Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Troškovi

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Regulatorni okvir kojim se uređuju naknade pravnih stručnjaka

Odvjetnici

U Španjolskoj postoji samo jedna kategorija odvjetnika (abogado) koji, nakon što postanu članovi mjesnog strukovnog udruženja, mogu sudjelovati u svim vrstama postupaka i nastupati pred svim vrstama sudova.

Odvjetnici određuju svoje naknade prema smjernicama koje objavljuju njihova strukovna udruženja. Ta se pravila temelje na općim kriterijima za sastavljanje odvjetničkih računa poput složenosti predmeta, proporcionalnosti itd., a svi ih odvjetnici moraju slijediti pri izdavanju računa.

U tim se pravilima uvijek uzima u obzir razlika između sudova pred kojima se vodi postupak.

Fiksne naknade

Fiksne naknade u parničnim postupcima

Fiksne naknade za stranke u parničnim postupcima

Člankom 241. stavkom 1. podstavkom 1. Zakona o parničnom postupku (Ley de Enjuiciamiento Civil) posebno su obuhvaćene odvjetničke naknade za predmete u kojima je pomoć odvjetnika obvezna. Te se naknade uključuju kao stavke u izračunu troškova.

Zakonom o parničnom postupku predviđa se da odvjetnici određuju svoje naknade podložno pravilima kojima se uređuje njihova profesija.

Faza parničnog postupka u kojoj fiksne naknade moraju biti plaćene:

Stranka je uvijek dužna platiti naknade svojem odvjetniku. Stranka na početku postupka približno zna o kojem se iznosu radi, ali točan iznos odvjetničkog računa utvrđuje se nakon okončanja sudskog postupka. Odvjetnik može potraživati naknadu od stranke, uključujući i posebnim postupcima poput predujma (provisión de fondos, za vrijeme postupka) ili konačnim računom (jura de cuentas, nakon okončanja postupka).

U praksi stranka obično plati predujam i potom čeka odluku o troškovima. U slučajevima kad druga stranka mora platiti naknade, odvjetnik i pravni zastupnik predočuju svoje naknade sudu, a nakon što on odobri te naknade, plaća ih protustranka.

Od stupanja na snagu Zakona 10/2012 mora se platiti sudska pristojba.

Što je sudska pristojba?

Sudska pristojba nacionalni je porez koji u određenim slučajevima moraju platiti korisnici, fizičke ili pravne osobe, zbog pokretanja sudskog postupka i upotrebe javne usluge pravosuđa. Ministarstvo financija i javne uprave odgovorno je za upravljanje tim porezom. Uvjet plaćanja te pristojbe uveden je 1. travnja 2003., a trenutačno je uređen Zakonom 10/2012 od 20. studenoga 2012., kako je izmijenjen Kraljevskim ukazom 3/2013 od 22. veljače 2013. o određenim naknadama u području pravosuđa i Nacionalnog instituta za toksikologiju i forenziku.

Predmeti u kojima je plaćanje te pristojbe obvezno (naplativi događaj)

Na temelju članka 1. Zakona 10/2012, pristojba za izvršavanje sudske ovlasti u parničnim, upravnim (contencioso-administrativo) i radnim sporovima nacionalna je pristojba koja se jedinstveno naplaćuje na cijelom području Španjolske u okolnostima predviđenim tim Zakonom, ne dovodeći u pitanje pristojbe i druge poreze koje naplaćuju autonomne zajednice u izvršavanju svojih financijskih ovlasti. Te se pristojbe ne mogu ubirati na isti naplativi događaj.

Na temelju članka 2. naplativi događaj za pristojbu jest izvršavanje sudske ovlasti uslijed sljedećih postupaka:

 • podnošenja tužbe u bilo kojoj vrsti postupka za deklaratornu presudu te u postupcima za izvršenje izvršivih izvansudskih instrumenata u parničnim postupcima, podnošenja protuzahtjeva te početnog zahtjeva za postupak naplate novčanih potraživanja i postupak europskog platnog naloga,
 • podnošenja zahtjeva za likvidaciju i povezanih zahtjeva u stečajnom postupku,
 • pokretanja postupka u predmetima pred upravnim sudovima,
 • podnošenja izvanredne žalbe zbog povrede postupka u parničnom postupku,
 • podnošenja žalbi (apelación ili casación) u predmetima pred građanskim i upravnim sudovima,
 • podnošenja žalbi (suplicación ili casación) u radnim sporovima,
 • prigovora na ovrhu sudskih instrumenata.

Tko je obvezan platiti sudsku pristojbu?

U članku 3. navodi se da je svatko tko pokrene izvršavanje sudske ovlasti koje rezultira naplativim događajem obvezan platiti pristojbu.

Za potrebe prethodnog stavka smatra se da je pojedinačni naplativi događaj nastao kada dokument kojim se pokreće postupak koji predstavlja naplativi događaj obuhvaća nekoliko glavnih pravnih radnji koje ne proizlaze iz istog instrumenta. U tom slučaju iznos pristojbe izračunava se zbrajanjem iznosa svih objedinjenih pravnih radnji.

Pristojbu može platiti pravni zastupnik (procurador) ili odvjetnik (abogado) u ime i za račun poreznog obveznika, posebno ako potonji nema boravište u Španjolskoj. Nerezident ne mora pribaviti porezni identifikacijski broj radi samoprocjene. Ni pravni zastupnik ni odvjetnik ne snose poreznu obvezu za to plaćanje.

Iznimke:

 • Iznimke za kategorije pravnih radnji:
  • podnošenje tužbe i podnošenje kasnijih žalbi u vezi s predmetima koji se odnose na radnu sposobnost, srodstvo, brak i maloljetnike obuhvaćene glavom I. knjigom IV. Zakona o parničnom postupku. Međutim, postupci obuhvaćeni poglavljem IV. navedene glave i knjige Zakona o parničnom postupku koji nisu pokrenuti zajedničkom suglasnošću ili koje nije pokrenula jedna od stranaka uz suglasnost druge stranke, čak i kad su uključeni maloljetnici (osim ako se zatražene mjere odnose samo na maloljetnike), podliježu plaćanju pristojbe.
  • podnošenje tužbe i podnošenje kasnijih žalbi koje uključuju postupke posebno utvrđene za zaštitu temeljnih prava i javnih sloboda te podnošenje žalbi protiv postupanja izbornog povjerenstva,
  • dobrovoljno dužnikovo podnošenje zahtjeva za stečaj,
  • pokretanje upravnog postupka državnih službenika radi obrane svojih zakonskih prava,
  • podnošenje početnog zahtjeva naplate novčanih potraživanja te zahtjeva za presudu u vezi s potraživanjem predmetnog iznosa, ako taj iznos ne premašuje 2000 EUR. Ta se iznimka ne primjenjuje kada se zahtjev u tim postupcima temelji na dokumentu koji ima oblik izvansudskog izvršivog dokumenta na temelju članka 517. Zakona o parničnom postupku (Zakon 1/2000 od 7. siječnja 2000.),
  • pokretanje postupka pred upravnim sudom zbog propusta uprave da odgovori ili njezina nedjelovanja,
  • podnošenje tužbe za izvršenje odluka Potrošačkog arbitražnog odbora,
  • tužbe koje, podložno odobrenju Trgovačkog suda, podnese stečajni upravitelj u interesu stečajne imovine,
  • postupci za sudsku podjelu imovine, osim u slučajevima kada se izjavi prigovor ili postoji spor u vezi s uključivanjem ili isključivanjem imovine. Pristojbu plaća protustranka za raspravu te za iznos koji je predmet spora ili za iznos koji proizlazi iz raspodjele imovine. Ako obje stranke izjave prigovor, svakoj se naplaćuje njihov iznos.
 • Iznimke za kategorije osoba:
  • osobe koje imaju pravo na pravnu pomoć i mogu dokazati da ispunjavaju zakonske zahtjeve,
  • Ured državnog odvjetnika,
  • opća državna uprava te opća uprava autonomnih zajednica, lokalna tijela i sva javna tijela u njihovoj nadležnosti,
  • Španjolski parlament i zakonodavne skupštine autonomnih zajednica.

Naposljetku, u području radnog prava radnici, neovisno o tome jesu li zaposlenici ili samozaposlene osobe, imaju pravo na oslobođenje od 60 % iznosa pristojbe koja se naplaćuje za podnošenje žalbi. U upravnim predmetima javni službenici koji nastupaju u obrani svojih zakonskih prava imaju pravo na oslobođenje od 60 % iznosa pristojbe koja se naplaćuje za podnošenje žalbi.

Fiksne naknade u kaznenim postupcima

Fiksne naknade za stranke u kaznenim postupcima

Te su naknade uređene Zakonom o parničnom postupku.

Svaka osoba optužena za počinjenje kažnjivog djela, uhićena osoba ili osoba na koju se primjenjuje bilo kakva druga mjera predostrožnosti ili osoba kojoj se sudi može ostvariti pravo na obranu u postupku, neovisno o vrsti postupka, čim dozna za taj postupak i bude na odgovarajući način obaviještena o tom pravu.

Kako bi ostvarile to pravo, stranke mora zastupati pravni zastupnik (procurador) i braniti odvjetnik (abogado), kojega imenuje sud ako ga dotične stranke nisu same imenovale i to zatražile, a u svakom slučaju ako stranke nisu pravno sposobne to učiniti.

Osobe koje su stranke u postupku, a čije pravo na pravnu pomoć nije priznato, moraju platiti naknade pravnim zastupnicima koji ih zastupaju, naknade odvjetnicima koji ih brane, naknade vještacima koji svjedoče na njihov zahtjev te troškove svjedoka koji se pojave na sudu ako su vještaci i svjedoci zbog svjedočenja podnijeli zahtjev za naknadu troškova, a sud je takav zahtjev odobrio.

Nisu dužne platiti druge troškove postupka tijekom postupka ili nakon njegova okončanja, osim ako im to naloži sud.

Svaki pravni zastupnik kojega imenuju stranke u postupku i koji ih pristane zastupati dužan je platiti naknade odvjetnicima koje su stranke imenovale da ih brane.

Stranke koje imaju pravo na pravnu pomoć isto tako mogu prema vlastitom odabiru imenovati odvjetnika i pravnog zastupnika. Međutim, u tom slučaju stranke su im dužne platiti njihove naknade, kao i u slučaju stranaka koje nemaju pravo na pravnu pomoć, osim ako se slobodno imenovani pravni stručnjaci odreknu svojih naknada kako je predviđeno u članku 27. Zakona o pravnoj pomoći (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

Faza kaznenog postupka u kojoj fiksne naknade moraju biti plaćene

Stranka je uvijek dužna platiti račune koji su izdani nakon okončanja postupka. Troškovi se ne plaćaju unaprijed kad su uključeni odvjetnici koje je imenovao sud jer se troškovi pokrivaju u okviru pravne pomoći.

Treba napomenuti da se vrlo često upotrebljavaju odvjetnici koje imenuje sud. Stoga, ako stranka ima pravo na pravnu pomoć, odvjetničke naknade ne plaća stranka, već država, osim ako se financijsko stanje stranke poboljša u razdoblju od tri godine (stranke obično ništa ne plaćaju).

Informacije koje je pravni zastupnik dužan pružiti

Prava i obveza stranaka

Kao zastupnik stranke, pravni zastupnik (procurador) obvezan je obavijestiti stranku o svim koracima u postupku.

I odvjetnik i pravni zastupnik obvezni su obavješćivati stranku toliko često koliko to stranka zatraži.

Troškovi

Gdje mogu pronaći informacije o troškovima u Španjolskoj?

Ne postoji posebno web-mjesto na kojem se mogu pronaći informacije o troškovima pravnih postupaka u Španjolskoj. Ipak, postoje web-mjesta, poput web-mjesta odvjetničkih udruženja, gdje se nalaze informacije o naknadama njihovih članova.

Na kojim su jezicima dostupne informacije o troškovima u Španjolskoj?

Informacije su obično dostupne na kastiljskom španjolskom. Isto je tako moguće pronaći informacije na službenim jezicima autonomnih zajednica.

Na nekim se web-mjestima određene informacije pružaju i na engleskom jeziku.

Gdje mogu pronaći informacije o mirenju?

Upućujemo na preglede informacija „Mirenje u državama članicama – Španjolska” i „Pronađite izmiritelja – Španjolska”.

Porez na dodanu vrijednost

Kako se pružaju te informacije?

Španjolska porezna agencija pruža te informacije na svojemweb-mjestu.

Koje su primjenjive stope?

Španjolska porezna agencija pruža te informacije na svojemweb-mjestu.

Pravna pomoć

Što je pravna pomoć?

Na temelju članka 119. španjolskog Ustava, pravna pomoć jest postupak kojim se osobama koje mogu dokazati da ne posjeduju dostatna financijska sredstva dodjeljuje niz pogodnosti koje se uglavnom sastoje od oslobađanja plaćanja naknada odvjetnicima i pravnim zastupnicima te troškova koji proizlaze iz svjedočenja vještaka, jamstava itd.

Općenito, pravo na pravnu pomoć uključuje sljedeće pogodnosti:

– besplatno savjetovanje i upute prije početka postupka;

– pristup odvjetniku za uhićenu osobu ili zatvorenika;

– besplatnu obranu i zastupanje po odvjetniku i pravnom zastupniku tijekom sudskog postupka;

– besplatnu objavu obavijesti i oglasa koje se mora objaviti u službenim glasilima tijekom postupka;

– oslobođenje od plaćanja pologa za podnošenje žalbi;

– besplatnu pomoć vještaka tijekom postupka;

– besplatnu nabavu preslika, svjedočenja, instrumenata i javnobilježničkih potvrda;

– 80 % smanjenja naknada za određene javnobilježničke radnje;

– 80 % smanjenja naknada za određene radnje izvršene u vezi sa zemljišno-knjižnim i trgovačkim registrom.

Samo za prekogranične sporove (nakon izmjene Zakona o pravnoj pomoći Zakonom 16/2005 od 18. srpnja 2005., čime je usklađen s Direktivom 2002/8/EZ) prethodno navedenim pravima dodane su sljedeće stavke:

 1. usluge tumačenja;
 2. prevođenje dokumenata;
 3. putni troškovi ako se zahtijeva osobna nazočnost osobe;
 4. odvjetnička obrana i zastupanje po pravnom zastupniku čak i kad to nije potrebno, ako sud to zahtijeva kako bi se zajamčila jednakost stranaka.

Tko može zatražiti pravnu pomoć?

Općenito, pravnu pomoć mogu zatražiti građani koji su uključeni ili će pokrenuti bilo kakvu vrstu pravnog postupka i koji ne posjeduju dostatna financijska sredstva za vođenje spora.

Smatra se da fizičke osobe ne posjeduju dostatna sredstva kada mogu dokazati da sve stavke njihovih godišnjih sredstava i prihoda, izračunane po domaćinstvu, ne premašuju dvostruku vrijednost javnog indeksa prihoda (IPREM) koji se primjenjuje u trenutku podnošenja zahtjeva.

Kako bi pravne osobe ispunile uvjete za pravnu pomoć, njihova oporeziva osnovica za porez na dobit mora biti niža od iznosa koji je jednak trostrukoj vrijednosti godišnjeg izračuna za IPREM.

U svakom slučaju, u obzir će se uzeti svi vanjski znakovi kojima se dokazuje stvarna financijska sposobnost podnositelja zahtjeva.

Postoje iznimke za fizičke osobe na temelju invaliditeta i/ili drugih obiteljskih okolnosti kojima se omogućuje povećanje prethodno navedenih ograničenja prihoda. (Na temelju dvadeset i osme dodatne odredbe Zakona o općem državnom proračunu (LPGE) za 2009., indeks IPREM za 2009. iznosio je 7381,33 EUR godišnje).

Konkretno, pravo na pravnu pomoć imaju sljedeći subjekti:

 1. španjolski građani, državljani drugih država članica Europske unije i svi stranci s boravištem u Španjolskoj, ako mogu dokazati da ne posjeduju dostatna financijska sredstva za pravni postupak;
 2. upravna tijela i zajedničke službe sustava socijalnog osiguranja;
 3. sljedeće pravne osobe, ako mogu dokazati da ne posjeduju dostatna financijska sredstva za pravni postupak:

neprofitne organizacije,

zaklade upisane u odgovarajućem upravnom registru.

 1. u radnim sporovima: sve zaposlene osobe i korisnici sustava socijalnog osiguranja;
 2. u kaznenim postupcima: svi građani, uključujući strance, koji mogu dokazati da ne posjeduju dostatna financijska sredstva za pravni postupak, čak i ako nezakonito borave u Španjolskoj, imaju pravo na pravnu pomoć te besplatnu obranu i zastupanje;
 3. u postupcima pred upravnim sudom: svi strani građani koji mogu dokazati da ne posjeduju dostatna financijska sredstva za pravni postupak, čak i ako nezakonito borave u Španjolskoj, imaju pravo na pravnu pomoć u svim postupcima koji se odnose na zahtjeve za azil i Zakon o stranim državljanima (uključujući prethodni upravni postupak).

Dodatne informacije

Zahtjevi za podnošenje zahtjeva za pravnu pomoć

Fizičke osobe:

Sve stavke godišnjih sredstava i prihoda dotične osobe, izračunane po domaćinstvu, ne smiju premašivati dvostruku vrijednost javnog indeksa prihoda (IPREM) koji se primjenjuje u trenutku podnošenja zahtjeva.

Povjerenstvo za pravnu pomoć može iznimno odlučiti dodijeliti pravo na pravnu pomoć ako sredstva premašuju dvostruku vrijednost indeksa IPREM, ali ne premašuju četverostruku vrijednost tog indeksa, te, na temelju okolnosti u obitelji podnositelja zahtjeva, broja uzdržavane djece ili članova obitelji, zdravstvenog stanja, invaliditeta, financijskih obveza, troškova koji nastanu zbog pokretanja postupka ili drugih okolnosti, a u svakom slučaju ako je podnositelj zahtjeva odgovoran za veliku obitelj posebne kategorije.

Pravni postupak vodi se radi obrane prava i interesa stranke.

Pravne osobe:

Pravna osoba mora biti neprofitna organizacija ili zaklada upisana u odgovarajući upravni registar.

Oporeziva osnovica za porez na dobit mora biti niža od iznosa koji je jednak trostrukoj vrijednosti godišnjeg izračuna za IPREM.

Stupanjem na snagu Organskog zakona 1/2004 od 28. prosinca 2004. o sveobuhvatnim zaštitnim mjerama protiv nasilja na temelju spola (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), ženama koje su žrtve nasilja na temelju spola odmah se dodjeljuje puna pravna pomoć, ne samo u svim pravnim postupcima već i u postupcima pred upravnim sudom (policijske istrage stoga su uključene) zbog nasilja na temelju spola, i to sve do donošenja presude, bez potrebe prethodnog podnošenja zahtjeva za pravnu pomoć. To znači da postojanje pravne pomoći nikada ne ometa pravo na obranu i učinkovitu sudsku zaštitu, koji se žrtvi nude bez obzira na to je li zahtjev za pravnu pomoć podnesen. Međutim, navedeno se temelji na shvaćanju da se takva pravna pomoć pruža samo ako dotična stranka može dokazati, a posteriori ili tijekom pravnog postupka, da okolnosti na temelju kojih ima pravo na pravnu pomoć stvarno postoje, u skladu s općim pravilima sadržanim u Zakonu o pravnoj pomoći i pratećim propisima, kako je u tu svrhu izmijenjen šestom završnom odredbom Organskog zakona 1/2004.

Kada stranka koja je izgubila spor mora platiti troškove postupka?

Člancima 394. do 398. Zakona o parničnom postupku obuhvaćeno je plaćanje troškova u parničnim postupcima.

U postupcima za deklaratornu presudu troškove u prvom stupnju plaća stranka čiji su tužbeni zahtjevi u cijelosti odbačeni, osim ako u dotičnom predmetu treba razjasniti ozbiljne stvarne ili pravne dvojbe.

Ako se tužbeni zahtjevi prihvate ili djelomično odbace, svaka stranka plaća svoje troškove i polovinu zajedničkih troškova, osim ako postoje razlozi da ih mora platiti jedna od stranaka zbog obijesnog parničenja.

Ako troškove mora platiti stranka koja je izgubila spor, ta je osoba obvezna platiti, za dio troškova odvjetnika i drugih pravnika koji ne podliježu naknadama ili tarifama, samo ukupan iznos od najviše jedne trećine predmetnoga iznosa za svaku stranku u postupku koje su primile takvu odluku. Samo u tu svrhu zahtjevi čija se vrijednost ne može odrediti vrednuju se na iznos od 18 000 EUR, osim ako sud odredi drukčije zbog složenosti predmeta.

Odredbe iz prethodnog stavka ne primjenjuju se ako sud smatra da je stranka u postupku kojoj je naloženo plaćanje troškova kriva za obijesno parničenje.

Ako stranka kojoj je naloženo plaćanje troškova ima pravo na pravnu pomoć, obvezna je platiti troškove obrane protustranke samo u slučajevima posebno određenim u Zakonu o pravnoj pomoći.

Troškovi se ni u kakvim okolnostima ne nameće Uredu državnog odvjetnika u postupcima u kojima je taj Ured stranka u postupku.

Naknade za vještake

Vještaci koji se upotrebljavaju u postupcima nazivaju se „peritos”. Registar pravnih vještaka može se naći na svakom Visokom sudu.

Člankom 241. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o parničnom postupku obuhvaćene su, kao posebna stavka koju treba uključiti u obračun troškova, „naknade vještacima i druga plaćanja koja je eventualno potrebno izvršiti osobama koje sudjeluju u postupku”. To se odnosi na troškove osoba koje, iako nisu stranka u postupku, imaju određene izdatke zbog pojavljivanja u postupku kako bi pružile neke usluge.

Člankom 243. Zakona o parničnom postupku propisano je da u svim postupcima i pravnim radnjama troškove izračunava službenik suda koji je odlučivao u predmetu ili o žalbi. U izračun se ne uključuju sve pristojbe za naloge i dokumenti u vezi s postupkom koji su nepotrebni, suvišni ili nezakoniti ili stavke u naknadama odvjetnicima koje nisu detaljno navedene ili koje se odnose na naknade koje nisu zarađene u pravnom postupku.

Sudski službenik smanjit će iznos naknada odvjetnicima i drugim pravnicima koji ne podliježu naknadama ili tarifama ako tražene naknade premašuju trećinu predmetnoga iznosa i ako nije utvrđeno da je stranka u postupku kojoj je naloženo plaćanje troškova kriva za obijesno parničenje.

Ne uzimaju se u obzir ni troškovi pravnih radnji ili drugih postupaka za koje je stranci koja je dobila spor naloženo da ih plati u odluci o troškovima u glavnom postupku.

Naknade za prevoditelje i sudske tumače

Ne postoji službena tarifa koja se primjenjuje na usluge sudskih tumača i prevoditelja. Sudski tumači mogu sami odrediti naknade koje naplaćuju za svoje usluge tumačenja, ali su obvezni o svojim tarifama obavijestiti ured za tumačenje i odgovarajuću vladinu poddelegaciju. Te se informacije moraju dostaviti u siječnju svake godine.

Srodne poveznice

Španjolska vladina agencija za poreze/PDV

Povezani privitci

Izvješće Španjolske o transparentnosti troškova PDF (640 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 12/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.