Izvorna jezična inačica ove stranice mađarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Troškovi

Mađarska

Na ovoj su vam stranici dostupne informacije o pravosudnim troškovima u Mađarskoj.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade pravne struke

Sudski izvršitelji

Iznos naknade sudskog izvršitelja ovisi o namjeni izdanog naloga za provedbu (végrehajtható okirat), odnosno o tome želi li se naplatiti dug ili provesti određena aktivnost. Ako provedba podrazumijeva naplatu duga (pénzkövetelés behajtása), naknada sudskog izvršitelja proporcionalna je iznosu duga koji je potrebno naplatiti. Ako provedba podrazumijeva naplatu većeg iznosa, sudskom izvršitelju isplaćuje se veća naknada. Ako se provodi određena aktivnost (meghatározott cselekmény végrehajtása), iznos naknade ovisi o utrošenom vremenu.

Odvjetnici (ügyvéd)

Mađarskom riječju ügyvéd označavaju se odvjetnici, pravni zastupnici, pravni savjetnici i pravnici. Odvjetničku naknadu načelno sporazumno utvrđuju stranka i odvjetnik. Ako ne postignu dogovor, o naknadi odlučuje sud na temelju zakonski propisane osnove (pet posto vrijednosti potraživanja i najmanje 10 000 HUF). Stranke mogu od suca zatražiti da propiše zakonom utvrđenu naknadu ako ne žele da sporazum postane javan.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi u građanskim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u građanskim postupcima

U prvostupanjskim predmetima pristojba (illeték) za sudski postupak iznosi šest posto vrijednosti potraživanja (između najmanje 10 000 HUF i najviše 900 000 HUF). Ako nije moguće utvrditi vrijednost potraživanja, zakonom je propisano da se plaća 6 % od fiktivnog iznosa.

Sudski troškovi/takse uvijek su propisani zakonom te u sljedećim slučajevima:

 • postupci razvoda braka (házassági bontóper): 12 000 HUF
 • postupci na radnim sudovima (munkaügyi per): 7000 HUF
 • upravni postupci, osim u slučajevima natjecanja, javne nabave, poreza i elektroničke komunikacije (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF
 • upravni izvansudski postupci (közigazgatási nemperes eljárás): 7500 HUF
 • troškovi opće nabave (általános meghatalmazás): 18 000 HUF
 • stečajni postupci: likvidacija 50 000 HUF; bankrot 30 000 HUF
 • u slučajevima koji obuhvaćaju poslovna udruživanja bez statusa pravne osobe (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): likvidacija 25 000 HUF, bankrot 20 000 HUF
 • arbitraža: 1 posto (minimalno 5000 HUF i maksimalno 250 000 HUF);  ako nije moguće izračunati vrijednost potraživanja, pristojba iznosi 10 000 HUF
 • nalog za plaćanje (fizetési meghagyás): 3 posto (minimalno 5000 HUF i maksimalno 250 000 HUF)
 • žalba: 6 posto (minimalno 10 000 HUF i maksimalno 900 000 HUF)
 • ponovno otvaranje postupka (perújítás): potrebno je ponovno platiti pristojbe
 • zahtjev za reviziju (felülvizsgálati kérelem): 6 posto u slučaju odluka (minimalno 10 000 HUF i maksimalno 2 500 000 HUF); u slučaju naloga (végzés) – polovica troškova plativih za odluke (minimalno 7000 HUF i maksimalno 1 250 000 HUF)

Faza građanskog postupka u kojoj je nužno platiti fiksne troškove

Obveza plaćanja sudskih taksi u građanskim postupcima nastaje podnošenjem zahtjeva za pokretanje sudskog spora. Pri podnošenju zahtjeva stoga je potrebno platiti sudske takse. Ako stranka ne plati sudske takse ili plati manji iznos od onog propisanog zakonom, sud mora od stranke zatražiti da pri podnošenju zahtjeva plati preostali iznos. Sud također mora stranku obavijestiti da će zahtjev biti odbijen ako sudske takse nisu u cijelosti plaćene.

Plaćanje odvjetničke naknade temelji se na sporazumu između stranke i odvjetnika. Sudskom izvršitelju potrebno je platiti naknadu prije početka postupka provedbe.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima

Ako se postupci vode isključivo po privatnoj tužbi (magánvádas eljárás):

 • pristojba za postupak osporavanja (feljelentés) iznosi 5000 HUF
 • pristojba za podnošenje žalbe iznosi 6000 HUF
 • pristojba za podnošenje zahtjeva za reviziju ili ponovno otvaranje slučaja iznosi 7000 HUF

Ako iz kaznenog postupka proizlazi tužba u okviru građanskog pravosuđa (polgári jogi igény), potrebno je platiti samo pristojbe za podnošenje zahtjeva i žalbu.

Faza kaznenog postupka u kojoj je potrebno platiti fiksne troškove

Fiksne troškove potrebno je platiti na početku postupka – kupuje se žig i njime se označava dokument kojim se postupak pokreće.

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

U skladu s člankom 28. Zakona XXXII iz 1989.(az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke), postupci pred Ustavnim sudom (Alkotmánybíróság) su besplatni.

No podnositelj zahtjeva koji pri podnošenju zahtjeva ne postupa u dobroj vjeri možda će morati platiti troškove.

Prethodne informacije koje su pravni zastupnici dužni navesti

Prava i obveze stranaka

Pri obavljanju svoje profesije – u okvirima i na način koji propisuje zakon – odvjetnici klijentima pomažu da ostvare svoja prava i ispune svoje obaveze. Pravni savjetnici (jogtanácsos) pomažu i organizacijama koje zastupaju da ostvare svoja prava.

Ta obveza obuhvaća dužnost pružanja potrebnih informacija o pravima i obvezama, šansama za uspjeh i predvidljivim troškovima postupka.

Izvori troškova

Gdje mogu pronaći informacije o izvorima troškova u Mađarskoj?

Informacije o izvorima troškova dostupne su na početnoj stranici Europske pravosudne mreže (EJN)(Európai Igazságügyi Hálózat):

Početna stranica Budimpeštanske odvjetničke komore (Budapesti Ügyvédi Kamara) sadržava i informacije o odvjetničkim naknadama.

Na kojim je jezicima moguće dobiti informacije o izvorima troškova u Mađarskoj?

Informacije o izvorima troškova dostupne su na početnoj stranici Europske pravosudne mreže. Ovdje možete pronaći relevantne informacije na svakom službenom jeziku Europske unije.

Početna stranica Budimpeštanske odvjetničke komore sadržava informacije o troškovima samo na mađarskom jeziku.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Informacije o mirenju možete pronaći na sljedećim web-mjestima:

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Dostupno web-mjesto o troškovima postupka

Dodatne informacije koje se odnose na troškove možete pronaći na web-mjestu Budimpeštanske odvjetničke komore

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Informacije o duljini postupaka možete pronaći na web-mjestu Sudova Republike Mađarske (Magyar Köztársaság Bíróságai).

Ostale relevantne veze:

Informacije o statističkim tablicama dostupne su samo na mađarskom.

Porez na dodanu vrijednost (hozzáadottérték-adó)

Kako su te informacije prikazane?

Gore navedeni troškovi odvjetnika navedeni su u neto iznosu te se na njih dodaje porez na dodanu vrijednost (HÉA).

Koliko iznose primjenjive stope?

U Mađarskoj je stopa PDV-a do 1. srpnja 2009. iznosila 20 %, a potom je povećana na 25 %.

Pravna pomoć (költségmentesség)

Primjenjivi prag dohotka u području građanskog pravosuđa

Primjenjuju se dva minimalna iznosa:

 1. neto iznos minimalne umirovljeničke mirovine (sada iznosi 28 500 forinti) – osobe koje primaju manje od tog iznosa dobivaju besplatnu pravnu pomoć;
 2. postotak prosječnog nacionalnog dohotka (43 % – sada iznosi 72 000 forinti) – osobe koje primaju više od tog iznosa ne dobivaju besplatnu pravnu pomoć.

Usluge pravne pomoći moguće je platiti unaprijed.

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za tuženike

U kaznenim postupcima osumnjičenik ili optuženik može primiti usluge besplatnog pravnog zastupanja ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • Osoba se oslobađa plaćanja naknada na temelju osobnih uvjeta – za osobe koje žive same, prag dohotka je dvostruka vrijednost neto minimalne mirovine (sada iznosi 28 500 forinti); za osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu, prag je neto minimalna mirovina po osobi.
 • Ako je pravno zastupanje obvezno, a optuženik nema branitelja. U tom slučaju, ako je tijekom postupka osuđen, tuženik mora vratiti naknadu za uslugu državi.

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za žrtve

Prag dohotka iznosi 86 % prosječnog nacionalnog dohotka (približno 130 000 forinti). Pravna pomoć za žrtve obuhvaća pravno zastupanje.

Drugi uvjeti povezani s dodjelom pravne pomoći žrtvama

Pored utvrđenih pragova dohotka, žrtva mora ispunjavati i druga dva uvjeta:

 • mora uložiti pritužbu;
 • mora pribaviti potvrdu tijela nadležnog za pomoć žrtvama;  potvrda mora sadržavati dokaz ispunjavanja određenih uvjeta (da se žrtva obratila odgovarajućem nadležnom tijelu unutar zakonski propisanog vremenskog roka).

Drugi uvjeti povezani s dodjelom pravne pomoći tuženicima

Nema dodatnih uvjeta povezanih s dodjelom pravne pomoći tuženicima.

Besplatni sudski postupak

U sljedećim građanskim postupcima ne plaća se naknada:

 • postupci u kojima sud po službenoj dužnosti odbija ili mora odbiti podnesak bez izdavanja sudskog poziva;
 • postupci ostvarivanja pravnog lijeka pokrenuti protiv odluka u slučajevima u kojima se odobrava izuzimanje od plaćanja naknada i u kojima postoji pravo na plaćanje troškova unaprijed (kada država plaća troškove umjesto stranke);
 • postupci razvoda u kojima je podnesena protutužba koja se odnosi na brak;
 • postupci povezani s proglašenjem smrti i utvrđivanjem da je nastupila smrt, ako je do nestanka ili smrti došlo u slučaju rata ili prirodne katastrofe;
 • postupci registracije fondacija, javnih fondacija, nevladinih organizacija, javnih korporacija, Europske grupacije za teritorijalnu suradnju; postupci registracije organizacija s programom radničkog dioničarstva i odobrenja sudjelovanja u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju;
 • postupci raspuštanja zatvorenih poduzeća, uključujući podneske uložene u pojednostavnjenim postupcima raspuštanja u kojima je navedeno ime primatelja;
 • podnesci za ispravak i/ili dopunu odluka;
 • postupci povezani s popisom birača;
 • postupci povezani s prijavljenim promjenama nakon uvrštavanja u registar pravnih savjetnika;
 • žalbe na odluke kojima je propisan transfer;
 • sudske revizije upravnih odluka donesenih u predmetima za naknadu štete;
 • postupci poreznih nagodbi koje vode lokalna tijela vlasti;
 • postupci koje su pokrenuli neovisni sudski izvršitelji u vezi s postupcima pravne provedbe i postupci pokrenuti radi provođenja sudskih odluka (sudska nagodba) donesenih u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima, Uredbom (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine i Uredbom Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000;
 • postupci pokrenuti na temelju povoljne odluke Ustavnog suda;
 • tužbe koje se odnose na zaštitu osobnih podataka i pristup podacima od javnog interesa;
 • sudska revizija upravne odluke o dodjeli pravne pomoći;
 • izvansudski postupci revizije odluka o prethodnoj sudskoj mjeri ili privremenoj sudskoj zabrani ili preventivnoj sudskoj mjeri dodijeljenoj slijedom specifičnih drugih zakona u vezi s obiteljskim nasiljem;
  • sudska revizija upravne odluke donesene u pitanju pomoći žrtvama zločina.

Naknada se ne plaća za sljedeće elemente kaznenih postupaka:

 • u postupcima koji su pokrenuti isključivo privatnim putem – žalba, podnesak za ponovno otvaranje predmeta i zahtjev za reviziju koje su podnijeli tuženik i branitelj;
 • u postupcima koji su pokrenuti isključivo privatnim putem – ako sud odbaci predmet prije početka osobnog ročišta ili ako je predmet odbačen zbog pomilovanja;
 • zahtjev za pomilovanje ili sudsko izuzimanje ako ga podnese tuženik ili branitelj;
 • postupak za odobravanje osobnog izuzeća od optužbi;
 • jednokratno slanje kopija dokumenata tuženiku, branitelju ili pravnom zastupniku maloljetnika koji je optužen za zločin;
 • kopija optužnice poslana tužitelju.

Osim oslobađanja od plaćanja troškova na temelju predmeta, može se odobriti i oslobađanje od plaćanja na temelju statusa pravne osobe.

Ono se, među ostalim, dodjeljuje nevladinim organizacijama, javnim poduzećima, crkvama, crkvenim udrugama, religijskim institucijama, fondacijama, javnim fondacijama, neprofitnim poslovnim udrugama koje imaju status (prioritetnih) organizacija za javnu dobrobit, Sjevernoatlantskom savezu, Europskoj uniji, njezinim institucijama i tijelima, agencijama i zasebnim fondovima.

Kada stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor?

Sud u konačnoj odluci propisuje da stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor u roku od trideset dana. Stranka koja je izgubila spor izravno plaća troškove stranki koja je dobila spor, a ako to ne učini, pokreću se postupci provedbe odluke.

Naknade vještaka

Naknade vještaka načelno plaća stranka koja je izgubila spor, a ako je (u posebnim slučajevima) država dužna platiti troškove, ona snosi i trošak vještaka. Ako država unaprijed plaća troškove, to obuhvaća i naknade vještaka.

Naknade za prevoditelje i tumače

Naknade za prevoditelje i tumače načelno plaća stranka koja je izgubila spor, a ako je (u posebnim slučajevima) država dužna platiti troškove, ona snosi i trošak vještaka. Ako država unaprijed plaća troškove, to obuhvaća i naknade vještaka.

Ostale poveznice

Početna stranica Budimpeštanske odvjetničke komore (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Ostali privici

Mađarsko izvješće o studiji o transparentnosti troškova PDF (533 Kb) en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Posljednji put ažurirano: 11/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.