Troškovi

Malta

Ova stranica donosi vam informacije o troškovima sudskih postupaka na Malti.

Sadržaj omogućio
Malta

Obiteljsko pravo – skrbništvo nad djecom

Obiteljsko pravo – alimentacija

Trgovačko pravo – ugovori

Trgovačko pravo – odgovornosti

Regulatorni okvir kojim su regulirane naknade pravnih stručnjaka

Te naknade, koje naplaćuje pravosudno osoblje, regulirane su Tarifom E Zakona o organizaciji i parničnom postupku (COCP), poglavlje 12. Zakona Malte.

Odvjetnici

Naknade koje naplaćuju odvjetnici regulirane su Tarifom E Priloga A Zakonu  o organizaciji i civilnom postupku (poglavlje 12. Zakona Malte). Branitelji se drže i Kodeksa etike i ponašanja za branitelje prilikom uspostavljanja njihove naknade: to radi ili sam branitelj ili u dogovoru sa strankom. U tom se Kodeksu   smatra da je naknada razumna ako su ispunjeni posebnim elementi, kao što su vrijeme potrebno, novina i težina povezanih pitanja; preuzeta odgovornost, vremenska ograničenja, priroda i trajanje profesionalnih odnosa; iskustvo, ugled i sposobnost branitelja, troškovi koji se mogu naplatiti od druge stranke.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi u parničnim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u parničnim postupcima

Fiksni troškovi stranaka razlikuju se ovisno o prirodi predmeta i o tome imaju li novčanu vrijednost.

Faze građanskih postupaka u kojima se moraju naplatiti fiksni troškovi

Pristojba za podnošenje i upisna pristojba moraju se platiti kada se pokrenu sudski postupci.

Na kraju sudskog postupka izdaje se iznos troškova, koji uključuje porez. Ako su obračunate upisne pristojbe više od plaćenih u trenutku kada je slučaj podnesen, mora se izračunati razlika te je treba zatražiti od stranke koja je pokrenula postupak.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima

Nema troškova u kaznenim postupcima.

Faze kaznenih postupaka u kojima se moraju naplatiti fiksni troškovi

Troškovi privatnih tužitelja ne dosuđuju se u kaznenim postupcima. Međutim, po zaključenju slučaja, sud može odrediti da optuženi plati sve troškove vještaka optužbe.

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

Fiksni troškovi za stranke u postupcima pred Ustavnim sudom

Pristojbe su u slučajevima pred Ustavnim sudom sljedeće:

Podnošenje zahtjeva

58,53 EUR

Upisna pristojba

58,23 EUR

Dostava akata (po obavijesti)

6,99 EUR

Pristojbe pravnih stručnjaka koje se naplaćuju po zaključenju predmeta mogu biti u rasponu od 46,49 EUR do 698,81 EUR. Drugi su profesionalni troškovi koji mogu nastati u slučaju 46,59 EUR za svaki manji podneseni zahtjev; 9,32 EUR za svaki sudski nalog; 23,29 EUR za izjavu, 4,66 EUR za preslike akata i 186,35 EUR za pisane podneske.

Faze postupaka pred Ustavnim sudom u kojima se moraju naplatiti fiksni troškovi

Troškovi se naplaćuju prilikom pokretanja postupaka.

Informacije koje pravni zastupnici moraju prethodno pružiti

Prava i obveze stranaka

Odvjetnici moraju postupati sa svojim strankama u skladu sa Etičkim kodeksom koji je sastavila Komisija za djelovanje sudstva. Kodeksom se određuju različite dužnosti koje odvjetnici imaju u odnosu na svoje stranke. Međutim, gore navedene obveze nisu obuhvaćene kodeksom.

Uključeni troškovi koje snosi stranka koja je dobila spor

Stranka koja je dobila spor, u pravilu, nadoknađuje sve sudske troškove pod uvjetom da se presudom nalaže stranci koja je izgubila spor plaćanje troškova.

Uključeni troškovi koje snosi stranka koja je izgubila spor

Stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove parnice i troškove stranke koja je dobila spor.

Izvori troškova

Gdje mogu pronaći informacije o izvorima troškova na Malti?

Tarifama od A do L COCP-a (poglavlje 12. Zakona o Malti) određene su sve vrste troškova i pristojbi koje nastaju u sudskim postupcima. Možete im pristupiti na web-mjestu Ministarstva pravosuđa, kulture i lokalne uprave.

Na kojim jezicima mogu dobiti informacije o izvorima troškova na Malti?

Svi zakoni sastavljaju se na malteškom i engleskom jer su oba službeni jezici na Malti.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Informacije o mirenju mogu se pronaći na web-mjestu Malteškog centra za arbitražu.

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Dostupne web-mjesta za informacije o troškovima

Web-mjesta Odjela za pravne usluge Ministarstva pravosuđa, kulture i lokalne uprave sadržavaju sljedeće informacije:

  • Svi glavni i dopunski nacionalni zakoni
  • Pravne publikacije, uključujući akte, prijedloge zakona, pravne obavijesti i pravilnike.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Nema posebnih informacija o duljini različitih postupaka. Međutim, na web-mjestu Sudova možete, među ostalim podacima, pronaći informacije i statističke podatke o postupcima koji se na sudovima pokreću, razmatraju i o kojima se donose odluke svaki mjesec.

Dvaput godišnje objavljuje se analiza trajanja na toj internetskoj stranici, u kojoj se navodi trajanje slučajeva koje saslušava svaki sudac i magistratski sudac na građanskim sudovima i tribunalima.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnim ukupnim troškovima za određenu vrstu postupaka?

Vidi gore.

Porez na dodanu vrijednost

Kako se pruža ta informacija?

Svi troškovi upisa izuzeti su od PDV-a. Međutim, 18 posto PDV-a mora se platiti za troškove navedene u tarifama koje se plaćaju sudskim likvidatorima, pravnim zastupnicima obiju stranaka i drugim vještacima koje je sud odredio.

Pravna pomoć

Primjenjivi prag dohotka u području građanskog pravosuđa

Iako postoje izuzeci za određene vrste postupaka, osoba općenito ima pravo na pravnu pomoć ako:

  • ne posjeduje nikakvu imovinu u neto vrijednosti od ili iznad 6.988,22 EUR, ne uključujući u taj iznos svakodnevne kućanske predmete koji se smatraju razumnima i nužnima za podnositelja zahtjeva i za njegovu obitelj
  • njegov godišnji prihod nije viši od nacionalne minimalne plaće za osobe od 18 godina ili starije.

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za tuženike

Zakonom nije propisan poseban prag. Međutim, tuženici u kaznenim postupcima imaju pravo na pravnu pomoć ako nisu u mogućnosti angažirati branitelja ili ako su zatražili pravnu pomoć.

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za žrtve

Zakonom nije propisan poseban prag. Bez obzira na to, Odjel za pravosuđe (uz bilo kojeg privatnog pravnog savjetnika kojeg je angažirala žrtva) ima zakonsku obvezu pružiti svu potrebnu pomoć i potporu bilo kojoj žrtvi kaznenog djela s krajnjim ciljem pružanja odgovarajuće naknade štete.

Ostali uvjeti povezani s dodjeljivanjem pravne pomoći žrtvama

U pogledu pružanja pomoći žrtvama kaznenog djela ne postoje nikakvi daljnji uvjeti. Međutim, od navodnih žrtava očekuje se pružanje svih traženih informacija koje posjeduju i da u potpunosti surađuju s Odjelom pravosuđa i Uredom državnog odvjetnika.

Drugi uvjeti povezani s dodjeljivanjem pravne pomoći tuženicima

Ne postoje drugi uvjeti povezani s dodjeljivanjem pravne pomoći tuženicima. Međutim, zakonom se dopušta Pravnim zastupnicima pravo odbijanja pomoći na bilo kojoj osnovi, koje po mišljenu suda, prima facie (na prvi pogled) opravdava odbijanje. Unatoč tome, čak i pod takvim uvjetima, zakonom se zahtijeva od suda da tuženik zastupa sam sebe tako da mu se dodijeli branitelj.

Besplatni sudski postupci

Svi sudski postupci besplatni su kada se stranci dodijeli pravna pomoć.

Kada stranka koja nije dobila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor?

Isključivo je pravo suda odlučivanje o raspodjeli i dodjeli troškova predmeta. Ne postoje pravila u praksi.

Pristojbe vještaka

Pristojbe vještaka uređene su Tarifama G i K COCP-a (poglavlje 12. Zakona o Malti).

Naknade za prevoditelje i tumače

Tarifom B poglavlja 12. Zakona o Malti navodi se da za svaki prijevod propisan zakonom ili koji sud zatraži:

  • upisna pristojba iznosi 34,93 EUR.
  • Naknada koja se isplaćuje tumaču u rasponu je od 11,65 EUR do 58,23 EUR po satu, prema odluci Tajnika.
  • Prevoditelji dobivaju od 11,65 EUR do 58,23 EUR po dokumentu, i to prema odluci Tajnika.

Druge poveznice

Ministarstvo pravosuđa, kulture i lokalne uprave

Malteški centar za arbitražu

Odjel za pravne usluge

Sudovi

Povezani privici

Malteško nacionalno izvješće o Studiji o transparentnosti troškova  PDF (742 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 02/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.