeni prevoditelj određuje honorar. Iznos honorara po satu ovisi o korištenom jeziku. Otprilike 10 000 do 12 000 HUF po satu. Država snosi ili unaprijed plaća honorare usmenog prevoditelja u slučajevima u kojima je obvezno usmeno prevođenje propisano zakonom.

Slučaj B

Ako stranka ne govori ili ne razumije mađarski.

Prevoditelj određuje honorar. Honorar se računa na temelju broja slovnih mjesta (otprilike 5 HUF po slovnom mjestu), roka i izvornog jezika. Troškove prevođenja nastale u vezi s dokazima i podnescima koje su podnijele stranke koje imaju pravo na uporabu svog materinskog, regionalnog ili manjinskog jezika tijekom građanskog postupka u njihovo ime unaprijed plaća država. Ti su troškovi dakle uređeni odredbama o naknadi pravnih troškova.

Ako stranka ne govori ili ne razumije mađarski.

Usmeni prevoditelj određuje honorar. Iznos honorara po satu ovisi o korištenom jeziku. Otprilike 10 000 do 12 000 HUF po satu. Država snosi ili unaprijed plaća honorare usmenog prevoditelja u slučajevima u kojima je obvezno usmeno prevođenje propisano zakonom.

Posljednji put ažurirano: 28/10/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.