Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Trovy konania

Irska

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách v Írsku.

Sadržaj omogućio
Irska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Právni zástupcovia (Solicitors)

Podľa toho, na akom základe sa právnemu zástupcovi uhrádza odmena, je možné rozdeliť jeho činnosť na kategórie sporová agenda (t. j. poradenstvo a zastupovanie pred súdom, tribunálom alebo pred rozhodcom v súvislosti so spormi) a nesporová agenda. Pokiaľ ide o sporovú agendu, trovy je ďalej možné rozdeliť na náklady právneho zástupcu a klienta (t. j. trovy, ktoré účastník musí uhradiť svojmu právnemu zástupcovi) a náklady strany v spore (t. j. trovy, ktoré sú prisúdené jednej sporovej strane voči druhej sporovej strane).

Sporová agenda

Hlavná primárna legislatíva*

 • zákon o právnych zástupcoch z roku 1849;
 • zákon o právnych zástupcoch z roku 1870;
 • oddiel 68, zákon o právnych zástupcoch (zmena a doplnenie) z roku 1994;
 • oddiel 94, zákon o súdnych dvoroch z roku 1924;
 • oddiel 78, zákon o súdnych dvoroch z roku 1936;
 • odsek 8, ôsmy dodatok, zákon o súdoch (doplnkové ustanovenia) z roku 1961;
 • oddiel 17, zákon o súdoch z roku 1981;
 • oddiel 14, zákon o súdoch z roku 1991;
 • oddiel 68, zákon o právnych zástupcoch (zmena a doplnenie) z roku 1994;
 • oddiely 27 a 46, zákon o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 1995.

Hlavná sekundárna legislatíva*

 • uznesenie 22 články 4, 6 a 14 ods. 3; uznesenie 27 článok 1A, uznesenie 99 a dodatok W pravidiel súdneho konania pre vyššie súdy;
 • uznesenie 15, články 14, 15 a 21 a uznesenie 66 predpisov obvodného súdu;
 • uznesenia 51 a 52 a dodatok E predpisov okresného súdu;

Judikatúra

 • rozhodnutia súdov s výkladom príslušného právneho predpisu

Nesporová agenda

Hlavná primárna legislatíva*

Zákon o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1881.

Hlavná sekundárna legislatíva*

 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1884;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1960;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1964;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1970;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1972;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1978;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1982;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1984;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1986;
 • články 210 a 239, pravidlá evidencie pozemkov z roku 1972.

Judikatúra

 • rozhodnutia súdov s výkladom príslušného právneho predpisu

* Odkazy na právne predpisy sú na príslušný zákon, uznesenie alebo článok v zmysle neskorších zmien a doplnení. Právne predpisy po roku 1922 si môžete prezrieť v Zbierke zákonov Írska online alebo na webovej stránke snemovní parlamentu (Oireachtas).

Právnici (Lawyers)

Výraz „právnici“ súhrnne označuje dve kategórie právnikov v rámci írskeho právneho systému, a to právnych zástupcov a obhajcov.

Obhajcovia (Barristers)

Odmeny obhajcov sa považujú za náklady uhrádzané právnym zástupcom, ktorému boli fakturované, a ako také sa považujú za úhradu právnymi zástupcami a sú regulované právnymi predpismi upravujúcimi odmeny právnych zástupcov a rozhodnutiami súdu týkajúcimi sa príspevkov na odmeny právnym zástupcom: pozri najmä oddiel 27 zákona o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 1995, ako aj Kelly v. Breen [1978] I. L. R. M. 63; Štát (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I. R. 198; in Superquinn v. Bray U. D. C. (č. 2) [2001] 1 I. R. 459

Exekútori

Poplatky súdnym úradníkom (sheriffs), súdnym doručovateľom alebo exekútorom za výkon exekučných príkazov súdu sú regulované uznesením o odmenách a nákladoch súdnych úradníkov z roku 2005. Toto uznesenie zahŕňa ustanovenie o poplatkoch vyberaných za vydanie exekučného príkazu a podielový honorár, náklady na dopravu, odobratie a uskladnenie/úschovu zaisteného tovaru alebo živého inventára.

Advokáti

V írskom právnom systéme neexistuje samostatná kategória právnikov s názvom „advokáti“.

Fixné náklady

Fixné náklady v občianskoprávnom konaní

Fixné náklady pre sporové strany v občianskoprávnom konaní

S výnimkou položiek stanovených v uznesení 27 článok 1A ods. 3 a článok 9 (náklady uhrádzané stranou, ktorá predloží procesné vyjadrenie po tom, čo druhá strana podala žiadosť o vynesenie rozsudku pre zmeškanie z dôvodu nepredloženia tohto procesného vyjadrenia) a dodatku W pravidiel súdneho konania pre vyššie súdy a dodatku E predpisov okresného súdu, sú nákladové položky väčšinou položkami na základe voľného uváženia.

Náklady zahŕňajú aj úhrady ako súdne poplatky, ktoré sú stanovené v nariadeniach o poplatkoch jednotlivo pre Najvyšší a Vyšší súd, obvodný súd a okresný súd.

Ďalšie informácie nájdete v časti sadzby súdnych poplatkov.

Fáza občianskoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné náklady

V prípade uznesenia 27 článok 1A ods. 3 a článok 9 (náklady uhrádzané stranou, ktorá predloží procesné vyjadrenie po tom, čo druhá strana podala žiadosť o vynesenie rozsudku pre zmeškanie z dôvodu nepredloženia tohto procesného vyjadrenia), sú poplatky splatné pri vyškrtnutí žiadosti o rozsudok pre zmeškanie v súvislosti s príslušnou písomnou žalobou.

Nákladové položky stanovené v dodatku W pravidiel súdneho konania pre vyššie súdy sú vymáhateľné:

 • právnym zástupcom od klienta na základe prijatého účtu výdavkov, mesiac po prijatí účtu, ak klient medzitým nežiadal o odhad výšky (ocenenie) účtu (oddiel 2, zákon o právnych zástupcoch z roku 1849). Klient má však v každom prípade lehotu dvanásť mesiacov od prijatia účtu, počas ktorej môže žiadať a získať odhad výšky účtu. Po skončení dvanásťmesačnej lehoty alebo po uhradení sumy uvedenej na účte, ak dôjde k výskytu zvláštnych okolností, to môže vyžiadať súd a odporučiť účet na odhad výšky účtu, pod podmienkou, že bol návrh na súd predložený do dvanástich kalendárnych mesiacov po uhradení;
 • ak bola jednej strane prisúdená úhrada trov voči druhej strane na základe potvrdenia o odhade výšky trov alebo v súlade s akoukoľvek dohodou uzavretou medzi stranami v súvislosti s úhradou.

Nákladové položky stanovené v dodatku E predpisov okresného súdu sú splatné:

 • ak bol proti účastníkovi vydaný rozsudok pre zmeškanie, zo strany účastníka, proti ktorému bol vydaný tento rozsudok, pri vydaní rozsudku pre zmeškanie
 • v prípade iných nákladov, účastníkovi, ktorému prisúdil úhradu trov súd, pri vydaní rozhodnutia o takýchto nákladoch súdom.

Fixné náklady v trestnoprávnom konaní

Fixné náklady pre sporové strany v trestnoprávnom konaní

Žiadne fixné náklady v trestnoprávnom konaní nie sú stanovené. Pri trestnoprávnom konaní sa neúčtujú žiadne súdne poplatky.

(Okresný súd môže v skrátenom trestnoprávnom konaní vydať rozhodnutie o trovách voči ktorejkoľvek strane, okrem riaditeľa verejnej prokuratúry alebo vyšetrujúceho policajného úradníka. Obvodný súd a Ústredný trestný súd (súdy, ktoré majú súdnu právomoc prerokúvať prípady vo veciach obžaloby) majú právo podľa vlastného uváženia rozhodnúť vo veciach prisúdenia trov:

 • v prípade oslobodenia (proti rozsudku je možné sa odvolať na Trestný odvolací súd);
 • ak obžaloba obsahuje zbytočné body, alebo je zbytočné zdĺhavá, či významným spôsobom chybná,
 • ak je súdny proces odročený z dôvodu zmeny obžaloby; alebo
 • ak je vo veci obžaloby nariadený samostatný proces.

Fixné náklady v ústavnoprávnom konaní

Fixné náklady pre sporové strany v ústavnoprávnom konaní

Súdna právomoc v ústavnoprávnom konaní je obmedzená na Vyšší súd a Najvyšší súd. Pri uvedenom konaní sa neuplatňujú žiadne zvláštne náklady ani systém poplatkov. Fixné náklady prípustné v uvedenom konaní sú uvedené v dodatku W pravidiel súdneho konania pre vyššie súdy. Účtované súdne poplatky sú stanovené v nariadení o poplatkoch Najvyššieho a Vyššieho súdu.

Ďalšie informácie nájdete v časti sadzby súdnych poplatkov.

Fáza ústavnoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné náklady

Súdne poplatky sú vo všeobecnosti splatné pri predkladaní príslušnej dokumentácie.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Oddiel 68, zákon o právnych zástupcoch (zmena a doplnenie) z roku 1994 uvádza:

 1. „68.—(1) Pri preberaní inštrukcií v súvislosti s poskytovaním právnych služieb klientovi, alebo neskôr, hneď, ako to bude možné, poskytne právny zástupca klientovi písomne tieto údaje:
  1. skutočnú výšku nákladov; alebo
  2. ak poskytnutie údajov alebo informácií o skutočných nákladoch za daných okolností nie je možné alebo realizovateľné, odhad nákladov (čo najpresnejší), alebo
  3. ak poskytnutie údajov o výške skutočných nákladov ani odhadu za daných okolností nie je možné alebo realizovateľné, základ, podľa ktorého bude právny zástupca alebo jeho kancelária vypočítavať výšku poplatkov za poskytovanie uvedených služieb, a ak uvedené právne služby zahŕňajú sporovú agendu, aj písomne informácie o okolnostiach, za ktorých sa môže od klienta vyžadovať, aby uhradil trovy druhej strane alebo stranám, ako aj okolnosti, ak také existujú, za ktorých vzniká klientovi povinnosť uhradiť poplatky účtované právnym zástupcom príslušného klienta za tie služby, ktoré nebudú v plnej miere hradené z prostriedkov (ak sú) trov vymožených v sporovej agende od druhej strany alebo strán (prípadne od poisťovateľov uvedenej strany alebo strán).
 2. Právny zástupca nebude konať v mene klienta v súvislosti so žiadnou sporovou agendou (nie v súvislosti s konaním vo veci vymáhania pohľadávok alebo likvidovaných požiadaviek) tak, že všetky alebo časť poplatkov účtovaných klientovi sa vypočítajú ako percento alebo časť odškodného alebo iných peňažných prostriedkov, ktoré sú alebo môžu v budúcnosti byť vyplatené klientovi, a akékoľvek poplatky účtované v rozpore s týmto pododdielom nebudú vymožiteľné formou žiadnej žaloby proti klientovi s cieľom vymôcť úhradu týchto poplatkov.
 3. Právny zástupca, ktorý klienta zastupoval v sporovej agende, nesmie znížiť výšku odškodného ani iných finančných prostriedkov vyplývajúcich z príslušnej sporovej agendy akéhokoľvek druhu, ktoré budú vyplatené jeho klientovi, ani si z nich prisvojiť žiadnu čiastku s cieľom uhradiť všetky alebo časť svojich nákladov.
 4. Pododdiel 3 tohto oddielu nebráni právnemu zástupcovi, ktorý osobne alebo prostredníctvom svojej kancelárie klienta zastupoval v sporovej agende, aby sa kedykoľvek dohodol s klientom, že určitá časť poplatkov mu bude uhradená z odškodného alebo iných finančných prostriedkov vyplývajúcich z príslušnej sporovej agendy akéhokoľvek druhu, ktoré sú alebo budú vyplatené jeho klientovi.
 5. Dohoda v zmysle pododdielu 4 tohto oddielu bude voči klientovi právneho zástupcu vymožiteľná jedine vtedy, ak bola uzatvorená písomne a obsahuje odhad (čo najpresnejší) výšky sumy, ktorá bude podľa dôvodného presvedčenia právneho zástupcu vymožiteľná od druhej strany alebo strán (prípadne od poisťovateľov uvedenej strany alebo strán), so zreteľom na príslušné poplatky právneho zástupcu, v prípade, že klient získa odškodnenie alebo iné finančné prostriedky vyplývajúce z takejto sporovej agendy.
 6. Bez ohľadu na akékoľvek iné právne ustanovenie v tomto zmysle uvedie právny zástupca na účte výdavkov, ktorý je povinný dodať klientovi hneď, ako to bude možné, po uzatvorení sporovej agendy vedenej právnym zástupcom v mene klienta –
  1. súhrnný zoznam právnych služieb poskytnutých klientovi v súvislosti s príslušnou sporovou agendou,
  2. celkovú výšku odškodného alebo iných peňažných prostriedkov, ktoré boli pre klienta vymožené z príslušnej sporovej agendy, a
  3. podrobnosti o všetkých alebo časti nákladov, ktoré boli vymožené právnym zástupcom v mene klienta od druhej strany alebo strán (prípadne od poisťovateľov uvedenej strany alebo strán),
  4. ako aj účet výdavkov uvádzajúci samostatne jednotlivé sumy, pokiaľ ide o poplatky, výdavky, úhrady a náklady, ktoré vznikli pri poskytovaní uvedených právnych služieb alebo v súvislosti s nimi
 7. Ani jedno z ustanovení tohto oddielu nebráni žiadnej osobe, aby si uplatnila niektoré z jestvujúcich zákonných práv a požiadala právneho zástupcu o predloženie účtu nákladov pre odhad ceny, či už na základe vzťahu strana – strana alebo vzťahu právny zástupca – klient, ani žiadnym spôsobom neobmedzuje práva osoby ani združenia v zmysle oddielu 9 tohto zákona.
 8. Ak právny zástupca klientovi vystavil účet nákladov, pokiaľ ide o poskytovanie právnych služieb, a klient napadne výšku sumy (alebo niektorú z čiastkových súm) uvedeného účtu nákladov, je právny zástupca povinný –
  1. podniknúť primerané kroky s cieľom vyriešiť záležitosť dohodou s klientom, a
  2. písomne klienta informovať o –

i)  jeho práve žiadať, aby právny zástupca uvedený účet nákladov alebo jeho časť predložil na úrad odhadcu pri Vyššom súde pre odhad ceny na základe vzťahu právny zástupca – klient.

ii) jeho práve sťažovať sa združeniu v zmysle oddielu 9 tohto zákona vo veci účtu nákladov, ktorý mu bol vystavený a ktorý považuje za neúmerný.

 1. V tejto kapitole slovo „náklady“ zahŕňa poplatky, výdavky, úhrady a náklady.
 2. Ustanovenia tohto oddielu sa budú uplatňovať bez ohľadu na ustanovenia zákona o právnych zástupcoch (Írsko) z roku 1849; a zákona o právnych zástupcoch z roku 1870;

Ods. 12.6 Kódexu správania Generálnej rady írskej advokátskej komory stanovuje:

„12.6 Pri preberaní pokynov v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, alebo neskôr hneď, ako to bude možné, predloží obhajca písomne na požiadanie inštruujúcemu právnemu zástupcovi, prípadne klientovi, ak ide o priamy prístup prostredníctvom systému pre priamy prístup odborníkov k právnym službám, tieto údaje, ktoré potvrdzujú:

  1. skutočnú výšku nákladov; alebo
  2. ak poskytnutie údajov alebo informácií o skutočných nákladoch za daných okolností nie je možné alebo realizovateľné, odhad nákladov (čo najpresnejší), alebo
  3. ak poskytnutie údajov alebo informácií o skutočných nákladoch za daných okolností nie je možné alebo realizovateľné, základ, z ktorého sa bude výška týchto nákladov vypočítavať,

Formát uvádzania týchto údajov si stanoví každý obhajca podľa svojho uváženia.“

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Írsku?

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Úrad odhadcu spolu s dokumentáciou na stiahnutie.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Írsku?

Informácie o zdrojoch trov v Írsku sú dostupné v anglickom jazyku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

 • Oddiel 7 ods. 1 reformného zákona o súdnej rozluke a rodine z roku 1989 uvádza, že ak je na súd podaný návrh na vydanie rozhodnutia o súdnej rozluke, súd posúdi možnosť zmierenia dotknutých manželov, a následne môže kedykoľvek odročiť pojednávanie, a poskytnúť tak manželom príležitosť na zmierenie, ak si to obaja želajú, a to za pomoci tretej strany alebo bez nej. Oddiel 7 ods. 3 ustanovuje súdu právo odročiť súdne konanie s cieľom poskytnúť manželom príležitosť dosiahnuť, v rámci možností, vzájomnú dohodu, pokiaľ ide o ich rozluku, ak si to obaja želajú, za pomoci tretej strany alebo bez nej.
 • Pododdiely 1 a 3 oddielu 8 zákona o rodine (rozvod) z roku 1996 obsahujú podobné ustanovenia v súvislosti s rozvodovým konaním.
 • Oddiely 15 a 16 zákona o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004, stanovuje postup mediácie pokiaľ ide o spory vo veci ujmy na zdraví.
 • Uznesenie 63A, článok 6 ods. 1 písm. xiii ) a uznesenie 63B článok 6 ods. 1 písm. xiii) oprávňujú sudcu zo zoznamu obchodného súdu, ako aj sudcu pre konania vo veci hospodárskej súťaže na Vyššom súde, každého pre svoju príslušnú oblasť, na žiadosť ktorejkoľvek zo strán alebo na svoj vlastný podnet, aby konanie alebo akákoľvek otázka v rámci neho bola odročená na také dlhé obdobie, aké uzná sudca za vhodné, nie však na dlhšie ako dvadsaťosem dní, čím by poskytol účastníkom čas na posúdenie, či by uvedené konanie alebo otázka mali byť postúpené na proces mediácie, zmieru alebo arbitráže, a ak sa strany rozhodnú otázku alebo konanie na takýto proces postúpiť, poskytnúť jednotlivým stranám viac času na zosúladenie s ustanoveniami príslušného rokovacieho poriadku alebo predpismi súdu.

Viac informácií o mediácii nájdete na webovej stránke Agentúra pre podporu rodiny.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách je k dispozícii.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Ďalšie informácie nájdete v časti výročné správy o súdnych službách.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa sprístupňujú tieto informácie? Aké sú príslušné sadzby?

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke služieb Dane a clá Írska.

Právna pomoc

Platná hranica príjmu v oblasti civilného súdnictva

Hranica disponibilného príjmu v občianskoprávnych sporoch je 18 000 EUR po odpočítaní fixných výdavkov, pokiaľ ide o vyživované osoby, ubytovanie, dane a odvody do sociálnej poisťovne.

Viac informácií nájdete na webovej stránke ministerstva spravodlivosti, rovnosti a právnej reformy a na webovej stránke Rady právnej pomoci.

Platná príjmová hranica v oblasti trestného súdnictva pre obžalované osoby

Systém právnej pomoci v trestnoprávnych veciach, ktorý spravuje ministerstvo spravodlivosti, rovnosti a právnej reformy, stanovuje, že bezplatná právna pomoc môže byť za určitých okolností poskytnutá na obhajobu osôb v hmotnej núdzi v trestnoprávnom konaní. Nie je tu stanovená žiadna príjmová hranica. Obvinená osoba má právo byť súdom, pred ktorý sa dostaví, informovaná o svojom práve využiť možnosť právnej pomoci. Udelenie právnej pomoci žiadateľa oprávňuje využívať služby právneho zástupcu a za určitých okolností aj maximálne dvoch právnych poradcov pri príprave a vedení svojej obhajoby alebo odvolania. Súdy prostredníctvom sudcovského zboru zodpovedajú za poskytovanie právnej pomoci. Žiadosť o právnu pomoc môže byť súdu predložená (a) osobne alebo (b) právnym zástupcom žiadateľa (c) listom adresovaným tajomníkovi súdu.

Žiadateľ o poskytnutie právnej pomoci musí súdu riadne preukázať, že je v hmotnej núdzi a nemôže si právnu pomoc uhradiť sám. Poskytovanie právnej pomoci je v plnej miere záležitosťou voľného uváženia každého súdu a neupravujú ho žiadne smernice o oprávnenosti z finančného hľadiska. Súd musí byť rovnako presvedčený o tom, že vzhľadom na „závažnosť obvinenia“ alebo „výnimočné okolnosti“ je dôležité, aby žiadateľ v záujme spravodlivosti získal právnu pomoc. V prípade obvinenia z vraždy, alebo ak ide o odvolanie z Trestného odvolacieho súdu na Najvyšší súd, sa však bezplatná právna pomoc z dôvodu hmotnej núdze odporcu poskytuje len zriedka.

Žiadateľa o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci môže súd požiadať o vyplnenie vyhlásenia o majetkových pomeroch. Vedomé nepravdivé vyhlásenie o majetkových pomeroch alebo zamlčanie závažnej skutočnosti s cieľom získať právnu pomoc sa považuje za trestný čin. Za uvedený trestný čin môže byť páchateľovi udelený trest pokuty alebo odňatia slobody, prípadne oba tieto tresty.

Platná príjmová hranica v oblasti trestného súdnictva pre obete trestných činov

Nie je stanovená žiadna hranica disponibilného príjmu v určitých prípadoch sexuálneho násilia v súvislosti s navrhovateľmi, ktorí Radu právnej pomoci žiadajú o poskytnutie právnej pomoci v trestnoprávnych prípadoch, kde bude súdu obhajobou predložená sexuálna minulosť navrhovateľa.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obetiam

Právna pomoc sa automaticky udeľuje navrhovateľom v určitých prípadoch sexuálneho násilia. Ktorákoľvek z obetí musí splniť rovnaké kritériá ako bežný občan.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obžalovaným osobám

Pre neplnoleté osoby nie sú stanovené žiadne iné podmienky ani osobitné opatrenia.

Súdne konania bez povinnosti zaplatenia trov

Za určitých okolností, vrátane rodinnoprávnych konaní a v určitých prípadoch súvisiacich s neplnoletými osobami, môžu byť účastníci oslobodení od povinnosti zaplatiť súdne poplatky. Viac podrobností o okolnostiach, za ktorých sú účastníci oslobodení od povinnosti uhradiť súdne poplatky, nájdete na webovej stránke súdnych služieb v časti nariadenia o poplatkoch.

Podrobnosti nájdete na webovej stránke súdnej služby nariadenia o poplatkoch a oslobodenia.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná uhradiť trovy druhej strany?

Vo veciach prisúdenia trov majú súdy právo rozhodovať podľa vlastného uváženia. Výkon práva rozhodovať podľa vlastného uváženia musí prebiehať v súlade s určitými zavedenými pravidlami a zásadami, ktoré boli odvodené od judikatúry súdov. Prvoradým pravidlom je napríklad úhrada trov podľa výsledku sporu, t. j., že strana, ktorá spor prehrala, hradí trovy strany, ktorá spor vyhrala. Z tohto pravidla existujú výnimky, ktoré závisia od okolností prípadu. Úspešná strana v spore napríklad nemusí získať úhradu svojich trov v plnej výške, ak súd uzná, že táto strana spôsobila predĺženie alebo zbytočné prieťahy v konaní, alebo ak napriek celkovému úspechu táto strana vo veci určitých samostatných bodov prehrala. V určitých prípadoch súvisiacich s ústavnými otázkami, kde dochádza k predkladaniu vecí verejného záujmu, môže neúspešná strana v spore získať čiastočnú alebo celkovú náhradu svojich trov.

Odmeny znalca

V prípade právnej pomoci v občianskoprávnych veciach stanoví rada tarifné odmeny, ktoré potom používa pre jednotlivé kategórie znalcov. Navyše rada disponuje právom podľa vlastného uváženia rozhodnúť o použití zvláštnej odmeny, ak osobitné okolnosti prípadu vyžadujú, aby boli využité služby osobitného alebo špecializovaného znalca. V takých prípadoch sa o odmene rokuje osobitne so znalcom so zreteľom na realizovanú prácu, požadovanú úroveň znalectva a hodnotu prípadu pre osobu, ktorej bola udelená právna pomoc.

V trestnoprávnych prípadoch, v ktorých bolo vydané potvrdenie o právnej pomoci, sa systém právnej pomoci v trestnoprávnych veciach rozširuje na primerané a oprávnené výdavky, ktoré vznikli z iniciatívy právneho zástupcu obhajoby, vrátane odmien pre súdnych znalcov.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

V občianskoprávnych sporoch je vo všeobecnosti výška odmeny prekladateľovi alebo tlmočníkovi v prvom rade vecou dohody medzi prekladateľom/tlmočníkom a príslušnou stranou v spore. Ak je však úhrada nákladov tejto strany rozhodnutím súdu prisúdená druhej strane, vtedy je odmena prekladateľovi/tlmočníkovi predmetom odhadu ceny (ocenenia) odhadcom (t. j. právnym odhadcom nákladov).

V prípadoch súvisiacich s občianskoprávnou pomocou usporiada rada výberové konanie a vyberie spomedzi organizácií, ktoré sa výberového konania zúčastnia.

V trestnoprávnych prípadoch, v ktorých bolo vydané potvrdenie o právnej pomoci, sa systém právnej pomoci v trestnoprávnych veciach rozširuje na primerané a oprávnené výdavky, ktoré vznikli z iniciatívy právneho zástupcu obhajoby, vrátane odmien pre prekladateľov a tlmočníkov.

Súvisiace prílohy

Írska správa o štúdii o transparentnosti trov PDF (400 Kb) en

Posledná aktualizácia: 11/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.