Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Költségek

Anglia és Wales

Ez az oldal az Anglia és Wales területén a bírósági eljárások vonatkozásában felmerülő költségekről nyújt Önnek irányadó jellegű tájékoztatást. Az oldalon többek között a jogi hivatások képviselőinek díjazásáról, a költségmentességről, a közvetítésről és a rögzített költségekről, például a bírósági illetékekről esik szó.

Tartalomszolgáltató:
Anglia és Wales

Hol találhatok a költségekre vonatkozó információkat?

A költségekre vonatkozó információkat tartalmazó internetes honlap

Az Anglia és Wales területén lefolytatott bírósági eljárások menetével és költségeivel kapcsoIatos tájékoztatást most állítják össze a Directgov, az Egyesült Királyság kormányának honlapja számára. A Directgov segítségével Ön könnyen hozzáférhet a kormányzati információkhoz.

Őfelsége Bírósági Szolgálata (Her Majesty’s Court Service, HMCS) honlapján külön az angliai és walesi bírósági illetékekre vonatkozó információk szerepelnek (valamennyi eljárásiköltség-típus azonban nincs feltüntetve). A honlapon Ön az angliai és walesi bíróságokon alkalmazott egyes bírósági illetékekről és arról tájékozódhat, hogy Ön köteles-e ezek megfizetésére. A bírósági illetékekkel kapcsolatos jogszabályokra vonatkozó információk is rendelkezésre állnak.

Hol találhatok az egyes eljárások átlagos hosszára vonatkozó információkat?

Nem beszélhetünk átlagos hosszról, hiszen minden tárgyalt ügy más és más. Adott ügytípusok esetén azok várható időtartamáról az érintett bíróság adhat becslést.

Hol találhatok egy meghatározott eljárás átlagos összesített költségeire vonatkozó információkat?

Ilyen átlag nincs, mivel minden tárgyalt ügy más és más. Az egyes költségeket illetően adott eljárástípusokban jártas solicitorok adhatnak felvilágosítást.

Hozzáadottérték-adó

Ügyvédi költségek: a solicitori és barristeri költségeket és egyes költségtérítéseket általában héa terheli (ennek mértéke 15%, habár 2010-ben várhatóan ismét 17,5% lesz). Az Egyesült Királyságban bizonyos összeget meghaladó bevétel esetén kötelező a héa-regisztráció. További információk Őfelsége Adó- és Vámhivatalának (HM Revenue & Customs) honlapján találhatók.

Bírósági illetékek: a bírósági illetékek héa-mentesek.

A jogi hivatások képviselőinek díjazása

A jogi hivatások képviselőinek díjazására vonatkozó jogszabályi keretek

Solicitorok

A Solicitorok Magatartási Kódexe (Solicitors’ Code of Conduct) értelmében a solicitorok kötelesek ügyfeleiket díjazásukról a lehető legpontosabban tájékoztatni (2.03. cikk). A 2.03. cikk előírja különösen, hogy az ügyfeleket tájékoztatni kell az alkalmazott díjtételekről és a fizetés várható határidejéről, emellett pedig tanácsadást kell nyújtani számukra a finanszírozási lehetőségekről, a költségmentességre való jogosultságot is ideértve. A solicitorok emellett kötelesek ügyfeleiket tájékoztatni arról is, mekkora az esélye annak, hogy harmadik fél költségeit kell megtéríteniük. Ezek a rendelkezések a hivatásukat Angliában és Walesben gyakorló regisztrált európai ügyvédekre és olyan solicitorokból és más ügyvédekből és nem ügyvédekből álló ügyvédi irodákra is vonatkoznak, amelyeket a Solicitorok Szabályozási Hatósága (Solicitors Regulation Authority) szabályoz. Az ügyfeleknek az eljárás megindításakor adott tanácsadó dokumentumokban (a kódex 2.02. cikke alapján) az ügyfelek célkitűzéseit, lehetőségeit és az ügy ismertetését is szerepeltetni kell.

A költségelszámolás véglegesítését követően a solicitori díjakat a Jogászok Elleni Panaszokkal Foglalkozó Szolgálat (Legal Complaints Service) és a bíróságok adózási tisztviselői vizsgálhatják felül. A solicitorok (nem peres ügyekben érvényes) díjazásáról szóló, 2009. évi rendelet (Solicitors’ [Non-Contentious Business] Remuneration Order 2009) értelmében a solicitori költségeknek az ügy valamennyi körülményére tekintettel méltányosnak és ésszerűnek kell lennie, ha tevékenységük során bírósági eljárásra nem kerül sor. Amennyiben egy vitatott költségelszámolás olyan tevékenységre vonatkozik, ahol bírósági eljárásra nem került sor, a Jogászok Elleni Panaszokkal Foglalkozó Szolgálat felülvizsgálhatja az elszámolás méltányosságát és ésszerűségét. Ilyen felülvizsgálat során megállapítják, hogy milyen összeg lett volna méltányos és ésszerű, ha az elszámolást túlzottnak ítélik. A bírósági eljárásra is kiterjedő tevékenységek – peres ügyek (contentious business) – fejében felszámolt díjakkal kapcsolatos megállapodásra a solicitorokról szóló, 1974. évi törvény (Solicitors Act 1974) szerinti jogszabályi előírások vonatkoznak, és ezeket a bíróság vizsgálhatja felül.

Barristers

A barristerek díjazásáról a tevékenység megkezdése előtt kiterjedt megbeszélések folynak, és arról előzetesen meg kell állapodni; vagyis itt kevésbé előíró jellegű szabályozásra van szükség. Anglia és Wales Tárgyalóügyvédi Kamarájának (Bar of England and Wales) Magatartási Kódexe megállapítja a barristerekre a díjak tekintetében alkalmazandó elveket, továbbá az önfoglalkoztató barristerek díjazását. A kódex értelmében az önfoglalkoztató barristerek díjat számíthatnak fel bármilyen, a törvény által engedélyezett jogviszonyban vállalt munka tekintetében, a bért vagy egyéb munkaviszonyból származó javadalmazást kivéve. További rendelkezés vonatkozik az önfoglalkoztató barristerek által másik barrister nevében vállalt munka végzésére. A költségekkel kapcsolatos szabálytalanságok kivizsgálása a Tárgyalóügyvédi Kamara Szakmai Normáival Foglalkozó Testületének (Bar Standards Board) feladata, és az ilyen esetek nyomán fegyelmi eljárás indulhat.

Végrehajtók (bailiff)

A megyei bíróságok (County Court) végrehajtóinak díjai részei a bírósági illetékeknek, és ezért a fent említett eljárási költségek ezeket már tartalmazzák.

A bíróságokról szóló, 2003. évi törvény (Courts Act 2003) értelmében a lordkancellár (Lord Chancellor) köteles törvényen alapuló jogi aktus (statutory instrument) útján rendelkezni a felsőbírósági végrehajtási tisztviselők (High Court Enforcement Officer) által felszámítható díjakról.  Ezekkel a díjakkal kapcsolatosan tájékoztatást Őfelsége Bírósági Szolgálata (Her Majesty’s Court Service) honlapja nyújt.

A tanúsított végrehajtók (Certificated Bailiffs) által alkalmazott jelenlegi díjszabás összetett rendszer: minden egyes végrehajtási hatáskörre eltérő díjazási rendszer vonatkozik. Egyes – pl. az önkormányzati adókkal kapcsolatos – díjazási rendszerekről jogszabály rendelkezik; mások csak a végrehajtó cég és ügyfelei közötti szerződéses megállapodások keretében érvényesek.

Őfelsége Bírósági Szolgálata (Her Majesty’s Court Service) most vezet be módosításokat a tanúsított végrehajtókkal és a díjazási rendszerrel kapcsolatosan.  Habár a módosítások 2012 áprilisáig várhatóan nem lépnek hatályba, ezt a honlapot a változások tekintetében frissíteni kell majd.

Eskü alatt tett nyilatkozatok (oaths)

Az eskü alatt tett nyilatkozatok lebonyolítása esetében valamennyi jogi hivatás képviselői rögzített díjakat kötelesek alkalmazni. A bíróságokról és a jogi szolgáltatásokról szóló, 1990. évi törvény (Courts and Legal Services Act 1990) értelmében a lordkancellár köteles törvényen alapuló jogi aktus útján meghatározni a jogi hivatások képviselői által az eskü alatt tett nyilatkozatok lebonyolításáért felszámítható díjakat. Ennek mértéke jelenleg írásbeli nyilatkozatonként (affidavit) vagy hitelesítésenként (affirmation) 5 GBP, írásbeli tanúvallomásonként (exhibit) pedig 2 GBP.

A költségek megállapításának jogalapjai

Hol találhatok az Anglia és Wales területén alkalmazandó jogi költségekre vonatkozó információkat?

A bírósági illetékekről Őfelsége Bírósági Szolgálatának (Her Majesty's Court Service) honlapján lehet információt kapni, azonban egyéb költségtényezőkről – pl. jogi képviselet – is fontos tájékozódni. A Jogászegylet (Law Society) és a Tárgyalóügyvédi Kamara (Bar Council) segíthet jogi képviselőt keresni, azonban a jogi képviselet költségeiről nem tudnak tájékoztatást adni, hiszen ez az adott ügyben számos tényezőtől függhet. A határon átnyúló ügyeket érintő perekben általában két ügyvédi díjszabás is alkalmazandó, az egyik a felperes illetősége szerinti tagállamban, a másik pedig a per helye szerinti tagállamban.

Rögzített költségek

Rögzített költségek polgári peres eljárásokban

Polgári perek feleit terhelő rögzített költségek

A bírósági illetékekről Őfelsége Bírósági Szolgálatának (Her Majesty's Court Service) honlapján lehet tájékozódni. Az említett illetékek nem foglalják magukban az ügyvédi képviselet költségeit.

A polgári peres eljárás melyik szakaszában fizetendők a rögzített költségek?

A bírósági illetékeket minden olyan eljárás megindításakor kell megfizetni, amelyekre bírósági illeték alkalmazandó; a további illetékeket és a rögzített költségeket általában az eljárás lezárásakor kell megfizetni.

Rögzített költségek büntetőeljárásokban

Büntetőeljárások feleit terhelő rögzített költségek

A vád alá helyezett személyek a büntetőeljárásban költségmentesség keretében jogi képviseletre lehetnek jogosultak, ha a feltételeknek eleget tesznek. A költségmentességről és az erre való jogosultságról további információk alább találhatók. Amennyiben a vád alá helyezett személy nem kap költségmentességet, a költségekről a magánszemély és jogi képviselője állapodik meg.

A büntetőeljárás melyik szakaszában fizetendők a rögzített költségek?

A tanúk költségeit és a szakértői díjakat általában az eljárás lezárásakor kell megfizetni.

Rögzített költségek alkotmányos eljárásokban

Alkotmányos eljárások feleit terhelő rögzített költségek

A bírósági illetékek az adott eljárás típusától és az eljárás megindítása szerinti bíróság szintjétől (típus) függnek. Egyéb költségtényezőket – pl. jogi képviselet – is fontos figyelembe venni.

Az alkotmányos eljárás melyik szakaszában fizetendők a rögzített költségek?

A bírósági illetékeket minden olyan eljárás megindításakor kell megfizetni, amelyekre bírósági illeték alkalmazandó; a további illetékeket és a rögzített költségeket általában az eljárás lezárásakor kell megfizetni.

Szakértői díjak

Az 5000 GBP alatti követeléseket érintő polgári peres eljárásokban a szakértői díjak maximális értéke 200 GBP, egyéb ügyekben azonban a bíró mérlegelési jogkörén belül határozhat az általa megfelelőnek ítélt összegről. A bíróságok kötelesek egyetlen közös szakértőt meghallgatni ahelyett, hogy minden fél esetében külön szakértőt hallgatnának meg. További tájékoztatás az Egyesült Királyság Igazságügyi Minisztériumának honlapján található.

Fordítók és tolmácsok díja

Az ügyek többségében a polgári bíróságokon igénybe vett tolmácsokat központilag alkalmazzák és fizetik. Csak bizonyos feltételek teljesülése esetén biztosított a központi díjazású tolmács. Az ügyben előzetes meghallgatást kell tartani (annak eldöntésére, hogy az ügyet magasabb szintű bíróság elé kell-e utalni), az ügynek gyermekeket is érintő családjogi ügynek kell lennie, vagy pedig családon belüli erőszakkal (így pl. kényszerházassággal) kell kapcsolatosnak lennie. Ha az ügyben az említett kritériumok egyike sem alkalmazható, tolmácsot akkor biztosítanak, ha a peres fél az eljárást csak ilyen módon tudja megérteni, és nem jogosult költségmentességre, egyedül nem képes tolmácsot finanszírozni, és barátai, családtagjai sem tudnak számára segítséget nyújtani. A díjazásról a tolmácsok megbízási feltételei között rendelkeznek. A díj esetenként eltérhet, a tárgyalás időtartamáról, a bíróságra és onnan vissza történő utazás hosszától és időtartamától, illetve a tolmács által igénybe vett közlekedési eszköztől függően. Minden ügyben szigorúan betartják a feltételeket, hogy túlfizetésre ne kerülhessen sor.

A fordítói díjak nem szabályozottak. Díjszabásáról minden fordító vagy fordítóiroda maga dönt.

Milyen esetekben viseli a pervesztes fél a pernyertes fél költségeit?

A főszabály szerint a pervesztes fél fizet, azonban a bíró mérlegelési jogkörén belül szabadon dönthet a költségekről. A bíró a költségekre vonatkozó döntéshozatal során figyelembe veszi a felek által tanúsított magatartást, továbbá az általuk az eljárás előtt és közben adott esetben a vita rendezésére tett erőfeszítéseket (az alternatív vitarendezésre tett kísérleteket is ideértve). A költségek között szerepelhetnek előre meghatározott rögzített költségek, illetve a tárgyaló bíró által (a költségek típusától és összegétől függően) bizonyos összeghatáron belül megállapított költségek. A költségekkel külön, részletes költségmegállapítás keretében is foglalkozhatnak, amire általában csak olyan bonyolultabb esetekben kerül sor, ahol a költségek közelebbi megvizsgálása szükséges. Az eljárásra vonatkozó további tájékoztatás az Egyesült Királyság Igazságügyi Minisztériumának honlapján található.

Hol találhatok a közvetítésre/békéltetésre vonatkozó információkat?

Közvetítésre vonatkozó tájékoztatás – a költségekkel kapcsolatos információkat is ideértve – számos honlapon és linken rendelkezésre áll:

Egy házassági vagy élettársi viszony megszakadását követően igénybe vehető alternatív vitarendezéssel kapcsolatos tájékoztatás a (kizárólag családjogi közvetítéssel foglalkozó) Családjogi Közvetítési Segélyvonal (Family Mediation Helpline) honlapján áll rendelkezésre, vagy pedig telefonon kérhető (az Egyesült Királyságon belül) a 0845 6026627 telefonszámon, illetve (az Egyesült Királyságon kívül) a +44 1823 623650 telefonszámon. A családjogi közvetítésről az alábbi honlapokon is lehet tájékozódni:

Kérjük a fenti honlapok látogatóit, hogy használják a „családjogi közvetítés” (family mediation) keresőfunkciót.

Költségmentesség

Alkalmazandó jövedelemhatár a polgári igazságszolgáltatásban

Bizonyos jövedelemhez kapcsolódó ellátásban (jövedelemtámogatás, jövedelem alapú munkanélküli segély, jövedelem alapú foglalkoztatási és támogatási segély [income-related employment and support allowance] és nyugdíjasok számára nyújtható garanciahitel) részesülő személyek eleve jogosultak költségmentességre. Ez azt jelenti, hogy a költségmentesség megítélésekor őket automatikusan jogosultnak tekintik. A fenti négy jövedelemhez kapcsolódó jellegű ellátás a létminimumot biztosító ellátás (subsistence benefit) néven is ismert, ugyanis ezek célja az, hogy az ügyfél jövedelmét a törvényben meghatározott létminimum biztosításához szükséges szintre emeljék.

A költségmentességre szorulók ettől eltekintve teljes, azaz saját hozzájárulástól mentes költségmentességben is részesülhetnek, ha bruttó havi jövedelmük kevesebb mint 2 657 GBP, havi rendelkezésre álló jövedelmük kevesebb mint 315 GBP, rendelkezésre álló tőkéjük pedig legfeljebb 3000 GBP. Amennyiben havi rendelkezésre álló jövedelmük 316–733 GBP, vagy pedig rendelkezésre álló tőkéjük 3000–8000 GBP, költségmentességben olyan feltétellel részesülhetnek, hogy a bírósági költségekhez maguk is hozzájárulnak. Az említett számadatok 2009 áprilisától érvényesek. Azonban mivel változhatnak, kérjük, hogy adott esetben ellenőrizze a(z angliai és walesi költségmentességi rendszert irányító) Jogi Szolgáltatásokkal Foglalkozó Bizottság (Legal Services Commission) honlapján az adatok helyességét.

A kérelmezőnek a jogosultság pénzügyi feltételeinek teljesítésén túlmenően igazolnia kell, hogy ésszerűen indította el az eljárást, ésszerűen kifogásolja a felperes állításait vagy ésszerűen indokolható, hogy az eljárás részes fele, illetve hogy az adott ügy körülményeire tekintettel a költségmentesség megítélése ésszerű. A Jogi Szolgáltatásokkal Foglalkozó Bizottságnak (Legal Services Commission) például figyelembe kell vennie, hogy az ügyben van-e esély a pernyertességre, hogy a perből eredő előnyök meghaladják-e a költségmentesség jelentette terheket, és hogy a kérelmező számára az eljárás jelentős személyes előnyökkel jár-e, figyelemmel a pernyertesség esetén a költségek visszafizetésére vonatkozó kötelezettségre. Az említett tényezők megegyeznek azokkal, amelyek egy átlagos anyagi háttérrel rendelkező, magánforrásból fizető ügyfelet befolyásolhatnak annak eldöntése során, hogy pert indítson-e.

Vádlottak esetében alkalmazandó jövedelemhatár a büntető igazságszolgáltatásban

Az angliai és walesi békebíróságok (Magistrate’s Court, alacsonyabb fokú büntetőbíróságok) előtt megjelenő vádlottak esetében 2006 októbere óta vizsgálják az anyagi hátteret, vagyis a kérelmező jövedelmét családi körülményeihez – ideértve pl. a gyermekek számát – mérten értékelik. Amennyiben a kérelmező súlyozott éves bruttó jövedelme kevesebb mint 12 475 GBP, vagy ha a kérelmező egyéni pénzbeni ellátásban részesül, illetve 18 év alatti személy, számára költségmentesség keretében ügyvédi képviseletet ítélnek meg. Amennyiben a kérelmező súlyozott éves jövedelme meghaladja a 22 325 GBP-t, költségmentesség keretében ügyvédi képviseletre nem jogosult. Ha a kérelmező súlyozott jövedelme az említett két határérték közé esik, a rendelkezésre álló jövedelmet közelebbről is értékelik. A számítás során figyelembe veszik a tényleges lakhatási és gyermekgondozási költségeket, továbbá a megélhetési költségeket. Amennyiben a kérelmező így kiszámított rendelkezésre álló éves jövedelme nem haladja meg a 3398 GBP-ot, költségmentesség keretében ügyvédi képviseletre jogosult.

A kormány 2008 novemberében konzultációt folytatott az arra vonatkozó javaslatokról, hogy az anyagi háttér értékelését kiterjesszék az angliai és walesi Koronabíróságra (Crown Court, a legmagasabb fokú büntetőbíróság) is, és 2009 júniusában tette közzé a beérkezett észrevételekre vonatkozó válaszát. A kormány 2010-ben öt Koronabíróságon kívánja a megalkotott modellt tesztelni, és 2010 áprilisa és júniusa között tervezik a rendszer szélesebb körben történő országos bevezetését.

Áldozatok esetében alkalmazandó jövedelemhatár a büntető igazságszolgáltatásban

A bűncselekmények áldozatai költségmentességben nem részesülhetnek. Számukra azonban a bíróság alkalmazottai és a Tanúk Támogatásával Foglalkozó Szolgálat (Witness Service) érzelmi és gyakorlati támogatást nyújtanak: az áldozatok számára például külön várótermeket biztosítanak. A veszélyeztetett és megfélemlített tanúkról a fiatalkorúakkal kapcsolatos igazságszolgáltatásról és a bűncselekményekre vonatkozó bizonyításfelvételről szóló, 1999. évi törvény (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999) értelmében különleges intézkedésekkel gondoskodnak, pl. lehetőség van arra, hogy tanúvallomásukat másik helyiségből, video-összeköttetést igénybe véve tegyék meg.

A Koronaügyészi Szolgálat (Crown Prosecution Service) nemrég vizsgált felül egy áldozatok családtagjainak szánt tájékoztató csomagot (Information for the bereaved), amelyet a rendőrség családokkal foglalkozó összekötő tisztjei gyilkosság vagy emberölés áldozataivá vált személyek családtagjainak kell, hogy átadjanak. A csomag tájékoztatást és tanácsadást nyújt mindazon kérdésekről, amelyekkel a családoknak adott esetben foglalkoznia kell, és ismerteti, hogy hová fordulhatnak további segítségért, ha pl. jogi tanácsadásra van szükségük a gyermek elhelyezését, illetve azon személyek körének a meghatározását illetően, akikkel a gyermek kapcsolatot tarthat.

A gyilkosság vagy emberölés áldozataivá vált személyek családtagjainak nyújtott jogi tanácsadást az áldozatokat támogató rendszer (victims’ advocates scheme) keretében indították el kísérleti jelleggel. Az áldozatok családjai akár 15 órányi ingyenes jogi tanácsadást is kaphatnak a halálesettel kapcsolatos, de nem közvetlenül tárgyaláshoz kapcsolódó társadalmi és személyes ügyekben. A kísérleti projekt 2008 áprilisában fejeződött be, és jelenleg olyan javaslatok feldolgozás folyik, amelyek célja jogi tanácsadás biztosítása Anglia és Wales egész területén, a kísérleti projekt tapasztalatai alapján.

A Koronaügyészi Szolgálat (Crown Prosecution Service) áldozatsegítő rendszere (victim focus scheme) emellett azt biztosítja, hogy a családok már a tárgyalás előtt találkozzanak a vád képviseletével, és ennek során ismertessék velük az áldozatok személyes nyilatkozattételének rendszerét (victim personal statement scheme), illetve azt a lehetőséget, hogy az ügyész az ítélethozatalt megelőzően felolvassa a család nyilatkozatát. A tárgyalást követően az áldozatokat a próbaidőért felelős szolgálat áldozatokkal való kapcsolattartással foglalkozó rendszere támogathatja. A projekt keretében egy áldozatokkal való kapcsolattartással foglalkozó tisztviselőt jelölnek ki a család adott esetben történő tájékoztatására (ami kiterjedhet pl. az elkövetőt illetően hozott ítélet ismertetésére), illetve abból a célból, hogy támogassa a családot – döntésüknek megfelelően – egy újabb személyes nyilatkozatnak a kegyelmi kérvénnyel kapcsolatos tárgyalásra való elkészítésében.

A költségmentesség vádlottak számára történő megítélésének feltételei

Azon magánszemélyek esetében, akik Anglia és Wales békebíróságain (Magistrate’s Court) vagy Koronabíróságán (Crown Court) költségmentességen alapuló jogi képviseletet kérnek, a fentiek mellett az igazságszolgáltatás érdekeit is értékelik. Az említett értékelés során figyelembe veszik, hogy amennyiben a vádlottat az állítólagos bűncselekmény miatt elmarasztalják, az számára szabadságvesztés-büntetés kiszabásával, illetve munkája elvesztésével járhat-e, továbbá hogy a vádlott képes-e az eljárás megértésére és ügyében nyilatkozattételre. Amennyiben a vádlottra a fenti elemek közül egy vagy több érvényes, általában úgy tekinthető, hogy az igazságszolgáltatás érdekeinek szempontjából költségmentességre jogosult lehet.

Költségmentes bírósági eljárások

Bizonyos körülmények fennállása esetén a magánszemélyek nem kötelesek a bírósági költségek megfizetésére. Az adott személy teljes költségmentességben (full remission) is részesülhet, amikor semmilyen költséget sem kell megfizetnie, illetve részleges költségmentességet is kaphat, amikor a költségekhez neki is hozzá kell járulnia. A bírósági illetékekkel kapcsolatos költségmentességről Őfelsége Bírósági Szolgálatának (Her Majesty's Court Service) honlapján lehet tájékozódni.

Kapcsolódó linkek

Jogi Szolgáltatásokkal Foglalkozó Bizottság (Legal Services Commission),

Alternatív vitarendezés, Közösségi Jogi Tanácsadás (Community Legal Advice), Nemzeti Közvetítési Segélyvonal (National Mediation Helpline), Alternatív vitarendezéssel kapcsolatos tájékoztatás az Egyesült Királyság Igazságügyi Minisztériumánál, A közvetítésről szóló oldal Őfelsége Bírósági Szolgálatának (Her Majesty’s Court Service) honlapján, Családjogi Közvetítési Segélyvonal (Family Mediation Helpline), Direct.gov.uk, Azonnali tanácsadás (Advice Now), Közösségi Jogi Tanácsadás (Community Legal Advice), Tanácsadó segítségnyújtás (Advice Guide, online segítségnyújtás az Állampolgári Tanácsadó Irodától [Citizens Advice Bureau]), Azonnali alternatív vitarendezés (ADR Now), Őfelsége Bírósági Szolgálata (Her Majesty's Court Service), Solicitorok Magatartási Kódexe (Solicitors’ Code of Conduct), Őfelsége Adó- és Vámhivatala (HM Revenue & Customs), Őfelsége Bírósági Szolgálata (Her Majesty’s Court Service), az Egyesült Királyság Igazságügyi Minisztériuma, Őfelsége Bírósági Szolgálata (Her Majesty's Court Service, végrehajtók), Igazságügyi Minisztérium

Kapcsolódó dokumentumok

Az Egyesült Királyság jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról PDF (448 Kb) en

Utolsó frissítés: 26/06/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.