Troškovi

Rumunjska

Na ovoj ćete stranici pronaći informacije o troškovima sudskih postupaka u Rumunjskoj.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Studija slučaja 1. – obiteljsko pravo – rastava

Studija slučaja 2. – obiteljsko pravo – skrbništvo nad djecom

Studija slučaja 3. – obiteljsko pravo – alimentacija

Studija slučaja 4. – trgovačko pravo – ugovor

Studija slučaja 5. – trgovačko pravo – odgovornost

Regulatorni okvir kojim su uređene naknade pravnih stručnjaka

Odvjetnici

Općenito

Naknade odvjetnika promjenjive su i određuju se u skladu sa složenošću, obuhvatom i trajanjem predmeta. Njihovu visinu slobodno dogovaraju odvjetnik i njegov klijent, ali u granicama prava i Zakona o odvjetništvu.

Ta se visina može temeljiti na:

 • satnici koja se naplaćuje;
 • fiksnom iznosu;
 • iznosu koji ovisi o uspješnom ishodu: osim fiksnog iznosa odvjetnik može zatražiti dodatni, fiksni ili promjenjivi iznos koji se isplaćuje po uspješnom ishodu (međutim, strogo je zabranjeno da se nagrada za rad odvjetnika temelji isključivo na ishodu sudskog postupka);
 • satnici i fiksnoj naknadi, bez obzira na ishod.

Gotovo je nemoguće procijeniti naknade jer se te informacije mogu dobiti tek nakon upoznavanja odvjetnika s predmetom, koji će zatim procijeniti naknade koje treba platiti uzimajući u obzir sve potrebne aspekte predmeta, a uglavnom radno opterećenje, vrijednost spora i prirodu stranke u sporu.

Sudski izvršitelji

Općenito

Visina naknade ovisi o aktivnosti koja je uključena u provedbu postupka izvršenja na temelju sudske presude ili naloga za izvršenje u skladu sa zakonom. Popis naknada utvrdilo je Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Nacionalnim savezom sudskih izvršitelja. Sudskog izvršitelja plaća stranka koja je zatražila izvršenje određenog postupka. Općenito, sudski izvršitelji plaćaju se za svaki pojedinačni ovršni akt.

U slučaju izvršenja novčanih tražbina, najviše naknade su sljedeće:

Za tražbine do uključivo 50 000 RON

Maksimalna naknada iznosi 10 % vrijednosti spora (na primjer, ako je vrijednost spora 40 000 RON, naknada ne može biti viša od 400 RON ili 100 EUR).

Za tražbine od 50 000 RON do uključivo 80 000 RON

Maksimalna naknada fiksni je iznos od 5 000 RON uvećan za 3 % iznosa za koji je tražbina veća od 50 000 RON.

Za tražbine od 80 000 RON do uključivo 100 000 RON

Maksimalna je naknada 5 900 RON uvećana za 2 % iznosa za koji je tražbina veća od 80 000 RON.

Za tražbine više od 100 000 RON

Maksimalna naknada fiksni je iznos od 6 300 RON uvećan za 1 % iznosa za koji je tražbina veća od 100 000 RON.

Detaljne informacije o minimalnim i maksimalnim naknadama prema vrsti provedbenog akta

Naknade koje se naplaćuju prije donošenja presude (prije podnošenja zahtjeva)

Obavijest o postupovnim dokumentima i njihova dostava

Od 20 RON (5 EUR) do 400 RON (100 EUR).

Utvrđivanje činjeničnog stanja i sastavljanje popisa robe (članak 239. Zakona o parničnom postupku)

Od 100 RON (25 EUR) do 2 200 RON (550 EUR) za dužnika fizičku osobu ili 5 200 RON (1 300 EUR) za dužnika pravnu osobu.

Stvarna ponuda

Od 50 RON (12,5 EUR) do 350 RON (87,5 EUR).

Zapljene

10 % vrijednosti u svim predmetima.

Osiguranje zapljene

Od 100 RON (25 EUR) do 1 200 RON (300 EUR) za dužnika fizičku osobu ili 2 200 RON (550 EUR) za dužnika pravnu osobu.

Pravno savjetovanje u vezi sa sastavljanjem dokumenata o izvršenju

Od 20 RON (5 EUR) do 200 RON (50 EUR).

Naknade koje se naplaćuju tijekom postupka

Pljenidba

60 RON (15 EUR) minimalna je naknada za tražbine u iznosu do 1 000 RON (250 EUR)

60 RON uvećano za 2 % iznosa za koji je tražbina veća od 1 000 RON, u slučaju tražbina koje premašuju 1 000 RON

Za iznose do 50 000 RON (12 500 EUR) naknada može iznositi do 10 % vrijednosti spora;

za iznose od 50 001 RON do 80 000 RON (20 000 EUR) naknada iznosi 3 % vrijednosti spora;

za iznose od 80 001 RON do 100 000 RON (25 000 EUR) naknada iznosi 2 % vrijednosti spora i

za iznose veće od 100 000 RON naknada iznosi 1 % vrijednosti spora.

Žalbe zbog neplaćanja mjenica, zadužnica ili čekova

Minimalna naknada od 150 RON (37,5 EUR)

Najviše 400 RON (100 EUR).

Sudska zapljena

Minimalna naknada od 100 RON (25 EUR)

Najviše 1 200 RON (300 EUR) za dužnika fizičku osobu ili 2 200 RON (550 EUR) za dužnika pravnu osobu.

Naknade koje se naplaćuju nakon postupka (nakon što sud donese presudu)

Dodjela skrbništva nad maloljetnikom ili utvrđivanje boravišta maloljetnika

Od 50 RON (približno 12,5 EUR) do 1.000 RON (250 EUR).

Kontakt s djetetom / posjet djetetu (maloljetniku)

Od 50 RON (približno 12,5 EUR) do 500 RON (125 EUR).

U slučaju povrata dugova

Naplata dugova / tražbina putem kaznenog progona / ovrhe nad pokretninama

Minimalne naknade

60 RON (15 EUR) za tražbine u iznosu do 1 000 RON (250 EUR)

60 RON uvećano za 2 % iznosa za koji je tražbina veća od 1 000 RON, u slučaju tražbina koje premašuju 1 000 RON

Maksimalne naknade

Do 10 % za iznose do 50 000 RON (12 500 EUR);

3 % za iznose od 50 001 RON do 80 000 RON (20 000 EUR);

2 % za iznose od 80 001 RON do 100 000 RON (25 000 EUR) i

1 % za iznose koji premašuju 100 000 RON.

Naplata dugova / tražbina putem kaznenog progona / ovrhe nad nekretninama

Minimalne naknade

150 RON (37,5 EUR) za tražbine u iznosu do 1 000 RON (250 EUR)

150 RON (37,5 EUR) uvećano za 2 % iznosa za koji je tražbina veća od 1 000 RON, u slučaju tražbina koje premašuju 1 000 RON

Maksimalne naknade

Do 10 % za iznose do 50 000 RON (12 500 EUR);

3 % za iznose od 50 001 RON do 80 000 RON (20 000 EUR);

2 % za iznose od 80 001 RON do 100 000 RON (25 000 EUR) i

1 % za iznose koji premašuju 100 000 RON.

Sudski vještaci

Naknade sudskih vještaka promjenjive su. Naknadu za sudsko vještačenje utvrđuje tijelo koje ga je zatražilo, uzimajući u obzir složenost vještačenja, opseg posla i stručnu ili znanstvenu osposobljenost sudskog vještaka.

 • Sudsko vještačenje provodi se po nalogu sudova, tijela kaznenog progona ili drugih tijela sa zadaćama koje se odnose na utvrđivanje činjenica ili okolnosti predmeta imenovanjem sudskih vještaka koje je ovlastilo Ministarstvo pravosuđa;
 • zainteresirana osoba ima pravo zahtijevati da vještačenje provede imenovani sudski vještak zajedno sa sudskim vještakom ili stručnjakom, kao savjetnikom te stranke, kojeg je imenovala i platila ta stranka i koje je odobrilo pravosudno tijelo koje je naložilo vještačenje. Naknadu imenovanog sudskog vještaka utvrđuju stranka i vještak zajedničkim dogovorom na temelju njihovih ugovornih odnosa, a plaća je stranka koja je predložila tog vještaka.

Fiksni troškovi

Fiksni troškovi stranaka u građanskom postupku

Fiksni trošak pokretanja postupka pred sudom: sudske pristojbe i administrativna pristojba

Za postupke pokrenute pred sudovima koji podliježu sudskim pristojbama mora biti plaćena i administrativna pristojba.

Sudske pristojbe

Sudske pristojbe kreću se od oko 0,5 EUR do više od 1 500 EUR.

Za tužbene zahtjeve koji su financijski mjerljivi (npr. u predmetima koji se odnose na plaćanje uzdržavanja, trgovačkim predmetima) sudske pristojbe razlikuju se ovisno o vrijednosti zahtjeva:

Vrijednost tužbenog zahtjeva

Iznos sudske pristojbe

Do 39 RON

2 RON

Od 39,01 RON do 388 RON

2 RON uvećano za 10 % iznosa za koji vrijednost zahtjeva premašuje 39 RON

Od 388,01 RON do 3 879 RON

37 RON uvećano za 8 % iznosa za koji vrijednost zahtjeva premašuje 388 RON

Od 3 879,01 RON do 19 395,00 RON

316 RON uvećano za 6 % iznosa za koji vrijednost zahtjeva premašuje 3 879 RON

Od 19 395,01 RON do 38 790,00 RON

1 247 RON uvećano za 4 % iznosa za koji vrijednost zahtjeva premašuje 19 395 RON

Od 38 790,01 RON do 193 948,00 RON

2 023 RON uvećano za 2 % iznosa za koji vrijednost zahtjeva premašuje 38 790 RON

Više od 193 948,00 RON

5 126 RON uvećano za 1 % iznosa za koji vrijednost zahtjeva premašuje 193 948 RON

Za zahtjeve povezane s obiteljskim pravom sudske pristojbe iznose:

U slučaju razvoda zbog pogoršanja obiteljskih odnosa ili sporazumnog razvoda (rumunjski Obiteljski zakonik, članak 38. stavci 1. i 2.)

39 RON (10 EUR)

U slučaju razvoda zbog nemogućnosti jednog od partnera da ispunjava svoje obiteljske obveze zbog teške bolesti (rumunjski Obiteljski zakonik, članak 38. stavak 3.), niskog dohotka (nižeg od minimalne nacionalne bruto plaće) ili nedostatka dohotka

8 RON (2 EUR)

U slučaju skrbi nad djecom radi utvrđivanja prebivališta maloljetnog djeteta radi priznavanja djece kako bi se koristilo prezime roditelja

6 RON (2,5 EUR)

 • Administrativna pristojba (oko 1 EUR) – od 1,5 RON do 5 RON
 • Sudske odluke – troškovi odluke (oko 1 EUR)

Sudske odluke, sudski pozivi i obavijesti besplatno se dostavljaju strankama, svjedocima, vještacima ili drugim osobama ili institucijama uključenima u spor.

Uvid u dokumente iz sudskog spisa i potvrde iz sudskog registra ili njihovo kopiranje naplaćuje se (najviše 4 RON).

 • Troškovi izdavanja ovjerene odluke (manje od 1 EUR)

Zahtjevi sudovima za dostavu primjeraka sudskih odluka koje su proglašene konačnima i neopozivima

Uz plaćanje administrativne pristojbe u iznosu od 2 RON

Ostali postupci: fiksni troškovi

Naknade koje se plaćaju prevoditeljima ili tumačima

1. Naknade prevoditelja ili tumača

Određuje ih sud u odluci kojom se imenuje tumač ili prevoditelj. Minimalna tarifa od 20 RON uvećava se:

 • za 50 % za prijevode s ili na orijentalni jezik (japanski, kineski) ili na jezik koji se rijetko koristi; ili za hitne prijevode (u roku od 24 do 48 sati);
 • za 100 % za simultano prevođenje; ili za pružanje usluga tijekom vikenda, državnih praznika ili neradnih dana ili između 22 i 6 sati.

Točne tarife su:

Za ovlaštene tumače

23,15 RON (približno 6 EUR) po satu ili, ako je primjenjivo, kraćem trajanju

Za prijevode

33,56 RON (oko 8 EUR) po stranici

Tim se iznosima dodaje PDV ako je to zakonski propisano.

2. Naknade sudskih izvršitelja

Vidjeti prethodno navedeno poglavlje o naknadama sudskih izvršitelja.

Žalbe

Troškovi prvostupanjskog postupka po svojoj su prirodi slični troškovima žalbenog postupka, ali iznose 50 % troškova suđenja.

Faza građanskog postupka u kojoj je potrebno platiti fiksne troškove

1. Sudske pristojbe

Plaćaju se unaprijed, prije primitka, obrade ili izdavanja odgovarajuće dokumentacije ili postupanja tražene službe. U praksi podnositelj zahtjeva plaća sudsku pristojbu za koju procjenjuje da je točna nakon podnošenja zahtjeva. Na prvoj raspravi sud utvrđuje sudske pristojbe koje treba platiti i propisno zahtijeva od stranke da plati eventualni manjak.

2. Naknade sudskih izvršitelja

Troškove izvršenja mora unaprijed platiti stranka koja ga je zatražila. Međutim, plaćanje naknade sudskih izvršitelja unaprijed ne može biti uvjet za izvršenje sudskih odluka.

3. Naknade za usmeno prevođenje

Stranka koja je zatražila usluge usmenog prevođenja mora platiti fiksnu sudsku pristojbu, službene putne troškove ili naknadu tumača u roku od pet dana od utvrđivanja naknade.

4. Naknade vještaka

Iznos utvrđen kao privremena naknada i predujam za putne troškove, ako je primjenjivo, stranka koja je zatražila vještačenje plaća u roku od pet dana od imenovanja sudskog vještaka na poseban račun koji je u tu svrhu otvorio lokalni ured za sudsko i računovodstveno vještačenje. Sud može odlučiti i da te troškove snose obje stranke.

Naknadu za sudsko vještačenje utvrđuje tijelo koje ga je zatražilo, uzimajući u obzir složenost vještačenja, opseg posla i stručnu ili znanstvenu osposobljenost sudskog vještaka ili stručnjaka.

Fiksni troškovi u kaznenim postupcima

Fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima

Ne postoje fiksni troškovi za stranke u kaznenim postupcima.

Fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom

Fiksni troškovi za stranke u postupcima pred Ustavnim sudom

Ne postoje fiksni troškovi u postupcima pred Ustavnim sudom.

Prethodne informacije koje su pravni zastupnici obvezni pružiti

Prava i obveze stranaka

U Rumunjskoj pravni zastupnici nemaju izravnu obvezu strankama pružiti informacije o njihovim pravima i obvezama, izgledima za uspjeh i troškovima postupka. Međutim, u skladu sa Zakonom o odvjetništvu, odvjetnik ima obvezu žurno, savjesno, ispravno i s dužnom pažnjom savjetovati svoje stranke.

Troškovi postupka

Gdje mogu pronaći informacije o troškovima postupka u Rumunjskoj?

Informacije o različitim troškovima postupka nisu lako dostupne jer se ne objavljuju na internetskim stranicama javnih institucija niti se spominju u letcima. Informacije se mogu dobiti izravno od osoba koje rade u tom području ili iz sljedećih zakona koji se odnose na sudske troškove.

 1. Sudske pristojbe i administrativna pristojba uređene su Zakonom br. 146/1997 o sudskim pristojbama i Vladinom uredbom br. 32/1995 o administrativnoj pristojbi.
 2. Odvjetničke naknade uređene su Zakonom br. 188/2000 o sudskim izvršiteljima i Odlukom br. 2550/C od 14. studenoga 2006. o odobrenju najnižih i najviših naknada za usluge koje pružaju sudski izvršitelji.
 3. Naknade sudskih izvršitelja utvrđene su Zakonom br. 188/2000 o sudskim izvršiteljima te Odlukom br. 2550/C od 14. studenoga 2006. o odobrenju najnižih i najviših naknada za usluge koje pružaju sudski izvršitelji.
 4. Naknade vještaka uređene su Zakonom o parničnom postupku i Pravilnikom Vlade br. 2/2000 o organizaciji djelatnosti sudskih ili izvansudskih vještaka.
 5. Naknade prevoditelja i tumača uređene su Zakonom o parničnom postupku, Zakonom br. 178/1997 i Odlukom br. 772 od 5. ožujka 2009. o utvrđivanju naknada za ovlaštene tumače i prevoditelje.

Na kojim su jezicima dostupne informacije o troškovima postupka u Rumunjskoj?

Zakoni kojima se uređuju troškovi dostupni su samo na rumunjskom jeziku.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Mirenje je uređeno Zakonom br. 192/2006 o mirenju i organizaciji profesije izmiritelja. Tim je zakonom predviđeno da izmiritelj ima pravo na isplatu naknade dogovorene sa strankama, kao i na naknadu troškova nastalih u vezi s mirenjem.

Gdje mogu pronaći dodatne informacije o troškovima?

Gdje mogu pronaći informacije o prosječnom trajanju različitih postupaka?

Statistički podaci o prosječnom trajanju predmeta mogu se pronaći u godišnjem izvješću o rumunjskom pravosudnom djelovanju, dostupnom na rumunjskom jeziku na javnim internetskim stranicama Vrhovnog sudskog vijeća (vidjeti poglavlje 3.4. pod naslovom „Pokazatelji kvalitete pravosudnog djelovanja”, str. 155. – 162.).

Porez na dodanu vrijednost

PDV se ne primjenjuje na sudske pristojbe, administrativnu pristojbu, kao ni na odvjetničke naknade uključene u ugovor o pravnoj pomoći.

Za prijevod dokumenata, PDV se dodaje tarifi ako je to zakonski propisano.

Pravna pomoć

Primjenjivi prag dohotka u području građanskog pravosuđa

Prosječni mjesečni neto dohodak po članu obitelji

Uvjeti za dodjelu

Manje od 500 RON (oko 125 EUR)

Razina dohotka trebala bi biti ispod praga najmanje dva mjeseca prije pokretanja postupka pred sudom, a u tom slučaju država u potpunosti pokriva troškove predmeta.

Manje od 800 RON (oko 200 EUR)

Razina dohotka trebala bi biti ispod praga najmanje dva mjeseca prije pokretanja postupka pred sudom, a u tom slučaju država pokriva 50 % troškova.

Pravna pomoć odobrava se i:

 • u slučajevima kada fiksni ili ukupni procijenjeni troškovi suđenja mogu ograničiti ustavno pravo na djelotvoran pristup pravosuđu; ili
 • u slučajevima kada bi pravo na pristup pravosuđu moglo biti ograničeno zbog razlika u troškovima života između države članice boravišta i Rumunjske;
 • neovisno o prihodu korisnika pravne pomoći, ako je posebnim zakonom predviđeno pravo na pravnu pomoć ili besplatnu pravnu pomoć kao zaštitna mjera za korisnika pravne pomoći (ako je korisnik pravne pomoći maloljetnik, osoba s invaliditetom ili u nekoj drugoj posebnoj situaciji).

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za tuženike

Koncept praga primjenjiv je samo u građanskim stvarima. U kaznenim stvarima glavne pravne odredbe kojima se uređuje to područje sadržane su u članku 171. Zakona o kaznenom postupku. Pravna pomoć dodjeljuje se tuženiku u sljedećim slučajevima:

 1. ako je maloljetnik;
 2. ako je smješten u centar za preodgoj ili obrazovnu zdravstvenu ustanovu;
 3. već je uhićivan ili držan u pritvoru u okviru drugih kaznenih predmeta;
 4. prisilno je hospitaliziran ili podvrgnut obveznom liječenju;
 5. ako tijelo za kaznenu istragu ili sud smatra da tuženik nije u stanju sam se braniti;
 6. kazna predviđena zakonom za navodno kazneno djelo jest doživotni zatvor ili kazna zatvora u trajanju od najmanje pet godina.

Primjenjivi prag dohotka u području kaznenog pravosuđa za žrtve

Koncept praga ne primjenjuje se na žrtve u području kaznenog pravosuđa. Relevantne pravne odredbe kojima se uređuje to područje sadržane su u članku 173. Zakona o kaznenom postupku.

Besplatni sudski postupci

Sljedeći su zahtjevi pravno izuzeti od plaćanja sudskih troškova:

 • svi zahtjevi koji se odnose na: 1. zaštitu i promicanje prava djece (uređena zakonom br. 272/2004 o promicanju i zaštiti prava djece), 2. skrbništvo, 3. starateljstvo, 4. pomoć koja se pruža teško duševno bolesnim osobama;
 • zahtjevi koji se odnose na pravne i ugovorne obveze uzdržavanja i svi zahtjevi povezani s posvajanjem (uređenim Zakonom br. 273/2004 o posvajanju);
 • ostali zahtjevi predviđeni različitim zakonima.

Kad stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove stranke koja je dobila spor?

U građanskim stvarima pravila o pokrivanju ili nadoknadi troškova uređena su člancima 274. – 276. Zakona o parničnom postupku. U načelu,

 • stranka koja izgubi spor obvezna je (na zahtjev) platiti troškove parnice;
 • sudac ne može smanjiti sudsku pristojbu ili druge troškove koje plaća stranka koja dobije spor;
 • tuženik koji je priznao tužiteljev zahtjev na prvom ročištu ne mora platiti sudske troškove, osim ako ga je sudski izvršitelj službeno obavijestio u prethodno opisanom posebnom postupku prije donošenja presude.

U kaznenim stvarima pravila o pokrivanju ili nadoknadi troškova uređena su člancima 189. – 193. Zakona o kaznenom postupku. U načelu,

 • troškovi potrebni za izvršavanje postupovnih radnji, izvođenje dokaza, čuvanje materijalnih dokaznih sredstava, naknade odvjetnicima te svi drugi troškovi povezani s kaznenim postupcima pokriveni su iznosima koje je dostavila država ili koje su platile stranke;
 • u slučaju osuđujuće presude tuženik mora pokriti sudske troškove države, osim troškova tumača koje su imenovala sudska tijela i u slučajevima u kojima je odobrena besplatna pravna pomoć;
 • u slučaju oslobađajuće presude ili obustave kaznenog postupka pred sudom, sudski troškovi države plaćaju se kako je opisano u nastavku.

U slučaju oslobađajuće presude plaća ih: (a) žrtva, u mjeri u kojoj ih je prouzročila; (b) stranka čiji su građanskopravni zahtjevi u cijelosti odbijeni, u mjeri u kojoj ih je ta stranka prouzročila; (c) tuženik, čak i ako je oslobođen, i dalje je obvezan platiti naknadu štete.

U slučaju obustave kaznenog postupka, (a) tuženik, ako je naložena zamjena kaznene odgovornosti ili postoji razlog za nekažnjavanje; (b) obje stranke, u slučaju pomirenja; (c) žrtva, ako je pritužba povučena ili prekasno podnesena sudu.

 • U slučaju amnestije, zastare ili povlačenja pritužbe, kao i u slučaju postojanja razloga za nekažnjavanje, ako tuženik zatraži nastavak kaznenog postupka, sudske troškove može pokriti žrtva ili tuženik, ovisno o drugim povezanim odredbama prava.
 • U svim ostalim slučajevima država plaća vlastite sudske troškove.

Naknade vještaka

Člankom 274. Zakona o parničnom postupku propisano je da je stranka koja izgubi spor obvezna, na zahtjev, platiti pravne troškove, uključujući naknade sudskih vještaka koje plaća stranka koja dobije spor.

Povezani dokumenti

Izvješće Rumunjske o Studiji o transparentnosti troškova  PDF (544 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 22/11/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.