Költségek

Csehország

Ezen az oldalon tájékoztatást talál a bírósági eljárások Cseh Köztársaságban érvényes költségeiről.

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Családjog – a házasság felbontása

Családjog – a gyermek feletti felügyeleti jog és a gyermektartás

Kereskedelmi jog – szerződések

Kereskedelmi jog – felelősség

A jogi szakemberek díjaira vonatkozó szabályozási keret

Ügyvédek

A Cseh Köztársaságban csak egyféle ügyvéd (advokáti) létezik. Az ügyvédek esetében nincsenek olyan külön jogi foglalkozások, mint például a „barristerek” és a „solicitorok” az Egyesült Királyságban.

Az igazságügyi minisztérium 1996. június 4-i 177/1996. sz. rendelete foglalkozik a jogi szolgáltatások nyújtásáért az ügyvédeknek járó díjakkal és költségtérítéssel (ügyvédi munkadíj). A rendelet angol nyelvű fordítása elérhető a Cseh Ügyvédi Kamara honlapján.

Az ügyvédi díjról az érintett felek egymás között is megállapodhatnak.

A jogi képviselet a legtöbb polgári ügyben (ideértve a családjogi és a kereskedelmi ügyeket is) nem kötelező.

Fix költségek

Fix költségek a polgári bírósági eljárásokban

A peres felek fix költségei a polgári bírósági eljárásokban

A polgári bírósági eljárások során fizetendő díjakat a bírósági illetékekről szóló 549/1991. sz. törvény szabályozza (angol fordítása nem áll rendelkezésre). Az illetékek az eljárás típusától függően eltérőek. Néhány esetben fix összeget kell fizetni, más ügyekben pedig az illeték összege százalékos alapon kerül meghatározásra.

Az illetéket minden esetben a cseh valutában (CZK) kell megfizetni, és az az állam (a bíróság) számlájára történő banki átutalással teljesíthető. 5000 CZK-ig az illeték az állam által kiadott, a postahivatalokban, valamint néhány egyéb helyen megvásárolható speciális illetékbélyegekkel (státní kolek) is megfizethető.

A bíróság a keresetet benyújtó személyt köteles tájékoztatni a bírósági illeték pontos összegéről.

A polgári bírósági eljárás mely szakaszában jön létre a peres felek fix költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettsége?

A bírósági illeték akkor válik esedékessé, amikor a fizető fél kötelezetté válik annak megfizetésére (például a kereset benyújtásakor). Ha a fizető fél nem fizeti meg az eljárással kapcsolatos esedékes illetéket, a bíróság felhívja a felet, hogy azt az erre vonatkozóan előírt határidőn belül fizesse meg. Ha a határidő letelt, és a fizető fél nem fizette meg az illetéket, a bíróság megszünteti az eljárást.

Fix költségek a büntetőeljárásban

A felek fix költségei a büntetőeljárás során

A büntetőeljárás minden esetben hivatalból (az ügyész hivatali kötelezettsége alapján) indul meg, és a terhelt csak a jogi képviselet költségeit viseli (amennyiben nem biztosítottak neki ingyenes vagy kedvezményes védelmet). Azonban ha a terheltet jogerősen bűnösnek találják, a törvényben meghatározott összeg erejéig köteles megtéríteni az államnak a büntetőeljárás költségeit.

A büntetőeljárás mely szakaszában jön létre a felek fix költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettsége?

A büntetőeljárás során nem kell bírósági illetéket fizetni.

Az Alkotmánybíróság előtti eljárások fix költségei

A felek fix költségei az Alkotmánybíróság előtti eljárások során

A Cseh Köztársaság Alkotmánybíróságához (Ústavní soud České republiky) benyújtott panaszok tekintetében nincsenek fix bírósági illetékek meghatározva, azonban a peres felek kötelesek ügyvédi képviselettel eljárni.

Az Alkotmánybíróság előtti eljárás mely szakaszában jön létre a felek fix költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettsége?

Semmilyen fix bírósági illeték nem kerül felszámításra.

A jogi képviselők által nyújtandó előzetes tájékoztatás

A felek jogai és kötelezettségei

A felek jogi képviselői nem kötelesek előzetes tájékoztatást nyújtani.

A felek jogairól és kötelezettségeiről az ügyvéd és annak ügyfele közötti megállapodásban lehet rendelkezni.

A költségek jogalapja

Hol találok tájékoztatást a Cseh Köztársaságban felszámított költségek jogalapjáról?

Javasoljuk, hogy minden esetben konzultáljon egy ügyvéddel. Az eljárás megindulása után a bíróság köteles közölni a felekkel az esedékes bírósági illetékek összegét.

Milyen nyelven tájékozódhatok a Cseh Köztársaságban felszámított költségek jogalapjáról?

A Cseh Köztársaság egyetlen hivatalos nyelve a cseh. Ezért semmilyen jogi kötelezettség nem áll fenn az egyéb nyelveken történő tájékoztatásra vonatkozóan. A tájékoztatás minősége tehát az azt nyújtó személy hajlandóságától és tudásától függ.

Hol található információ a közvetítői eljárásról?

A közvetítői eljárásról a Cseh Köztársaság Közvetítőinek Szövetsége (Asociace mediátorů České republiky – AMČR) weboldalán található információ.

A nyilvántartásba vett közvetítőkre vonatkozó információk az Igazságügyi Minisztérium honlapján találhatók meg, és/vagy közvetlenül is elérhetők a közvetítők jegyzéke (Seznam mediátorů) elnevezésű adatbázisban megvalósított keresés útján.

Hol található további információ a költségekről?

A költségekre vonatkozó információkkal kapcsolatban elérhető weboldal

Nincs olyan hivatalos weboldal, amely a költségekre vonatkozó tájékoztatást nyújt.

Hol találok információt a különböző eljárások átlagos időtartamáról?

Az Igazságügyi Minisztérium weboldalán megtalálhatók a bíróságok és az ügyészségek tevékenységeire vonatkozó statisztikák.

Hol találok tájékoztatást arról, hogy az egyes eljárásoknak mennyi az átlagos összköltsége?

A megfizetendő költségek az adott ügy körülményeitől függenek. A bírósági eljárások átlagos összköltségei nem érhetők el.

Hozzáadottérték-adó (héa)

Hogyan érhető el ezzel kapcsolatban információ?

A bírósági illetékek héamentesek, és az összegük végleges. Az ügyvédi díjak nem tartalmazzák a héát. Néhány ügyvédi iroda héaalany, ezért héát számít fel (21%-os kulccsal). A héát és annak beszedését a hozzáadottérték-adóról szóló 235/2004. sz. törvény szabályozza.

Az alkalmazandó adókulcsok

A héa általános mértéke 21%, kedvezményes mértéke pedig 15%.

Költségmentesség és jogi segítségnyújtás

A polgári eljárásokkal kapcsolatban alkalmazandó felső jövedelemhatárok

Nincs kifejezett felső jövedelemhatár. Az ingyenes jogi segítségnyújtásra való jogosultság feltételei között nemcsak az érintett személy jövedelme szerepel, hanem az érintett, illetve háztartásának általános pénzügyi helyzete is. Ha a fél érdekeinek védelme megkívánja (különösen az anyagi jogi vagy eljárási szempontból bonyolult ügyek esetében), illetve ha az adott eljárástípusban a felekre kötelező ügyvédi képviselet vonatkozik, és azt a fél körülményei indokolják, a bíróság ügyvédet rendel ki a fél mellé. Ilyen esetben a bíróság mentesíti a felet az ügyvédi díjak, valamint a bírósági illetékek megfizetésének kötelezettsége alól.

Ezenkívül a Cseh Ügyvédi Kamara (Česká advokátní komora) és (az eljárás tárgyától függően) különböző szakosodott civil szervezetek is nyújtanak ingyenes jogi segítséget.

A büntetőeljárások vádlottjaira vonatkozó felső jövedelemhatárok

Nincs kifejezett felső jövedelemhatár. A bíróság a kötelező jogi képviselettel járó összes ügyben védőügyvédet rendel ki a vádlott mellé, ha annak nincs ügyvédje.

Ha a vádlott igazolja, hogy nem tudja megfizetni a védelem költségeit, a bíróság dönt arról, hogy jogosult-e ingyenes vagy kedvezményes jogi védelemre.

A büntetőeljárások áldozataira (sértettjeire) vonatkozó felső jövedelemhatárok

A 18 éven aluli sértettek a büntetőeljárás során jogosultak az ingyenes ügyvédi képviseletre, kivéve, ha az eljárás a tartási és támogatási kötelezettség (zanedbání povinné výživy) elmulasztásának bűncselekményével kapcsolatos.

A következő kategóriák valamelyikébe tartozó sértettek szintén jogosultak az ingyenes ügyvédi képviseletre:

  1. különösen veszélyeztetett áldozatok, a bűncselekmények áldozatairól és egyes jogszabályok módosításáról szóló 45/2013. sz. törvény szerint (a bűncselekmények áldozatairól szóló törvény);
  2. azok a személyek, akik szándékos bűncselekmény következtében súlyos testi sértést szenvedtek el;
  3. a bűncselekmények következtében elhunyt áldozatok hozzátartozói;

azok a személyek, akik igazolják, hogy nem tudják megfizetni a jogi képviselet költségeit. Ezek a személyek jogosultak arra, hogy maguk válasszák ki az ügyvédjüket; ha ezt elmulasztják, az érintett bűnüldöző szerv rendel ki melléjük ügyvédet.

Ha a sértett egyben különösen veszélyeztetett áldozat is, a fentieken túl a bűncselekmények áldozatairól szóló törvény szerint korlátozott jogi segítségnyújtásban is részesül. A jogi segítség e formáját olyan ügyvédek nyújtják, akik önkéntes alapon ingyenes jogi segítséget nyújtanak a szóban forgó áldozatoknak, és akik szerepelnek az Igazságügyi Minisztérium által vezetett külön nyilvántartásban.

A sértetteknek nyújtott jogi segítség egyéb feltételei

Azok a nonprofit civil szervezetek, amelyek megfeleltek az előírt feltételeknek, és megszerezték az Igazságügyi Minisztérium és a Pártfogói és Közvetítői Szolgálat (Probační a mediační služba) akkreditációját, jogi tájékoztatást nyújthatnak a bűncselekmények áldozatainak (különösen a bűncselekmények áldozatairól szóló törvény szerinti jogaikról, valamint a sértettek büntetőeljárás alatti jogairól). Ez a jogi tájékoztatás azonban nem minősül közvetlen jogi segítségnyújtásnak.

A vádlottaknak nyújtott jogi segítség egyéb feltételei

Erre az esetre is a vádlottaknak a büntetőeljárás során nyújtott jogi segítségre vonatkozó felső jövedelemhatárokkal kapcsolatban fent közölt információ vonatkozik.

Illetékmentes bírósági eljárások

Az Alkotmánybírósághoz benyújtott panaszok tekintetében nem kell bírósági illetéket fizetni. Egyes eljárástípusokban (melyeket a bírósági illetékekről szóló 549/1991. sz. törvény 11. szakasza határoz meg) szintén nem számítanak fel bírósági illetéket; idetartozik például az az eset, ha a felperes kiskorú, valamint néhány egyéb ügy (például azok az esetek, amikor az állam vagy annak valamely szerve az eljárásban szereplő egyik fél, ha az ügy külföldi állampolgár által benyújtott menedékjog iránti kérelemmel kapcsolatos, valamint azok az esetek, amikor az eljárásban szereplő egyik fél „alárendelt pozícióban van”).

Milyen esetben köteles a pervesztes fél a pernyertes fél költségeinek viselésére?

Ez minden egyes esetben a bíró mérlegelési jogkörébe tartozik (a bíró jogerős határozatában foglaltak szerint); a bíróság elrendelheti, hogy a pervesztes fél részben vagy egészben fizesse meg a költségeket. Ez azonban nem vonatkozik a házassági bontóperekre. A költségekre vonatkozó döntés gyakran a jogi képviselet költségeire is kiterjed.

A szakértők díjai és költségei

Az bíróság az általa kirendelt szakértőknek díjat fizet. A jogvitában részt vevő felek csak akkor kötelesek a szakértői díjak megfizetésére, ha a szakértő szolgáltatásait ők kérelmezték. Néhány különleges esetben a bíróság elrendelheti, hogy a pervesztes fél fizesse meg a szakértő díjait.

A fordítók és a tolmácsok díjai

A fordítók és a tolmácsok által felszámított díjak megfizetésére a bíróság köteles; ha a fél olyan külföldi állampolgár, aki nem ért csehül, jogosult arra, hogy az anyanyelvén kommunikáljon a bírósággal.

Kapcsolódó mellékletek

A Cseh Köztársaság jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányhoz  PDF (703 Kb) en

Utolsó frissítés: 28/02/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.