Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: francuski već su prevedeni.
Swipe to change

Troškovi

Luksemburg

Na ovoj ćete stranici naći informacije o sudskim troškovima u Velikom Vojvodstvu Luksemburg.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Odredbe o nagradama i naknadi troškova povezanima s obavljenim radom pravnih stručnjaka

Sudski izvršitelji (Huissiers de justice)

Nagrade sudskih izvršitelja uređene su uredbom Velikog Vojvodstva Luksemburg. Riječ je o Uredbi Velikog Vojvodstva od 24. siječnja 1991. o utvrđivanju tarife sudskih izvršitelja. Informacije o tome možete pronaći na stranicama Komore sudskih izvršitelja Velikog Vojvodstva Luksemburg (Chambre des huissiers de justice du Grand-Duché du Luxembourg).

Odvjetnici

Na temelju članka 38. izmijenjenog Zakona od 10. kolovoza 1991. o odvjetništvu, odvjetnik određuje visinu svoje nagrade i obračunava troškove obavljenog rada. Pri određivanju svoje nagrade odvjetnik uzima u obzir različite elemente predmeta poput važnosti slučaja, stupnja zahtjevnosti, ostvarenog rezultata i imovnog stanja stranke. U slučaju da visina nagrade premaši razuman iznos, Vijeće Odvjetničke komore može je, nakon razmatranja različitih elemenata spomenutog predmeta, smanjiti. Informacije o tome možete pronaći na stranicama Odvjetničke komore Luksemburga.

Fiksni sudski troškovi

Fiksni troškovi u parničnim postupcima

Pri pokretanju parničkog postupka na sudu (odnosno podnošenja tužbe sudu) plaćaju se samo troškovi sudskih izvršitelja i troškovi odvjetnika. U načelu, nema troškova u parničnom postupku. Po donošenju presude mogu nastati posljedični troškovi radi izvršenja sudske odluke i potraživanja stranke koja je uspjela u sporu.

Sudski troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi koje plaćaju sve stranke u kaznenom postupku

Troškovi slanja sudske odluke donesene u kaznenom postupku naplaćuju se 25 centa po stranici. Nema drugih troškova, osim preslika kaznenog spisa koje se u načelu naplaćuju u visini cijene preslike po stranici i to odvjetniku koji je zatražio presliku.

Kad jedna stranka u postupku mora podmiriti fiksne troškove

Prema članku 59. Zakonika o provođenju istrage u kaznenom postupku (CIC) „Građanska stranka (partie civile) koja pokreće građansku parnicu (action publique) (odnosno podnosi tužbu), ako nije korisnik pravne pomoći, mora u sudsku blagajnu predujmiti iznos koji se smatra potrebnim za pokriće troškova postupka.

Sudac istrage rješenjem odlučuje o tužbi. Ovisno o imovnom stanju građanske stranke, sudac određuje iznos koji stranka treba predujmiti i rok u kojem to treba učiniti; u suprotnom, tužba ne mora biti dopuštena. Sud može građansku stranku slabijeg imovnog stanja osloboditi uplate predujma.”

Takav je postupak svojstven tužbama s građanskom strankom podnesenima sucu istrage. Tužbe i prijave državnim odvjetništvima, s incidentalnom uspostavom građanskih stranaka pred sucem nadležnim za odlučivanje o biti stvari (kad se tužba podnosi za vrijeme postupka, na saslušanju) oslobođene su sudskih troškova.

Sudski troškovi u ustavnosudskim postupcima

U ustavnosudskim postupcima nema posebnih fiksnih troškova.

Koje se informacije mogu očekivati od zakonskog zastupnika (odvjetnika)?

Informacije o pravima i obvezama stranaka

Prema načelima „izmijenjenog Poslovnika od 16. ožujka 2005. Odvjetničke komore Luksemburga”, zakonski zastupnici (odvjetnici) dužni su unaprijed pružiti informacije strankama koje namjeravaju pokrenuti postupak. Tim im se informacijama mora omogućiti da razumiju svoja prava i obveze, da ocijene mogućnost uspjeha i troškove koje bi mogle snositi, uključujući i troškove koji bi nastali u slučaju neuspjeha u sporu.

Izvori informacija o sudskim troškovima

Gdje se mogu pronaći informacije o sudskim troškovima u Luksemburgu?

  • Ponajprije u navedenim zakonodavnim i internetskim izvorima
  • u Službi za korisnike i pravne informacije pri Državnom odvjetništvu
  • tijekom posebnih besplatnih savjetovanja o pravima žena organiziranima pri Državnom odvjetništvu.

Na kojim se jezicima mogu pronaći informacije o sudskim troškovima u Luksemburgu?

  • Na francuskom za zakonodavne izvore
  • na engleskom, njemačkom, francuskom i luksemburškom za druge informacije, a osobito za informacije koje usmenim putem pružaju službe za korisnike i prethodno navedena tijela.

Gdje se mogu pronaći informacije o mirenju?

Informacije o mirenju dostupne su na stranicama Luksemburškog udruženja za mirenje i ovlaštene izmiritelje (ALMA asbl), na stranicama Centra za mirenje Luksemburške odvjetničke komore (CMBL) i na stranicama Ministarstva pravosuđa .

Pravna pomoć

Znate li do koje visine svojih prihoda ostvarujete pravo na pravnu pomoć u građanskim stvarima ili u kaznenom postupku ako ste optuženi?

U kojim se slučajevima i pod kojim uvjetima može podnijeti zahtjev za pravnu pomoć?

Fizičke osobe koje ne raspolažu dostatnim sredstvima ostvaruju pravo na pravnu pomoć za obranu svojih interesa u Velikom Vojvodstvu Luksemburg, uz uvjet da je riječ o luksemburškim državljanima ili stranim državljanima s dozvolom boravka u zemlji ili o državljanima države članice Europske unije ili stranim državljanima koji imaju isti status kao državljani Luksemburga u pogledu pravne pomoći na temelju međunarodnog ugovora.

Pravo na pravnu pomoć u svim građanskim i trgovačkim stvarima u prekograničnim sporovima iz Direktive Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima, ostvaruju strani državljani s prebivalištem ili boravištem u drugoj državi članici Europske unije, osim Danske.

Pravna pomoć može, u građanskim ili trgovačkim stvarima, biti odobrena osobi iz prvog stavka koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Luksemburgu, u svrhu dobivanja pravnih savjeta od odvjetnika u Luksemburgu, uključujući pripremu pripadajuće dokumentacije uz zahtjev za pravnu pomoć koji će biti podnesen u drugoj državi članici Europske unije, pod uvjetom da je zahtjev za pravnu pomoć tamo i zaprimljen, u skladu s odredbama navedene Direktive Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003.

Pravna pomoć može biti odobrena bilo kojem stranom državljaninu čija sredstva nisu dostatna za postupke iz područja prava na azil, ulazak, boravak, nastan i udaljavanje stranaca. U slučaju da je tim stranim državljanima drugim zakonskim odredbama priznato pravo da im predsjednik Odvjetničke komore dodijeli odvjetnika, oni ostvaruju pravo na pravnu pomoć u iznosu odvjetničke naknade samo uz predočenje dokaza o nedostatnim sredstvima.

Nedostatna sredstva fizičkih osoba koje traže pravnu pomoć procjenjuje se u odnosu na cijeli bruto dohodak i imovinu podnositelja zahtjeva te osoba koje s njim žive u kućanstvu, prema odredbama članka 19. stavaka 1. i 20. izmijenjenog Zakona od 29. travnja 1999. o pravu na zajamčeni minimalni dohodak te do iznosa utvrđenih u članku 5. stavcima 1., 2., 3., 4. i 6. navedenog izmijenjenog Zakona od 29. travnja 1999. Međutim, sredstva osoba koje žive u zajedničkom kućanstvu s podnositeljem zahtjeva ne uzimaju se u obzir kad se radi o postupku kojem su bračni drugovi ili osobe koje uobičajeno žive u istom kućanstvu suprotstavljene ili ako među njima, s obzirom na predmet spora, postoji različitost interesa koji zahtijeva različitu procjenu sredstava.

Ako je podnositelj zahtjeva maloljetna osoba koja sudjeluje u sudskom postupku, pravna pomoć mu se odobrava neovisno o imovinskom stanju njegovih roditelja ili osoba koje žive u zajedničkom kućanstvu s maloljetnom osobom, ne dovodeći time u pitanje pravo Države da zahtijeva povrat troškova koje je pretrpjela na ime pravne pomoći maloljetniku od njegova oca ili majke kad raspolažu dostatnim sredstvima.

Pravna pomoć može se odobriti i osobama koje njome ne bi bile obuhvaćene u slučaju utvrđivanja imovnog stanja ako je to opravdano ozbiljnim razlozima, s obzirom na socijalno, obiteljsko ili imovno stanje podnositelja zahtjeva.

Na koji se način primjenjuje pravna pomoć?

Načini primjene pravne pomoći utvrđeni su uredbom Velikog Vojvodstva.

Pravna pomoć odobrava se u izvansudskim i sudskim sporovima, u izvanparničnim ili parničnim postupcima, tužiteljima i tuženicima.

Primjenjuje se u svim postupcima pokrenutima pred sudskim ili javnopravnim tijelima.

Može se zatražiti za vrijeme postupka za koji je zatražena, s retroaktivnim učinkom u slučaju njezina odobrenja do dana pokretanja postupka ili bilo kojeg drugog datuma koji odredi predsjednik Odvjetničke komore.

Može se odobriti i u postupcima određivanja privremenih mjera, za potrebe izvršenja sudskih odluka ili koje druge ovršne isprave.

Međutim, ne može se odobriti vlasniku, posjedniku ili vozaču motornog vozila u postupcima povezanima s takvim vozilom, trgovcu, gospodarstveniku, obrtniku ili osobi koja obavlja neko slobodno zanimanje u postupku povezanom s njegovom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću, osim u strogo određenom i opravdanom slučaju, ni općenito u postupku koji se vodi uslijed spekulativnog karaktera poslovanja u predmetu podnositelja zahtjeva za pravnu pomoć.

Nadalje, u prekograničnim sporovima obuhvaćenima navedenom Direktivom Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003., predsjednik Odvjetničke komore može odobriti pravnu pomoć u slučajevima iz prethodnog stavka.

U kaznenim postupcima pravnom pomoći nisu obuhvaćeni troškovi ni novčane kazne dosuđene osuđenicima.

U građanskim stvarima pravnom pomoći nisu obuhvaćeni ni sudski troškovi ni odštete uslijed pokretanja zloporabnih ili zlonamjernih postupaka.

Pravna pomoć ne odobrava se osobi čija je tužba očigledno nedopuštena, neutemeljena, zlouporabna ili nerazmjerna u odnosu na troškove koje bi osoba imala.

Pravna pomoć ne odobrava se ako podnositelj zahtjeva ima pravo od treće osobe, po bilo kojoj osnovi, dobiti povrat troškova obuhvaćenih pravnom pomoći.

Korisnik pravne pomoći ima pravo na pomoć odvjetnika i svih javnih službenika čije sudjelovanje zahtijeva predmet, postupak ili njegova provedba.

Odluka o dodjeli pravne pomoći

Predsjednik Odvjetničke komore ili član Odbora Odvjetničke komore kojeg je on u tu svrhu opunomoćio, a iz okruga prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva odlučuje o dodjeli pravne pomoći. U nedostatku prebivališta, nadležan je predsjednik Vijeća Komore Luksemburgu ili član Odbora kojeg je on opunomoćio u tu svrhu.

Osobe koje ne raspolažu dostatnim sredstvima, predsjedniku se obraćaju na saslušanju ili u pisanom obliku.

Ako osoba koju uhiti policija izjavi da ima pravo na pravnu pomoć i podnese zahtjev za pravnu pomoć, taj zahtjev predsjedniku prenosi odvjetnik koji mu pruža pomoć.

Ako sudac istrage odredi branitelja okrivljeniku koji izjavi da ima pravo na pravnu pomoć i koji podnese zahtjev za pravnu pomoć, predsjedniku taj zahtjev prenosi sudac istrage.

Predsjednik provjerava nedostatnost sredstava i ako ona bude potvrđena, podnositelju zahtjeva odobrava pravnu pomoć te postavlja odvjetnika kojeg je podnositelj sam izabrao; ako ga nije izabrao ili kad predsjednik njegov izbor ocijeni neprikladnim, postavlja odvjetnika kojeg on odredi. Odvjetnik je, osim u slučaju spriječenosti ili sukoba interesa, dužan preuzeti obvezu koja mu je povjerena.

U svim hitnim slučajevima predsjednik može, za akte koje odredi, odobriti privremenu pravnu pomoć bez poduzimanja drugih radnji.

Zahtjev maloljetne osobe za pravnu pomoć

Ako predsjednik Odvjetničke komore odobri zahtjev za pravnu pomoć maloljetnoj osobi čiji roditelji raspolažu sredstvima zbog kojih se maloljetnik ne bi mogao svrstati u kategoriju osoba bez dostatnih sredstava, roditeljima se dostavlja odluka o odobrenju pomoći maloljetnoj osobi uz napomenu da Država ima pravo od roditelja, koji su solidarno obvezni, tražiti povrat iznosa koje je Država isplatila na ime pravne pomoći maloljetnoj osobi.

U roku od deset dana od dostave predsjednikove odluke, svaki od prethodno navedenih roditelja može podnijeti žalbu Disciplinskom i upravnom vijeću koje odlučuje u zadnjem stupnju. Disciplinsko i upravno vijeće odlučuje u roku od četrdeset dana od podnošenja pravnog lijeka.

Predsjednik dostavlja Ministarstvu pravosuđa prijepis pravomoćne odluke o odobrenju pravne pomoći maloljetnoj osobi.

Naplatu iznosa od roditelja koji raspolažu dostatnim sredstvima, a koje je Država isplatila na ime pravne pomoći, vodi nadležna Porezna uprava (L'administration de l'enregistrement et des domaines) na zahtjev Ministarstva pravosuđa.

Uvjeti za ukidanje pravne pomoći

Predsjednik Odvjetničke komore ukida pravnu pomoć dodijeljenu podnositelju zahtjeva čak i nakon postupka ili poduzimanja radnji za koje mu je bila odobrena, ako je ta pomoć dobivena na temelju netočnih izjava ili isprava. Predsjednik može ukinuti pravnu pomoć ako korisniku stignu za vrijeme postupka ili poduzimanja radnji ili kao njihova posljedica sredstva koja, da su postojala na dan podnošenja zahtjeva za pravnu pomoć, ne bi bila odobrena. Korisnik pomoći ili dodijeljeni mu odvjetnik dužni su obavijestiti predsjednika o svakoj takvoj promjeni.

Po ukidanju pomoći korisnik je dužan odmah podmiriti sve troškove, naknade troškova, nagrade, odštete, izdatke, novčane pologe i predujmove koje je već iskoristio.

Predsjednikova odluka o ukidanju pomoći dostavlja se bez odlaganja Ministarstvu pravosuđa. Nadležna Porezna uprava zadužena je za naplatu novčanih iznosa koje je korisniku isplatila Država.

Pravni lijek protiv ukidanja pravne pomoći

Podnositelj zahtjeva može protiv predsjednikovih odluka o neodobravanju ili ukidanju pravne pomoći izjaviti žalbu Disciplinskom i upravnom vijeću. Žalba se podnosi predsjedniku Disciplinskog i upravnog vijeća u obliku preporučenog pisama u roku od deset dana od dostave predsjednikove odluke. Disciplinsko i upravno vijeće ili jedan od njegovih članova ovlaštenih u tu svrhu razmatra objašnjenje podnositelja zahtjeva.

Protiv odluke Disciplinskog i upravnog vijeća može se izjaviti žalba Prizivnom disciplinskom i upravnom vijeću. Rok za izjavljivanje žalbe iznosi petnaest dana.

Javne bilježnike i sudske izvršitelje nadležni sud imenuje po službenoj dužnosti za pružanje pomoći osobama koje su dobile pravnu pomoć. U nedostatku nadležnog suda, javne bilježnike po službenoj dužnosti određuje predsjednik Javnobilježničke komore, a sudske izvršitelje predsjednik Komore sudskih izvršitelja.

Uredbom Velikog Vojvodstva utvrđena su pravila dodjeljivanja pravne pomoći, troškovi koji su obuhvaćeni pravnom pomoći, uvjeti i načini na koje Država obavlja povrat i naplatu isplaćenih novčanih iznosa na ime pravne pomoći te načini na koje odvjetnik koji pruža pravnu pomoć osobama slabog imovnog stanja naplaćuje svoje troškove od Države, ne dovodeći pritom u pitanje njegovo eventualno pravo na nagradu za rad u slučaju da te osobe, zahvaljujući uspjehu u postupku ili iz drugih razloga, povećaju svoju imovinu.

Sva tijela državne uprave dužna su pružiti pomoć i u pripremi dokumenata potrebnih za podnošenje zahtjeva za pravnu pomoć i u njihovoj provjeri, pri čemu se ne mogu pozvati na obvezu čuvanja poslovne ili upravne tajne.

Znate li do koje visine svojih prihoda ostvarujete pravo na pravnu pomoć kao žrtva kaznenog djela?

Imovno stanje fizičkih osoba koje traže pravnu pomoć ocjenjuje se u odnosu na cijeli bruto dohodak i imovinu podnositelja zahtjeva kao i osoba koje s njim žive u kućanstvu, prema odredbama članka 19. stavka 1. i članka 20. izmijenjenog Zakona od 29. travnja 1999. o pravu na zajamčeni minimalni dohodak i do iznosa utvrđenih u članku 5. stavcima 1., 2., 3., 4. i 6. navedenog izmijenjenog Zakona od 29. travnja 1999. Međutim, sredstva osoba koje žive u zajedničkom kućanstvu s podnositeljem zahtjeva ne uzimaju se u obzir kad je riječ o postupku u kojem su bračni drugovi ili osobe koje uobičajeno žive u istom kućanstvu suprotstavljene ili ako među njima, s obzirom na predmet spora, postoji različitost interesa koja zahtijeva različitu procjenu sredstava.

Postoje li drugi uvjeti za dobivanje pravne pomoći za žrtve?

Ne, ne postoje drugi uvjeti za dobivanje pravne pomoći za žrtve.

Postoje li drugi uvjeti za dobivanje pravne pomoći za optužene?

Ne, ne postoje drugi uvjeti za dobivanje pravne pomoći za optuženike.

Jesu li neki postupci oslobođeni troškova?

Ne, nema drugih postupaka koji su oslobođeni troškova.

Mora li stranka koja nije uspjela u sporu platiti sudske troškove stranke koja je u njemu uspjela?

U građanskim stvarima

Stranci koja ne uspije u sporu dosuđuju se troškovi, osim ako sud troškove, djelomično ili u cijelosti, dosudi drugoj stranci posebnom i obrazloženom odlukom.

Kad se čini nepravično da se samo jednoj stranci u sporu dosude troškovi koje je pretrpjela a koji nisu obuhvaćeni troškovima, sudac može drugoj stranci dosuditi da joj plati iznos koji on odredi.

Ti su propisi utvrđeni novim Zakonikom o parničnom postupku i Uredbom Velikog Vojvodstva od 21. ožujka 1974. o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

U kaznenim postupcima

Osuđujućom presudom protiv optuženika i protiv osoba odgovornih za kazneno djelo na temelju njihove građanske odgovornosti ili protiv građanske stranke (la partie civile), dosuđuje im se čak i naknađivanje troškova državnom odvjetniku kao stranci u postupku. Nadalje, ako građanska stranka ne uspije u sporu, obvezna je sama nadoknaditi troškove postupka ako ga je ona pokrenula. Kad građanska stranka sudjeluje u postupku koje je pokrenulo državno odvjetništvo, ona je obvezna nadoknaditi samo troškove koji su nastali njezinim sudjelovanjem.

Kad se čini nepravičnim da se samo jednoj stranci u sporu dosude troškovi koje je pretrpjela a koji nisu obuhvaćeni troškovima, sudac može drugoj stranci dosuditi plaćanje iznosa koji on odredi.

Ta su pravila utvrđena Zakonom o provođenju kaznene istrage i Uredbom Velikog Vojvodstva od 21. ožujka 1974. o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Naknade troškova i nagrade za rad vještaka

Svaka stranka plaća troškove svojih vještaka.

Troškovi prevoditelja i sudskih tumača

Svaka stranka plaća troškove svojih prevoditelja i sudskih tumača.

Povezani dokumenti

Izvješće Luksemburga o istraživanju transparentnosti troškova PDF (551 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 19/02/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.