Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: grčkiengleskifrancuskifinski već su prevedeni.
Swipe to change

Troškovi

Nizozemska

Ova stranica sadržava informacije o sudskim troškovima u Nizozemskoj.

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Pravila o naknadama za pravne stručnjake

Uz iznimku naknada koje se plaćaju osobama koje pružaju subvencioniranu pravnu pomoć, naknade u Nizozemskoj nisu regulirane.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi za stranke u građanskim postupcima

Prema Zakonu o sudskim pristojbama u građanskim predmetima (Wet griffierechten in burgerlijke zaken) stranke u građanskim predmetima moraju plaćati sudske pristojbe. Sudske pristojbe su pristojbe koje se moraju platiti tajništvu suda (administrativnom uredu suda) na početku postupka.

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima

Prema nizozemskom kaznenom pravu ne postoje fiksni troškovi za stranke u kaznenim predmetima. U kaznenim predmetima ne postoje sudske pristojbe.

Fiksni troškovi za stranke u ustavnopravnim postupcima

U nizozemskom pravnom sustavu nema odredaba na temelju kojih bi se pred sudovima mogao pokrenuti ustavnopravni postupak.

Faza građanskog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi

U građanskim predmetima svaki tužitelj i tuženik mora platiti fiksne troškove. Tužitelji sudske pristojbe moraju platiti u trenutku upućivanja njihova predmeta sudu, dok ih tuženici moraju platiti nakon pojavljivanja na sudu.

Faza kaznenog postupka u kojoj se moraju platiti fiksni troškovi

U kaznenim predmetima ne postoje sudske pristojbe.

Informacije koje pravni zastupnici moraju unaprijed dostaviti

Prava i obveze stranaka

U nizozemskom pravu nema izričitih odredaba o tom pitanju. Međutim, prava i obveze mogu se izvesti iz Kodeksa ponašanja iz 2018. (Gedragsregels 2018). Više informacija o tome nalazi se na internetskim stranicama Nizozemske odvjetničke komore (Nederlandse Orde van Advocaten), osobito u dijelu o pravilima kojima se uređuje odnos između odvjetnika i njihovih klijenata. Vidjeti i Kodeks ponašanja europskih odvjetnika, u kojem se navodi da odvjetnik u svakom trenutku treba nastojati postići troškovno najpovoljnije rješenje spora za svojeg klijenta te ga u odgovarajućoj fazi postupka savjetovati o poželjnosti postizanja nagodbe i/ili o mogućnosti pokretanja postupaka za alternativno rješavanje sporova. Ako klijenti ispunjavaju uvjete za dobivanje besplatne pravne pomoći ili pravne pomoći po sniženoj cijeni, odvjetnici ih o tome moraju obavijestiti.

Troškovi koje snosi stranka koja je dobila spor

U građanskim predmetima stranka koja dobije spor može snositi sljedeće troškove:

  • troškove za pravnu pomoć (npr. odvjetničke naknade)
  • naknade svjedocima ili vještacima
  • putne troškove i troškove smještaja i
  • druge pravne i ostale troškove.

Troškovi koje snosi stranka koja je izgubila spor

Stranka koja je izgubila spor snosi iste troškove kao i stranka koja je dobila spor, ali joj sudac može naložiti da plati i troškove stranke koja je dobila spor.

Troškovi – pravna osnova

Gdje mogu pronaći informacije o troškovima u Nizozemskoj?

Informacije o troškovima postupka možete pronaći na internetskim stranicama o nizozemskom pravosuđu (De Rechtspraak) – na ovoj stranici nalazi se više pojedinosti o troškovima sudskog postupka. Informacije o troškovima sudskog postupka nalaze se i na internetskim stranicama Službe za pravne informacije (Het Juridisch Loket).

Na kojim jezicima mogu dobiti informacije o troškovima u Nizozemskoj?

Te informacije dostupne su samo na nizozemskom jeziku.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Informacije o mirenju možete pronaći na internetskim stranicama o nizozemskom pravosuđu i na internetskim stranicama Službe za pravne informacije. Informacije o tome dostupne su i na internetskim stranicama Nizozemske federacije izmiritelja (Mediatorsfederatie Nederland) i na internetskim stranicama Odbora za pravnu pomoć (Raad voor Rechtsbijstand).

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Internetske stranice s informacijama o troškovima

Zakon o sudskim pristojbama u građanskim predmetima i druge nizozemske propise možete pronaći, među ostalim, na internetskim stranicama nizozemske vlade.

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

U godišnjem izvješću Sudbenog vijeća (Raad voor de rechtspraak) navedeni su podaci o vremenu potrebnom za okončanje postupaka. Izvješće je dostupno na internetskim stranicama o nizozemskom pravosuđu.

Porez na dodanu vrijednost

Kako se te informacije navode?

Ako su podaci o troškovima objavljeni, navedeni iznosi ne uključuju PDV (ako je primjenjiv).

Koje se stope PDV-a primjenjuju?

Opća stopa PDV-a koja se primjenjuje na robu i usluge iznosi 21 %.

Pravna pomoć

Granice prihoda u građanskim predmetima

Ako ne možete sami platiti sve troškove odvjetnika ili izmiritelja, u određenim okolnostima možete dobiti (subvencioniranu) pravnu pomoć.

Pravna pomoć odobrava se samo osobama čiji godišnji prihod ne premašuje 27 300 EUR (za samce) ili 38 600 EUR (za osobe u braku ili izvanbračnoj zajednici ili jednoroditeljske obitelji s maloljetnom djecom). Pravna pomoć ne odobrava se osobama čija imovina premašuje prag za neoporezivi kapital. Vidjeti članke 12. i 34. Zakona o pravnoj pomoći (Wet op de rechtsbijstand).

Granice za prihod za tuženike u kaznenim predmetima

Pravna pomoć besplatna je ako pravnog zastupnika dodijeli sud (članak 43. Zakona o pravnoj pomoći). U ostalim slučajevima Odbor za pravnu pomoć može dodijeliti pravnog zastupnika osobama koje ispunjavaju uvjete za dobivanje pravnog zastupnika na temelju Kaznenog zakonika (Wetboek van Strafrecht) ili Zakona o kaznenom postupku (Wetboek van Strafvordering) (vidjeti članak 44. Zakona o pravnoj pomoći). Prema članku 35. Zakona o pravnoj pomoći svatko kome se dodijeli pravna pomoć mora platiti određeni iznos razmjerno svojim prihodima.

Granice prihoda za žrtve u kaznenim predmetima

Prema članku 44. Zakona o pravnoj pomoći pravna pomoć žrtvama seksualnih ili nasilnih teških kaznenih djela pruža se besplatno, bez obzira na platnu sposobnost žrtve, ako se postupak pokrene i ako žrtva ispunjava uvjete za naknadu štete na temelju članka 3. Zakona o fondu za naknadu štete žrtvama nasilnih kaznenih djela (Wet schadefonds geweldsmisdrijven).

Je li pravno zastupanje obvezno?

Tuženike ne mora zastupati odvjetnik u predmetima koji se vode pred sudovima na razini nižoj od okružne ili pred sudovima za sporove povezane s najmom nekretnina. Međutim, pravno zastupanje obvezno je u svim ostalim građanskim predmetima, kao što su predmeti koji se vode pred okružnim sudom (rechtbank) ili žalbenim sudom (gerechtshof).

U kojim slučajevima stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor?

Odluku o tome koja stranka mora snositi troškove postupka donosi sud. Troškovi se izračunavaju na osnovi paušalne stope (tj. ne na osnovi stvarno nastalih troškova).

Naknade za vještake

Naknade za vještake razlikuju se. Iznosi naknada navedeni su u Dekretu od 16. kolovoza 2003., kojim se utvrđuju stope naknada iz članaka 3., 4., 6., 7., 17. i 18. Zakona o naknadama u kaznenim predmetima (Dekret o naknadama u kaznenim predmetima iz 2003. – Besluit tarieven in strafzaken 2003).

Naknade za pismene i usmene prevoditelje

Naknade za pismeno i usmeno prevođenje objašnjavaju se u nastavku.

  • Naknade usmenim prevoditeljima plaćaju se po stopi od 43,89 EUR po satu.
  • Pismenim prevoditeljima naknada se plaća po svakom prevedenom retku teksta. Za prijevode s francuskog, njemačkog i engleskog jezika ili prijevode na te jezike plaća se naknada od 0,79 EUR po retku teksta. Naknada za druge uobičajene europske jezike iznosi 1,20 EUR po retku teksta. Naknada za ostale europske jezike i uobičajene neeuropske jezike iznosi 1,51 EUR po retku teksta, dok naknada za ostale neeuropske jezike iznosi 1,69 EUR po retku teksta.

Više informacija o naknadama za pismene i usmene prevoditelje nalazi se u Dekretu o naknadama u kaznenim predmetima iz 2003.

Druge poveznice

Nizozemska federacija izmiritelja

Služba za pravne informacije

Nizozemsko pravosuđe

Troškovi sudskog postupka

Zakon o pravnoj pomoći

Zakon o naknadama u kaznenim predmetima

Dekret o naknadama u kaznenim predmetima iz 2003.

Posljednji put ažurirano: 07/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.