Troškovi

Irska

Na ovoj stranici dostupne su informacije o sudskim troškovima u Irskoj.

Sadržaj omogućio
Irska

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade za usluge pravnih stručnjaka

Pravni zastupnici

Osnove za plaćanje naknada pravnim zastupnicima mogu se kategorizirati na parnične postupke (tj. savjetovanje i zastupanje u parnicama pred sudom ili arbitrom) i izvanparnične postupke. Kad je riječ o parničnim postupcima, troškovi se mogu dalje kategorizirati kao troškovi pravnog zastupnika i stranke (tj. troškovi koje stranka plaća svojem pravnom zastupniku) i troškovi stranke (tj. troškovi koji se dosuđuju jednoj stranci u postupku na teret druge stranke u tom postupku).

Parnični postupci

Glavno primarno zakonodavstvo*

 • Zakon o odvjetnicima i pravnim zastupnicima iz 1849.
 • Zakon o odvjetnicima i pravnim zastupnicima iz 1870.
 • članak 68. Zakona o pravnim zastupnicima (izmijenjen) iz 1994.
 • članak 94. Zakona o sudovima iz 1924.
 • članak 78. Zakona o sudovima iz 1936.
 • točka 8. Priloga VIII. Zakonu o sudovima (dopunske odredbe) iz 1961.
 • članak 17. Zakona o sudovima iz 1981.
 • članak 14. Zakona o sudovima iz 1991.
 • članak 68. Zakona o pravnim zastupnicima (izmijenjen) iz 1994.
 • članci 27. i 46. Zakona o sudovima i sudskim službenicima iz 1995.

Glavno sekundarno zakonodavstvo*

 • pravila iz točki 4. i 6. te točke 14. podtočke 3. Naloga 22. pravilo iz točke 1.A Naloga 27., Nalog 99. i Dodatak W Pravilniku o višim sudovima
 • pravila iz točaka 14., 15. i 21. Naloga 15. i Nalog 66. Pravilnika o regionalnom sudu
 • nalozi 51. i 52. te Prilog E Pravilnika o okružnom sudu

Sudska praksa

 • odluke sudova kojima se tumači predmetno zakonodavstvo

Izvanparnični postupci

Glavno primarno zakonodavstvo*

Zakon o naknadama pravnih zastupnika iz 1881.

Glavno sekundarno zakonodavstvo*:

 • Opći nalog o naknadama pravnih zastupnika iz 1884.
 • Opći nalog o naknadama pravnih zastupnika iz 1960.
 • Opći nalog o naknadama pravnih zastupnika iz 1964.
 • Opći nalog o naknadama pravnih zastupnika iz 1970.
 • Opći nalog o naknadama pravnih zastupnika iz 1972.
 • Opći nalog o naknadama pravnih zastupnika iz 1978.
 • Opći nalog o naknadama pravnih zastupnika iz 1982.
 • Opći nalog o naknadama pravnih zastupnika iz 1984.
 • Opći nalog o naknadama pravnih zastupnika iz 1986.
 • pravila iz točaka 210. i 239. Pravilnika o zemljišnim knjigama iz 1972.

Sudska praksa

 • odluke sudova kojima se tumači predmetno zakonodavstvo

* Upućivanja na zakonodavstvo odnose se na zakon, nalog ili pravilnike kako su izmijenjeni. Zakonodavstvo nakon 1922. može se pregledati u Knjizi irskog statuta na internetu i na internetskim stranicama parlamentarnih domova Oireachtasa.

Pravnici

Pojam „pravnici” obuhvaća dvije kategorije pravnika u irskom pravnom sustavu, tj. pravne zastupnike (solicitors) i odvjetnike (barristers).

Odvjetnici

Naknade odvjetnicima smatraju se troškovima pravnog zastupnika kojem se fakturiraju i kao takve smatraju se troškom pravnog zastupnika te su uređene zakonodavstvom o naknadama pravnim zastupnicima i odlukama sudova o iznosima koje treba platiti za odvjetničke naknade: vidjeti posebno članak 27. Zakona o sudovima i sudskim službenicima iz 1995. i Kelly v. Breen [1978] I.L.R.M. 63; Država (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I.R. 198; u Superquinn v. Bray U.D.C. (br. 2) [2001] 1 I.R. 459.

Sudski izvršitelji

Naknade službenika grofovijskog suda, sudskog dostavljača i sudskog izvršitelja za izvršenje sudskih naloga uređene su Nalogom o naknadama i troškovima službenika grofovijskog suda iz 2005. i uključuju odredbe o naknadama za podnošenje naloga za izvršenje i pljenidbu, putne troškove, premještanje i skladištenje/čuvanje zaplijenjene robe ili stoke.

Advokati (Advocates)

U irskom pravnom sustavu ne postoji odvojena kategorija pravnika koja se naziva „advokat” (advocate).

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi u građanskim postupcima

Fiksni troškovi za parnične stranke u građanskim postupcima

Uz iznimku troškovnih stavaka utvrđenih u pravilu iz točke 1.A podtočke 3. i u pravilu iz točke 9. Naloga 27. (troškovi koje plaća stranka koja dostavlja podnesak nakon što je druga stranka podnijela zahtjev za donošenje presude zbog nepodnošenja tog podneska) i Dodatku W Pravilniku o višim sudovima i Prilogu E Pravilniku o okružnom sudu, troškovne stavke općenito su diskrecijske naravi.

Troškovi uključuju i isplate poput sudskih pristojbi, koje su utvrđene nalozima Vrhovnog i Visokog suda, regionalnog suda odnosno okružnog suda.

Dodatne informacije dostupne su na internetskoj stranici tarife sudskih pristojbi.

Faza građanskog postupka u kojoj fiksni troškovi moraju biti plaćeni

U predmetima u kojima se primjenjuje pravilo iz točke 1.A podtočke 3. i pravilo iz točke 9. Naloga 27. (troškovi koje plaća stranka koja dostavlja podnesak nakon što je druga stranka podnijela zahtjev za donošenje presude zbog nepodnošenja tog podneska), troškovi se naplaćuju nakon odbijanja zahtjeva za donošenje presude zbog neosnovanosti predmetnog zahtjeva.

Stavke troškova utvrđene u Dodatku W Pravilniku o višim sudovima nadoknađuje:

 • pravni zastupnik od stranke na temelju dostavljenog troškovnika mjesec dana nakon primitka računa ako stranka u tom roku nije zatražila odmjeravanje (procjenu) računa (članak 2. Zakona o odvjetnicima i pravnim zastupnicima iz 1849.). Međutim, stranka u svakom slučaju može u roku od dvanaest mjeseci od primitka računa zatražiti i dobiti procjenu troškova. Nakon isteka dvanaest mjeseci ili nakon plaćanja iznosa računa sud može, ako se čini da to zahtijevaju posebne okolnosti slučaja, poslati račun na procjenu pod uvjetom da se zahtjev sudu podnese u roku od dvanaest kalendarskih mjeseci nakon plaćanja
 • kad se jednoj stranci dosude troškovi na teret druge stranke, nadoknađuju se izdavanjem potvrde o odmjeravanju troškova ili u skladu s bilo kojim sporazumom o plaćanju postignutim između stranaka.

Stavke troškova utvrđene u Prilogu E Pravilnika okružnog suda plaća:

 • kod presude zbog ogluhe stranka koja je propustila poduzeti radnju za sudjelovanje u postupku na temelju donesene presude zbog ogluhe
 • kad je riječ o ostalim troškovima, stranka kojoj je sud naložio plaćanje troškova na temelju donesene odluke suda o takvim troškovima.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima

U kaznenim postupcima nema fiksnih troškova. U kaznenim postupcima ne naplaćuju se sudske pristojbe.

(Okružni sud u skraćenom kaznenom postupku može stranci, osim Ravnatelju javnog tužiteljstva ili policijskom službeniku koji vrši kazneni progon, naložiti plaćanje troškova. Regionalni sud i Središnji kazneni sud (sudovi koji su nadležni za suđenje na temelju podignute optužnice) imaju diskrecijsko pravo dosuditi troškove:

 • u slučaju oslobađajuće presude (protiv te odluke može se podnijeti žalba Kaznenom žalbenom sudu)
 • ako optužnica sadržava nepotrebni sadržaj ili je nepotrebno preopširna ili ima materijalne nedostatke
 • ako se suđenje odgađa zbog izmjene optužnice ili
 • ako se vodi odvojeno suđenje po točki optužnice).

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

Fiksni troškovi za stranke u postupcima pred Ustavnim sudom

Nadležnost u postupcima pred Ustavnim sudom ograničena je na Visoki sud i Vrhovni sud. Na takve postupke ne primjenjuje se posebni sustav troškova ili pristojbi. Fiksni troškovi koji su dopušteni u takvim postupcima predviđeni su u Dodatku W Pravilniku o višim sudovima. Plaćaju se sudske pristojbe koje su utvrđene Nalogom za plaćanje pristojbi Vrhovnog i Visokog suda.

Dodatne informacije dostupne su na stranici tarife sudskih pristojbi.

Faza postupka pred Ustavnim sudom u kojoj je potrebno platiti fiksne troškove

Sudske pristojbe općenito se plaćaju pri podnošenju predmetnog dokumenta.

Prethodne informacije koje su pravni zastupnici dužni navesti

Prava i obveze stranaka

U članku 68. Zakona o pravnim zastupnicima (izmijenjen) iz 1994. propisano je:

 1. „68.– (1) Nakon primanja uputa za pružanje pravnih usluga stranci ili što je prije moguće nakon toga pravni zastupnik dostavlja stranci u pisanom obliku podatke o:
  1. stvarnim troškovima, ili
  2. ako navođenje podataka o stvarnim troškovima s obzirom na okolnosti nije moguće ili praktično, o procjeni troškova (što je moguće bliže stvarnim troškovima), ili
  3. ako navođenje podataka o stvarnim troškovima ili procjena takvih troškova s obzirom na okolnosti nije moguća ili praktična, o osnovi na temelju koje će pravni zastupnik ili njegovo društvo naplatiti naknadu za pružanje takvih pravnih usluga i, ako te pravne usluge uključuju parnični postupak, pojedinosti u pisanom obliku o okolnostima u kojima se od stranke može tražiti da plati troškove bilo kojoj drugoj stranci ili strankama te o okolnostima, ako postoje, u kojima stranka neće biti u potpunosti oslobođena odgovornosti za podmirivanje troškova koji će nastati za pravnog zastupnika te stranke za predmetne usluge za iznos, ako postoji, troškova koji je u parničnom postupku naplaćen od bilo koje druge stranke ili stranaka (ili bilo kojeg osiguravatelja te stranke ili stranaka).
 2. Pravni zastupnik ne smije zastupati stranku u vezi s bilo kojim parničnim postupkom (koji nije u vezi s postupkom u kojem se potražuje samo naplata duga ili koji se odnosi na likvidirano potraživanje) tako da se svi troškovi koji se naplaćuju stranci ili neki njihov dio izračunavaju kao određeni postotak ili udio u bilo kojoj naknadi štete ili drugom novčanom iznosu koji mogu biti isplaćeni stranci ili joj dospjeti na naplatu, a bilo koji troškovi koji su u suprotnosti s ovim stavkom neizvršivi su u bilo kojem postupku pokrenutom protiv predmetne stranke radi naplate takvih troškova.
 3. Pravni zastupnik ne smije umanjiti ili prisvojiti bilo koji iznos u vezi sa svim ili bilo kojim dijelom njegovih troškova od iznosa bilo kakve naknade štete ili drugog novčanog iznosa koji dospije na naplatu za stranku tog pravnog zastupnika, a koji proizlaze iz bilo kojeg parničnog postupka koji je pravni zastupnik vodio u ime te stranke.
 4. Stavak 3. ovog članka ne primjenjuje se tako da pravnog zastupnika sprečava da u bilo kojem trenutku postigne sporazum sa strankom da će mu se u ime troškova isplatiti iznos iz bilo koje naknade štete ili drugog novčanog iznosa, koji mogu biti isplaćeni stranci ili joj dospjeti na naplatu, a koji proizlaze iz bilo kojeg parničnog postupka koji su pravni zastupnik ili njegovo društvo vodili u ime te stranke.
 5. Sporazum iz stavka 4. ovog članka moći će se izvršiti protiv stranke pravnog zastupnika samo ako je sastavljen u pisanom obliku i uključuje procjenu (što je moguće bliže) iznosa za koji pravni zastupnik osnovano vjeruje da bi se mogao naplatiti od bilo koje druge stranke ili stranaka (ili bilo kojeg osiguravatelja te stranke ili stranaka) u pogledu troškova pravnog zastupnika ako njegova stranka primi bilo kakvu naknadu štete ili drugi novčani iznos koji proizlaze iz takvog parničnog postupka.
 6. Bez obzira na bilo koju drugu pravnu odredbu u tom smislu pravni zastupnik dužan je, što je prije moguće nakon završetka parničnog postupka koji vodi u ime stranke, u troškovniku koji dostavlja stranci prikazati:
  1. sažetak pravnih usluga pruženih stranci u vezi s parničnim postupkom
  2. ukupan iznos naknade štete ili drugih novčanih sredstava proizašlih iz parničnog postupka koje je stranka naplatila
  3. pojedinosti o svim troškovima ili bilo kojem njihovu dijelu koje je pravni zastupnik u ime svoje stranke naplatio od bilo koje druge stranke ili stranaka (ili bilo kojeg osiguravatelja te stranke ili stranaka)
  4. odvojeno iznose u troškovniku koji se odnose na pristojbe, izdatke, isplate i troškove nastale ili koji proizlaze u vezi s pružanjem takvih pravnih usluga.
 7. Ovim se člankom ni na koji način ne sprečava bilo koja osoba u ostvarivanju bilo kojeg postojećeg zakonskog prava da od pravnog zastupnika zahtijeva da podnese troškovnik na procjenu, neovisno o tome je li to na osnovi odnosa između stranaka ili na osnovi odnosa pravnog zastupnika i njegove stranke, niti se ograničavaju prava bilo koje osobe ili društva u skladu s člankom 9. ovog Zakona.
 8. Ako je pravni zastupnik stranci izdao troškovnik u vezi s pružanjem pravnih usluga te stranka ospori iznos troškovnika (ili bilo koji njegov dio), pravni zastupnik dužan je:
  1. poduzeti sve odgovarajuće korake da se stvar riješi sporazumom sa strankom i
  2. obavijestiti stranku u pisanom obliku o:

i) pravu stranke da od pravnog zastupnika zahtijeva da podnese troškovnik ili bilo koji njegov dio procjenitelju troškova postupka Visokog suda radi procjene na osnovi odnosa odvjetnika i vlastite stranke i

ii) pravu stranke da podnese prigovor Društvu prema članku 9. ovog Zakona da joj je izdan troškovnik za koji tvrdi da je previsok.

 1. U ovom članku „troškovi” uključuju pristojbe, izdatke, isplate i troškove.
 2. Odredbe ovog članka primjenjuju se bez obzira na odredbe Zakona o odvjetnicima i pravnim zastupnicima (Irska) iz 1849. i Zakona o odvjetnicima i pravnim zastupnicima iz 1870.”

U točki 12.6. Kodeksa ponašanja Općeg vijeća Irske odvjetničke komore propisano je:

„12.6. Nakon primanja uputa za pružanje pravnih usluga ili što je prije moguće nakon toga odvjetnik na zahtjev upućujućeg pravnog zastupnika ili stranke u slučaju pristupa u okviru Programa izravnog profesionalnog pristupa dostavlja podatke u pisanom obliku te potvrđuje:

 1. stvarne troškove, ili
 2. ako navođenje podataka o stvarnim troškovima s obzirom na okolnosti nije moguće ili praktično, procjenu troškova (što je moguće bliže stvarnim troškovima), ili
 3. ako navođenje podataka o stvarnim troškovima ili procjena takvih troškova s obzirom na okolnosti nisu mogući ili praktični, osnovu za naplatu troškova.

O obliku svakoga takvog podatka odlučuje svaki odvjetnik po slobodnoj ocjeni.”

Vrste troškova

Gdje mogu pronaći informacije o troškovima u Irskoj?

Informacije su dostupne na internetskim stranicama Ureda procjenitelja troškova postupka zajedno s literaturom za preuzimanje.

Na kojim su jezicima dostupne informacije o troškovima u Irskoj?

Informacije o troškovima u Irskoj dostupne su na engleskom jeziku.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

 • U članku 7. stavku 1. Zakona o sudskoj rastavi i reformi obiteljskog prava iz 1989. propisano je da sud, kad se podnese zahtjev za donošenje odluke o sudskoj rastavi, razmatra mogućnost pomirenja predmetnih bračnih drugova i, u skladu s tim, može u bilo kojem trenutku odgoditi postupak kako bi se bračnim drugovima pružila mogućnost da, ako oboje to žele, razmotre međusobno pomirenje uz pomoć treće strane ili bez takve pomoći.
 • Člankom 7. stavkom 3. predviđa se mogućnost da sud odgodi postupak kako bi se bračnim drugovima pružila mogućnost da, ako oboje to žele, postignu sporazum o uvjetima rastave, uz pomoć treće strane ili bez takve pomoći i u mjeri u kojoj je to moguće.
 • Stavci 1. i 3. članka 8. Obiteljskog zakona (o razvodu) iz 1996. sadržavaju slične odredbe o postupku razvoda.
 • U člancima 15. i 16. Zakona o građanskoj odgovornosti i sudovima iz 2004. predviđen je postupak mirenja u sporovima o tjelesnim ozljedama.
 • Pravilo iz točke 6. podtočke 1. podpodtočke xiii. Naloga 63A i pravilo iz točke 6. podtočke 1. podpodtočke xiii. Naloga 63B omogućuju sucu s trgovačke liste i sucu u postupcima tržišnog natjecanja na Visokom sudu da, na zahtjev bilo koje stranke ili na vlastiti prijedlog, postupak ili odlučivanje o bilo kojem spornom pitanju odgodi na vrijeme od najviše dvadeset i osam dana ako smatra da strankama treba ostaviti vremena za razmatranje treba li takav postupak ili pitanje uputiti na postupak mirenja, posredovanja ili arbitraže i, ako stranke odluče tako, da produži rok kako bi stranka mogla postupiti u skladu s bilo kojom odredbom pravila suda ili bilo kojim sudskim nalogom.

Dodatne informacije o mirenju dostupne su na internetskim stranicama Agencije za obiteljsku potporu.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Dodatne informacije možete pronaći u godišnjim izvješćima sudske službe.

Porez na dodanu vrijednost

Gdje se mogu dobiti te informacije? Koje su primjenjive stope?

Pogledajte internetske stranice Irske porezne i carinske službe.

Pravna pomoć

Primjenjivi dohodovni prag u građanskom pravosuđu

Raspoloživi dohodovni prag u građanskim predmetima iznosi 18 000 EUR nakon umanjenja za fiksne naknade za uzdržavane članove obitelji, smještaj, porez i plaćanje socijalnog osiguranja.

Dodatne informacije možete pronaći na internetskim stranicama Odjela za pravosuđe, jednakost i zakonodavnu reformu i na internetskim stranicama Odbora za pravnu pomoć.

Primjenjivi dohodovni prag za tuženike u kaznenim postupcima

Program kaznenopravne pomoći kojim upravlja Odjel za pravosuđe, jednakost i zakonodavnu reformu predviđa da se u određenim okolnostima može odobriti besplatna pravna pomoć za obranu osobe koja nema dovoljno sredstava u kaznenom postupku. Ne postoji postavljeni dohodovni prag. Optužena osoba ima pravo na to da je sud pred kojim se pojavljuje obavijesti o mogućem pravu na pravnu pomoć. Odobravanje pravne pomoći omogućuje podnositelju u pripremi i iznošenju obrane ili podnošenju žalbe pravo na usluge pravnog zastupnika i, u određenim okolnostima, do dva branitelja. Sudovi su preko pravosuđa odgovorni za dodjelu pravne pomoći. Zahtjev za pravnu pomoć može se podnijeti sudu:

 1. osobno ili
 2. preko pravnog zastupnika podnositelja zahtjeva ili
 3. dopisom tajniku suda.

Podnositelj zahtjeva za pravnu pomoć mora, na način koji je prihvatljiv za sud, dokazati da njegova sredstva nisu dovoljna da bi sam mogao platiti pravnu pomoć. To je isključivo pitanje diskrecijskog prava svakog suda i nije uređeno nikakvim smjernicama financijske prihvatljivosti. Sud se isto tako mora uvjeriti da je zbog „ozbiljnosti optužnice” ili „iznimnih okolnosti” nužno u interesu pravde da podnositelj zahtjeva ima pravnu pomoć. Međutim, kad je riječ o optužnici za ubojstvo ili o žalbi protiv odluke Kaznenog žalbenog suda o kojoj odlučuje Vrhovni sud, besplatna pravna pomoć odobrava se samo ako osoba nema dovoljno sredstava.

Sud može zatražiti da podnositelj zahtjeva za besplatnu pravnu pomoć ispuni izjavu o sredstvima. Ako podnositelj zahtjeva svjesno daje lažne izjave ili prikrije materijalne činjenice u svrhu dobivanja pravne pomoći, čini kazneno djelo. Za takvo kazneno djelo predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora ili oboje.

Primjenjivi dohodovni prag za žrtve u kaznenim postupcima

Ne postoji raspoloživi dohodovni prag kad je riječ o podnositeljima prijave u određenim predmetima seksualnog nasilja koji se prijave za pravnu pomoć Odboru za pravnu pomoć u kaznenim predmetima u kojima obrana na sudu ističe ranije spolno ponašanje podnositelja prijave.

Drugi uvjeti za dodjelu pravne pomoći žrtvama

Pravna pomoć automatski se dodjeljuje podnositeljima prijave u određenim predmetima seksualnog nasilja. Bilo koja druga žrtva mora ispunjavati iste kriterije kao i opća populacija.

Drugi uvjeti za dodjelu pravne pomoći tuženicima

Nema drugih uvjeta ni posebnih pravila za maloljetnike.

Sudski postupci za koje se ne plaćaju troškovi

U nekim slučajevima postoji oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi, uključujući obiteljskopravne postupke i određene predmete koji se odnose na maloljetnike. Za sve pojedinosti o slučajevima u kojima se sudske pristojbe ne plaćaju vidjeti naloge za pristojbe i oslobođenja na internetskim stranicama sudske službe.

Kad stranka koja izgubi postupak mora platiti troškove stranke koja je dobila postupak?

Raspoređivanje troškova diskrecijsko je pravo sudova. Izvršavanje te ovlasti mora se provesti u skladu s određenim utvrđenim pravilima i načelima izvedenima iz sudske prakse sudova. Na primjer, osnovno je pravilo da troškovi ovise o ishodu postupka, tj. stranka koja izgubi spor plaća troškove stranke koja dobije spor. Međutim, to je podložno iznimkama koje ovise o okolnostima predmeta. Na primjer, stranci koja dobije spor neće se priznati svi troškovi ako je sud ocijenio da je predmetna stranka odgodila ili nepotrebno produžila postupak ili ako je, iako je dobila spor, izgubila u odnosu na određena odvojena pitanja u predmetu. U određenim slučajevima, kao što su predmeti koji uključuju ustavna pitanja i postavljanje pitanja od javnog interesa, stranci koja izgubi spor mogu se dosuditi neki ili svi njezini troškovi.

Naknade vještacima

Kad je riječ o pravnoj pomoći u građanskim predmetima, Odbor utvrđuje raspon naknada koje upotrebljava za različite kategorije vještaka. Osim toga, Odbor zadržava diskrecijsko pravo da upotrebljava posebnu naknadu ako posebni zahtjevi predmeta iziskuju sudjelovanje određenog ili specijaliziranog vještaka. U takvim se slučajevima naknada pregovara pojedinačno s vještakom te se uzimaju u obzir složenost posla, razina potrebne stručnosti i vrijednost predmeta spora za osobu koja je dobila pravnu pomoć.

U kaznenim predmetima u kojima je izdana potvrda o pravnoj pomoći Program kaznenopravne pomoći obuhvaća primjerene i razumne troškove pravnog zastupnika obrane, uključujući naknade za vještake.

Naknade prevoditeljima i tumačima

U građanskom postupku naknade prevoditeljima ili tumačima općenito se u prvostupanjskom postupku moraju odrediti između prevoditelja/tumača i stranke u postupku. Međutim, ako na temelju sudske odluke troškove te stranke mora platiti druga stranka, naknade plaćene prevoditelju/tumaču podliježu odmjeravanju (procjeni) procjenitelja troškova postupka (tj. procjenitelja pravnih troškova).

U svakom predmetu koji uključuje pravnu pomoć u građanskom postupku Odbor raspisuje javni natječaj i bira između organizacija koje se natječu.

U kaznenim predmetima u kojima je izdana potvrda o pravnoj pomoći Program kaznenopravne pomoći obuhvaća primjerene i razumne troškove pravnog zastupnika obrane, uključujući naknade za prevođenje ili tumačenje.

Povezani prilozi

Irsko izvješće o Studiji o transparentnosti troškova  PDF (400 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 18/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.