Izvorna jezična inačica ove stranice švedski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Náklady

Švedska

Tato stránka poskytuje informace o nákladech soudního řízení ve Švédsku.

Sadržaj omogućio
Švedska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Advokáti

Odměny právnických profesí nejsou ve Švédsku upraveny. Je-li však poskytnuta právní pomoc, použije se hodinová sazba stanovená vládou. V roce 2012 byla tato sazba ve většině případů 1 205 SEK bez DPH (tj. 1 506 SEK včetně DPH). Kodex chování pro členy Švédské advokátní komory (advokater) stanoví, že odměny účtované členy Komory musí být přiměřené.

Fixní (pevně stanovené) náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady pro sporné strany v občanskoprávním řízení

Za podání žaloby v občanskoprávní věci musí navrhovatel soudu uhradit poplatek. V současné době činí tento poplatek 450 SEK (přibližně 50 EUR).

V občanskoprávních věcech, u kterých je možné mimosoudní řešení sporu a hodnota nároku zjevně nepřesahuje polovinu základu stanoveného zákonem o všeobecném pojištění (základ pro rok 2012 činí 44 000 SEK; tj. polovina základu pro rok 2012 činí 22 000 SEK), nesmí náhrada nákladů řízení zahrnovat jiné výdaje vyjma:

  1. výdajů za právní poradenství omezených na jednu hodinu u každé jednotlivé věci; odměny ve výši odpovídající částce za jednu hodinu právního poradenství podle zákona o právní pomoci (1996:1619);
  2. poplatku za podání žaloby;
  3. cestovních výdajů a výdajů na pobyt strany nebo právního zástupce v souvislosti s dostavením se k soudnímu jednání nebo, není-li osobní přítomnost vyžadována, cestovních výdajů a výdajů na pobyt právního zástupce;
  4. svědečného;
  5. nákladů na překlady.

Náhrady se poskytují pouze v případě, že náklady byly přiměřeně vynaloženy na ochranu zájmů účastníka řízení.

V ostatních občanskoprávních věcech (tj. pokud hodnota nároku přesahuje polovinu základu podle zákona o všeobecném pojištění) žádné takové omezení nebo fixní náklady neplatí.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které musí být fixní náklady uhrazeny

Poplatek za podání žaloby musí být soudu uhrazen při jejím podání. Zákon o právní pomoci však stanoví, že je-li přiznána právní pomoc, měl by účastník uhradit náklady právnímu zástupci, jakmile tyto náklady vzniknou. Tyto náklady v zásadě vychází z výše příjmu účastníka.

Fixní náklady v trestním řízení

Fixní náklady pro sporné strany v trestním řízení

Je-li obžalovanému soudem přidělen veřejný obhájce, použije se výše uvedená hodinová sazba pod položkou „Advokáti”. V případě zkráceného řízení se použije zvláštní sazebník. Je-li obžalovaný odsouzen, musí státu vynaložené veřejné prostředky nahradit na základě soudního rozhodnutí o náhradě nákladů na jeho obhájce. Obžalovaný však za obhájce uhradí nejvýše částku, která by bývala musela být uhrazena jako náklady na přiznanou právní pomoc.

V některých případech může být jmenován zmocněnec poškozeného stranu (tj. údajnou oběť trestného činu) podle zákona o zmocněncích pro poškozené. Poškozený neodpovídá za jakékoliv náklady splatné tomuto právnímu zástupci. Je-li obžalovaný odsouzen, musí státu vynaložené veřejné prostředky nahradit na základě soudního rozhodnutí o náhradě nákladů na zmocněnce pro poškozeného. Obžalovaný však uhradí nejvýše částku, kterou by býval musel uhradit v případě přiznání právní pomoci.

Fáze trestního řízení, ve které musí být fixní náklady uhrazeny

Soud může rozhodnutí o náhradě nákladů na obhájce či zmocněnce rozhodnout, že obžalovaný musí státu nahradit vynaložené veřejné prostředky. V takovém případě se tato částka nahrazuje po vynesení rozsudku.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady pro sporné strany v ústavním řízení

Ve Švédsku neexistují žádná zvláštní ústavní řízení tohoto druhu. Strana však může vůči státu uplatňovat nárok na odškodnění za zásah do lidských práv. Nastane-li tento případ, použije se výše uvedená úprava odměn právnických profesí a fixních nákladů.

Fáze ústavního řízení, ve které musí být fixní náklady uhrazeny

Platí výše uvedené.

Předběžné informace, které musí uvést právní zástupci

Práva a povinnosti stran

Pokud jde o informace týkající se práv a povinností stran a jejich vyhlídek na úspěch poskytované členy Švédské advokátní komory, švédský občanský soudní řád pouze uvádí, že v rámci své advokátní praxe členové čestně a pečlivě plní jim svěřené úkoly a vždy dodržují dobrou pověst profese.

Podle Kodexu chování pro členy Švédské advokátní komory měli členové – při převzetí zastupování – informovat svého klienta o postupech účtování odměny a fakturace. Podle tohoto kodexu lze odměny účtovat formou faktury vydané za část odvedené práce, průběžného vyúčtování nebo fakturací po dokončení zakázky. Pokud jde o jiné právní zástupce, kteří nejsou členy Švédské advokátní komory, nejsou stanoveny žádné zákonné povinnosti tohoto druhu.

Právní základy pro stavení nákladů

Kde lze najít informace o právních základech pro stanovení nákladů ve Švédsku?

Pokud jde o právní pomoc, informace (poskytnuté rovněž v angličtině) lze najít na internetové stránce Národního úřadu pro právní pomoc (Rättshjälpsmyndigheten). Pokud jde o soudní poplatky, informace (také v angličtině) lze najít na internetové stránce švédských soudů. Informace lze rovněž najít (téměř ve všech úředních jazycích EU) na internetové stránce Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

V kterých jazycích lze získat informace o nákladech soudního řízení ve Švédsku?

Každá z internetových stránek uvádí, které jazykové verze jsou dostupné.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci jsou dostupné na internetové stránce Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci.

Kde lze najít další informace o nákladech?

Dostupné internetové stránky s informacemi o nákladech

Informace o nákladech lze najít na internetové stránce švédských soudů. Jedná se o oficiální vládní internetovou stránku, která je dostupná v angličtině a švédštině a poskytuje popis švédských soudů a soudních řízení.

Kde lze najít informace o průměrné době trvání různých řízení?

Cílem švédských soudů je, aby řízení v občanských věcech trvala v průměru nejvýše 7 měsíců u okresních soudů a 5 měsíců u odvolacích soudů. V roce 2011 řízení trvala v průměru 7,9 měsíce u okresních soudů a 5 měsíce u odvolacích soudů. Tyto informace lze najít (pouze ve švédštině) na internetové stránce švédských soudů, kde jsou k dispozici výroční zprávy švédských soudů.

Kde lze najít informace o průměrných celkových nákladech konkrétního řízení?

Žádné takové oficiální informace nejsou dostupné.

DPH

Jaké platí sazby DPH?

Na poplatky za podání ke švédským soudům se DPH nevztahuje. Pokud jde o individuální právní služby, činí sazba DPH 25 %.

Právní pomoc

Příjmová hranice v občanskoprávním soudnictví

Aby mohla být žadateli přiznána právní pomoc, jeho příjem nesmí přesahovat finanční prahovou hodnotu, která je v současné době stanovena ve výši 260 000 SEK (přibližně 25 000 EUR). Při posuzování výše příjmu žadatele se přihlíží k jeho celkové ekonomické situaci, včetně například nákladů na výchovu a výživu dětí, majetku nebo dluhů. U přeshraničních věcí může být právní pomoc poskytnuta i v případě, že příjem žadatele přesahuje 260 000 SEK, pokud není žadatel schopen náklady hradit. Schválení právní pomoci by vycházelo z rozdílných životních nákladů ve Švédsku a v členském státě EU, kde má žadatel bydliště.

Příjmová hranice v trestním soudnictví pro obviněné

Při splnění určitých podmínek má každá stíhaná osoba právo na zastoupení veřejným obhájcem bez ohledu na výši svého příjmu. Je-li obžalovaný odsouzen, musí státu vynaložené veřejné prostředky nahradit na základě soudního rozhodnutí o náhradě nákladů. Odsouzený však za služby obhájce uhradí nejvýše částku, kterou by býval musel uhradit jako náklady na právní pomoc v případě přiznání právní pomoci.

Příjmová hranice v trestním soudnictví pro oběti

Při splnění určitých podmínek má každá oběť – bez ohledu na výši svého příjmu – podle zákona o zmocněncích pro poškozené nárok na zmocněnce.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obětem

V některých případech může soud jmenovat „zmocněnce pro poškozeného“, obvykle advokáta (advokat), aby oběti poskytl právní poradenství. Oběť má nárok na pomoc zmocněnce, pokud je obětí trestného činu (poškozeným) například sexuálního trestného činu, napadení, nezákonného zbavení svobody, loupeže nebo jakéhokoliv jiného trestného činu, který může vést k trestu odnětí svobody pachatele. Zmocněnce jmenuje soud. Jmenován však může být teprve po zahájení přípravného řízení. Náklady na zmocněnce hradí stát a pro oběť to neznamená žádné výdaje.

Další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obviněné

Veřejný obhájce je přidělen na žádost podezřelého, který byl zatčen, nebo zadržené osoby. Veřejný obhájce je rovněž přidělen na žádost osobě podezřelé z trestného činu, pokud zákon pro daný trestný čin stanoví trest odnětí svobody v délce trvání déle než 6 měsíců.

Veřejný obhájce se rovněž přiděluje v těchto případech:

  1. žádá-li o obhájce podezřelý v souvislosti s vyšetřováním trestného činu;
  2. je-li obhájce zapotřebí s ohledem na pochybnosti ohledně trestu, který má být uložen, a existuje-li důvod pro uložení jiného trestu, než je peněžitý trest nebo podmíněný trest nebo jejich kombinace;
  3. existují-li zvláštní důvody týkající se osobní situace podezřelého nebo předmětu věci.

Je-li podezřelý zastoupen obhájcem, kterého si sám zvolí, nepřiděluje se žádný další veřejný obhájce.

Soudní řízení osvobozená od poplatků

Je-li přiznána právní pomoc, žalobce nemusí soudu uhradit poplatek za podání. Žalovaný nemusí soudu uhradit žádné poplatky. Strany však mohou být povinny uhradit náklady řízení druhé strany, včetně poplatků za podání. Neexistují žádné poplatky za podání odvolání k odvolacímu soudu a k Nejvyššímu soudu.

Kdy musí neúspěšná strana nahradit náklady řízení straně, která uspěla?

Pravidlem je, že neúspěšná strana hradí náklady řízení strany, která měla ve věci úspěch. Náhrada nákladů řízení v plné výši zahrnuje náklady na přípravu soudního řízení, náklady na zastoupení právním zástupcem u soudu a náklady spojené s předkládáním důkazů (včetně svědků a znalců), pokud byly tyto náklady důvodně vynaloženy na ochranu zájmů strany. Poskytuje se také náhrada za promeškaný čas a vynaložené úsilí. Jednání zaměřená na smírné urovnání sporu, která přímo vycházejí z jednání některé ze stran, se považují za opatření přijatá k přípravě řízení.

Znalečné

Platí výše uvedená odpověď týkající se přiznávání náhrady nákladů soudního řízení.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Pokud některá ze stran, svědek nebo jakákoliv jiná osoba, která má být soudem vyslýchána, nerozumí a nemluví švédsky, je na pomoc soudu přibrán tlumočník. Na žádost může soud poskytnout překlad dokumentů, které mu byly předloženy nebo které od něj pochází. Náklady na překlady a tlumočení hradí soud a strany za tyto náklady neodpovídají.

Související přílohy

Švédská zpráva o transparentnosti nákladů PDF (457 Kb) en

Poslední aktualizace: 19/03/2013

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.