Troškovi

Mađarska

Na ovoj su vam stranici dostupne informacije o pravosudnim troškovima u Mađarskoj.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Obiteljsko pravo – razvod

Obiteljsko pravo – skrbništvo nad djecom

Obiteljsko pravo – uzdržavanje

Trgovačko pravo – ugovori

Trgovačko pravo – odgovornost

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade pravne struke

1. Sudski izvršitelji

Iznos naknade sudskog izvršitelja ovisi o namjeni izdanog naloga za izvršenje, odnosno o tome želi li se naplatiti dug ili izvršiti određena radnja. Ako izvršenje podrazumijeva naplatu duga, naknada sudskog izvršitelja proporcionalna je iznosu duga koji je potrebno naplatiti. Stoga, što je veće potraživanje, to je veća naknada koja se plaća sudskom izvršitelju. Ako se izvršava određena radnja, iznos naknade ovisi o utrošenom vremenu.

2. Odvjetnici

Mađarska riječ za osobu koja obavlja pravnu djelatnost „ügyvéd” obuhvaća odvjetnike, pravne zastupnike, pravne savjetnike i pravnike. Odvjetničku naknadu načelno sporazumno utvrđuju stranka i odvjetnik. Ako ne postignu dogovor ili ako stranka to zatraži, o iznosu naknade za zastupanje odlučuje sud u skladu sa zakonom. Ako se dobije spor, naknada koja se plaća odvjetniku na temelju sporazuma između stranke i odvjetnika ne može se nužno u cijelosti potraživati od stranke koja je izgubila spor. Sud pred kojim se vodi postupak može smanjiti naknadu pravnom zastupniku u zahtjevu za sudske troškove ako ih smatra pretjeranima. U tom slučaju sud određuje odvjetničku naknadu na temelju zakonskih odredbi. Iznos odvjetničke naknade koju je odredio sud prilagođava se vrijednosti tražbine. Stranke mogu od suda zatražiti da primijeni zakonom propisanu pristojbu ako ne žele da sporazum postane javan.

Zakonom propisani troškovi

Zakonom propisani troškovi (pristojbe) u parničnim postupcima

Zakonom propisani troškovi za stranke u parničnim postupcima

Osim ako je zakonom drukčije propisano, osnova za bilo koju pristojbu (illeték) u parničnom postupku je vrijednost tražbine u trenutku pokretanja postupka, a u žalbenom postupku vrijednost tražbine ili dijela tražbine koja je predmet spora.

Ako se vrijednost tražbine ne može utvrditi, osnova za izračun pristojbe u postupcima pred okružnim sudom (járásbíróság) iznosi 350 000 HUF u parničnim postupcima i 200 000 HUF u izvanparničnim postupcima. U prvostupanjskim postupcima pred regionalnim sudom (törvényszék) osnova iznosi 600 000 HUF u parničnim postupcima i 350 000 HUF u izvanparničnim postupcima. U žalbenim postupcima osnova iznosi 300 000 HUF u parničnim postupcima i 170 000 HUF u izvanparničnim postupcima. U žalbenim postupcima pred žalbenim sudom (ítélőtábla) osnova iznosi 600 000 HUF u parničnim postupcima i 300 000 HUF u izvanparničnim postupcima. U žalbenim postupcima pred Vrhovnim sudom Mađarske (Kúria) osnova iznosi 500 000 HUF u žalbenim postupcima i 700 000 HUF u postupcima preispitivanja.

U prvostupanjskim postupcima pristojba u parničnim postupcima iznosi 6 % osnovice prethodno navedene pristojbe, ali najmanje 15 000 HUF i najviše 1 500 000 HUF. U izvanparničnim prvostupanjskim postupcima pristojba iznosi 3 % osnovice pristojbe, ali najmanje 5 000 HUF i najviše 250 000 HUF. U određenim izvanparničnim postupcima predviđenima zakonom iznos pristojbe može se razlikovati, npr. u slučaju prigovora na sudski nalog iznosi 3 %, ali najmanje 5 000 HUF i najviše 750 000 HUF.

Osim prethodno navedenog, zakonom su propisane pristojbe u posebnim slučajevima:

 • postupci razvoda braka (házassági bontóper): 30 000 HUF
 • postupci na radnim sudovima (munkaügyi per) (ako se vrijednost tražbine ne može utvrditi): 10 000 HUF
 • postupci sudskog preispitivanja upravne odluke(közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás), osim postupaka povezanih s pravom tržišnog natjecanja i oporezivanjem, javnom nabavom i elektroničkim komunikacijama: 30 000 HUF
 • izvanparnični upravni postupci (közigazgatási nemperes eljárás): 10 000 HUF
 • opće odobrenje (általános meghatalmazás): 18 000 HUF
 • postupci u slučaju nesolventnosti (fizetésképtelenségi eljárás): likvidacija (felszámolás): 80 000 HUF; stečajni postupci (csődeljárás): 50 000 HUF
 • za subjekte bez pravne osobnosti: likvidacija (felszámolás): 30 000 HUF; stečajni postupci (csődeljárás): 30 000 HUF
 • postupci za poništenje arbitražnog pravorijeka (választottbírósági ítélet) ili nagodbe (választottbírósági egyezség): pristojba se određuje na temelju vrijednosti predmeta spora navedene u arbitražnoj odluci ili na temelju nominalne vrijednosti
 • žalba: 8 %, ali najmanje 15 000 HUF i najviše 2 500 000 HUF
 • ponovno suđenje (perújítás): pristojbe se moraju ponovno platiti
 • zahtjev za reviziju (felülvizsgálati kérelem): 10 % za presude, ali najmanje 50 000 HUF i najviše 3 500 000 HUF; polovina pristojbe koja se primjenjuje na presude u predmetima koji se odnose na naloge, ali najmanje 20 000 HUF i najviše 1 250 000 HUF.

Za podnošenje zahtjeva za izdavanje platnog naloga (fizetési meghagyás) mađarskoj javnobilježničkoj komori (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) plaćaju se zakonska pristojba za operativne troškove sustava komore te naknade i troškovi javnih bilježnika (postupovni troškovi). Postupovni troškovi temelje se na vrijednosti novčane tražbine u trenutku pokretanja postupka, koja se izračunava bez popratnih troškova (osnovica pristojbe); dospjele kamate koje se naplaćuju zajedno s novčanom tražbinom ne uključuju se u osnovicu pristojbe, čak i ako podnositelj zahtjeva istodobno s početnim potraživanjem kamata naplaćuje i dodatnu tražbinu za kamate na potraživane kamate. Kamate i drugi popratni troškovi koji se naplaćuju zasebno uključeni su u osnovicu pristojbe.

Iznos postupovnih troškova na temelju osnovice pristojbe: a) 3 %, ali najmanje 5 000 HUF i najviše 300 000 HUF, u glavnom postupku, osim ako je drukčije navedeno u nastavku; b) 1 %, ali najmanje 5 000 HUF i najviše 15 000 HUF, u postupku za odgodu plaćanja ili obročno plaćanje; c) 1 %, ali najmanje 5 000 HUF i najviše 15 000 HUF, u postupku za odgodu plaćanja ili obročno plaćanje izrečene kazne.

Faza parničnog postupka u kojoj je nužno platiti zakonom propisane troškove

U parničnim postupcima obveza plaćanja sudskih pristojbi nastaje u trenutku pokretanja postupka. Stoga se postupovni troškovi moraju platiti u trenutku pokretanja postupka. Ako stranka ne plati sudske pristojbe ili plati manji iznos od onog propisanog zakonom, sud mora od stranke zatražiti da pri podnošenju zahtjeva plati preostali iznos. Sud također mora stranku obavijestiti da će zahtjev biti odbijen ako sudske pristojbe nisu u cijelosti plaćene.

Odvjetnička naknada plaća se na temelju sporazuma između stranke i odvjetnika. Sudskom izvršitelju potrebno je platiti dio naknade prije početka postupka izvršenja.

Zakonom propisani troškovi (pristojbe) u kaznenim postupcima

Zakonom propisani troškovi za stranke u kaznenim postupcima

Ako se postupci temelje isključivo na privatnoj tužbi (magánvádas eljárás):

 • pristojba za podnošenje pritužbe: 10 000 HUF
 • pristojba za podnošenje žalbe: 10 000 HUF
 • pristojba za prijedlog za preispitivanje ili ponovno suđenje: 15 000 HUF.

Ako je građanskopravni zahtjev podnesen u okviru kaznenog postupka, potrebno je platiti samo pristojbe za podnošenje zahtjeva i žalbu. Te se pristojbe plaćaju uz pristojbe za kazneni postupak, u skladu s pravilima o pristojbama za parnične postupke.

Faza kaznenog postupka u kojoj je nužno platiti zakonom propisane troškove

Oni se moraju platiti na početku postupka na temelju podneska kojim se pokreće postupak.

Zakonom propisani troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

U skladu s člankom 54. stavkom 1. Zakona CLI iz 2011. o Ustavnom sudu (Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény) postupci pred Ustavnim sudom (Alkotmánybíróság) besplatni su, a sve troškove nastale tijekom tog postupka snosi podnositelj zahtjeva.

Međutim, podnositelj koji pri podnošenju podneska ne postupa u dobroj vjeri možda će morati platiti troškove i/ili mu se može izreći postupovna kazna u iznosu od 20 000 do 500 000 HUF.

Prethodne informacije koje su pravni zastupnici dužni navesti

Prava i obveze stranaka

Odvjetnici pri obavljanju svoje profesije pomažu strankama da ostvare svoja prava i ispune svoje obaveze na način propisan zakonom. Pravni savjetnici (jogtanácsos) pomažu i organizacijama koje zastupaju da ostvare svoja prava.

Ta obveza uključuje pružanje potrebnih informacija o pravima i obvezama, šansama za uspjeh i predvidljivim troškovima postupka.

Izvori troškova

Gdje mogu pronaći informacije o izvorima troškova u Mađarskoj?

Informacije o izvorima troškova dostupne su na internetskim stranicama Europske pravosudne mreže.

Internetske stranice Budimpeštanske odvjetničke komore (Budapesti Ügyvédi Kamara) sadržavaju informacije o odvjetničkim naknadama.

Na kojim je jezicima moguće dobiti informacije o izvorima troškova u Mađarskoj?

Informacije o izvorima troškova dostupne su na internetskim stranicama Europske pravosudne mreže. Ondje možete pronaći relevantne informacije na svakom službenom jeziku Europske unije.

Internetske stranice Budimpeštanske odvjetničke komore sadržavaju informacije o troškovima samo na mađarskom jeziku.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Informacije o mirenju možete pronaći na sljedećim internetskim stranicama:

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Internetske stranice s informacijama o troškovima

Dodatne informacije o troškovima možete pronaći na internetskim stranicama Budimpeštanske odvjetničke komore.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Informacije o trajanju postupaka možete pronaći na internetskim stranicama Sudova u Mađarskoj.

Druge poveznice:

Informacije o statističkim tablicama dostupne su samo na mađarskom.

Porez na dodanu vrijednost

Kako su te informacije prikazane?

Prethodno navedeni troškovi odvjetnika navedeni su u neto iznosu te se na njih mora dodati porez na dodanu vrijednost.

Koliko iznose primjenjive stope?

Opća stopa PDV-a u Mađarskoj iznosila je 20 % porezne osnovice do 1. srpnja 2009., a potom je povećana na 25 % i kasnije na 27 %.

Pravna pomoć

Primjenjivi prag dohotka u parničnim postupcima

Primjenjuju se dva minimalna praga:

 1. Kako bi se olakšalo ostvarivanje njihovih prava, fizičke osobe stranke u sporu (uključujući intervenijente) koje zbog dohotka i financijske situacije nisu u mogućnosti snositi troškove postupka bit će, na zahtjev, u potpunosti ili djelomično oslobođene od plaćanja tih troškova. Pravna pomoć obuhvaća sljedeće: oslobođenje od plaćanja pristojbi; oslobođenje od plaćanja predujma i, ako zakonom nije drukčije propisano, plaćanja troškova nastalih tijekom postupka (naknade za svjedoke i vještake, naknade skrbnika ad litem (ügygondnok) i tumača, naknade odvjetnika u okviru pravne pomoći (pártfogó ügyvéd), troškovi saslušanja i posjeta na licu mjesta itd.); oslobođenje od polaganja osiguranja za pravne troškove; zahtjev za odobrenje za zastupanje po odvjetniku u okviru pravne pomoći ako je to dopušteno zakonom. Ako dohodak stranke (plaća, mirovina, druga redovna novčana davanja) ne prelazi minimalni iznos starosne mirovine (28 500 HUF) utvrđen na temelju zaposlenja i osoba nema nikakvu drugu imovinu osim osnovnih potrepština i pokućstva, toj se osobi mora odobriti pravna pomoć. Pravna pomoć mora se dodijeliti i stranci koja ima pravo na naknadu radno sposobnima ili koja živi u istom kućanstvu s bliskim srodnikom u smislu Zakona o socijalnoj upravi i socijalnim naknadama (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény) koji ima pravo na naknadu radno sposobnima, bez provjere dohotka i financijske situacije navedene osobe. U iznimnim slučajevima pravna pomoć može se dodijeliti čak i ako prethodno navedeni uvjeti nisu ispunjeni, ako, s obzirom na druge okolnosti stranke, sud utvrdi da je njezina egzistencija ugrožena. (Članak 6. stavak 1. Uredbe ministra unutarnjih poslova br. 6/1986 od 26. lipnja 1986. o primjeni pravne pomoći u sudskim postupcima (A bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet))
 2. Pomoćnik za pravnu pomoć (jogi segítő) u okviru izvansudske pravne pomoći države stranci pruža pravne savjete ili priprema podneske ili druge dokumente te ima, na temelju odobrenja u tu svrhu, uvid u dokumente u predmetu. Zakonom propisane pristojbe i troškove pomoćniku za pravnu pomoć u ime stranke plaća ili predujmljuje država. Država u okviru pravne pomoći tijekom sudskog postupka osigurava odvjetnika za pravnu pomoć koji zastupa tužitelja, tuženika, intervenijenta, podnositelja i suprotnu stranku te u ime stranke u parničnom i izvanparničnom postupku (zajedno „postupak”) predujmljuje ili plaća troškove predviđene zakonom. Naknade za pravne usluge unaprijed plaća država u ime stranke ako neto raspoloživi mjesečni dohodak stranke ne prelazi 43 % prosječnog bruto mjesečnog dohotka u nacionalnom gospodarstvu, kako ga je objavio mađarski Središnji zavod za statistiku (Központi Statisztikai Hivatal) dvije godine prije referentne godine (oko 231 000 HUF u 2013.), tj. 99 330 HUF, i ako stranka nema imovinu. (Članci 11. i 6. Zakona LXXX. iz 2003. o pravnoj pomoći (A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény))

Usluge pravne pomoći moguće je platiti unaprijed.

Primjenjivi prag dohotka u kaznenim postupcima za tuženike

U kaznenom postupku osumnjičeniku ili optuženiku može se dodijeliti besplatno pravno zastupanje na temelju pragova dohotka koji se primjenjuju u parničnim postupcima.

Primjenjivi prag dohotka u kaznenim postupcima za žrtve

Ako je u zasebnom postupku utvrđeno da je podnositelj zahtjeva za pomoć žrtva kaznenog djela i ima pravo na potporu žrtvama, naknadu za pravne usluge plaća država u ime stranke pod uvjetom da njezin neto raspoloživi mjesečni dohodak ne prelazi 86 % prosječnog bruto mjesečnog dohotka u nacionalnom gospodarstvu, kako ga je objavio mađarski Središnji zavod za statistiku, dvije godine prije referentne godine (oko 231 000 HUF u 2013.), tj. 198 660 HUF. (Članak 9./A Zakona LXXX. iz 2003. o pravnoj pomoći).

Pravna pomoć za žrtve obuhvaća pravno zastupanje.

Drugi uvjeti za dodjelu pravne pomoći žrtvama

Pored utvrđenih pragova dohotka, žrtva mora ispunjavati i druga dva uvjeta:

 • mora podnijeti zahtjev/pritužbu;
 • mora pribaviti potvrdu tijela nadležnog za pomoć žrtvama. U potvrdi se mora navesti da su ispunjeni određeni uvjeti (da se žrtva obratila nadležnom tijelu u roku propisanom zakonom).

Drugi uvjeti za dodjelu pravne pomoći tuženicima

Nema dodatnih uvjeta za dodjelu pravne pomoći tuženicima.

Besplatni sudski postupak

U sljedećim parničnim predmetima ne naplaćuju se pristojbe ni smanjene pristojbe:

 • pristojba iznosi 10 % pristojbe za sudski postupak ako sud po službenoj dužnosti odbije podnesak kojim se pokreće postupak bez izdavanja sudskog poziva;
 • žalbe protiv odluke o pravnoj pomoći ili odgodi plaćanja troškova (illetékfeljegyzési jog), tj. ako država unaprijed plaća troškove u ime stranke;
 • protutužbe u postupku razvoda braka;
 • postupci povezani s proglašenjem smrti i utvrđivanjem da je nastupila smrt, ako je do nestanka ili smrti došlo zbog ratnog čina ili prirodne katastrofe;
 • postupci registracije zaklada, javnih zaklada, organizacija civilnog društva, javnih tijela, Europske grupacije za teritorijalnu suradnju i organizacija s programom radničkog dioničarstva, kao i postupci odobravanja sudjelovanja u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju;
 • zahtjevi za brisanje društva koje je prestalo poslovati, uključujući zahtjeve za brisanje u okviru pojednostavnjenog postupka likvidacije (egyszerűsített végelszámolás) zajedno s obavijesti upravitelja;
 • zahtjevi za ispravak ili dopunu odluke;
 • postupci povezani s popisom birača;
 • postupci prijavljivanja promjena nakon upisa u registar pravnih savjetnika;
 • žalbe protiv naloga za prijenos drugom sudu;
 • sudsko preispitivanje upravne odluke u predmetima za naknadu štete;
 • postupci podmirenja općinskog duga;
 • postupci koje pokreće neovisni sudski izvršitelj u vezi sa sudskim postupkom izvršenja koji vodi sudski izvršitelj i postupci za proglašenje izvršnosti na nacionalnoj razini u skladu s Uredbom (EU) br. 1215/2012, Uredbom Vijeća (EZ) br. 2201/2003 i Uredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009;
 • postupci povodom prihvaćene ustavne tužbe;
 • postupci koji se odnose na zaštitu osobnih podataka ili otkrivanje podataka od javnog interesa;
 • sudsko preispitivanje upravnih odluka o dodjeli pravne pomoći;
 • izvanparnični postupci za sudsko preispitivanje privremene zabrane približavanja i za izdavanje zabrane približavanja zbog nasilja u obitelji predviđene zasebnim propisom;
 • sudsko preispitivanje upravnih odluka o potpori žrtvama.

U sljedećim kaznenim predmetima ne naplaćuju se pristojbe:

 • žalbe, zahtjevi za ponovno suđenje i zahtjevi za preispitivanje od strane optuženika i branitelja u postupcima koji se temelje isključivo na privatnoj tužbi;
 • postupci koji se temelje isključivo na privatnoj tužbi ako sud okonča postupak prije početka osobnog ročišta ili ako se postupak okonča zbog pomilovanja;
 • zahtjevi za pomilovanje i zahtjevi za sudsko oslobađanje ako ih je podnijela osuđena osoba ili branitelj;
 • postupci za dodjelu osobne pravne pomoći;
 • jednokratno dostavljanje preslika dokumenata optuženiku, branitelju i pravnom zastupniku optuženih maloljetnika.

Oslobađanje od plaćanja pristojbe može se odobriti zbog osobnih okolnosti (személyes illetékmentesség) te predmeta postupka (tárgyi illetékmentesség).

Ono se, među ostalim, dodjeljuje udruženjima, javnim tijelima, crkvama, crkvenim udruženjima, vjerskim institucijama, zakladama, javnim zakladama, neprofitnim poduzećima koja imaju status (prioritetnih) organizacija za javnu dobrobit, Sjevernoatlantskom savezu te Europskoj uniji, njezinim institucijama, tijelima, agencijama i zasebnim fondovima.

Kada stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor?

Stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor u roku od 30 dana ako to odredi sud u konačnoj odluci. Stranka koja izgubi spor mora platiti troškove izravno stranci koja je dobila spor. Ako troškovi nisu plaćeni, protiv stranke koja je izgubila spor može se pokrenuti postupak izvršenja.

Naknade vještaka

Naknade vještaka obično plaća stranka koja je izgubila spor, ali ih, u posebnim slučajevima u kojima ih je obvezna platiti, snosi država. Ako država unaprijed plaća troškove, to uključuje i naknade vještaka. Vještaci mogu kao troškove naplatiti nužne i opravdane izdatke nastale tijekom pripreme njihova mišljenja. Forenzičkim stručnjacima, forenzičkim službama i posebnim savjetnicima dodjeljuje se paušalni iznos za troškove koji nisu potkrijepljeni računom, ali koji nužno nastaju, kao što su poštanski i telefonski troškovi te troškovi uredskog materijala. Paušalni je iznos jednak 35 % naknade vještaka, ali ne više od 100 000 HUF.

Vještak može zatražiti predujam u iznosu do 50 % očekivanih troškova, ali ne više od 150 000 HUF.

Naknade za prevoditelje i tumače

Naknade za prevoditelje i tumače obično plaća stranka koja je izgubila spor, ali ih, u posebnim slučajevima u kojima ih je obvezna platiti, snosi država. Ako država unaprijed plaća troškove, to uključuje i navedene naknade.

Druge poveznice

Internetske stranice Budimpeštanske odvjetničke komore

Povezani dokumenti

Mađarsko izvješće o studiji o transparentnosti troškova  PDF (533 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 28/10/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.